Aktualności

Księ­że Pro­bosz­czu, dro­dzy Parafianie.

W dniach od 6 do 14 maja 2023 prze­pro­wa­dzi­my w Waszej para­fii Świę­te Misje Para­fial­ne. Pisząc do Was ten list chce­my przy­go­to­wać Wasze ser­ca na to wiel­kie wyda­rze­nie w życiu Waszym i Waszej Parafii.

Na począt­ku, na wszyst­kich mszach świę­tych, począw­szy od sobo­ty wie­czór, odno­wi­my nasze przy­rze­cze­nia chrzciel­ne, jako znak goto­wo­ści do naszej oso­bi­stej ducho­wej odno­wy. W kaza­niach tego dnia będzie­my chcie­li nakre­ślić pro­gram na czas Misji i jed­no­cze­śnie zasta­no­wić się nad naszym miej­scem we wspól­no­cie para­fial­nej oraz naszym w niej zaan­ga­żo­wa­niu. Czy para­fia jest dla mnie domem, a jeże­li nie, czy chcę dać jej szan­sę, by się nim sta­ła? Nie­dzie­lę zakoń­czy­my Ape­lem Jasnogórskim.

Żeby zna­leźć sens i moty­wa­cję dla nasze­go życia wia­ry war­to już na samym począt­ku (ponie­dzia­łek) spoj­rzeć na Jezu­sa przez pry­zmat Jego miło­sier­dzia. To ono osta­tecz­nie daje nam nadzie­ję, że Bóg nas nigdy nie skre­śli, że nawet wte­dy, kie­dy upa­da­my, to upa­da­my w Jego ręce, bo nawet tam, na samym dnie jest on obec­ny z pro­po­zy­cją swo­jej miło­ści i miłosierdzia.

Po wie­czor­nej mszy św. wyru­szy­my pro­ce­sjo­nal­nie ze zniczami(prosimy zabrać ze sobą zni­cze) na cmen­tarz, by pomo­dlić się za naszych zmar­łych pro­sząc, by wspie­ra­li nas w cza­sie tych Misji. Apel Jasno­gór­ski zakoń­czy ten dzień.

Pozna­jąc Boże miło­sier­dzie mogę zaufać Bogu w każ­dej sytu­acji życia. Wte­dy łatwiej będę mógł spoj­rzeć na moje grze­chy i przez dobry rachu­nek sumie­nia przy­go­to­wać się do sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia. (wto­rek). Po mszy świę­tej­wie­czor­nej będzie mia­ło miej­sce nabo­żeń­stwo prze­bła­gal­ne za grze­chy przed Naj­święt­szym Sakramentem.

Wie­czo­rem od godzi­ny 19.30 do 20.30 będzie oka­zja do spo­wie­dzi. Ape­lem Jasno­gór­skim zakoń­czy­my dzień.

Aby wytrwać w dobrym i wal­czyć o nie w moim życiu potrze­bu­ję kon­kret­nej pomo­cy. Sakra­men­ty mają tutaj zna­cze­nie fun­da­men­tal­ne (śro­da). Ich zro­zu­mie­nie i regu­lar­ne przyj­mo­wa­nie mają poma­gać w moim ducho­wym wzra­sta­niu. Trze­ba nam wra­cać do łaski sakra­men­tal­nej i cią­gle ja w nas odnawiać.

O godzi­nie 19.00 zapra­sza­my mał­żeń­stwa i ludzi żyją­cy w związ­kach na krót­ką kon­fe­ren­cję i odno­wie­nie przy­rze­czeń mał­żeń­skich. Ape­lem Jasno­gór­skim zno­wu zakoń­czy­my dzień.

Życie chrze­ści­jań­skie nie ogra­ni­cza się tyl­ko do spo­ra­dycz­ne­go przyj­mo­wa­nia sakra­men­tów i coty­go­dnio­wej eucha­ry­stii. Chrze­ści­ja­ni­nem jest się 24 godzi­ny na dobę. Modli­twa jest tu nie­zbęd­nym środ­kiem do cią­głe­go utrzy­my­wa­nia naszej rela­cji z Bogiem, i o niej sobie powie­my (czwar­tek). Mamy z nią pro­ble­my, ale i też dobre doświad­cze­nia. Modli­twa to roz­mo­wa z Przy­ja­cie­lem. Tak zde­fi­nio­wa­ła modli­twę św. Tere­sa z Avi­la, zało­ży­ciel­ka nasze­go zako­nu. Po mszach świę­tych odmó­wi­my modli­twę o dobre i trwa­łe powo­ła­nia do kapłań­stwa i życia zakon­ne­go, szcze­gól­nie z Waszej para­fii. O godzi­nie 20.00 pra­gnie­my spo­tkać się z mło­dzie­żą star­szą i doro­słą na czu­wa­niu modli­tew­nym i medy­ta­cji. Apel Jasno­gór­ski zakoń­czy ten dzień.

Żyjąc w rodzi­nach zauwa­ża­my, że mło­de poko­le­nia, dzie­ci czy wnu­ki odcho­dzą od wia­ry, odda­la­ją się od Kościo­ła i wspól­no­ty para­fial­nej. Z jed­nej stro­ny cier­pi­my z tego powo­du, z dru­giej nato­miast tar­ga­ją nami nie­kie­dy wyrzu­ty sumie­nia, że coś zro­bi­li­śmy źle, że nie wszyst­ko poszło tak jak trze­ba. Jak więc prze­ka­zy­wać wia­rę mło­de­mu poko­le­niu? Tym pyta­niem będzie­my się chcie­li zająć.

Chce­my Wam też dać kon­kret­ne pomo­ce do chrze­ści­jań­skie­go prze­ży­wa­nia codzien­no­ści, do rodzin­ne­go świę­to­wa­nia wia­ry. Dobrze by było, aby­śmy wszyst­ko to, co prze­ży­wa­my w koście­le i na modli­twie, mogli prze­nieść do naszych domów i rodzin. (pią­tek).

Rano o godzi­nie 08.45 zapra­sza­my na spe­cjal­ną mszę świę­tą wszyst­kich star­szych i cho­rych. Za nich i z nimi chce­my się modlić i dać im moż­li­wość przy­ję­cia sakra­men­tu namasz­cze­nia chorych.

Nato­miast po mszy świę­tej wie­czor­nej będzie nabo­żeń­stwo poświę­ce­nia całej Waszej para­fii Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakramentem.

Nato­miast wie­czo­rem o godzi­nie 20.00 odpra­wi­my para­fial­ną Dro­gę Krzy­żo­wą prze­cho­dząc uli­ca­mi Wasze­go mia­sta. Pod­czas tej dro­gi będzie­my roz­wa­ża­li tek­sty dla mło­dzie­ży i dorosłych.

Na naszej dro­dze wia­ry nie jeste­śmy sami. Jest z nami Mary­ja, Mat­ka nasze­go Pana. Od niej chce­my uczyć się wia­ry (sobo­ta). Spró­bu­je­my spoj­rzeć na nasze życie przez pry­zmat Jej życia i doświad­czeń. Zoba­czy­my jak jest nam bar­dzo bli­ska w swo­jej pro­sto­cie i jak od niej może­my uczyć się ufności.

Na mszę świę­tą wie­czor­ną chce­my szcze­gól­nie zapro­sić wszyst­kich wier­nych zaan­ga­żo­wa­nych w gru­pach para­fial­nych i for­ma­cyj­nych. Oczy­wi­ście wszy­scy inni są rów­nie mile widzia­ni, może wła­śnie ci, co chcie­li by się zaan­ga­żo­wać w życie para­fii, a nie mie­li do tej pory ku temu okazji.

O godzi­nie 20.00 odmó­wi­my Róża­niec fatim­ski z roz­wa­ża­nia­mi i pro­ce­sją ze świecami.

W ostat­ni dzień Misji Świę­tych (nie­dzie­la) podej­mie­my temat Krzy­ża jako sym­bo­lu nasze­go trwa­nia przy Bogu.

Na zakoń­cze­nie Misji Para­fial­nych, po mszy świę­tej wie­czor­nej, poświę­ci­my pod­czas spe­cjal­ne­go nabo­żeń­stwa Krzyż Misyj­ny i odno­wi­my nasze przy­rze­cze­nia Krzy­żo­wi. Poświę­ci­my rów­nież małe krzy­ży­ki misyj­ne, któ­re będzie moż­na nabyć przed Misja­mi i w cza­sie ich trwa­nia jako pamiąt­kę tego tygo­dnia misyj­ne­go. Nabo­żeń­stwo zakoń­czy­my uro­czy­stym bło­go­sła­wień­stwem połą­czo­nym z odpu­stem. Złóż­my pod tym Krzy­żem Misyj­nym wszyst­kie nasze krzy­że i cier­pie­nia, aby zosta­ły one zato­pio­ne w Chry­stu­so­wej męce i Zmartwychwstaniu.

