Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia 

43 oso­by, któ­re codzien­nie modlą się o nawró­ce­nie prze­ciw­ni­ków życia.