WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Opie­kun – ks. prob. Zbi­gniew Straszewski

Koor­dy­na­tor­ka zela­to­rek – Mał­go­rza­ta Sękowska

Wspól­no­ta skła­da się z 42 róż różań­co­wych, po 20 osób każ­da, czy­li łącz­nie 840 osób codzien­nie odma­wia jed­ną tajem­ni­cę różań­ca. Taki podział ma zwią­zek z licz­bą czę­ści i tajem­nic różań­ca ( 4 czę­ści po 5 tajem­nic). Ponie­waż każ­dy z człon­ków odma­wia codzien­nie jed­ną tajem­ni­cę, poszcze­gól­ne róże odma­wia­ją każ­de­go dnia cały róża­niec. Na cze­le róży stoi zela­tor­ka. Spo­tka­nia całej wspól­no­ty odby­wa­ją się raz w mie­sią­cu, w pierw­szą nie­dzie­lę po mszy św. o godz. 8.45. W cza­sie spo­tka­nia pro­wa­dzą­cy przed­sta­wia inten­cje papie­ską lub misyj­ną, za któ­rą człon­ko­wie modlą się przez cały miesiąc.