Cie­szy­my się rów­nież na spo­tka­nia reko­lek­cyj­ne z ucznia­mi szkół pod­sta­wo­wych, Liceum i Szko­ły Zawodowej.

Tak więc zachę­ca­my Was do licz­ne­go uczest­nic­twa w Misjach Para­fial­nych i już teraz cie­szy­my się na spo­tka­nie z Wami.

Z ser­ca Wam bło­go­sła­wi­my i obie­cu­je­my pamię­tać o Was, o Waszej para­fii i o Waszych rodzi­nach w naszych modli­twach i sami pole­ca­my się Waszej modlitwie.

Wasi kar­me­li­ci bosi

O. Sta­ni­sław Mier­nik OCD O. Bru­no Pie­chow­ski OCD

Sta­re Hory, Sło­wa­cja               Mona­chium, Niemcy


CHRZEŚCIJANINEM SIĘ JEST A NIE BYWA”

PLAN MISJI PARAFIALNYCH

CZERSK, 06 ‑14 maja 2023 r.

SOBOTA, 06.05.2023

Pro­gram na czas Misji. Ja i moja parafia.

18.00 Msza św. z nauką i odno­wie­niem przy­rze­czeń chrzcielnych

NIEDZIELA, 07.05.2023

Pro­gram na czas Misji. Ja i moja parafia.

06.30 Msza św. z nauką i odno­wie­niem przy­rze­czeń chrzcielnych

07.30 Msza św. z nauką i odno­wie­niem przy­rze­czeń chrzcielnych

08.45 Msza św. z nauką i odno­wie­niem przy­rze­czeń chrzcielnych

09.45 Msza świę­ta w Krzyżu

10.00 Msza św. z nauką i odno­wie­niem przy­rze­czeń chrzcielnych

11.00 Msza św. z nauką i odno­wie­niem przy­rze­czeń chrzcielnych

12.30 Msza św. z nauką i odno­wie­niem przy­rze­czeń chrzcielnych

18.00 Msza św. z nauką i odno­wie­niem przy­rze­czeń chrzciel­nych, nabo­żeń­stwo majowe.

21.00 Apel Jasno­gór­ski z rozważaniem

PONIEDZIAŁEK, 08.05.2023

Jezus, żywe odzwier­cie­dle­nie Miło­sier­dzia Ojca.

06.30 Msza św. z nauką

08.45 Krót­kie nabo­żeń­stwo majo­we, Msza św. z nauką

09.50 – 11.00 Ćwi­cze­nia reko­lek­cyj­ne dla szkół od 0- 4 klasy

11.30 – 12.30 Ćwi­cze­nia reko­lek­cyj­ne dla szkół od 5 do 8 klasy

16.00 — Msza św. z nauką w Krzyżu

17.50 nabo­żeń­stwo majo­we, Msza św. z nauką

Po mszy św. pro­ce­sja ze zni­cza­mi na cmen­tarz para­fial­ny i Nabo­żeń­stwo za naszych zmarłych

21.00 Apel Jasno­gór­ski z rozważaniem

WTOREK, 09.05 2023.

Rachu­nek sumienia.

06.30 Msza św. z nauką, zaraz po Mszy nabo­żeń­stwo prze­bła­gal­ne za grze­chy z wysta­wie­niem

08.45 Krót­kie nabo­żeń­stwo majo­we, Msza św. z nauką, zaraz po Mszy nabo­żeń­stwo prze­bła­gal­ne za grze­chy z wysta­wie­niem

09.50 – 11.00 Ćwi­cze­nia reko­lek­cyj­ne dla szkół od 0- 4 klasy

11.30 – 12.30 Ćwi­cze­nia reko­lek­cyj­ne dla szkół od 5 do 8 klasy

16.00 — Msza św. z nauką w Krzy­żu, zaraz po Mszy św. nabo­żeń­stwo prze­bła­gal­ne za grze­chy z wysta­wie­niem

17.50 Krót­kie nabo­żeń­stwo majo­we, Msza św. z nauką, zaraz po Mszy św. nabo­żeń­stwo prze­bła­gal­ne za grze­chy z wysta­wie­niem

19.30 do 20.30 Oka­zja do spo­wie­dzi misyjnej

21.00 — Apel Jasno­gór­ski z rozważaniem

ŚRODA, 10.05.2023

Sakra­men­ty na dro­dze umac­nia­nia wiary.

06.30 Msza św. z nauką,

08.45 Krót­kie nabo­żeń­stwo majo­we, Msza św. z nauką

09.50 – 11.00 Msza z nauką dla szkół od 0- 4 klasy

11.30 – 12.30 Msza z nauką dla szkół od 5- 8 klasy

16.00 — Msza św. z nauką w Krzyżu

18.00 Msza św. z nauką, nowen­na i nabo­żeń­stwo majowe

19.00 Spo­tka­nie dla mał­żeństw i ludzi żyją­cych w związ­kach z odno­wie­niem przy­rze­czeń małżeńskich

21.00 — Apel Jasno­gór­ski z rozważaniem

CZWARTEK, 11.05.2023

Modli­twa – roz­mo­wa z Przyjacielem.

06.30 Msza św. z nauką i modli­twą o powołania

08.45 Krót­kie nabo­żeń­stwo majo­we, Msza św. z nauką i modli­twą o powołania

11.00 — 12.00 Misyj­ne spo­tka­nie z ucznia­mi w Szko­le Zawodowej

16.00 — Msza św. z nauką w Krzyżu

17.50 Nabo­żeń­stwo majo­we, Msza św. z nauką i modli­twą o powołania

20.00 Modli­tew­ne czu­wa­nie z mło­dzie­żą star­szą i dorosłą

21.00 — Apel Jasno­gór­ski z rozważaniem

PIĄTEK, 12.05.2023

Jak prze­ka­zy­wać wia­rę młodym

i prze­ży­wać codzien­ność z Bogiem w rodzinie.

06.30 Msza św. z nauką

08.45 Krót­kie nabo­żeń­stwo majo­we, Msza św. dla cho­rych z nauką i moż­li­wo­ścią przy­ję­cia sakra­men­tu namasz­cze­nia chorych

10.00 – 11.00 Spo­tka­nie misyj­ne z kla­sa­mi 1 Liceum

11.45 — 12.45 Spo­tka­nie misyj­ne z kla­sa­mi 2 i 3 Liceum

16.00 — Msza św. z nauką w Krzy­żu, nabo­żeń­stwo poświę­ce­nia para­fii Naj­święt­sze­mu Ser­cu Jezu­so­we­mu z wystawieniem

18.00 Msza św. z nauką, nabo­żeń­stwo poświę­ce­nia para­fii Naj­święt­sze­mu Ser­cu Jezu­so­we­mu z wystawieniem

z wysta­wie­niem Naj­święt­sze­go Sakramentu

20.0 — Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi miasta

SOBOTA, 13.05.2023

Mary­ja – Prze­wod­nicz­ka na naszej dro­dze wiary.

06.30 Msza św. z nauką

08.45 Krót­kie nabo­żeń­stwo majo­we, Msza św. z nauką

16.00 — Msza św. z nauką w Krzyżu

17.50 Krót­kie nabo­żeń­stwo majo­we, Msza św. anty­cy­po­wa­na z nauką dla grup para­fial­nych i formacyjnych

20.00 — Róża­niec fatim­ski z roz­wa­ża­niem i pro­ce­sją ze świecami

NIEDZIELA, 14.05.2023

Krzyż, sym­bol trwa­nia przy Bogu.

