Szafarze Nadzwyczajni Komunii Świętej 

4 oso­by. Regu­lar­nie uczest­ni­czą we Mszy św., kil­ka razy w tygo­dniu zano­szą Naj­święt­szy Sakra­ment cho­rym i star­szym, uczest­ni­czą w zjaz­dach i reko­lek­cjach, czyn­nie anga­żu­ją się w litur­gię i dzia­łal­ność róż­nych grup parafialnych.