Ogłoszenia V NIEDZIELA WIELKANOCNA 28 kwietnia 2024 r.

 1. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 12.30 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św.

 2. W śro­dę wspo­mi­na­my św. Józe­fa Robot­ni­ka, a jed­no­cze­śnie roz­po­czy­na­my mie­siąc maj. Tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we: w dni powsze­dnie po Mszy św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­le po Mszy św. wie­czor­nej. Zachę­ca­my też do odpra­wia­nia nabo­żeństw majo­wych przy krzy­żach przy­droż­nych i figurach. 
 3. W związ­ku z pere­gry­na­cją iko­ny MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, w śro­dę zapra­sza­my na Nowen­nę do MBNP o godz. 8.45 i 18.00 miesz­kań­ców ulic: Der­dow­skie­go, Par­ty­zan­tów, Sło­wac­kie­go i Ks. Wryczy.
 4. Rów­nież w śro­dę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. a o godz. 20.30 wspól­ny różaniec. 
 5. W pią­tek obcho­dzi­my uro­czy­stość MNP Kró­lo­wej Pol­ski, a zara­zem Świę­to Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja. Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym. Na Mszy św. o godz. 8.45 modli­my się za naszą Ojczy­znę, Mia­sto i Gmi­nę. Zapra­sza­my wszyst­kie orga­ni­za­cje, sto­wa­rzy­sze­nia i szko­ły z pocz­ta­mi sztan­da­ro­wy­mi. Po Mszy św. uda­my się na skwer ks. Fran­cisz­ka Sma­gliń­skie­go, gdzie pod pomni­kiem ofiar woj­ny zło­ży­my kwia­ty. Spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej słu­cha­my przed każ­dą Mszą św.
 6. W pią­tek z racji uro­czy­sto­ści nie będzie obo­wią­zy­wa­ła wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mięsnych.
 7. W sobo­tę prze­ży­wa­my wspo­mnie­nie św. Flo­ria­na, patro­na stra­ża­ków. Zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.00, któ­rą spra­wu­je­my w inten­cji OSP Czersk i Będź­mi­ro­wi­ce oraz człon­ków Orkie­stry. Przed Mszą św. uro­czy­sta defi­la­da z remi­zy do naszej świątyni.
 8. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Zachę­ca­my do ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz dodat­ko­wo w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św.
 9. W sobo­tę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pię­ciu pierw­szych sobót mie­sią­ca od godz. 7.45.
 10. W naj­bliż­szą sobo­tę księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakramentalną.
 11. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy o godz. 8.45 przy­ję­cie nowych człon­ków Róż Różań­co­wych, a po Mszy spo­tka­nie Żywe­go Różańca.
 12. W pią­tek wyru­szy­ła auto­ka­ro­wa piel­grzym­ka do Wil­na. Pole­caj­my piel­grzy­mów w naszych modli­twach o bło­go­sła­wio­ne owo­ce i szczę­śli­wy powrót.
 13. Przy­po­mi­na­my też, że piel­grzym­ka do Wie­la odbę­dzie się w dniach 11 i 12 maja: o godz. 6.00 pie­sza, o 8.30 bie­go­wa i o 10.30 moto­cy­klo­wa. Zachę­ca­my do udzia­łu w pielgrzymce.
 14. Wspól­no­ta „Wie­czer­nik” zapra­sza na Ogól­no­pol­skie Czu­wa­nie Kato­lic­kiej Odno­wy w Duchu Świę­tym, któ­re odbę­dzie się 18 maja w Czę­sto­cho­wie. Zapi­sy przyj­mu­je ks. Piotr. Zachę­ca­my i zapra­sza­my do udzia­łu w tym wydarzeniu. 
 15. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”, a Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją czap­ki i koszul­ki z logo naszej parafii.
 16. Nasz para­fia­nin Jakub Czar­now­ski zajął pierw­sze miej­sce w XV Kon­kur­sie Biblij­nym Die­ce­zji Pel­pliń­skiej w kate­go­rii kla­sy 7 – 8. Nad­ia Jabłoń­ska i Alek­san­dra Fie­rek zdo­by­ły tytu­ły fina­li­stek tego kon­kur­su. Gra­tu­lu­je­my zarów­no nagro­dzo­nym jak i ich rodzi­com. Ich opie­ku­na­mi byli p. Sonia Babiń­ska i ks. Mateusz.
 17. Wczo­raj odby­ła się die­ce­zja­da – zawo­dy spor­to­we służ­by litur­gicz­nej całej die­ce­zji. Nasi chło­pa­cy przy­wieź­li srebr­ne meda­le w dys­cy­pli­nie prze­cią­ga­nie liny, a Jakub Czer­wiń­ski wywal­czył zło­to w bie­gu na 100 m. Gratulujemy. 
 18. Msze św. w tym tygodniu:

w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Krzysz­to­fa Kie­drow­skie­go w śro­dę o 6.30, Fran­cisz­ka Sza­ra­fin w nie­dzie­lę o 6.30.

w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Doro­tę Wąs w sobo­tę o 6.30

w inten­cji ADŚ — w czwar­tek o godz. 8.45

w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym — w czwar­tek o godz. 18.00

w inten­cji Trzeź­wo­ści – w pią­tek o godz. 8.45

w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej – w sobo­tę o godz. 8.45

w inten­cji Żywe­go Różań­ca – w nie­dzie­lę o godz. 8.45

w inten­cji matu­rzy­stów w nie­dzie­lę o 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Bog­da­na Falk (l. 63) z Koszar; Micha­ła Kie­drow­skie­go (l.64) z ul. Sta­ro­gardz­kiej. We wto­rek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Mar­ka Butow­skie­go z ul. Choj­nic­kiej. Prze­żył 68 lat. Wiecz­ny odpoczynek…