06.30 Msza św. z nauką na zakoń­cze­nie Misji

07.30 Msza św. z nauką na zakoń­cze­nie Misji

08.45 Msza św. z na zakoń­cze­nie Misji

09.45 Msza świę­ta w Krzyżu

10.00 Msza św. z nauką na zakoń­cze­nie Misji

11.00 Msza św. z nauką na zakoń­cze­nie Misji

12.30 Msza św. z nauką na zakoń­cze­nie Misji

18.00 Msza św. z nauką na zakoń­cze­nie Misji.

18.50 Nabo­żeń­stwo Krzy­ża Misyj­ne­go z odno­wie­niem przyrzeczeń,

poświę­ce­niem Krzy­ża i krzy­ży­ków i uro­czy­stym błogosławieństwem

Misje gło­szą Ojco­wie Kar­me­li­ci Bosi:

o. Sta­ni­sław Mier­nik OCD, Sta­re Hory, Słowacja

o. Bru­no Pie­chow­ski OCD, Mona­chium, Niemcy


REKOLEKCJE SZKOLNE CZERSK 2023

NIEDZIELA, 07.05.2023

11.00 Msza św. ze sło­wem dla dzie­ci na roz­po­czę­cie Misji

12.30 Msza św. ze sło­wem dla mło­dzie­ży na roz­po­czę­cie Misji

PONIEDZIAŁEK, 08.05.2023

09.50 – 11.00 Szko­ły Pod­sta­wo­we, kla­sy0- 4

Roz­śpie­wa­na histo­ria zba­wie­nia od Ada­ma do Dawida.

Misyj­ne spo­tka­nie z Mat­ką: Mary­ja ma wie­le imion.

11.30 – 12.30 Szko­ły Pod­sta­wo­we, kla­sy 5 do 8

Roz­śpie­wa­na histo­ria zba­wie­nia od Ada­ma do Dawida.

Misyj­ne spo­tka­nie z Mat­ką: Co mam wspól­ne­go z Tobą, Maryjo?

WTOREK, 09.05 2023

09.50 – 11.00 Szko­ły Pod­sta­wo­we, kla­sy 0- 4

Roz­śpie­wa­na histo­ria zba­wie­nia od Dawi­da do Jezusa.

WCHODZIMY DO ZAMKU I PIELĘGNUJEMY OGRÓD

Z Tere­są z Avi­la na spo­tka­nie z sobą i Przyjacielem!

11.30 – 12.30 Szko­ły Pod­sta­wo­we, kla­sy 5 do 8

Roz­śpie­wa­na histo­ria zba­wie­nia od Dawi­da do Jezusa.

WCHODZIMY DO ZAMKU I PIELĘGNUJEMY OGRÓD

Z Tere­są z Avi­la na spo­tka­nie z sobą i Przyjacielem!

ŚRODA, 10.05.2023

09.50 – 11.00 Msza świę­ta dla SP, kla­sy 0 do 4

Modli­twa to roz­mo­wa z Przy­ja­cie­lem, jak się modlić wła­snym życiem

11.30 – 12.30 Msza świę­ta dla SP, kla­sy 5 do 8

CZWARTEK, 11.05.2023

11.00 — 12.00 Misyj­ne spo­tka­nie z ucznia­mi w Szko­le Zawodowej

Gale­ria obra­zów Boga: któ­ry jest mój i jak z nim żyć?

20.00 Modli­tew­ne czu­wa­nie z mło­dzie­żą star­szą i dorosłą

Zdo­bądź się na luk­sus! Odpocz­nij w obec­no­ści Przyjaciela.

PIĄTEK, 12.05.2023

10.00 – 11.00 Spo­tka­nie misyj­ne dla1 klas Liceum w kościele

Przy­gwoż­dżo­ny! W jaki spo­sób uprzedzenia

mogą zro­bić z życia koszmar.

11.45 — 12.45 Spo­tka­nie misyj­ne dla klas 2 i 3 Liceum w kościele

Pan­de­mia skoń­czo­na a ty cią­gle w masce?! Ścią­gaj, ale już!!!

20.00 Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi mia­sta z tek­sta­mi dla mło­dych i starszych

NIEDZIELA, 14.05.2023

11.00 Msza św. ze sło­wem dla dzie­ci na zakoń­cze­nie Misji

12.30 Msza św. ze sło­wem dla mło­dzie­ży na zakoń­cze­nie Misji

18.50 Nabo­żeń­stwo Krzy­ża Misyjnego

Od nie­dzie­li do czwart­ku o godz. 21.00 – Apel Jasnogórski!

Reko­lek­cje gło­szą Ojco­wie Kar­me­li­ci Bosi:

o. Sta­ni­sław Mier­nik OCD, Sta­re Hory, Słowacja

o. Bru­no Pie­chow­ski OCD, Mona­chium, Niemcy


Kolęda Czersk 2022/2023

DATA GODZ. TRASA
Wto­rek

27 grud­nia

11:00 Będzi­mie­ro­wi­ce
Śro­da

28 grud­nia

11:00 Krzyż, Sto­dół­ki, Kłodnia
Czwar­tek

29 grud­nia

11:00 Stru­ga, Klaskawa

Mala­chin

Pią­tek

30 grud­nia

11:00 Bie­la­wy, Sien­ni­ca, Kwieki

Łub­na, Budzi­ska, Łub­na Wybudowanie

Ponie­dzia­łek

2 stycz­nia

14:00

 

Dąb­ki, Twa­roż­ni­ca 11:00

Łąko­wa, Myśliw­ska, Rey­mon­ta, Boha­te­rów Wrze­śnia, Wybu­do­wa­nie pod Łuko­wo – Złotowo

Wto­rek

3 stycz­nia

11:00

14:30

Kasza­ry (11:00), Kamion­ka (13:00)

Sta­ro­gardz­ka — nume­ry nie­pa­rzy­ste, Słowackiego

Śro­da

4 stycz­nia

14:30 Sta­re­go Urzędu,

Spor­to­wa, Szcze­pań­skie­go, Rogańskiego

Czwar­tek

5 stycz­nia

14:30

12:00

Sta­ro­gardz­ka — nume­ry parzyste,

Łosiń­ska, Zabroc­kie­go, 60-lecia

Sobo­ta

7 stycz­nia

11:00 Kur­cze, Bagna, Mosna, Ostro­wi­te, Konefki

Wybu­do­wa­nie pod Łąg

Nie­dzie­la

8 stycz­nia

14:30 Macz­ka
Ponie­dzia­łek

9 stycz­nia

11:00

14:30

Łuko­wo, Nieżurawa

Der­dow­skie­go, Płk Wry­czy, (2 księży)

Wto­rek

10 stycz­nia

14:30 Bema, Tar­go­wa, Bla­char­ska, Szkolna
Śro­da

11 stycz­nia

14:30 Dwor­co­wa, Dra Zie­liń­skie­go, Lipo­wa,  Klonowa
Czwar­tek

12 stycz­nia

14:30 Kla­skaw­ska, Rodzin­na, Otto­na Sabi­nia­rza, Augu­sty­na Szpręgi

Win­cen­te­go Pola, Okręż­na, Pod­gór­na i Kręta,

Łubian­ka

Pią­tek

13 stycz­nia

14:30 Tuchol­ska, Kiliń­skie­go, Gajo­wa, Wyzwo­le­nia, Chro­bre­go, Krzy­wo­uste­go, Odno­wi­cie­la, Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, Łokiet­ka, Prze­my­sła II, Miesz­ka, Kazi­mie­rza Sprawiedliwego
Sobo­ta

14 stycz­nia

11:00 Guto­wiec, Kurkowo
Nie­dzie­la

15 stycz­nia

14:30 Hal­le­ra
Ponie­dzia­łek

16 stycz­nia

14:30 Pia­sko­wa, Zaci­sze, Par­ty­zan­tów, Ogro­do­wa, Woj­ska Pol­skie­go, Pogodna,
Wto­rek

17 stycz­nia

Kolę­da Dekanalna
Śro­da

18 stycz­nia

14:30 Zbo­żo­wa, Kali­now­skie­go, Wic­ka Roga­li, Chojnicka
Czwar­tek

19 stycz­nia

14:30 Śli­wic­ka, Zło­tow­ska, Ustronie,

Wybu­do­wa­nie pod Stru­gę, Aka­cjo­wa (12:00)

Pią­tek

20 stycz­nia

14:30 Wie­lew­ska, Konop­nic­kiej, Miło­sza (2 księży)

Kró­lo­wej Jadwi­gi, Kaszub­ska, Pio­tra Ferensa,(2 księży)

Sobo­ta

21 stycz­nia

11:00 Tuchol­ska od koń­ca, Wyb pod Tucho­lę, Cey­no­wy, Jasno­cha, Dłu­ga, Porzecz­ko­wa, Jago­do­wa, Poziom­ko­wa, Jeży­no­wa, Truskawkowa
Nie­dzie­la

