ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM „WIECZERNIK”

Opie­kun – ks. Damian Klajst

Lider­ka – Ilo­na Kiełpińska

   Wspól­no­ta powsta­ła w 1995 r. i obec­nie liczy 40 człon­ków. Spo­tka­nia modli­tew­ne i for­ma­cyj­ne odby­wa­ją się w każ­dy czwar­tek po wie­czor­nej mszy św. Skła­da się z dia­ko­nii wsta­wien­ni­czej, któ­rej ani­ma­to­rem jest Roman Sto­sik oraz dia­ko­nii muzycz­nej, któ­rej ani­ma­tor­ką jest Jolan­ta Grab­ska. Isto­tą spo­tkań jest pogłę­bie­nie rela­cji z Bogiem poprzez roz­wa­ża­nie Pisma św., modli­twę wspól­no­to­wą oraz ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Człon­ko­wie Odno­wy aktyw­nie uczest­ni­czą w życiu litur­gicz­nym para­fii: opra­wa mszy św. w ostat­nią nie­dzie­lę mie­sią­ca, nabo­żeń­stwa fatim­skie, Dro­gi Krzy­żo­we, odpust para­fial­ny, dożyn­ki itp. Orga­ni­zu­ją reko­lek­cje „Filip” i „Mary­ja” oraz anga­żu­ją się w reko­lek­cje dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia (tzw. GPS) oraz week­en­dy dla narze­czo­nych. W listo­pa­dzie 2021 r. zor­ga­ni­zo­wa­li w Czer­sku die­ce­zjal­ne spo­tka­nie lide­rów i kapła­nów (opie­ku­nów) wspól­not Odno­wy w Duchu Świę­tym. Wspól­no­ta posia­da wła­sną stro­nę inter­ne­to­wą: wieczernik.pl.tl