ZAKON RYCERZY KOLUMBA

Wywo­dzi się ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, a jego zało­ży­cie­lem jest bł. ks. Micha­el McGi­vney, któ­ry w mar­cu 1882 r. zgro­ma­dził nie­wiel­ką gru­pę męż­czyzn w celu oży­wie­nia życia reli­gij­ne­go para­fii, a jed­no­cze­śnie wspie­ra­nia dzieł para­fial­nych i rodzin szcze­gól­nej tro­ski. Pierw­sze spo­tka­nie odby­ło się w koście­le pw. Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w New Hacen, w Sta­nie Con­nec­ti­cut. Powsta­nie wspól­no­ty przy­pa­da na bar­dzo trud­ny okres histo­rii USA, w tym zwłasz­cza kato­li­ków. Woj­na sece­syj­na, dyna­micz­ne zmia­ny prze­my­sło­we i spo­łecz­no-kul­tu­ro­we, wyso­ka zacho­ro­wal­ność i śmier­tel­ność kato­li­ków miesz­ka­ją­cych naj­czę­ściej w dziel­ni­cach bie­dy, rosną­ca popu­lar­ność orga­ni­za­cji anty­re­li­gij­nych i anty­ko­ściel­nych, znie­chę­ca­ła kato­li­ków, a zwłasz­cza męż­czyzn, do prak­ty­ko­wa­nia wia­ry, a nawet przy­zna­wa­nia się do przy­na­leż­no­ści do Kościo­ła kato­lic­kie­go. Stwo­rze­nie świec­kie­go Zako­nu prak­ty­ku­ją­cych męż­czyzn mia­ło przy­wró­cić poczu­cie siły pły­ną­cej ze wspól­no­ty, obro­ny rodzin przed dechry­stia­ni­za­cją i nadziei na pomoc w trud­nych sytu­acjach życiowych.

Zasa­da­mi Ryce­rzy Kolum­ba są: Miło­sier­dzie, Jed­ność, Bra­ter­stwo i Patriotyzm.

Obec­nie sto­wa­rzy­sze­nie sku­pia na całym świe­cie ponad 2 milio­ny człon­ków, w Pol­sce ponad 6,5 tysią­ca, w tym ponad 600 kapła­nów, w 130 radach (para­fiach). Ryce­rzem Kolum­ba może zostać każ­dy peł­no­let­ni męż­czy­zna, któ­ry żyje w zgo­dzie z naucza­niem Sto­li­cy Apo­stol­skiej i może przy­stę­po­wać do sakra­men­tów świętych.

W naszej para­fii, pierw­sze, a jed­no­cze­śnie zało­ży­ciel­skie spo­tka­nie Ryce­rzy Kolum­ba odby­ło się 12 grud­nia 2021 r. Uczest­ni­czy­ło w nim 10 męż­czyzn, któ­rzy wstą­pi­li do Zako­nu, w tym ks. prob. i ks. wik. Mate­usz Prycz­kow­ski. Warun­kiem utwo­rze­nia Rady, czy­li samo­dziel­nej jed­nost­ki, jest 21 człon­ków (bra­ci), na któ­rej cze­le stoi Wiel­ki Rycerz. Sta­tus Rady, czer­ska wspól­no­ta osią­gnę­ła w 4 mar­ca 2022 r., po osią­gnię­ciu wyma­ga­nej licz­by człon­ków. Patro­nem Rady został św. Kazi­mierz Kró­le­wicz. W dniu 25 mar­ca odby­ły się pierw­sze wybo­ry do Rady Ryce­rzy Kolumba.

Skład Rady:

Wiel­ki Rycerz — Roman WRYŁKA
Z‑ca Wiel­kie­go Ryce­rza — Andrzej PIÓRO
Kanc­lerz — Leszek CISEWSKI
Sekre­tarz ds. finan­sów — Marek JAWORSKI
Kro­ni­karz — Patryk SZYNWELSKI
Kustosz — Rafał GALIKOWSKI
Skarb­nik — Woj­ciech SZWEDOWSKI
Lek­tor — Mate­usz CISEWSKI
Powier­nik — Kazi­mierz LISIECKI
Powier­nik — Mariusz ENGELHARDT
Powier­nik — Mariusz LISIECKI
Rad­ca — Mar­cin KASZUBOWSKI
Straż­nik wnę­trza — Grze­gorz DYSIEROWICZ
Straż­nik bram — Tomasz PRĄDZYŃSKI