22 stycz­nia

14:30 Ander­sa
Ponie­dzia­łek

23 stycz­nia

14:30 Łukow­ska, Sien­kie­wi­cza, Wybu­do­wa­nie pod Łuko­wo, Kole­jo­wa, Koso­budz­ka, Jodłowa
Wto­rek

24 stycz­nia

14:30 Przy­to­ro­wa, Matej­ki, Jana Paw­ła II
Śro­da

25 stycz­nia

14:30 21 Lute­go, Parkowa
Czwar­tek

26 stycz­nia

14:30 Bro­wa­ro­wa, Rze­mieśl­ni­cza, Ale­ja Tysiąc­le­cia, Pocz­to­wa, Dąbrow­skie­go, Batorego,
Pią­tek 2

7 stycz­nia

14:30 Świer­ko­wa, Lesz­czy­no­wa, Orze­cho­wa, Cze­re­śnio­wa, Wiśnio­wa, Kasz­ta­no­wa, Cicha, More­lo­wa, Transportowców
Sobo­ta

28 stycz­nia

11:00 Towa­ro­wa, Ciso­wa, Wrzo­so­wa, Zie­lo­na, Jarzę­bi­no­wa, Mle­czar­ska, Kli­na, Prze­my­sło­wa, Spo­koj­na, Krótka
Nie­dzie­la

29 stycz­nia

14:30 Kościusz­ki, Ryn­ko­wa, Ostrowskiego
Ponie­dzia­łek

30 stycz­nia

14:30 Polna, Budow­la­na, Dębo­wa, Leśna, Buko­wa, Sosno­wa, Wierz­bo­wa, Modrze­wio­wa, Sło­necz­na, Kwia­to­wa, Brzozowa
Wto­rek

31 stycz­nia

14:30  Pod­le­śna, Bocz­na, Mic­kie­wi­cza, Czer­wo­nych Maków, Pomor­ska + blok, Cmentarna

STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

 W prze­strze­ni publicz­nej coraz czę­ściej sły­szy­my pyta­nia o posta­wę Jana Paw­ła II wobec dra­ma­tu wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go osób mało­let­nich i bez­bron­nych przez duchow­nych, a tak­że o spo­sób reago­wa­nia na tego rodza­ju prze­stęp­stwa pod­czas jego pon­ty­fi­ka­tu. Coraz gło­śniej sta­wia­na jest teza, że Papież nie pod­cho­dził wła­ści­wie do tego rodza­ju czy­nów i nie­wie­le robił, aby ten pro­blem roz­wią­zać, a nawet go ukry­wał. Wyda­je się, że panu­je swe­go rodza­ju moda na for­mu­ło­wa­nie tego typu opi­nii. Wpi­su­je się to w pró­by pod­wa­że­nia auto­ry­te­tu Jana Paw­ła II, a nawet zakwe­stio­no­wa­nia jego świę­to­ści, potwier­dzo­nej w pro­ce­sie beaty­fi­ka­cyj­nym i kano­ni­za­cyj­nym. W  kon­se­kwen­cji sta­no­wi to usi­ło­wa­nie pomniej­sze­nia zna­cze­nia tego wyjąt­ko­we­go pon­ty­fi­ka­tu dla Kościo­ła, świa­ta, kul­tu­ry i człowieka.

Medial­ny atak na św. Jana Paw­ła II i jego pon­ty­fi­kat znaj­du­je tak­że swo­ją przy­czy­nę w nasta­wie­niu do jego naucza­nia, wyra­żo­ne­go cho­ciaż­by w takich ency­kli­kach, jak Redemp­tor­ho­mi­nis czy Veri­ta­tis splen­dor, a tak­że w gło­szo­nej przez nie­go teo­lo­gii cia­ła, co  nie odpo­wia­da współ­cze­snym ide­olo­giom pro­pa­gu­ją­cym hedo­nizm, rela­ty­wizm i nihi­lizm moralny.

W tej sytu­acji uczci­we szu­ka­nie praw­dy i dawa­nie jej świa­dec­twa jest obo­wiąz­kiem każ­de­go pra­we­go sumie­nia. Spoj­rze­nie na dzia­ła­nia Jana Paw­ła II powin­no uwzględ­niać kon­tekst histo­rycz­ny i ówcze­sny stan wie­dzy, a tak­że uwa­run­ko­wa­nia, w jakich on żył. Były one nazna­czo­ne przede wszyst­kim następ­stwa­mi rewo­lu­cji kul­tu­ro­wej 1968 roku, odrzu­ca­ją­cej obiek­tyw­ne kry­te­ria moral­no­ści i oso­bo­wej odpo­wie­dzial­no­ści. Powszech­nie gło­szo­no, zwłasz­cza w śro­do­wi­skach uni­wer­sy­tec­kich Zacho­du, że wszyst­ko ma tę samą war­tość i że, w kon­se­kwen­cji, nie ist­nie­je odtąd żad­na róż­ni­ca mię­dzy dobrem i złem, praw­dą i fał­szem, pięk­nem i brzy­do­tą. Obec­nie poja­wia­ją się nowe ide­olo­gie, któ­re są spu­ści­zną rewo­lu­cji 1968 roku. Pod­wa­ża­ją one chrze­ści­jań­ską antro­po­lo­gię, któ­rej pod­sta­wo­wą praw­dą jest stwo­rze­nie czło­wie­ka przez Boga, jako kobie­tę i męż­czy­znę, na Jego obraz i podo­bień­stwo. W spo­sób oczy­wi­sty wal­ka z chrze­ści­jań­ską wizją czło­wie­ka łączy się z pró­ba­mi pod­wa­ża­nia wiel­kie­go auto­ry­te­tu, jakim na całym świe­cie cie­szy się św. Jan Paweł II, któ­ry z ogrom­ną mocą gło­sił tę wizję na wszyst­kich współ­cze­snych mu areopagach.

Sta­ra­jąc się zro­zu­mieć podej­ście Jana Paw­ła II do pro­ble­mu wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go mało­let­nich, pra­gnie­my poka­zać kon­se­kwent­nie podej­mo­wa­ne przez nie­go działania.

 1. Już w począt­kach pon­ty­fi­ka­tu w wpro­wa­dzo­nym przez Jana Paw­ła II w 1983 roku nowym „Kodek­sie Pra­wa Kano­nicz­ne­go” jed­no­znacz­nie zobli­go­wa­no prze­ło­żo­nych kościel­nych do kara­nia spra­wie­dli­wą karą człon­ków kle­ru, będą­cych spraw­ca­mi wyko­rzy­sta­nia sek­su­al­ne­go mało­let­nich, nie wyłą­cza­jąc wyda­le­nia ich ze sta­nu duchownego.
  W 1992 roku Jan Paweł II ogło­sił „Kate­chizm Kościo­ła Kato­lic­kie­go”, któ­ry w arty­ku­le 2389 stwier­dza, że „nad­uży­cia sek­su­al­ne popeł­nia­ne przez doro­słych na dzie­ciach lub mło­dzie­ży powie­rzo­nych ich opie­ce” są grze­chem, będą­cym „jed­no­cze­śnie gor­szą­cym zama­chem na inte­gral­ność fizycz­ną i moral­ną mło­dych, któ­rzy będą nosić jego pięt­no przez całe życie, oraz pogwał­ce­niem odpo­wie­dzial­no­ści wychowawczej”.

 1. Praw­do­po­dob­nie pierw­szy poważ­ny sygnał o prze­stęp­stwach sek­su­al­nych popeł­nia­nych przez duchow­nych na szko­dę osób mało­let­nich dotarł do Jana Paw­ła II z Kościo­ła w Sta­nach Zjed­no­czo­nych w 1985 roku za pośred­nic­twem nun­cju­sza apo­stol­skie­go w Waszyng­to­nie. Była to ana­li­za doty­czą­ca nie­sku­tecz­no­ści dotych­cza­so­wych dzia­łań Kościo­ła w USA wobec spraw­ców wspo­mnia­nych prze­stępstw. O rze­czy­wi­stej ska­li tego zja­wi­ska nie mia­no jed­nak wte­dy peł­ne­go wyobrażenia.

