Osoba Pierwszego Kontaktu

Od czerw­ca 2020 roku obo­wią­zu­ją w naszej die­ce­zji Wytycz­ne doty­czą­ce ochro­ny dzie­ci i mło­dzie­ży. Jed­nym z ele­men­tów budo­wa­nia sys­te­mu prewen­cji jest powo­ła­nie w każ­dej para­fii, szko­le kato­lic­kiej czy innej insty­tu­cji kościel­nej tzw. oso­by pierw­sze­go kon­tak­tu. W przy­pad­ku zauważa­nia sygna­łów krzyw­dze­nia dziec­ka w śro­do­wi­sku kościel­nym – poza obo­wiąz­ka­mi wyni­ka­ją­cy­mi z pra­wa pań­stwo­we­go – nale­ży powia­domić Dele­ga­ta Bisku­pa Pel­pliń­skie­go ds. Ochro­ny Dzie­ci i Młodzie­ży lub zwró­cić się do oso­by pierw­sze­go kon­tak­tu. W naszej para­fii jest nią p. Ewa Mil­ke, któ­rej ema­il znaj­du­je się tutaj