Nabożeństwa

Msze św:
Dni powsze­dnie: 6:30, 8:45, 18:00
Nie­dzie­la: 6:30, 7:30, 8:45, 11:00 (dla dzie­ci), 12:30 (dla mło­dzie­ży), 18:00 oraz o 9:45 (w Krzyżu)
Świę­ta znie­sio­ne: 6:30, 8:45, 11:00, 16:20, 18:00

Nabo­żeń­stwo dro­gi krzy­żo­wej w Wiel­kim Poście:
Pią­tek o godz. 8:15, 16:20 (dla dzie­ci), 17:30 (dla doro­słych), 18:45 (dla młodzieży)

Nabo­żeń­stwo Gorz­kich Żali w Wiel­kim Poście:
Nie­dzie­la o godz. 17:15

Nabo­żeń­stwa majo­we i czerwcowe:
Dni powsze­dnie po Mszy św. o godz. 8:45 i 18:00, a w nie­dzie­le po Mszy św. wieczornej

Nabo­żeń­stwa różań­co­we w październiku:
Codzien­nie o godz. 8:15 i 17:30, dla dzie­ci w ponie­dzia­łek, śro­dę i pią­tek o godz. 16:20
nie­dzie­lę o godz. 17:30

Rora­ty:
Od ponie­dział­ku do sobo­ty o godz. 6:15 (dla doro­słych) i o godz. 7:00 (dla dzieci)