 2. Pod­czas wizy­ty ad limi­na epi­sko­pa­tu USA w 1993 roku Jan Paweł II zauwa­żył, że bisku­pi nie byli jed­no­myśl­ni w sto­so­wa­niu pra­wa kar­ne­go w odnie­sie­niu do prze­stępstw sek­su­al­nych popeł­nia­nych przez duchow­nych. Domi­no­wa­ła ten­den­cja do mini­ma­li­zo­wa­nia zna­cze­nia pra­wa kar­ne­go w życiu wspól­no­ty kościel­nej, a ist­nie­ją­ce narzę­dzia praw­ne czę­sto nie były sto­so­wa­ne. Nie uświa­da­mia­no sobie rów­nież tego, jak głę­bo­kie i szko­dli­we dla psy­chi­ki ofiar mogą być skut­ki tych prze­stępstw. W tym samym bowiem cza­sie w ska­li świa­to­wej rosły w siłę ruchy doma­ga­ją­ce się lega­li­za­cji pedofilii.
  Po tej wizy­cie w liście do bisku­pów ame­ry­kań­skich Jan Paweł II napi­sał: „kano­nicz­ne kary, któ­re są prze­wi­dzia­ne za nie­któ­re prze­stęp­stwa i wyra­ża­ją spo­łecz­ną dez­apro­ba­tę wobec zła, są w peł­ni uza­sad­nio­ne. Poma­ga­ją one zacho­wać wyraź­ne roz­róż­nie­nie mię­dzy dobrem a złem, przy­czy­nia­ją się do moral­ne­go zacho­wa­nia, a tak­że two­rzą wła­ści­wą świa­do­mość wagi popeł­nio­ne­go zła”.
  W dru­giej czę­ści tego listu Jan Paweł II prze­strze­gał przed trak­to­wa­niem zła moral­ne­go jako oka­zji do sen­sa­cji. „Zło rze­czy­wi­ście może być sen­sa­cyj­ne, ale sen­sa­cyj­ność wokół nie­go jest zawsze nie­bez­piecz­na dla moral­no­ści” – pisał. Moż­li­we, że ten spo­sób myśle­nia Papie­ża był pew­ną kon­se­kwen­cją wyni­ka­ją­cą z jego pol­skich bole­snych doświad­czeń, gdy pod rzą­da­mi komu­ni­stów mass media były nie­ja­ko urzę­do­wo wro­gie wobec Kościo­ła i czę­sto­kroć poja­wia­ją­ce się w niej infor­ma­cje były po pro­stu kłam­stwa­mi i oszczer­stwa­mi. Posta­wa nie­uf­no­ści i nie­do­wie­rza­nia wobec poja­wia­ją­cych się zarzu­tów doty­czą­cych duchow­nych była zatem w dużej mie­rze uza­sad­nio­na, tym bar­dziej że w sys­te­mie komu­ni­stycz­nym były one czę­sto spo­so­bem dys­kre­dy­to­wa­nia pozy­cji i dzia­ła­nia Kościo­ła oraz oka­zją do wer­bo­wa­nia współ­pra­cow­ni­ków spo­śród duchowieństwa.

 3. Wyda­je się, że w okre­sie od poło­wy lat osiem­dzie­sią­tych do poło­wy lat dzie­więć­dzie­sią­tych ubie­głe­go wie­ku skan­dal wyko­rzy­sta­nia sek­su­al­ne­go ryso­wał się dla Jana Paw­ła II głów­nie jako pro­blem Kościo­ła w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i w kra­jach anglo­sa­skich. Dla­te­go w 1994 roku wydał on indult dla Kościo­ła w USA, któ­re­go celem było zapew­nie­nie więk­szej ochro­ny dzie­ci i mło­dzie­ży poprzez uzgod­nie­nie prze­pi­sów kościel­nych z pra­wem ame­ry­kań­skim. Doku­ment ten pod­niósł wiek ochro­ny osób mało­let­nich z 16 do 18 lat i wydłu­żył okres przedaw­nie­nia prze­stępstw wyko­rzy­sta­nia sek­su­al­ne­go mało­let­nich do 10 lat od ukoń­cze­nia 18. roku życia przez oso­bę skrzyw­dzo­ną. Dwa lata póź­niej, w 1996 roku, Papież wydał podob­ny indult dla Kościo­ła w Irlan­dii, skąd rów­nież zaczę­ły napły­wać infor­ma­cje o prze­stęp­stwach sek­su­al­nych popeł­nio­nych przez duchownych.
  Świa­do­mość Papie­ża doty­czą­ca ska­li i skut­ków tych prze­stępstw wzra­sta­ła zatem wraz z upły­wem lat. Sta­wa­ło się dla nie­go coraz bar­dziej jasne, że bisku­pi i wyżsi prze­ło­że­ni zakon­ni nie podej­mo­wa­li ade­kwat­nych i prze­wi­dzia­nych pra­wem dzia­łań oraz że nie radzi­li sobie z ich stosowaniem.

 4. Dla­te­go, pomi­mo poso­bo­ro­wych ten­den­cji decen­tra­li­za­cyj­nych, w 2001 roku Jan Paweł II wydał doku­ment Sacra­men­to­rum­sanc­ti­ta­tis tute­la dla całe­go Kościo­ła. Dziec­ko zosta­ło w nim uka­za­ne jako jeden z naj­więk­szych skar­bów, któ­ry za wszel­ką cenę nale­ży chro­nić. Krzyw­da wyrzą­dzo­na dziec­ku w sfe­rze sek­su­al­nej zosta­ła uzna­na za jed­no z naj­cięż­szych prze­stępstw kościel­nych i zrów­na­na z pro­fa­na­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu czy zła­ma­niem tajem­ni­cy spo­wie­dzi. Aby unik­nąć baga­te­li­zo­wa­nia tych prze­stępstw w ramach Kościo­łów lokal­nych, Papież na mocy tego doku­men­tu usta­no­wił jurys­dyk­cję Sto­li­cy Apo­stol­skiej nad wszyst­ki­mi przy­pad­ka­mi wyko­rzy­sta­nia sek­su­al­ne­go mało­let­nich od momen­tu upraw­do­po­dob­nie­nia się prze­stęp­stwa i naka­zał jego zgło­sze­nie do Kon­gre­ga­cji Nauki Wia­ry. Odtąd postę­po­wa­nia kar­ne pro­wa­dzo­ne w tych spra­wach zosta­ły zare­zer­wo­wa­ne Sto­li­cy Apo­stol­skiej i po dzień dzi­siej­szy pozo­sta­ją pod jej ści­słą kon­tro­lą. Decy­zja ta poka­za­ła, że Jan Paweł II zdał sobie spra­wę ze ska­li i glo­bal­ne­go cha­rak­te­ru kry­zy­su spo­wo­do­wa­ne­go wyko­rzy­sta­niem sek­su­al­nym dzie­ci i mło­dzie­ży. Ta zmia­na w sto­so­wa­niu i egze­kwo­wa­niu pra­wa była praw­dzi­wie bez­pre­ce­den­so­wa. Z per­spek­ty­wy cza­su widać, że oka­za­ła się ona punk­tem prze­ło­mo­wym w wal­ce Kościo­ła z prze­stęp­stwa­mi sek­su­al­ny­mi we wła­snych sze­re­gach. W ślad za tymi decy­zja­mi Jana Paw­ła II Sto­li­ca Apo­stol­ska zobo­wią­za­ła wszyst­kie Epi­sko­pa­ty do wpro­wa­dze­nia szcze­gó­ło­wych norm postę­po­wa­nia w takich przy­pad­kach, przy rów­no­cze­snym respek­to­wa­niu pra­wa świeckiego.

 5. Prze­ja­wem wzra­sta­ją­cej świa­do­mo­ści Papie­ża było jego prze­mó­wie­nie do kar­dy­na­łów ame­ry­kań­skich w kwiet­niu 2002 roku pod­czas spo­tka­nia, któ­re było bez­po­śred­nim następ­stwem fali ujaw­nień prze­stępstw wobec dzie­ci i mało­let­nich doko­na­nych przez oso­by duchow­ne, spro­wo­ko­wa­nej przez serię arty­ku­łów zamiesz­czo­nych w dzien­ni­ku „Boston Glo­be”. Doko­nu­jąc dia­gno­zy kry­zy­su, Jan Paweł II wska­zał na ból osób zra­nio­nych prze­stęp­stwem. Ofia­ry nad­użyć oraz ich rodzi­ny zapew­nił o „swo­jej głę­bo­kiej soli­dar­no­ści i tro­sce”. Zazna­czył przy tym, że zmie­rze­nie się z tymi bole­sny­mi skut­ka­mi musi odmie­nić Kościół i uczy­nić go bar­dziej świę­tym. Pod­kre­ślił też, że kto krzyw­dzi mło­dych, jest tej świę­to­ści zaprze­cze­niem i że „w kapłań­stwie i życiu zakon­nym nie ma miej­sca dla tych, któ­rzy krzyw­dzi­li­by mało­let­nich”. Za istot­ną część pro­ble­mu uznał też fakt, że „wie­lu czu­je się zra­nio­nych spo­so­bem podej­ścia hie­rar­chów do tych prze­stępstw” oraz ich „decy­zja­mi, któ­re w skut­kach oka­za­ły się błęd­ne”. Poda­na przez Papie­ża dia­gno­za kry­zy­su jest zatem jasna, a kie­ru­nek dzia­łań, któ­re mają uzdro­wić sytu­ację – jednoznaczny.

