XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 21 lipca 2024 r.

 1. Dzi­siaj po Mszach św. – z oka­zji zbli­ża­ją­ce­go się wspo­mnie­nia św. Krzysz­to­fa – bło­go­sła­wi­my pojaz­dy mecha­nicz­ne. Z oka­zji poświę­ce­nia jest pro­wa­dzo­na akcja MIVA Pol­ska: „jeden grosz za jeden szczę­śli­wie prze­je­cha­ny kilo­metr”. Ofia­ry zło­żo­ne pod­czas poświę­ce­nia są prze­zna­czo­ne na zakup samo­cho­dów dla misjo­na­rzy. Pojaz­dy świę­ci­my na ul. Szkolnej.

 2. Jutro obcho­dzi­my nasz odpust para­fial­ny ku czci św. Marii Mag­da­le­ny. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 11.0017.00. Przed połu­dniem kaza­nia wygło­si ks. Lesław Idzik, nowy pro­boszcz z Łęga , a sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 będzie spra­wo­wał ks. kanc­lerz Adam Kał­duń­ski. Po Mszy św. pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na. Bar­dzo pro­si­my, aby pro­ce­sję uświet­ni­ły wszyst­kie sztan­da­ry, cho­rą­gwie, sztan­dar­ki i fere­tro­ny oraz zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w uro­czy­sto­ściach odpu­sto­wych. Po sumie przed kościo­łem zosta­nie wysta­wio­ne sto­isko Cari­ta­su, gdzie będzie moż­na wypić kawę i zjeść pysz­ne cia­sto. W tym dniu może­my uzy­skać odpust zupeł­ny przez przy­stą­pie­nie do Komu­nii św., odmó­wie­nie modli­twy w inten­cji Ojca św. oraz posta­no­wie­nie trwa­nia w łasce uświęcającej. 
 3. Ser­decz­nie pro­si­my rodzi­ców, aby przy­sła­li dziew­czyn­ki do sypa­nia kwia­tów przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem na pro­ce­sji po sumie odpustowej.
 4. Przez całe waka­cje zapra­sza­my też na Msze św. w Ostro­wi­tem w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 16.00.

 5. W dniach 25, 26 i 27 lip­ca Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na Mar­ga­ret­ko­we Dni Modlitw za Kapła­nów po Mszy św. o godz. 8.45.

 6. Przy­po­mi­na­my, iż w okre­sie waka­cyj­nym, w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi św. 15 minut przed Msza­mi św. Nie ma spo­wie­dzi w cza­sie Mszy św. Nato­miast biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00). W tym tygo­dniu z racji odpu­stu, w ponie­dzia­łek biu­ro para­fial­ne jest nieczynne.
 7. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry na ubie­gło­ty­go­dnio­wą kolek­tę inwe­sty­cyj­ną i ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 13.450 zł.
 8. Ks. Mate­usz zapra­sza na Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę, wyj­ście 31 lip­ca z Choj­nic. Moż­na skła­dać inten­cje do skrzyn­ki usta­wio­nej przy obra­zie MB Częstochowskiej.
 9. Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne Boro­wiac­kiej Piel­grzym­ki Rowe­ro­wej na Jasną Górę odbę­dzie się dzi­siaj o godz. 15.00 w sal­ce para­fial­nej. Zwol­ni­ły się 3 miejsca.
 10. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 1. Msze św. w tym tygodniu:

1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś. p. Jerze­go Szprę­gę we wto­rek o godz. 18.00 oraz za śp. Maria­na Zim­noch w czwar­tek o godz. 18.00

30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Bar­ba­rę Sma­gliń­ską we wto­rek o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Zbi­gnie­wa Ostrow­skie­go z Będź­mie­ro­wic (l. 58). Wiecz­ny odpoczynek ..

INTENCJE 16 TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
Ponie­dzia­łek 06:30 † Józef Liter­ski z ok. ur. oraz zm. z rodzin Liter­skich, Lom­nitz i Ceynowa
22 lip­ca 06:30 † Wła­dy­sław i Jerzy Wardin
  08:45 † Kazi­mierz Grzy­wacz oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
  08:45 † Jan Giersz — greg.
  11:00 † Cze­sław Hau­za, żona Anna w 40. r. śm.
ODPUST 11:00 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla rodzi­ny Klaman
  17:00 SUMA ODPUSTOWA
  06:30 † Edmund Przy­tar­ski i rodzi­ce z ob. str.
Wto­rek 08:45 † Ryszard Pie­kar­ski oraz Kry­sty­na Lewińska
23 lip­ca 08:45 † Jan Giersz — greg.
  08:45 † Bar­ba­ra Sma­gliń­ska w 30. dzień po pogrzebie
  18:00 † Maria i Wła­dy­sław Frolenko
  18:00 † Jerzy Szprę­ga w 1. r. śm. oraz żona Danuta
Śro­da 06:30 † Kry­sty­na Szczo­drow­ska w dn. im.
24 lip­ca 08:45 † Miro­sław Knuth w 9. r. śm. oraz Mar­ta Knuth
  08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 † Zbi­gniew Mate­juk oraz zm. rodzi­ce i bracia
Czwar­tek 06:30 wol­na intencja
25 lip­ca 08:45 † Zbi­gniew Niklasz
  08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 † Marian Zim­noch w 1. r. śm.
  18:00 † Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kacprzak
  06:30 † za dusze w czyść­cu cierpiące
Pią­tek 08:45 † Jan War­dyn, żona Ste­fa­nia oraz syn Leszek
26 lip­ca 08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 † Maria Górnowicz
  18:00 † Anna Bura­kow­ska, mąż Kazi­mierz, zięć Roman oraz Sofia i Feliks Knuth
Sobo­ta 06:30 wol­na intencja
27 lip­ca 08:45 † Zofia Pepliń­ska z ok. ur.
  08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 † Zefi­ry­na Kitow­ska w 19. r. śm., mąż Aloj­zy, syn Mie­czy­sław, zięć Cze­sław oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
  06:30 † Jerzy Pron­dziń­ski w 27. r. śm. oraz ojciec Jan
  07:30 † Jerzy Gin­ter w 3. r. śm. oraz rodzi­ce z ob. str.
Nie­dzie­la 08:45 † Cecy­lia i Wła­dy­sław Mokwa
28 lip­ca 10:00 † Anna Dzie­nisz (Inten­cja od kole­gów i kole­ża­nek z LO)
  11:00 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla całej rodzi­ny Mał­go­rza­ty i Pio­tra z ok. 5. r. ślubu
  12:30 † Jan Ossow­ski, syno­wie Piotr i Roman
  12:30 † Jan Giersz — greg.
  12:30 † Michał Rekow­ski z ok. ur.
  16:00 † Bar­ba­ra i Cze­sław Elak
  18:00 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla całej rodzi­ny Ewy i Grze­go­rza z ok. 26. r. ślubu

