Remonty

PRACE PARAFIALNE W 2022 R.

Insta­la­cja odgro­mo­wa całe­go kościoła.
Alarm prze­ciw­po­ża­ro­wy kościo­ła (19 czuj­ni­ków połą­czo­nych z kom­pu­te­rem centralnym).
Remont dużej sal­ki parafialnej.
Wymia­na pie­ca gazo­we­go w wikariatce.
Napra­wa ogro­dze­nia ogro­du, znisz­czo­ne­go pod­czas wichury.
Wymia­na dwóch lamp na kościele.
Reno­wa­cja muru ogro­dze­nia wokół kościoła.
Malo­wa­nie pre­zbi­te­rium kościoła.
Zmia­na oświe­tle­nia prezbiterium.
Reno­wa­cja kruch­ty pod wie­żą i zain­sta­lo­wa­nie nowe­go oświetlenia.
Reno­wa­cja trzech kon­fe­sjo­na­łów i trzech klęczników.
Wycin­ka uschnię­tych drzew przy kościele.

PRACE REMONTOWE 2021

 • oświe­tle­nie ołta­rzy bocznych
 • zmia­na insta­la­cji elek­trycz­nej pod­da­sza i kotłowni
 • klomb przed kościołem
 • napra­wa monitoringu
 • reno­wa­cja naczyń litur­gicz­nych, lich­ta­rzy, krzy­ży i relikwiarza
 • zakup nowych kin­kie­tów do ołta­rza św. Marii Magdaleny *
 • reno­wa­cja bra­my cmen­tar­nej z figu­rą Chrystusa
 • zakup zewnętrz­nych lamp nad wej­ścia­mi do kościoła
 • zakup 4 mikro­fo­nów i statywów
 • reno­wa­cja drzwi wej­ścio­wych do kościoła
 • remont miesz­ka­nia wika­riu­szow­skie­go (wymia­na okien, kalo­ry­fe­rów, pod­łóg, drzwi i remont z wypo­sa­że­niem łazienki)
 • czę­ścio­wy remont sal­ki i przy­le­głej kuchni
 • remont gara­ży
 • dal­sze pra­ce remon­to­we na kościele
 • zakup lich­ta­rzy mosięż­nych (4) i krzy­ża pro­ce­syj­ne­go przed ołtarz

Renowacja dachu i elewacji kościoła (2016 ‑2022)

Remont dachu plebanii, kotłowni (2018) i dawnych salek (2020)

Renowacja figury św. Marii Magdaleny (2020) i drzwi wejściowych do kościoła (2021)

Brama cmentarna (2021)