 6. Z przed­sta­wio­nych dzia­łań Jana Paw­ła II wobec ujaw­nia­ją­ce­go się coraz wyraź­niej kry­zy­su wyła­nia się obraz Paste­rza, któ­ry odważ­nie i zde­cy­do­wa­nie pra­gnął się z nim zmie­rzyć, będąc rów­no­cze­śnie świa­do­my, że kry­zys ten może zagro­zić zdol­no­ści Kościo­ła do wła­ści­we­go peł­nie­nia jego misji w świe­cie. Papież doszedł do wnio­sku, że tyl­ko „Kościół, sta­wia­ją­cy czo­ła pro­ble­mo­wi wyko­rzy­sty­wa­nia z jasno­ścią i deter­mi­na­cją” może rów­nież pomóc spo­łe­czeń­stwu prze­ciw­sta­wić się pla­dze prze­stępstw sek­su­al­nych wobec mało­let­nich i bez­bron­nych. Widząc, że wobec tego pro­ble­mu punk­to­we odpo­wie­dzi nie są wystar­cza­ją­cym roz­wią­za­niem, w 2001 roku Papież pod­jął decy­du­ją­cy krok i zmie­nił pra­wo, któ­re sta­ło się narzę­dziem dla całe­go Kościo­ła. Tą zmia­ną uru­cho­mił pro­ces oczysz­cza­nia Kościo­ła, kon­ty­nu­owa­ny przez jego następ­ców: papie­ży Bene­dyk­ta XVI i Franciszka.

Usi­łu­jąc dzi­siaj zro­zu­mieć ówcze­sną sytu­ację, trze­ba też uwzględ­nić domi­nu­ją­cą wte­dy tak­że w Koście­le men­tal­ność dys­kre­cji. Jeśli więc nawet podej­mo­wa­no jakieś dzia­ła­nia, to jed­no­cze­śnie pano­wał lęk i opór przed ich trans­pa­rent­nym komunikowaniem.

Ponad­to lek­tu­ra rapor­tu Sto­li­cy Apo­stol­skiej doty­czą­ce­go byłe­go kard. The­odo­ra Mc Car­ric­ka każe sta­wiać pyta­nia o to, w jakim stop­niu Jan Paweł II był rze­tel­nie infor­mo­wa­ny przez powo­ła­ne do tego orga­ny, a w jakim stop­niu pew­ne decy­zje były podej­mo­wa­ne bez jego wie­dzy na innych szcze­blach wła­dzy, zgod­nie z kom­pe­ten­cja­mi. W każ­dym razie raport nt. Mc Car­ri­ca nie poka­zu­je jakie­go­kol­wiek „tuszo­wa­nia” czy „zamia­ta­nia pod dywan” przez Jana Paw­ła II prze­stępstw sek­su­al­nych, któ­rych dopu­ści­li się duchowni.

Pró­ba zro­zu­mie­nia posta­wy i dzia­łań świę­te­go Jana Paw­ła II może być dla nas szan­są na uświa­do­mie­nie sobie, że dzia­ła­nie Boże prze­cho­dzi przez zwy­kłe – uwa­run­ko­wa­ne kon­tek­stem dzie­jo­wym i oso­bi­stą histo­rią – czło­wie­czeń­stwo. Jest tak­że dla nas dro­gą do głęb­sze­go zro­zu­mie­nia świę­to­ści, któ­ra pole­ga na hero­icz­nym prze­ży­wa­niu wia­ry, nadziei i miło­ści. Papież wiel­ką wraż­li­wo­ścią ota­czał każ­de­go czło­wie­ka, o czym świad­czy jego życie i naucza­nie. Ogło­sze­nie przez Kościół świę­to­ści czło­wie­ka nie jest stwier­dze­niem jego bez­grzesz­no­ści, a tym bar­dziej bez­błęd­no­ści, lecz uzna­niem świa­dec­twa jego wię­zi z Chry­stu­sem, mimo i na prze­kór ludz­kim ogra­ni­cze­niom i uwarunkowaniom.

Bez­spor­nym fak­tem jest, że Jan Paweł II był papie­żem, któ­ry zgod­nie z naby­wa­ną wie­dzą pod­jął zde­cy­do­wa­ną wal­kę z przy­pad­ka­mi wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go dzie­ci i mało­let­nich przez nie­któ­rych duchow­nych oraz wpro­wa­dził obo­wią­zu­ją­ce w całym Koście­le nor­my  roz­li­cza­nia tego typu prze­stępstw, pod­kre­śla­jąc, że w „sta­nie kapłań­skim i życiu zakon­nym nie ma miej­sca dla tych, któ­rzy krzyw­dzi­li­by mło­dych”. Roz­po­czął jak­że waż­ny i kon­ty­nu­owa­ny do dziś pro­ces oczysz­cze­nia Kościo­ła w tej sferze.

Jasna Góra, 14 listo­pa­da 2022 roku


Rekolekcje adwentowe 2022

[pdf-embed­der url=“http://parafia-czersk.pl/word2/wp-content/uploads/2022/11/REKOLEKCJE-ADWENTOWE-2022.pdf” title=“REKOLEKCJE ADWENTOWE 2022”]


Week­end dla narze­czo­nych 2022

Wyjąt­ko­wy cha­rak­ter tego­rocz­nych uro­czy­sto­ści odpustowych

Jak co roku 22 lip­ca we wspo­mnie­nie patron­ki para­fii, św. Marii Mag­da­le­ny, wier­ni zgro­ma­dzi­li się w naszej świą­ty­ni na uro­czy­sto­ściach odpu­sto­wych. Tego­rocz­ne uro­czy­sto­ści mia­ły wyjąt­ko­wy cha­rak­ter, gdyż zosta­ły połą­czo­ne z uro­czy­stym pod­su­mo­wa­niem kil­ku­let­nich prac remon­to­wych i reno­wa­cyj­nych, wśród któ­rych naj­trud­niej­szym, a zara­zem naj­waż­niej­szym eta­pem było odre­stau­ro­wa­nie dachu kościo­ła – m.in. wymia­na pokry­cia dacho­we­go oraz wzmoc­nie­nie i napra­wa kon­struk­cji dachu.

Biskup die­ce­zjal­ny Ryszard Kasy­na sym­bo­licz­nie pobło­go­sła­wił odno­wio­ny dach, a ks. pro­boszcz Zbi­gniew Stra­szew­ski skie­ro­wał sło­wa podzię­ko­wa­nia do wszyst­kich, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pozy­ska­nia fun­du­szy, by prze­pro­wa­dzić tak potęż­ną i nie­zbęd­ną inwestycję.

W pierw­szej kolej­no­ści sło­wa uzna­nia ks. pro­boszcz skie­ro­wał do przed­sta­wi­cie­li władz — obec­nych na uro­czy­sto­ści — mar­szał­ka woje­wódz­twa pomor­skie­go – Mie­czy­sła­wa Stru­ka oraz bur­mi­strza Czer­ska – Prze­my­sła­wa Bie­ska-Talew­skie­go. Przy­po­mnij­my, że zna­czą­cą kwo­tę na tę inwe­sty­cję para­fia otrzy­ma­ła z gmin­ne­go budże­tu oraz dzię­ki dota­cji unij­nej w ramach pro­jek­tu „Szlak Kościo­łów Ksią­żąt Pomor­skich”. Pro­jekt obej­mo­wał tyl­ko pięć pomor­skich kościo­łów, lecz to wła­śnie w Czer­sku pra­ce były naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ne. W tym miej­scu nie spo­sób nie wspo­mnieć o wdzięcz­no­ści wobec wyko­naw­ców i firm, któ­rzy wyko­na­li swo­je usłu­gi na naj­wyż­szym pozio­mie, a pro­jek­tan­ci i kon­ser­wa­to­rzy pra­cu­ją­cy przy pra­cach w czer­skim koście­le wyka­za­li się pro­fe­sjo­na­li­zmem i nie­zwy­kłą starannością.