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 14 lipca 2024 r.

 1. Ser­decz­nie wita­my w koście­le oso­by wypo­czy­wa­ją­ce na tere­nie naszej para­fii i życzy­my miłych wra­żeń, dobrej pogo­dy, a przede wszyst­kim rege­ne­ra­cji sił fizycz­nych i ducho­wych. Zachę­ca­my rów­nież do nawie­dza­nia naszej świą­ty­ni. Przy­po­mi­na­my też, że w każ­dą nie­dzie­lę waka­cji moż­na uczest­ni­czyć we Mszy św. nad jezio­rem w Ostrowitem.

 2. Dzi­siaj na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.
 3. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się świę­tem Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej, do ponie­dział­ku o godz. 8.30, zapra­sza­my na Nowen­nę do Mat­ki Bożej. We wto­rek przy­pa­da wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej. Na Mszy św. o godz. 8.45 zosta­ną przy­ję­ci nowi człon­ko­wie Brac­twa Szka­ple­rza św. Oso­by pra­gną­ce przy­jąć szka­plerz pro­szo­ne są o zgło­sze­nie się do p. Kry­sty­ny Engel­hardt (tel. 534 651 689).
 4. Dziś roz­pocz­nie­my Nowen­nę do patron­ki naszej para­fii św. Marii Mag­da­le­ny. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy codzien­nie o godz. 17.50.
 5. W sobo­tę od godz. 7.00 do 8.45 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, a księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakramentalną. 
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę, któ­ra jest ogól­no­pol­skim dniem modlitw za kie­row­ców po każ­dej Mszy św., na ul. Szkol­nej świę­ci­my pojaz­dy mecha­nicz­ne. W ramach poświę­ce­nia jest pro­wa­dzo­na akcja MIVA Pol­ska „jeden grosz za jeden szczę­śli­wie prze­je­cha­ny kilo­metr”. Zebra­ne ofia­ry zosta­ną prze­ka­za­ne do refe­ra­tu misyj­ne­go na zakup środ­ków trans­por­tu dla misjonarzy.
 7. W ponie­dzia­łek – 22 lip­ca - obcho­dzi­my nasz odpust para­fial­ny ku czci św. Marii Mag­da­le­ny. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45 i 11.00 i 17.00. Przed połu­dniem kaza­nia wygło­si ks. Lesław Idzik, nowy pro­boszcz z Łęga , a sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 będzie spra­wo­wał ks. kanc­lerz Adam Kał­duń­ski. Po Mszy św. pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na. Bar­dzo pro­si­my, aby pro­ce­sję uświet­ni­ły wszyst­kie sztan­da­ry, cho­rą­gwie, sztan­dar­ki i fere­tro­ny oraz zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w uro­czy­sto­ściach odpu­sto­wych. Po sumie przed kościo­łem zosta­nie wysta­wio­ne sto­isko Cari­ta­su, gdzie będzie moż­na wypić kawę i zjeść pysz­ne cia­sto. Przed odpu­stem nie będzie dodat­ko­wej spo­wie­dzi św., ale zachę­ca­my do spo­wie­dzi przed każ­dą Mszą św.
 8. Ser­decz­nie pro­si­my rodzi­ców, aby przy­sła­li dziew­czyn­ki do sypa­nia kwia­tów przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem na pro­ce­sji po sumie odpustowej.
 9. Ks. Mate­usz zapra­sza na Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę, wyj­ście 31 lip­ca z Choj­nic. Moż­na skła­dać inten­cje do skrzyn­ki usta­wio­nej przy obra­zie MB Czę­sto­chow­skiej, któ­re ks. Mate­usz wraz z piel­grzy­ma­mi zanie­sie przed tron Jasno­gór­skiej Pani.
 10. Dzię­ku­je­my za ofia­ry zło­żo­ne na kolek­tę na malo­wa­nie nasze­go kościo­ła oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Jak widzi­my pra­ce już zosta­ły roz­po­czę­te. W tym roku zosta­ną poma­lo­wa­ne trzy ścia­ny i do poma­lo­wa­nia pozo­sta­nie tran­sept czy­li naj­szer­sza część kościo­ła. W zależ­no­ści od zebra­nych środ­ków ta część zosta­nie poma­lo­wa­na w przy­szłym roku.
 11. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko w ponie­dział­ki (16.00−17.00), śro­dy (10.00−11.00) i sobo­ty (10.00−11.00).
 12. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Annę Ossow­ską we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Elż­bie­tę Ciem­ka w sobo­tę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Roma­na Pru­skie­go we wto­rek o godz. 8.45

