III NIEDZIELA WIELKANOCNA 14 kwietnia 2024 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry na malo­wa­nie nasze­go kościo­ła oraz ofia­ry indywidualne.

 2. Dzi­siaj na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.

 3. Dziś przy­pa­da świę­to Chrztu Pol­ski – w naszych modli­twach pamię­taj­my o naszej Ojczyźnie.

 4. W związ­ku z pere­gry­na­cją iko­ny MBNP w śro­dę zapra­sza­my na Nowen­nę o godz. 8.45 lub 18.00 miesz­kań­ców ulic: Choj­nic­kiej, Pomor­skiej, Kró­lo­wej Jadwi­gi i Cmen­tar­nej oraz wszyst­kie rodzi­ny, któ­re odwie­dzi­ła Mary­ja w zna­ku cudow­nej iko­ny. Zachę­ca­my do zapi­sy­wa­nia inten­cji na nowen­nę i wrzu­ca­nie ich do skrzyn­ki usta­wio­nej przy drzwiach głównych.

 5. W śro­dę o 19.00 w sal­ce para­fial­nej spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca: Róża św. Józe­fa, Św. Marii Mag­da­le­ny i MB Fatim­skiej. Zela­tor­ka­mi Anna Lin­da, Kry­sty­na Engel­hart i Jadwi­ga Stosik.

 6. Rów­nież w śro­dę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. a o godz. 20.30 wspól­ny różaniec.

 7. W dniach 31 maja – 2 czerw­ca w Czar­nej Wodzie odbę­dzie się Week­end dla narze­czo­nych. Zapi­sy na stro­nie www.dobry-początek.pl. W nasze para­fii kolej­na edy­cja Week­en­du odbę­dzie się w dniach 18 – 20 października.

 8. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my oso­bom, któ­re zaan­ga­żo­wa­ły się w ume­blo­wa­niu zakry­stii, a zwłasz­cza ofia­ro­daw­com nowych szaf na sza­ty litur­gicz­ne. Gorą­co dzię­ku­je­my Ryce­rzom Kolum­ba za udział w licz­nych pra­cach na rzecz para­fii oraz para­fia­nom, któ­rzy uczest­ni­czy­li w roz­biór­ce Gro­bu Pańskiego.

 9. Spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia i przy­naj­mniej jed­ne­go z rodzi­ców lub opie­ku­nów w czwar­tek 25 kwiet­nia od 18.30 do 19.15 w kościele.

 10. 11 maja wyru­szy­my w pie­szej piel­grzym­ce do Wie­la. Zapla­nuj­my już teraz ten dzień, aby cały­mi rodzi­na­mi piel­grzy­mo­wać do sank­tu­arium Mat­ki Bożej.

 11. Nasza para­fia orga­ni­zu­je wyjazd na Spo­tka­nie Mło­dych na polach Led­nic­kich w dniu 1 czerw­ca. Koszt110 zł. Szcze­gó­ły i zapi­sy u ks. Pawła.

 12. Dzi­siaj do naby­cia nowy numer Pielgrzyma.

 13. Msze św. w tym tygodniu:

w I rocz­ni­cę śm. za śp. Ada­ma Wró­blew­skie­go w sobo­tę o godz. 6.30

w 30 dzień po pogrze­bie za śp. Ire­nę Narloch w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Janu­sza Guth we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Ali­cję Pras w śro­dę o godz. 8.45, za śp. Jana Giersz w śro­dę o godz. 18.00, za śp. Zofię Góral w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Fran­cisz­kę Cza­piew­ską z ul. Zie­lo­nej, prze­ży­ła 91 lat; śp. Andrze­ja Fojut z Będź­mie­ro­wic, prze­żył 69 lat; śp. Tade­usz Ryka­czew­skie­go z ul. Dwor­co­wej, prze­żył 77 lat.

Zmar­ła Zofia Pastwa z Mala­chi­na, prze­ży­ła 81 lat. Jej pogrzeb odbę­dzie się w ponie­dzia­łek o 11.00. Zmarł Edward Fin­ger z Kur­ko­wa. Jego pogrzeb odbę­dzie się w śro­dę o 11.15.