Rodzina Szkaplerza Świętego

340 osób, któ­re roz­bu­dza­ją życie chrze­ści­jań­skie­go wśród człon­ków, poprzez okre­ślo­ne for­my kul­tu reli­gij­ne­go i wyko­ny­wa­nie dzieł miło­sier­dzia, orga­ni­zu­ją piel­grzym­ki do sanktuariów,