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Zofię Miszew­ską (l. 91) z ul. Przy­to­ro­wej oraz śp. Kazi­mie­rza Pali­szew­skie­go (l.72) z Malachina.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 7 lipca 2024 r.

 1. Po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie człon­ków Żywe­go Różańca.

 2. W dniach od 7 – 15 lip­ca zapra­sza­my na Nowen­nę do Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej, któ­rą będzie­my odma­wia­li po codzien­nie o godz. 8.30. Oso­by, któ­re pra­gną wstą­pić do Rodzi­ny Szka­ple­rza mogą zgło­sić się do p. Kry­sty­ny Engel­hart (tel. 534 651 689).

 3. W sobo­tę przy­pa­da Dzień Fatim­ski. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie o godz. 20.00. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 4. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­pocz­nie­my Nowen­nę do patron­ki naszej para­fii Św. Marii Mag­da­le­ny. Do wspól­nej modli­twy zapra­sza­my 10 minut przed wie­czor­ną Mszą św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na malo­wa­nie wnę­trza naszej świą­ty­ni, któ­re roz­pocz­nie się w tym tygo­dniu. Zosta­ła już pod­pi­sa­na umo­wa na wyko­na­nie prac z Kon­ser­wa­cją Zabyt­ków Bar­tosz Para­dow­ski ze Stru­gi. Zakres prac obej­mu­je trzy ścia­ny (bez fre­sków) i czę­ścio­wo fila­ry. Koszt prac (łącz­nie z mate­ria­ła­mi i rusz­to­wa­niem) wynie­sie 108 tys. zł. 

 5. Za tydzień, w nie­dzie­lę pod­czas Mszy o 12.30 udzie­lać będzie­my sakra­men­tu chrztu świętego.

 6. Przez całe waka­cje zapra­sza­my też na Msze św. w Ostro­wi­tem, w każ­dą nie­dzie­lę o 16.00.

 7. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi 15 minut przed Msza­mi św. 

 8. W waka­cje biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.

 9. W sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 10. Przy­po­mi­na­my, że w tym roku nasz odpust para­fial­ny obcho­dzi­my w ponie­dzia­łek, 22 lip­ca. Sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 będzie spra­wo­wał ks. kanc­lerz Adam Kał­duń­ski. Pro­si­my o udział w pro­ce­sji wszyst­kich cho­rą­gwi i fere­tro­nu. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my w sobo­tę 20 lip­ca. Cho­rych moż­na zgła­szać w biu­rze para­fial­nym lub u księ­ży wikariuszy.

 11. Ks. Mate­usz zapra­sza na Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę. Wyj­ście 31 lip­ca z Choj­nic. Moż­na skła­dać inten­cje do skrzyn­ki usta­wio­nej przy obra­zie MB Czę­sto­chow­skiej, któ­re ks. Mate­usz wraz z piel­grzy­ma­mi zanie­sie przed tron Jasno­gór­skiej Pani.

 12. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 13. Od tej nie­dzie­li, codzien­nie o godz. 12.00, z wie­ży nasze­go kościo­ła roz­brzmie­wać będzie hej­nał. Dziś wyjąt­ko­wo będzie on odtwa­rza­ny o każ­dej peł­nej godzinie.

 14. Msze św. w tym tygodniu:

30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Mar­ka Krie­ger w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Janu­sza Michal­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, za śp. Marię Zabroc­ką w  czwar­tek o godz. 8.45 oraz za Hen­ry­kę Zadwor­ną w pią­tek o godz. 8.45

 1. W minio­nym tygo­dniu poże­gna­li­śmy: śp. Edwar­da Nit­kę (l. 71) z Bor­ska, w ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb śp. Zofii Miszew­skiej (l. 91) z ul. Przy­to­ro­wej. Wiecz­ny odpoczynek …

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 30 czerwca 2024 r.

