Diecezjalne Dzieło Duchowej Adopcji 

60 osób, któ­re ota­cza­ją modli­twą nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci i ich mat­ki, pro­wa­dzą wysta­wy poświę­co­ne nie­na­ro­dzo­nym dzieciom,