Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

35 osób, któ­re spo­ty­ka­ją się regu­lar­nie w każ­dy pią­tek; bio­rą udział w życiu litur­gicz­nym. Orga­ni­zu­ją nabo­żeń­stwa i wie­czor­ni­ce dla mło­dzie­ży. Bio­rą udział w pie­szych piel­grzym­kach na Jasną Górę i do Wie­la, pro­wa­dzą swo­ją stro­nę inter­ne­to­wą: ksm-czersk.cba.pl