 1. W związ­ku z roz­po­czy­na­ją­cy­mi się waka­cja­mi, ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii wszyst­kich urlo­po­wi­czów i życzy­my wspa­nia­łe­go wypo­czyn­ku. Wyko­rzy­staj­my ten czas rów­nież na pogłę­bie­nie rela­cji z Bogiem. Od przy­szłej nie­dzie­li, przez cale waka­cje, zapra­sza­my na Msze św. o godz. 16.00 nad jezio­rem w Ostrowitem.
 2. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym, w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi św.15 minut przed Msza­mi św. Nie będzie spo­wie­dzi pod­czas Mszy św.
 3. Dziś zapra­sza­my na ostat­nie nabo­żeń­stwo czerw­co­we po Mszy św. o godz. 18.00.
 4. W waka­cje BIURO PARAFIALNE będzie czyn­ne trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Spra­wy pil­ne takie jak pogrzeb czy udzie­le­nie wia­ty­ku pro­si­my zgła­szać pod nume­rem tele­fo­nu: 508 379 756
 5. W śro­dę zapra­sza­my na nowen­nę do MBNP o godz. 8.45 lub 18.00.
 6. Msza świę­ta w Krzy­żu w śro­dę o 19.00.
 7. W okre­sie waka­cyj­nym nie będzie ado­ra­cji w śro­do­we wieczory.
 8. Na czas waka­cji zawie­si­li­śmy pere­gry­na­cje iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej pomo­cy. Wzno­wie­nie odwie­dzin od 1 wrze­śnia. W nawie nasze­go kościo­ła pre­zen­ta­cja zdjęć z dotych­cza­so­wej pere­gry­na­cji i frag­men­ty wpi­sów do pamiąt­ko­wej księgi.
 9. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Po ran­nej Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 8.45. Dodat­ko­we ado­ra­cje odbę­dą się w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. oraz w pią­tek od godz. 17.00 do 18.00 . Zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej rów­nież od godz. 17.00 do 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 16.20. W Krzy­żu Msza św. o godz. 19.00, a przed Mszą św. spo­wiedź św.
 10. W sobo­tę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca, jako wyna­gro­dze­nie znie­wag wyrzą­dza­nych Mat­ce Bożej – począ­tek o godz. 7.45.
 11. W naj­bliż­szą sobo­tę nie będzie odwie­dzin cho­rych. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my przed odpu­stem, w sobo­tę — 20 lipca.
 12. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różańca.
 13. Ser­decz­ne Bóg zapłać
 • Mał­go­si Sekow­skiej za przy­go­to­wa­nie śro­do­wej pre­zen­ta­cji doty­czą­cej spo­tkań Róż Różańcowych.
 • Mate­uszo­wi i wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w przy­go­to­wa­niu piel­grzym­ki do Kalisk na uro­czy­stość MBNP, szcze­gól­nie p. Maria­no­wi Gołuń­skie­mu za dar­mo­wy prze­jazd powrot­ny oraz wszyst­kim pąt­ni­kom z naszej parafii.
 • dele­ga­cji z naszej para­fii, któ­ra wczo­raj w Kamie­niu Kra­jeń­skim towa­rzy­szy­ła nasze­mu księ­dzu pro­bosz­czo­wi pod­czas insta­la­cji kano­nic­kiej, czy­li wpro­wa­dze­nia do kapi­tu­ły oraz za wszel­kie sło­wa uzna­nia i życz­li­wo­ści prze­ka­za­ne z tej okazji
 1. Nasza para­fia orga­ni­zu­je wyjazd dla dzie­ci i mło­dzie­ży do Żar­now­ca w dniach 23 – 27 lip­ca. Koszt 870 zł. Zgło­sze­nia u p. Agniesz­ki Sto­sik (500 511 380).
 2. W pią­tek zakoń­czy­ła się nasza kolej­na para­fial­na inwe­sty­cja. Prze­bu­do­wa­ne zosta­ły par­kin­gi przy wika­riat­ce i uło­żo­no nową nawierzchnie.
 3. Dziś przed kościo­łem mło­dzież z Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży roz­pro­wa­dza cisto i roga­li­ki. W ten spo­sób będą pozy­ski­wać środ­ki na waka­cyj­ny wyjazd. Pole­ca­my tę akcję Waszej ofiarności.

Msze św. w tym tygodniu:

 • w inten­cji człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci oraz za dusze w czyść­cu cier­pią­ce w czwar­tek o godz. 8.45
 • w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00
 • w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45
 • w inten­cji kapła­nów posłu­gu­ją­cych w naszej para­fii w pią­tek o godz. 18.00
 • w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45
 • w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45
 • w 30 dzień po pogrze­bie za śp. Andrze­ja Trze­bia­tow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45 oraz za śp. Jadwi­gę Tajl w czwar­tek o godz. 8.45

Do wiecz­no­ści odeszli:

 • śp. Bar­ba­ra Sma­gliń­ska (l.76) z Klaskawy
 • śp. Zbi­gniew Niklasz (l.74) z ul. Derdowskiego

Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie…

INTENCJE 13 TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
Ponie­dzia­łek 06:30 † Jadwi­ga Maj­chrzak w 2. r. śm.
1 lip­ca 08:45 † Jani­na i Hen­ryk Elak
  08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 † Hali­na w dn. im. i Hen­ryk Jeneralscy
  06:30 † Józef Cza­piew­ski i syn Janusz
Wto­rek 08:45 † Wero­ni­ka, Fran­ci­szek Żabiń­scy, syn Jan, Cze­sław oraz Zenon
2 lip­ca 08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 † Józef Krę­ski w 30. r. śm. oraz żona Tere­sa i zm. rodzi­ce z ob. str.
Śro­da 06:30 † Miro­sław Resz­czyń­ski w 2. r. śm. oraz zm. rodzi­ce Joachi­ma i Alojzy
3 lip­ca 08:45 † Adam Mil­ke oraz zm. rodzice
  08:45 † Andrzej Trze­bia­tow­ski w 30. dzień po pogrzebie
  08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 † Hen­ryk Łan­gow­ski, żona Jadwi­ga oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
Czwar­tek 06:30 † Zofia Talaś­ka w dn. ur.
4 lip­ca 08:45 W inten­cji człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci i za dusze w czyść­cu cierpiące
  08:45 † Jadwi­ga Tajl w 30. dzień po pogrzebie
  08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym
  06:30 † Domi­nik Jażdżewski
Pią­tek 08:45 W inten­cji trzeźwości
5 lip­ca 08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 W itnen­cji kapła­nów posłu­gu­ją­cych w naszej para­fii o ich uświę­ce­nie oraz o nowe powo­ła­nia z naszej parafii
Sobo­ta 06:30 † Elż­bie­ta Pobłoc­ka-Palu­szak i zm. z rodziny
6 lip­ca 08:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej
  08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 † Marze­na Wiecbaum
  18:00 † Ire­na i Hie­ro­nim Zabłoc­cy z ok. r. śm. oraz Ste­fan Lewinski
  06:30 † Staś w 14. r. śm. i Fran­ci­szek Szarafin
  07:30 wol­na intencja
Nie­dzie­la 08:45 W inten­cji Żywe­go Różańca
7 lip­ca 10:00 † Elż­bie­ta Pobłoc­ka-Palu­szak z ok. ur.
  11:00 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Moni­ki i Kami­la z ok. 3. r. ślu­bu oraz o wszel­kie dobro dla ich dziecka
  12:30 † Łucja i Alfred Wilkowscy
  12:30 † Jan Giersz — greg.
  16:00 † Marian Ście­pul, Anna Bła­szyk oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
  18:00 † Leon Krzoska

