Ministranci

 40 osób, a wśród nich kan­dy­da­ci, aspi­ran­ci, mini­stran­ci, lek­to­rzy, cere­mo­nia­rze, mini­stran­ci hono­ro­wi; poszcze­gól­ne gru­py odby­wa­ją zbiór­ki raz w tygo­dniu; codzien­nie uczest­ni­czą we Mszy św. i róż­nych nabo­żeń­stwach, odby­wa­ją reko­lek­cje w Pel­pli­nie i let­nie biwa­ki reko­lek­cyj­ne; pro­wa­dzą tak­że życie sportowe.