 Ks. pro­boszcz ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia zło­żył tak­że pod adre­sem prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Miej­skiej w Czer­sku – Krzysz­to­fa Przy­tar­skie­go, a tak­że posła Alek­san­dra Mrów­czyń­skie­go — za nie­oce­nio­ną pomoc w pozy­ska­niu dota­cji z Fun­du­szu Kościel­ne­go. Co waż­ne, wiel­kie Bóg zapłać ks. pro­boszcz wypo­wie­dział w kie­run­ku wszyst­kich para­fian, któ­rzy swo­imi ofia­ra­mi wspie­ra­li inwe­sty­cję przez cały okres jej trwa­nia, co zna­czą­co pomo­gło w pozy­ska­niu wkła­du własnego.

Ksiądz Biskup pobło­go­sła­wił rów­nież pod­czas uro­czy­sto­ści sztan­dar Rady Ryce­rzy Kolum­ba – wspól­no­ty para­fial­nej, któ­ra roz­po­czę­ła for­ma­cje w grud­niu ubie­głe­go roku, a już w mar­cu br. osią­gnę­ła wyma­ga­ną licz­bę człon­ków (bra­ci) i otrzy­ma­ła Sta­tus Rady, czy­li samo­dziel­nej jednostki.

Uro­czy­sto­ści odpu­sto­we zwień­czy­ła pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na dooko­ła kościo­ła z bło­go­sła­wień­stwem wier­nych, po któ­rej para­fial­ny Cari­tas zapro­sił na wspól­ną kawę i cia­sto. Nato­miast na pamiąt­kę tego waż­ne­go dnia wszy­scy zebra­ni otrzy­ma­li pocz­tów­ki z wize­run­kiem czer­skie­go kościo­ła, któ­re w spo­sób szcze­gól­ny pre­zen­tu­ją efekt koń­co­wy odre­stau­ro­wa­ne­go dachu świątyni.

Lip­co­we Nabo­żeń­stwo Fatimskie

- Jeste­ście praw­dzi­wy­mi świad­ka­mi wia­ry! Jako pro­boszcz jestem bar­dzo wdzięcz­ny za waszą obec­ność i wspól­ne roz­wa­ża­nie tajem­nic różań­co­wych w tak waż­nym dniu, jakim jest wspo­mnie­nie obja­wień i prze­sła­nia Mat­ki Bożej z Fati­my — powie­dział ks. pro­boszcz Zbi­gniew Stra­szew­ski na zakoń­cze­nie trze­cie­go w tym roku Nabo­żeń­stwa Fatimskiego
Roz­wa­ża­nia przy­go­to­wa­li Ryce­rze Kolum­ba. BÓG ZAPŁAĆ!

Zapro­sze­nie na Msze Świę­te nad Jezio­rem Ostrowite

Kocha­ni Para­fia­nie! Dro­dzy Goście i Miesz­kań­cy wypo­czy­wa­ją­cy na tere­nie naszej para­fii i gminy!
Ser­decz­nie zapra­sza­my na nie­dziel­ne Msze Świę­te nad Jezio­rem Ostro­wi­te (Gmi­na Czersk). W każ­dą nie­dzie­lę waka­cji o godzi­nie 16:00.

Z oka­zji waka­cji życzy­my Wam Boże­go bło­go­sła­wień­stwa, bez­piecz­nych podró­ży, odpo­czyn­ku, nabra­nia sił fizycz­nych i ducho­wych, a przede wszyst­kim pogłę­bie­nia wię­zi z Panem Bogiem.

Dusz­pa­ste­rze para­fii pw. św. Marii Mag­da­le­ny w Czersku

XXIV Obóz Misyj­ny w Bysławku

Czte­rech małych misjo­na­rzy z naszej para­fii — Bar­tek, Kac­per, Krzy­siu, Olek — w pierw­szym tygo­dniu lip­ca wzię­ło udział w waka­cyj­nym Obo­zie Misyjnym.
Obóz Misyj­ny w Bysław­ku, orga­ni­zo­wa­ny przez Kle­ryc­kie Koło Misyj­ne Die­ce­zji Pel­pliń­skiej, już po raz 24. zgro­ma­dził dzie­ci nale­żą­ce do kół misyj­nych naszej die­ce­zji. Pro­gram obo­zu wypeł­nio­ny był modli­twą i for­ma­cją, odpo­czyn­kiem, lecz tak­że nie zabra­kło  zaba­wy i integracji.
War­to wspo­mnieć, że uczest­ni­cy obo­zu noco­wa­li w namio­tach i już pierw­sze­go dnia musie­li zmie­rzyć się z poważ­ną misją, jaką było roz­ło­że­nie swo­ich namio­tów. Nie było to łatwe zada­nie, lecz nasi chłop­cy pora­dzi­li sobie rewelacyjnie!

Waka­cje mini­stran­tów w Białogórze

Tuż po zakoń­cze­niu roku szkol­ne­go mini­stran­ci wraz z ks. Mate­uszem — oraz eki­pą ks. Patry­ka z para­fii w Cek­cy­nie — wyru­szy­li na tygo­dnio­wy wypo­czy­nek do Bia­ło­gó­ry. Codzien­na Eucha­ry­stia i poran­na roz­grzew­ka z ćwi­cze­nia­mi, pra­ca w gru­pach i inte­gra­cja, gry dru­ży­no­we, kon­kurs na naj­lep­szą lemo­nia­dę i zam­ki z pia­sku, a tak­że szko­ła śpie­wu, ogni­sko i tań­ce – to tyl­ko część atrak­cji i wra­żeń, któ­rych doświad­czy­li uczest­ni­cy waka­cji w Bia­ło­gó­rze. Pogo­da była zmien­na, lecz nie prze­szko­dzi­ła w zaba­wach na pla­ży i kąpie­li w morzu.

- Był to pięk­nie spę­dzo­ny czas bli­sko Pana Boga i natu­ry, któ­ry pozwo­lił nam wszyst­kim pogłę­bić rela­cje z Nim oraz ze sobą nawza­jem. Dzię­ku­ję wszyst­kim uczest­ni­kom wypo­czyn­ku z naszej para­fii! Dzię­ku­ję ks. Patry­ko­wi oraz jego eki­pie z para­fii w Cek­cy­nie! Dzię­ku­ję ks. Jaro­sła­wo­wi, pro­bosz­czo­wi para­fii Wnie­bo­wzię­cia NMP w Bia­ło­gó­rze i dyrek­to­ro­wi Ośrod­ka Reko­lek­cyj­no-Wypo­czyn­ko­we­go, za życz­li­wą gości­nę i wiel­kie ser­ce! Ser­decz­ne Bóg zapłać dla wycho­waw­ców i opie­ku­nów, któ­rzy poświę­ci­li swój wol­ny czas dzie­ciom. Dro­dzy rodzi­ce! Dzię­ku­ję za oka­za­ne nam przez Was zaufa­nie w tro­sce o Wasze pocie­chy. W imie­niu wszyst­kich opie­ku­nów dzię­ku­ję rów­nież za wszyst­kie cie­płe sło­wa, któ­re do nas dotar­ły – pod­su­mo­wu­je ks. Mateusz

Wszyst­kie dro­gi pro­wa­dzą na Jasną Górę

Z całe­go ser­ca zapra­szam do wyru­sze­nia na piel­grzy­mi szlak do Mat­ki Bożej Jasno­gór­skiej. Wyj­ście 31 lip­ca po Mszy Św. o godzi­nie 7:00 w Bazy­li­ce Choj­nic­kiej. Zapi­sów na piel­grzym­kę nale­ży doko­ny­wać poprzez link: https://forms.gle/VisyNhSUr1AYhcNp6

Naj­bliż­sze spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne odbę­dzie się w nie­dzie­lę — 24 lip­ca o godzi­nie 15:00 w Bazy­li­ce Choj­nic­kiej, na któ­re bar­dzo gorą­co Was zapraszam!

Zda­ję sobie spra­wę, że nie każ­dy może wyru­szyć w dro­gę, ale zapew­niam, że KAŻDY może stać się czę­ścią naszej gru­py! Zachę­cam do odpro­wa­dze­nia piel­grzy­mów pierw­sze­go dnia oraz pro­szę — powierz­cie piel­grzy­mom wła­sne spra­wy i inten­cje, a my będzie­my je pole­cać w dro­dze do Czę­sto­cho­wy i zanie­sie­my je przed tron Jasno­gór­skiej Mamy!
Skrzyn­kę na inten­cje znaj­dzie­cie w naszym koście­le przy obra­zie Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej (po pra­wej stronie).