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 23 czerwca 2024 r.

 1. W związ­ku z roz­po­czy­na­ją­cy­mi się waka­cja­mi, ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii wszyst­kich urlo­po­wi­czów i życzy­my wspa­nia­łe­go wypo­czyn­ku. Wyko­rzy­staj­my ten czas rów­nież na pogłę­bie­nie rela­cji z Bogiem. Od przy­szłej nie­dzie­li, przez cale waka­cje, zapra­sza­my na Msze św. o godz. 16.00 nad jezio­rem w Ostrowitem. 

 2. W tym tygo­dniu zapra­sza­my jesz­cze na nabo­żeń­stwa czerw­co­we po Mszach św. o godz. 18.00.

 3. W ponie­dzia­łek przy­pa­da Uro­czy­stość Naro­dze­nia Św. Jana Chrzciciela.

 4. W śro­dę po wie­czor­nej Mszy św. zapra­sza­my człon­ków Żywe­go Różań­ca i wszyst­kich chęt­nych na mul­ti­me­dial­ną pre­zen­ta­cję pod­su­mo­wu­ją­cą spo­tka­nia człon­ków Róż z oka­zji pere­gry­na­cji iko­ny MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Pre­zen­ta­cja odbę­dzie się w kościele.

 5. Msza świę­ta w Krzy­żu w śro­dę o 19.00.

 6. W śro­dę zapra­sza­my rów­nież na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie oka­zja do spo­wie­dzi św., a o godz. 20.30 odmó­wi­my róża­niec święty. 

 7. W tym tygo­dniu wyjąt­ko­wo nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej pomo­cy w czwar­tek zamiast w śro­dę. W czwar­tek obcho­dzić będzie­my uro­czy­stość Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, głów­nej patron­ki naszej die­ce­zji. Szcze­gól­nie zapra­sza­my tego dnia na Mszę świę­tą rodzi­ny, któ­re prze­ży­wa­ły już pere­gry­na­cję cudow­nej iko­ny w swo­im domu. Nowen­na do MBNP o godz. 8.45 lub 18.00. W tym tygo­dniu będzie­my się modlić za miesz­kań­ców uli­cy Łosiń­skiej, Pod­gór­nej, Spor­to­wej i Szcze­pań­skie­go, któ­rych ser­decz­nie zapraszamy.

 8. W związ­ku z proś­bą Bisku­pa Ryszar­da by sze­rzyć coraz bar­dziej kult Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy ks. Mate­usz zapra­sza na Pie­szą Piel­grzym­kę z Czar­nej Wody do Kalisk (tra­sa liczy oko­ło 12 km). Wymarsz w czwar­tek o godz. 16.00 z par­kin­gu przy koście­le w Czar­nej Wodzie. O godz. 20.00 Msza św. w koście­le pw. MBNP w Kali­skach. Moż­li­wość powro­tu auto­ka­rem do Czar­nej Wody.

 9. W sobo­tę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45, 11.00 i 18.00, a w Krzy­żu o godz. 17.00. Kolek­ta tego świę­ta jest prze­zna­czo­na będzie na Sto­li­cę Apo­stol­ską, tzw. świę­to­pie­trze. Zachę­ca­my do świą­tecz­ne­go prze­ży­cia tego dnia.

 10. Rów­nież w sobo­tę w Kamie­niu Kra­jeń­skim o 12.00 będzie mia­ła miej­sce insta­la­cja nowych kano­ni­ków, czy­li wpro­wa­dze­nie do kapi­tu­ły. Do gro­na kano­ni­ków hono­ro­wych włą­czo­ny zosta­nie nasz ksiądz pro­boszcz. Zło­ży on uro­czy­ste wyzna­nie wia­ry oraz zaj­mie tra­dy­cyj­nie swo­je miej­sce w stal­lach pre­zbi­te­rium. Orga­ni­zu­je­my wyjazd auto­ka­ro­wy na tę uro­czy­stość. Wyjazd o 10.30, powrót ok 15.00. Koszt 30 zł. Zapi­sy i wię­cej szcze­gó­łów w zakrystii.

