Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci

420 osób, któ­re sta­ra­ją się żyć i zachę­cać innych do życia w per­spek­ty­wie wier­no­ści oraz ofia­ru­ją codzien­ne modli­twy za kona­ją­cych i zmar­łych, raz w mie­sią­cu ofia­ru­ją w tej inten­cji Mszę św.,