W skrzyn­ce z inten­cja­mi moż­na tak­że zło­żyć ofia­rę pie­nięż­ną, gdy­by ktoś w ten spo­sób pra­gnął wes­przeć piel­grzy­mów. Nie­zbęd­ne jest tak­że przy­go­to­wa­nie na dro­gę aptecz­ki, więc na zdję­ciu udo­stęp­nia­my listę potrzeb­nych rzeczy.

Ser­decz­ne BÓG ZAPŁAĆ za Waszą pomoc i wiel­kie serca!
ks. Mate­usz Pryczkowski

Prze­wod­nik Choj­nic­kiej Pie­szej Piel­grzym­ki na Jasną Górę

[pdf-embed­der url=“http://parafia-czersk.pl/word2/wp-content/uploads/2022/03/REKOLEKCJE-WIELKOPOSTNE-2022-dla-doroslych.pdf” title=“REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2022 — dla dorosłych”]

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2022 r.

DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

30.03 – 1.04. 2022 r.

Reko­lek­cjo­ni­sta: ks. Mate­usz Pryczkowski

Ś R O D A

- godz. 800 ‑845 ZSP w Mala­chi­nie – spo­tka­nie w szkole

- godz. 900 ‑940 VII i VIII kla­sy Szko­ły Pod­sta­wo­wej, mło­dzież LO

- godz. 1015 – 1100 Dzie­ci klas I‑III Szko­ły Pod­sta­wo­wej i dzie­ci przedszkolne

- godz. 1115 – 1200 IV-VI kla­sy Szko­ły Pod­sta­wo­wej

- godz. 1330 – 1415 Msza św. z Nowen­ną do MBNP oraz nauka dla dzie­ci w Krzy­żu

C Z W A R T E K 

- godz. 800 ‑845 ZSP w Mala­chi­nie – spo­tka­nie w szkole

- godz. 900 ‑940 VII i VIII kla­sy Szko­ły Pod­sta­wo­wej, mło­dzież LO

- godz. 1015 – 1100 Dzie­ci klas I‑III Szko­ły Pod­sta­wo­wej i dzie­ci przedszkolne

- godz. 1115 – 1200 IV-VI kla­sy Szko­ły Pod­sta­wo­wej

- godz. 1330 – 1415 Nauka dla dzie­ci w Krzy­żu

P I Ą T E K — DZIEŃ SPOWIEDZI ŚW. i EUCHARYSTII

dzie­ci i mło­dzież przed Mszą św. przy­stę­pu­ją do spo­wie­dzi św.

- godz. 800 ‑845 ZSP w Mala­chi­nie – spo­tka­nie w szkole

- godz. 900 ‑940 VII i VIII kla­sy Szko­ły Pod­sta­wo­wej, mło­dzież LO

- godz. 1015 – 1100 Dzie­ci klas I‑III Szko­ły Pod­sta­wo­wej i dzie­ci przed­szkol­ne

- godz. 1115 – 1200 IV-VI kla­sy Szko­ły Pod­sta­wo­wej

- godz. 1330 – 1415 Nauka dla dzie­ci w Krzy­żu

 

Wiecz­na Adoracja

NIEDZIELA/PONIEDZIAŁEK 2728 lute­go 2022 r.

RATUJMY UKRAINĘ, NASZĄ OJCZYZNĘ I WŁASNĄ DUSZĘ!

Pro­gram szcze­gó­ło­wy ado­ra­cji: mło­dzież od godz. 1845, Apo­stol­stwo Dobrej Śmier­ci od 1930, Rodzi­na Różań­co­wa od 2015, Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej od 2100, Gru­pa Modli­tew­naRuch Trzeź­wo­ści od 2145, Odno­wa w Duchu Świę­tym od 2230. Prócz tego w ado­ra­cję włą­czaj­my się uli­ca­mi i miej­sco­wo­ścia­mi wg planu.

U L I C E

GODZINY

Łubianka, Łubna, Kaszary

20 — 21

Łukow­ska, Łąko­wa, 1000-lecia, Boh. Września

21 — 22

Koso­budz­ka, Ogro­do­wa, Matej­ki, Trans­por­tow­ców, Woj­ska Pol­skie­go, Pod­le­śna, Bocz­na, Mic­kie­wi­cza, Czer­wo­nych Maków

22 — 23

Dwor­co­wa, Zie­liń­skie­go, Ander­sa, Gen. Maczka

23 — 24

Sta­re­go Urzę­du, Bro­wa­ro­wa, Przy­to­ro­wa, Hal­le­ra, Jana Paw­ła II

24 — 1

21-lute­go, Zło­tow­ska, Śliwicka

1 – 2

Sta­ro­gardz­ka, Krę­ta, Cicha, Morelowa

2 – 3

Kościusz­ki, Wie­lew­ska, Konop­nic­kiej, Mleczarska

3 – 4

Bato­re­go, Pocz­to­wa, Kole­jo­wa, Dąbrow­skie­go, Lipowa

4 – 5

Szkol­na, Tar­go­wa, Pia­sko­wa, Zacisze

5 – 6

Choj­nic­ka, Pomor­ska, Kró­lo­wej Jadwi­gi, Cmentarna

6 – 7

Wic­ka Roga­li, Kali­now­skie­go, Zbożowa

7 – 8

Der­dow­skie­go, Par­ty­zan­tów, Sło­wac­kie­go, Ks. Płk. Wryczy

8 – 9

Polna, Sło­necz­na, Kwia­to­wa, Brzo­zo­wa, Leśna, Budow­la­na, Kur­ko­wo, Stodółki

9 – 10

Bema, Kla­skaw­ska, Wiśnio­wa, Kasz­ta­no­wa, Świerkowa

10 – 11

Tuchol­ska, Wybu­do­wa­nie pod Tucho­lę, Kilińskiego

11 – 12

Mala­chin, Ciso­wa, Wrzo­so­wa, Zie­lo­na, Krzyż, Kłodnia

12 – 13

Kur­cze, Ostro­wi­te, Mosna, Bagna, Konefki

13 – 14

Kla­ska­wa, Stru­ga, Ustro­nie, Kwie­ki, Bie­la­wy, Gutowiec

14 – 15

Będź­mie­ro­wi­ce, Kamion­ka, wyb. pod Łąg, Łukowo

15 — 16

Łosiń­ska, Pod­gór­na, Spor­to­wa, Szczepańskiego

16 — 17

ADORACJA DZIECI

16

ADORACJA WSPÓLNA MŁODZIEŻY 

17

Modli­twa różańcowa

17.30

WSPÓLNA ADORACJA CAŁEJ PARAFII i
ZAKOŃCZENIE I MSZA ŚWIĘTA

18:00

Informujemy, że rozpoczęły się zapisy na Weekend dla narzeczonych w Czersku w dniach 11 – 13 marca 2022 r.

Kolęda dekanalna 2022

Czas wizyt dusz­pa­ster­skich, czy­li kolę­da to pięk­na oka­zja do spo­tka­nia, wspól­nej modli­twy, roz­mo­wy, słu­cha­nia się wza­jem­nie i bło­go­sła­wień­stwa dla naszych domów. Podob­nie było dziś w Śli­wi­cach, gdzie zgro­ma­dzi­li się kapła­ni deka­na­tu czer­skie­go pod prze­wod­nic­twem bpa Arka­diu­sza Okroja.

Po bło­go­sła­wień­stwie kolę­do­wym, pro­boszcz miej­sca ks. Andrzej Koss zapro­sił wszyst­kich na obiad. Księ­ża wysłu­cha­li kon­fe­ren­cji wygło­szo­nej przez ks. Ada­ma Musz­kie­wi­cza oraz wspól­nie modli­li się w świą­ty­ni. Bóg zapłać gospo­da­rzom za przy­go­to­wa­nie tego wydarzenia.

Zmiana szaty graficznej i mechanizmu działania strony parafialnej.

Na począt­ku roku 2022 zapa­dła decy­zja o zmia­nie for­my gra­ficz­nej i for­my przed­sta­wia­nych infor­ma­cji. Ponie­waż sta­ra wer­sja stro­ny zawie­ra cią­gle uży­tecz­ne infor­ma­cje archi­wal­ne będzie­my ją nadal udo­stęp­niać. Ale z powo­dów tech­nicz­nych chwi­lo­wo poprze­sta­nie­my tyl­ko na nowej wersji.