 11. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym, w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi św.15 minut przed Msza­mi św. Nie będzie spo­wie­dzi pod­czas Mszy św.

 12. W waka­cje BIURO PARAFIALNE będzie czyn­ne trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Spra­wy pil­ne takie jak pogrzeb czy udzie­le­nie wia­ty­ku pro­si­my zgła­szać pod nume­rem tele­fo­nu: 508 379 756

 13. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.

 14. Ser­decz­ne Bóg zapłać Ryce­rzom Kolum­ba i mini­stran­tom za pra­ce na tere­nie par­kin­gu przy wika­riat­ce. Zosta­ły tam roze­bra­ne sta­re płyt­ki beto­no­we i przy­go­to­wa­no teren pod polbruk.

 15. W przy­szłą nie­dzie­lę przed kościo­łem mło­dzież z Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży roz­pro­wa­dzać będzie cisto i roga­li­ki. W ten spo­sób będą pozy­ski­wać środ­ki na waka­cyj­ny wyjazd. Pole­ca­my tę akcję Waszej ofiarności.

 16. Msze św. w tym tygodniu:

 • w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p.: Jana Góral w pią­tek o godz. 6.30 oraz za śp. Ali­cję Woj­cie­chow­ską w pią­tek o godz. 18.00

 • w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p.: Zofię Gruź­liń­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00; za śp. Jani­nę Pel­pliń­ską we wto­rek o godz. 18.00; za śp. Kry­sty­nę Sie­rac­ką w czwar­tek o godz. 18.00 oraz za Ade­lę Osow­ską w sobo­tę o godz. 8.45

 • za dusze czyść­co­we od Apo­stol­stwa Pomo­cy Duszom Czyść­co­wym w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

 • za człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci oraz za dusze w czyść­cu cier­pią­ce w sobo­tę o godz. 8.45: Kola­siń­ska Zofia, Kucz­kow­ska Eufe­nia, Ufnow­ska Hil­de­gar­da, Kosie­dow­ska Barbara

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p.: Roma­na Pru­skie­go (l. 68) z ul. Tar­go­wej. Zmar­ła Bar­ba­ra Sep­czyń­ska z Kla­ska­wy, prze­ży­ła 75 lat. Jej pogrzeb odbę­dzie się w śro­dę o 14.00.

Wiecz­ny odpoczynek…

INTENCJE 12 TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
Ponie­dzia­łek 06:30 Z podz. za ode­bra­ne łaskie, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­na dary Ducha Świę­te­go oraz opie­kę MB dla Julii z ok. 23. r. ur.
24 czerw­ca 08:45 † za dusze w czyść­cu cier­pią­ce od Apo­stol­stwa Pomo­cy Duszom Czyśćcowym
  08:45 O cud uzdro­wie­nia i ulgę w cier­pie­niu, łaskę zdro­wia i siłę dla Danu­si Sepko
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 Z podz. za ode­bra­ne łaskie, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­na dary Ducha Świę­te­go oraz opie­kę MB dla Janu­sza z ok. 40. r. ur.
  18:00 † Zofia Gruź­liń­ska w 30. dzień po pogrzebie
  06:30 † Ste­fa­nia Kesner w 12. r. śm. oraz mąż Jan
Wto­rek 08:45 † Ire­na Kulas w 7. r. śm., brat Hen­ryk oraz zm. rodzi­ce Jani­na i Edmund Glienieccy
25 czerw­ca 08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Jani­na, Anie­la i Anto­ni Haffke
  18:00 † Jani­na Pepliń­ska w 30. dzień po pogrzebie
Śro­da 06:30 † Józef Wycin­ka w dn. ur., oraz żona Krystyna
26 czerw­ca 08:45 † Kazi­mierz Krygier
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † zm. z rodzin Durzyń­skich i Kruth
Czwar­tek 06:30 † za dusze w czyść­cu cierpiące
27 czerw­ca 08:45 † Wła­dy­sła­wa Wicza­now­ska oraz cór­ka Krystyna
  08:45 † Wła­dy­sław Zadwor­ny w 100. r. ur. i 10. r. śm.
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Adam, Mate­usz, Wła­dy­sła­wa i Bro­ni­sław Cza­piew­scy oraz Jan i Anna Naroch
  18:00 † Kry­sty­na Sie­rac­ka w 30. dzień po pogrzebie
  06:30 † Jan Góral w 1. r. śm. oraz Zofia i Marek Góral
Pią­tek 08:45 † Piotr i Zofia Oreszczuk
28 czerw­ca 08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Anna Woj­cie­chow­ska w 1. r. śm., mąż Lesław oraz syn Remigiusz
  18:00 † Anna, Boże­na, Kamil oraz Mar­cin Nierzwiccy
Sobo­ta 06:30 † Piotr Żabiń­ski z ok. im.
29 czerw­ca 08:45 W inten­cji człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci i za dusze w czyść­cu cierpiące
  08:45 † Ade­la Osow­ska w 30. dzień po pogrzebie
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  11:00 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Tere­sy i Cze­sła­wa Gla­ner z ok. 50. r. ślubu
  18:00 † Jolan­ta Łan­gow­ska w 3. r. śm.
  06:30 † zm. z rodzin Lewin­skich i Zabłockich
  07:30 † Agniesz­ka Pozor­ska w 17. r. śm., zm. dziad­ko­wie Hubert i Zyg­munt, bab­cia Elż­bie­ta oraz wujek Piotr
Nie­dzie­la 08:45 W inten­cji Parafii
30 czerw­ca 10:00 W inten­cji Róży Różań­co­wej św. Marka
  11:00 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Kry­sty­ny i Paw­ła z ok. 10. r. ślu­bu oraz o wszel­kie dobro dla ich dzieci
  12:30 † Wale­ska Wał­doch w 30. r. śm., mąż Jan w 21. r. śm. oraz Kon­rad i Kazimierz
  12:30 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  16:00 † Jan War­din, żona Ste­fa­nia i syn Leszek
  18:00 † Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kacprzak

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 16 czerwca 2024 r.

