Sakramenty

1. Chrzest w każ­dą dru­gą nie­dzie­lę mie­sią­ca o godz. 14.00
Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę przed Chrztem św. o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.

2. Bierz­mo­wa­nie
Spo­tka­nia przed bierz­mo­wa­niem w cią­gu roku szkol­ne­go co dwa tygodnie.

3. Eucha­ry­stia
Na każ­dej Mszy Świę­tej.

4. Poku­ta
Spo­wiedź świę­ta 15 minut przed każ­dą Mszą św.

5. Namasz­cze­nie chorych
Na każ­de wezwanie

6. Mał­żeń­stwo
Kate­che­zy przed­ślub­ne dla narze­czo­nych w I sobo­tę  mie­sią­ca o godz. 16.00 z dorad­cą życia rodzin­ne­go i w II pią­tek mie­sią­ca o godz. 16.30 z kapłanem.