Stowarzyszenie Apostolskie Św. Elżbiety

24 oso­by, któ­re przede wszyst­kim ota­cza­ją opie­ką ducho­wą i fizycz­ną chorych,