 1. Dziś w Pel­pli­nie „Przy­stań dla rodzin”. Roz­po­czę­cie Mszą świę­tą w bazy­li­ce kate­dral­nej pod prze­wod­nic­twem bisku­pa die­ce­zjal­ne­go Ryszar­da Kasy­ny o godz. 13.30. Następ­nie na tere­nie Daw­ne­go Opac­twa Cyster­skie­go będzie moż­na wysłu­chać świa­dectw i kon­fe­ren­cji oraz uczest­ni­czyć w pik­ni­ku rodzin­nym, któ­re­go zwień­cze­niem będzie kon­cert zespo­łu Siew­cy Lednicy.

 2. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głym tygo­dniu na remont dachu nasze­go kościo­ła. Zebra­li­śmy 12 850 zł. Bóg zapłać za ofia­ry indywidualne.

 3. Na nabo­żeń­stwa czerw­co­we do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa zapra­sza­my codzien­nie po wie­czor­nej Mszy św.

 4. W ponie­dzia­łek 50-oso­bo­wa gru­pa mło­dzie­ży naszej para­fii i deka­na­tu weź­mie udział w spo­tka­niu w Pel­pli­nie „Przy­stań – warsz­ta­ty dla duszy”.

 5. We wto­rek, 18 czerw­ca, od 14.00 do 17.30 odbę­dą się w sal­ce para­fial­nej indy­wi­du­al­ne spo­tka­nia dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia połą­czo­ne z zakoń­cze­niem pierw­sze­go roku for­ma­cji. Nato­miast o 19.00 ogni­sko inte­gra­cyj­ne dla młodych.

 6. We wto­rek zbiór­ka mini­stran­tów po wie­czor­nej Mszy świętej.

 7. W śro­dę zapra­sza­my na Nowen­nie do MBNP o godz. 8.45 lub 18.00 będzie­my się modlić za miesz­kań­ców Będź­mie­ro­wic, Kamion­ki Łuko­wa i wyb. Pod Łąg, któ­rych ser­decz­nie zapraszamy.

 8. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w śro­dę od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie oka­zja do spo­wie­dzi św., a o godz. 20.30 odmó­wi­my róża­niec święty.

 9. Zbli­ża się koniec roku szkol­ne­go. Zakończ­my go z Panem Bogiem przy­stę­pu­jąc do Komu­nii świę­tej. Uro­czy­stą Mszę świę­tą na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go dla wszyst­kich typów szkół odpra­wi­my w pią­tek o godz. 8.00. Zapra­sza­my rów­nież rodzi­ców, nauczy­cie­li, nauczy­cie­li eme­ry­to­wa­nych, kate­che­tów i pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji (nie będzie Mszy św. o godz. 8.45). Spo­wiedź św. dla dzie­ci i mło­dzie­ży w czwar­tek od 17.00 do 18.00.

 10. Msze św. w Ostro­wi­tem tra­dy­cyj­nie będą się odby­wa­ły w każ­dą nie­dzie­lę waka­cji — począw­szy od 30 czerw­ca o godz. 16.00.

 11. W okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne będzie czyn­ne trzy razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w ponie­dział­ki od godz. 16.00 do 17.00, śro­dy od godz. 10.00 do 11.00 i sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00.

 12. W ostat­nim cza­sie został odre­stau­ro­wa­ny ołta­rzyk św. Józe­fa. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my p. Krzysz­to­fo­wi Łan­gow­skie­mu, któ­ry odno­wił obraz oraz wyko­nał zło­ce­nia zło­tem duka­to­wym. Dzię­ku­je­my rów­nież naszym rze­mieśl­ni­kom i przedsiębiorcom.

 13. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 14. Ser­decz­nie Bóg zapłać:

  • Księ­dzu Pio­tro­wi, orga­ni­za­to­rom i wszyst­kim uczest­ni­kom para­fial­ne­go spły­wu kaja­ko­we­go rze­ką Zbrzycą

  • Różom Różań­co­wym i uczest­ni­kom nabo­żeń­stwa fatim­skie­go w inten­cji pokoju

 1. W związ­ku z usta­no­wie­niem Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy głów­ną patron­ką naszej die­ce­zji, chcąc sze­rzyć coraz bar­dziej Jej kult, zapra­sza­my na Pie­szą Piel­grzym­kę z Czar­nej Wody do Kalisk (oko­ło 12 km). Wymarsz 27 czerw­ca o 16.00 z par­kin­gu przy koście­le. O 20.00 Msza świę­ta w koście­le pw. MBNP w Kali­skach. Moż­li­wość powro­tu auto­ka­rem do Czar­nej Wody. Zachę­ca­my do wzię­cia udzia­łu w tym wyda­rze­niu cały­mi rodzinami.

