Biuro

BIURO PARAFIALNE

ponie­dzia­łek 16.00 — 17.00
wto­rek 16.00 — 17.00
śro­da 16.00 — 17.00
czwar­tek 16.00 — 17.00
sobo­ta 10.00 — 11.00

W uro­czy­sto­ści biu­ro para­fial­ne nieczynne.
Godzi­ny pra­cy biu­ra mogą ulec zmia­nie. Infor­mu­je­my o tym w ogło­sze­niach parafialnych.

W przy­pad­ku pogrze­bów moż­na tele­fo­nicz­nie umó­wić się na spo­tka­nie, w celu dopeł­nie­nia for­mal­no­ści we wszyst­kie dni tygo­dnia, poza niedzielą.

Tel. do kan­ce­la­rii: 523984220
e‑mail: pczersk@diecezja-pelplin.pl