Rada parafialna

Skła­da się z Rady Dusz­pa­ster­skiej i Rady Eko­no­micz­nej, któ­rą na wnio­sek ks. pro­bosz­cza powo­łu­je ks. biskup die­ce­zjal­ny na trzy­let­nią kaden­cję. Obec­ny skład Rady został zatwier­dzo­ny przez ks. bpa Ryszar­da Kasy­nę 28 grud­nia 2021 r.

Rada Dusz­pa­ster­ska:

Bar­ba­ra Frymark
Rena­ta Jędrzejczyk
Kazi­mierz Miszke
Ber­na­de­ta Rostankowska
Mał­go­rza­ta Sękowska

Rada Eko­no­micz­na:

Leszek Cisew­ski
Hen­ryk Fierek
Andrzej Kuchenbecker
Miro­sław Kukliński
Andrzej Pozorski
Witold Pstrąg
Leszek Szarmach
Prze­wod­ni­czą­cym Rady jest ks. pro­boszcz, a wice­prze­wod­ni­czą­ce­go wybie­ra­ją rad­ni. W obec­nej kaden­cji funk­cję wice­prze­wod­ni­czą­ce­go peł­ni Andrzej Kuchenbecker.