Ruch Trzeźwości 

6 osób — jest to jed­na z naj­star­szych grup dzia­ła­ją­cych w para­fii, spo­tka­nia odby­wa­ją się w śro­dę, pro­wa­dzą pomoc rodzi­nom osób uza­leż­nio­nych, w I pią­tek mie­sią­ca pro­wa­dzą w tej inten­cji wspól­ne modlitwy