Duszpasterze

Ks. pro­boszcz Zbi­gniew Stra­szew­ski, dr nauk huma­ni­stycz­nych, mgr teologii
Ur. 25.03.1961, świę­ce­nia kapłań­skie przy­jął 02.02.1987 roku,
Od roku 2013 peł­ni funk­cję proboszcza

Ks. wika­riusz Mate­usz Pryczkowski,
Ur. 17.07.1991, świę­ce­nia kapłań­skie przy­jął 19.05.2018 roku
Od roku 2021 peł­ni funk­cję wikariusza

Ks. wika­riusz Paweł Orłowski,
Ur. 14.08.1989, świę­ce­nia kapłań­skie przy­jął 25.05.2015 roku.
Od 2023 peł­ni funk­cję wikariusza

Ks. Piotr Wietrzykowski
Ur. 20.07.1985 r. Świę­ce­nia 30.05.2010 r.

Ks. rezy­dent Hen­ryk Kotlen­ga, mgr teologii
Ur. 16.03.1938, świę­ce­nia kapłań­skie przy­jął 18.09.1960 roku
Od roku 2013 na emeryturze

Ksiądz rezy­dent
Ks. Jerzy Mroczyński
kano­nik senior Kapi­tu­ły Kole­giac­kiej Koronowskiej
24.05.1947
Świę­ce­nia Kapłań­skie 21.05.1972
Adres:
ul. Sta­ro­gardz­ka 28 89 – 650 Czersk