Grupy

1. Żywy Róża­niec — 980 osób, któ­re szcze­gól­nie codzien­ną czę­ścią różań­ca wspie­ra­ją papie­ża, misje i cały Kościół Świę­ty; spo­tka­nia w nie­dzie­lę po I piąt­ku miesiąca,
2. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej — 110 osób, któ­re roz­sze­rza­ją Kult Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Maryi, czyn­nie uczest­ni­czą w litur­gii, sze­rzą nabo­żeń­stwo I sobót mie­sią­ca, pro­wa­dzą piel­grzym­ki pokut­ne do figur na tere­nie parafii,
3. Akcja Kato­lic­ka — 10 osób — orga­ni­zu­ją cyklicz­ne spo­tka­nia doty­czą­ce zagad­nień życia społecznego
4. Die­ce­zjal­ne Dzie­ło Ducho­wej Adop­cji — 60 osób, któ­re ota­cza­ją modli­twą nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci i ich mat­ki, pro­wa­dzą wysta­wy poświę­co­ne nie­na­ro­dzo­nym dzieciom,
5. Klub Przy­ja­ciół Ludz­kie­go Życia — 43 oso­by, któ­re codzien­nie modlą się o nawró­ce­nie prze­ciw­ni­ków życia.
6. Wspól­no­ta “Mar­ga­ret­ka” — ok. 80 osób, któ­re pod­ję­ły codzien­ną modli­twę za kapłanów.
7. Betań­ska Misja Wspie­ra­nia Kapła­nów — 51 osób wspie­ra­ją­cych modli­twą kapłanów.
8. Gru­pa Modli­tew­na — 10 osób, któ­re na płasz­czyź­nie ducho­wej wspie­ra­ją życie para­fial­ne, coty­go­dnio­we spo­tka­nia for­ma­cyj­ne (w każ­dą środę),
9. Ruch Trzeź­wo­ści — 6 osób — jest to jed­na z naj­star­szych grup dzia­ła­ją­cych w para­fii, spo­tka­nia odby­wa­ją się w śro­dę, pro­wa­dzą pomoc rodzi­nom osób uza­leż­nio­nych, w I pią­tek mie­sią­ca pro­wa­dzą w tej inten­cji wspól­ne modlitwy
10. Rodzi­na Szka­ple­rza Świę­te­go — 340 osób, któ­re roz­bu­dza­ją życie chrze­ści­jań­skie­go wśród człon­ków, poprzez okre­ślo­ne for­my kul­tu reli­gij­ne­go i wyko­ny­wa­nie dzieł miło­sier­dzia, orga­ni­zu­ją piel­grzym­ki do sanktuariów,
11. Koło Przy­ja­ciół Radia Mary­ja — 25 osób — ducho­wo i mate­rial­nie wspie­ra­ją Radio Mary­ja i Tele­wi­zją TRWAM, zaj­mu­ją się kol­por­ta­żem ksią­żek i pra­sy katolickiej,
12. “Cari­tas” Para­fial­na — 10 osób, któ­re sys­te­ma­tycz­nie wspo­ma­ga­ją bied­ne rodzi­ny, a tak­że przy oka­zji Świąt, pro­wa­dzą doży­wia­nie dzie­ci, zaj­mu­ją się prze­pro­wa­dza­niem zbiórek,
13. Apo­stol­stwo Pomo­cy Duszom Czyść­co­wym — ist­nie­je od 2011 r. — 55 osób, któ­re świa­do­me wezwa­nia do świę­to­ści i miło­ści oka­zu­ją brat­nią pomoc tym, któ­rzy są jesz­cze w sta­nie oczysz­cza­nia poprzez prze­ba­cze­nie im wszel­kie­go zła, modli­twę, Msze św. oraz ofia­ro­wa­nie codzien­nych tru­dów, cier­pień i przykrości.
14. Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­stol­skie Św. Elż­bie­ty — 24 oso­by, któ­re przede wszyst­kim ota­cza­ją opie­ką ducho­wą i fizycz­ną chorych,
15. Sto­wa­rzy­sze­nie Mat­ki Bożej Patron­ki Dobrej Śmier­ci — 420 osób, któ­re sta­ra­ją się żyć i zachę­cać innych do życia w per­spek­ty­wie wier­no­ści oraz ofia­ru­ją codzien­ne modli­twy za kona­ją­cych i zmar­łych, raz w mie­sią­cu ofia­ru­ją w tej inten­cji Mszę św.,
16. Chór Para­fial­ny Św. Cecy­lii (ist­nie­je w para­fii 100 lat) — 35 osób, któ­re gro­ma­dzą się raz w tygo­dniu na pró­bach śpie­wu; chór upięk­sza litur­gię w róż­nych para­fiach i uczest­ni­czy w prze­glą­dach chórów,
17. Odno­wa w Duchu Świę­tym — 30 osób, któ­rych spo­tka­nia odby­wa­ją się w każ­dy pią­tek; bio­rą czyn­ny udział w życiu para­fial­nym. Stro­na inter­ne­to­wa odno­wy: wieczernik.pl.tl
18. Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży — 35 osób, któ­re spo­ty­ka­ją się regu­lar­nie w każ­dy pią­tek; bio­rą udział w życiu litur­gicz­nym. Orga­ni­zu­ją nabo­żeń­stwa i wie­czor­ni­ce dla mło­dzie­ży. Bio­rą udział w pie­szych piel­grzym­kach na Jasną Górę i do Wie­la, pro­wa­dzą swo­ją stro­nę inter­ne­to­wą: ksm-czersk.cba.pl
19. Koło Misyj­ne — 15 osób — dzie­ci, któ­re spo­ty­ka­ją się co tydzień w pią­tek; pro­wa­dzą kore­spon­den­cję z Misjo­na­rza­mi, pra­cu­ją na rzecz krze­wie­nia Misji,
20. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej Dzie­ci i Mło­dzie­ży — 50 osób, któ­re spo­ty­ka­ją się kil­ka razy w mie­sią­cu (wspól­nie w pierw­szą sobo­tę mie­sią­ca, a w gru­pach dwa tygo­dnie póź­niej, ponad­to gru­pa star­sza spo­ty­ka się co dwa tygo­dnie w ponie­dzia­łek) sze­rzą wśród rówie­śni­ków kult Maryi, czyn­nie uczest­ni­czą w liturgii,
21. Mini­stran­ci — 40 osób, a wśród nich kan­dy­da­ci, aspi­ran­ci, mini­stran­ci, lek­to­rzy, cere­mo­nia­rze, mini­stran­ci hono­ro­wi; poszcze­gól­ne gru­py odby­wa­ją zbiór­ki raz w tygo­dniu; codzien­nie uczest­ni­czą we Mszy św. i róż­nych nabo­żeń­stwach, odby­wa­ją reko­lek­cje w Pel­pli­nie i let­nie biwa­ki reko­lek­cyj­ne; pro­wa­dzą tak­że życie sportowe.
22. Sza­fa­rze Nad­zwy­czaj­ni Komu­nii Świę­tej — 5 osób. Regu­lar­nie uczest­ni­czą we Mszy św., kil­ka razy w tygo­dniu zano­szą Naj­święt­szy Sakra­ment cho­rym i star­szym, uczest­ni­czą w zjaz­dach i reko­lek­cjach, czyn­nie anga­żu­ją się w litur­gię i dzia­łal­ność róż­nych grup parafialnych.