“Caritas” Parafialna

Skład zarzą­du:

Prze­wod­ni­czą­cy: ks. pro­boszcz Zbi­gniew Straszewski
Pre­zes: Kazi­mierz Miszke
Sekre­tarz: Irena
Skarb­nik: Maria Szalewska

Zespół został powo­ła­ny 10 lute­go 2014 r. (wcze­śniej dzia­łał pod szyl­dem Koła Cha­ry­ta­tyw­ne­go) i skła­da się z 6 człon­ków czyn­nych, 11 wspie­ra­ją­cych i gru­py wolon­ta­riu­szy. Na sta­łe opie­ku­je się 20 pod­opiecz­ny­mi, a doraź­nie, zwłasz­cza na świę­ta Boże­go Naro­dze­nia i Wiel­ka­noc, wspie­ra bied­nych, samot­nych, star­szych, prze­ży­wa­ją­cych trud­no­ści mate­rial­ne i cho­rych oraz uczest­ni­czy w akcjach cha­ry­ta­tyw­nych Cari­tas Die­ce­zjal­ne­go . Rocz­nie Cari­tas przy­go­to­wu­je 300 – 400 paczek żywnościowych.

 W para­fii dzia­ła­ją też Szkol­ne Koła Cari­tas, liczą­ce kil­ku­dzie­się­ciu wolon­ta­riu­szy, pod opie­ką ks. Mate­usza Pryczkowskiego.