UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ 26 maja 2024 r.

 1. Dzi­siaj o godz. 11.00 i 12.30 odbę­dzie się uro­czy­stość Pierw­szej Komu­nii Świę­tej. W ramach Bia­łe­go Tygo­dnia zapra­sza­my dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­ne do udzia­łu we Mszy św. od ponie­dział­ku do śro­dy oraz w pią­tek o godz. 18.00, w czwar­tek o godz. 9.00, w sobo­tę, ze wzglę­du na Dzień Dziec­ka, o godz. 8.45 z pro­ce­sja eucha­ry­stycz­ną dooko­ła kościo­ła, w nie­dzie­lę o godz. 11.00, a w pozo­sta­łe dni w ramach okta­wy Boże­go Ciała. 

 2. W ponie­dzia­łek prze­ży­wać będzie­my Dzień Misyj­ny. Jak zawsze w tym dniu dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­ne przy­no­szą w koper­tach ofia­ry na rzecz dzie­ci gło­du­ją­cych w kra­jach misyj­nych. Zachę­ca­my wszyst­kich obec­nych w koście­le do włą­cze­nia się w tę zbiórkę.

 3. Zapra­sza­my w śro­dę na nowen­nę do MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy o godz. 8.45 i 18.00. W tym tygo­dniu będzie­my modlić się za miesz­kań­ców ulic: Ciso­wej, Wrzo­so­wej, Zie­lo­nej, oraz Mala­chi­na, Krzy­ża, Kłod­ni i Sienicy.

 4. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w śro­dę od 20.00 do 21.00. W tym cza­sie oka­zja do spo­wie­dzi przed uro­czy­sto­ścią Boże­go Cia­ła. O 20.30 Róża­niec święty.

 5. W czwar­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa, czy­li Boże Cia­ło. Msze św. spra­wu­je­my w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: o 6.30, 7.30, 9.00, po pro­ce­sji ok. 11.30 oraz wie­czo­rem o godz. 18.00.

Po Mszy św. o godz. 9.00, czy­li ok. godz. 10.00 z kościo­ła wyru­szy pro­ce­sja z Naj­święt­szym Sakra­men­tem nastę­pu­ją­cą tra­są: ul. Kościusz­ki, Bato­re­go, Dąbrow­skie­go, Dwor­co­wa, Dra Zie­liń­skie­go, Kró­lo­wej Jadwi­gi i ponow­nie Kościusz­ki do kościo­ła. Zgod­nie z zale­ce­niem Ks. Bisku­pa przy każ­dym ołta­rzu zosta­nie wygło­szo­na krót­ka homi­lia. Bar­dzo pro­si­my o ude­ko­ro­wa­nie domów i przy­go­to­wa­nie ołta­rzy na tra­sie pro­ce­sji, o udział w pro­ce­sji wszyst­kich sztan­da­rów, cho­rą­gwi i fere­tro­nów, Panów z orkie­stry, a Dru­hów Stra­ża­ków o usta­wie­nie pro­ce­sji, porząd­ko­wa­nie jej i pro­wa­dze­nie. Chłop­cy przy­ję­ci do I. Komu­nii św. idą w pro­ce­sji zaraz za bal­da­chi­mem. Część tych dzie­ci zapra­sza­my do nie­sie­nia sztan­da­rów i podu­szek. Panie kate­chet­ki pro­si­my, aby pokie­ro­wa­ły dzieć­mi w Uro­czy­stość i pod­czas Okta­wy. W Krzy­żu Msza św. z pro­ce­sją do czte­rech ołta­rzy o godz. 15.00.

 1. Oso­by noszą­ce cho­rą­gwie i fere­tro­ny pro­si­my o wcze­śniej­sze ich przy­go­to­wa­nie i nosze­nie w Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła i przez całą Oktawę. 

 2. Dziew­czyn­ki pierw­szo­ko­mu­nij­ne i pozo­sta­łe dziew­czyn­ki zapra­sza­my do sypa­nia kwiat­ków. Pró­by sypa­nia kwia­tów odbę­dą się we wto­rek i śro­dę o godz. 17.00. Rodzi­ców pro­si­my o przy­go­to­wa­nie dla dziew­czy­nek koszycz­ków i kwiatów.

Bar­dzo pro­si­my wszyst­kich o pomoc w zbie­ra­niu kwia­tów na pro­ce­sję Boże­go Cia­ła, aby nie zabra­kło kwia­tów dla Pana Jezu­sa. Kwia­ty od wtor­ku będzie moż­na wsy­py­wać do pojem­ni­ka wysta­wio­ne­go przy wej­ściu do kościoła.

 1. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy o godz. 11.00 pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na w ramach Okta­wy Boże­go Cia­ła. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li prze­zna­czo­na będzie na cele die­ce­zjal­ne, a przed kościo­łem zbiór­ka finan­so­wa na wspar­cie pocho­dzą­ce­go z naszej para­fii, misjo­na­rza Papui Nowej Gwi­nei, o. Zygmunta.

 2. W sobo­tę zapra­sza­my też na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00, a o godz. 7.45 na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my w następ­ną sobo­tę, czy­li 8 czerwca.

 3. W pią­tek zapra­sza­my na ostat­nie nabo­żeń­stwo majo­we, a od sobo­ty roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa czerw­co­we do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, zawsze po wie­czor­nej Mszy św.

 4. W sobo­tę ponad stu­oso­bo­wa gru­pa z naszej para­fii i deka­na­tu uda się na spo­tka­nie mło­dych na Polach Led­nic­kich. Wyjazd z par­kin­gu przy ul. Szkol­nej o 7.15.

 5. Msza świę­ta w inten­cji rodzi­ców i rodzin, któ­re doświad­czy­ły stra­ty dziec­ka w ponie­dzia­łek 3 czerw­ca o godz. 18.00

 6. Dzię­ku­je­my wspól­no­cie Odno­wy w Duchu Świę­tym i gru­pom para­fial­nym za pomoc w przy­go­to­wa­niu litur­gii Zesła­nia Ducha Świę­te­go i popro­wa­dze­nie modli­tew­ne­go czu­wa­nia o 15.00.

 7. Zapra­sza­my na kon­cert reli­gij­ny połą­czo­ny z para­fial­nym festy­nem, któ­ry odbę­dzie się 2 czerw­ca od 13.00 w Par­ku Boro­wiac­kim. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i w ulotkach.

 8. W dniu 8 czerw­ca zapra­sza­my do udzia­łu w para­fial­nym spły­wie kaja­ko­wym rze­ką Zbrzy­cą z Leśna do Rol­bi­ka. Cena 130 zł. Zapi­sy do 26 maja u ks. Piotra.

 9. W nie­dzie­lę, 9 czerw­ca na Mszę św. o 11.00 zapra­sza­my dzie­ci któ­re rok temu przy­stą­pi­ły do I Komunii.

 10. Para­fia Kró­lo­wej Pol­ski w Choj­ni­cach orga­ni­zu­je wyjazd na piel­grzym­kę Rodzi­ny Radia Mary­ja na Jasną Górę 14 lip­ca. Zapi­sy u p. Andrze­ja pod nume­rem tel. 602 867 585 lub w biu­rze Radia Mary­ja naszej parafii.

 11. Dziś w zakry­stii i przed kościo­łem do naby­cia nowy numer Piel­grzy­ma.

 12. Msze św. w tym tygodniu:

 • w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45
 • w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za śp. Ryszar­da Guth w pią­tek o godz. 18.00, za śp. Fran­cisz­ka Pastwę w sobo­tę o godz. 6.30

 • w 30 dzień po pogrze­bie za śp. Micha­ła Kie­drow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Bog­da­na Falk we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Roma­na Gla­ner w śro­dę o godz. 18.00

W minio­nym cza­sie ode­szli do wieczności:

 • Jan Pepliń­ski z ul. Łubian­ka, prze­żył 84 lata 

 • Zofia Gruź­liń­ska z ul. Sta­ro­gardz­kiej, prze­ży­ła 85 lata.

 • Jani­na Pepliń­ska z ul. Dębo­wej, prze­ży­ła 77 lat. Jej pogrzeb odbę­dzie się w ponie­dzia­łek o 11.00.

 • Kry­sty­na Sie­rac­ka z ul. Pod­le­śnej, prze­ży­ła 62 lata. Jej pogrzeb w śro­dę o 14.30

Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie…