RYCERSTWO NIEPOKALANEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

Opie­kun – ks. Mate­usz Pryczkowski

Ani­ma­tor­ka – Sonia Babińska 

Wspól­no­ta liczy 65 człon­ków, któ­rzy dwa razy w mie­sią­cu uczest­ni­czą w spo­tka­niach for­ma­cyj­nych, a w pierw­szą sobo­tę mie­sią­ca we mszy św. o godz. 8.45. Zaj­mu­ją się sze­rze­niem kul­tu maryj­ne­go wśród rówie­śni­ków. Roz­pro­wa­dza­ją cza­so­pi­smo „Mały Rycerz Nie­po­ka­la­nej”, w paź­dzier­ni­ku wła­sno­ręcz­nie wyko­nu­ją różań­ce, któ­re sprze­da­ją przed kościo­łem. Z zebra­nych środ­ków orga­ni­zu­ją kil­ku­dnio­we wyciecz­ki, reko­lek­cje poza para­fią i let­ni wypo­czy­nek. Swo­im zacho­wa­niem i regu­lar­ny­mi prak­ty­ka­mi reli­gij­ny­mi dają pięk­ne świa­dec­two wia­ry. W świę­to patro­nal­ne, czy­li 8 grud­nia 2021 r. do wspól­no­ty wstą­pi­ło 8 nowych członków.