 2. Zachę­ca­my do wspar­cia lecze­nia bliź­nia­ków Dariu­sza i Kac­pra Gru­cha­ła z Nowej Karcz­my. Chło­pa­cy dotknię­ci są cho­ro­bą Lebe­ra, któ­ra powo­du­je zanik wzro­ku. Jeden za bra­ci już stra­cił szan­sę na lecze­nie, a dru­gie­mu zosta­ło już tyl­ko kil­ka dnia, a do zebra­nia jesz­cze pra­wie pół milio­na zło­tych. Wię­cej infor­ma­cji w gazet­ce para­fial­nej i na para­fial­nym pro­fi­lu na fb. Tam tak­że numer konta.

 3. Msze św. w tym tygodniu:

1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Roma­na Ossow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Mar­ka Buszek we wto­rek o godz. 18.00, Jana Pepliń­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Janu­sza Michal­skie­go z Kamion­ki, Marię Zabroc­ką z ul. Ander­sa i Hen­ry­kę Zadwor­ną z ul. Mle­czar­skiej. W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 pogrzeb śp. Roma­na Pru­skie­go z ul. Tar­go­wej. Wiecz­ny odpo­czy­nek …

INTENCJE 11 TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
Ponie­dzia­łek 06:30 † Wan­da Gleń­ska, mąż Jan, syn Gerard oraz Ryszard
17 czerw­ca 06:30 † Wła­dy­sław i Jerzy Wardin
  08:45 † Jan Ossow­ski oraz syno­wie Piotr i Roman
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Jan Sikor­ski, zm. z rodzi­ny oraz o łaskę zdro­wia i ulgę w cier­pie­niu dla Gabrieli
  18:00 † Kry­sty­na Jaż­dżew­ska w 4. r. śm. oraz rodzi­ce Jan i Domi­ni­ka Jażdżewscy
  06:30 † rodzi­ce Anto­ni i Anie­la, żona Urszu­la Jaster oraz brat Józef i jego żona Krystyna
Wto­rek 06:30 † Piotr Pra­buc­ki w 5. r. śm.
18 czerw­ca 08:45 † Grze­gorz Cza­piew­ski w 5. r. śm.
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Kry­sty­na i Euge­niusz Bona
  18:00 † Marek Buszek w 30. dzień po pogrzebie
Śro­da 06:30 † Miro­sław Mausolf
19 czerw­ca 06:30 † Wan­da Jani­kow­ska w 11. r. śm. oraz mąż Józef
  08:45 † Zofia Grze­ca w 29. r. śm., mąż Anto­ni, cór­ka Jadwi­ga oraz zię­cio­wie Józef i Zygmunt
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Janusz Gali­kow­ski w 15. r. śm. oraz Mario­la Żabińska
  18:00 † Witold Lin­da w 5. r. śm. oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
Czwar­tek 06:30 O błog. Boże i opie­kę MB dla naszych żyją­cych rodzi­ców, rodzeń­stwa, rodzi­ców chrzest­nych i chrze­śnia­ków, a dla naszych zmar­łych o dar nieba
20 czerw­ca 06:30 † Aloj­zy Masiak w 9. r. śm., żona Wła­dy­sła­wa oraz cór­ka Krystyna
  08:45 † Jadwi­ga Szo­piń­ska-Bar­tosz w 9. r. śm., Jan Szo­piń­ski oraz Ber­nard Bartosz
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 Z podz. Za ode­bra­ne łaskie, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­na dary Ducha Świę­te­go oraz opie­kę MB dla Marii, Micha­ła i Igora
  18:00 † Jan Pepliń­ski w 30. dzień po pogrzebie
  06:30 † Jani­na Ossow­ska z ok. 6. r. śm.
Pią­tek 06:30 † Ste­fan Sie­rac­ki w 20. r. śm., zm. rodzi­ce oraz zm. z rodzi­ny Sierackich
21 czerw­ca 06:30 † Kazi­mierz Jaster w 8. r. śm. oraz rodzi­ce Euge­nia i Leon
  08:00 Msza świę­ta na zkoń­cze­nie Roku Szkolnego
  08:00 † Ali­cja Bruska
  18:00 † Hele­na i Aloj­zy Kunc oraz zm. z rodzi­ny Nasie­niew­skich i dusze w czyść­cu cierpiące
  18:00 † Roman Ossow­ski w 1. r. śm.
Sobo­ta 06:30 † Sta­ni­sław Falk z ok. Dnia Ojca oraz zm. rodzice
22 czerw­ca 06:30 † Domi­nik Łan­gow­ski z ok. Dnia Ojca
  08:45 † Mar­ta i Augu­syn Nie­sio­łow­scy oraz zm. rodzice
  08:45 † Jan Smi­gal­ski oraz zm. z rodziny
  18:00 † Jolan­ta Łan­gow­ska w 3. r. śm.
  06:30 W inten­cji Parafii
  07:30 † Piotr Pra­buc­ki w 5. r. śm., ojciec Hubert oraz sio­strze­ni­ca Agnieszka
Nie­dzie­la 08:45 O szczę­śli­wą ope­ra­cję dla Marioli
23 czerw­ca 10:00 † Alfons Ossow­ski oraz syn Wojciech
  11:00 † Anna Bober w 40. r. śm., mąż Alfons, syno­wie oraz rodzi­ce z ob. str.
  12:30 † Bog­dan Fir­gol­ski z ok. Dnia Ojca
  12:30 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Mie­czy­sław Pobłoc­ki z ok. Dnia Ojca