Grupa Modlitewna

10 osób, któ­re na płasz­czyź­nie ducho­wej wspie­ra­ją życie para­fial­ne, coty­go­dnio­we spo­tka­nia for­ma­cyj­ne (w każ­dą środę),