Zespół dekoratorski

Skła­da się z gru­py osób, któ­re wyko­rzy­stu­ją swo­je talen­ty w pro­jek­to­wa­niu i reali­za­cji deko­ra­cji świą­tecz­nych w naszej świątyni.