RYCERSTWO NIEPOKALANEJ DOROSŁYCH

Opie­kun – ks. prob. Zbi­gniew Straszewski

Ani­ma­tor­ka – Hali­na Czapiewska

Wspól­no­ta powsta­ła w 1994 r. i obec­nie liczy 50 człon­ków., któ­rzy w życiu kie­ru­ją się dewi­zą patro­na św. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be­go: „Zdo­być cały świat przez Nie­po­ka­la­ną dla Chry­stu­sa”. W ramach wspól­no­ty doro­słych dzia­ła­ją Ryce­rze Nie­po­ka­la­nej u stóp Krzy­ża, czy­li oso­by cier­pią­ce, nie­peł­no­spraw­ne i star­sze, któ­re zdo­by­wa­ją ser­ca ludz­kie swo­im cier­pie­niem i modli­twą. Spo­tka­nia odby­wa­ją się w pierw­szą sobo­tę mie­sią­ca. Człon­ko­wie uczest­ni­czą w ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, a pod­czas mszy św. w kate­che­zie maryj­nej. Od 2017 r., w odpo­wie­dzi na obja­wie­nie fatim­skie z 1925 r., sze­rzą kult Pię­ciu Pierw­szych Sobót Mie­sią­ca oraz aktyw­nie włą­cza­ją się w przy­go­to­wa­nie i pro­wa­dze­nie nabo­żeństw fatim­skich (maj – paź­dzier­nik). W celu sze­rze­nia kul­tu maryj­ne­go orga­ni­zu­ją piel­grzym­ki do sank­tu­ariów maryj­nych. Przed świę­tem patro­nal­nym, któ­re przy­pa­da 8 grud­nia (Nie­po­ka­la­ne Poczę­cie NMP), człon­ko­wie pro­wa­dzą Godzin­ki do Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP.