Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym 

Ist­nie­je od 2011 r. — 55 osób, któ­re świa­do­me wezwa­nia do świę­to­ści i miło­ści oka­zu­ją brat­nią pomoc tym, któ­rzy są jesz­cze w sta­nie oczysz­cza­nia poprzez prze­ba­cze­nie im wszel­kie­go zła, modli­twę, Msze św. oraz ofia­ro­wa­nie codzien­nych tru­dów, cier­pień i przykrości.