IX NIEDZIELA ZWYKŁA 2 czerwca 2024 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry na kolek­tę na cele die­ce­zjal­ne, a przed kościo­łem zbiór­ka do puszek dla dzieł, któ­re w Papui Nowej Gwi­nei pro­wa­dzi o. Zygmunt. 

 2. Dziś zapra­sza­my na para­fial­ny festyn i kon­cert “Ponad fale”. Uwa­ga! Ze wzglę­du na nie­pew­ne warun­ki pogo­do­we zmia­nie ule­gło miej­sce tych wyda­rzeń. Kon­cert i festyn odbę­dą się na hali im. Roma­na Bru­skie­go w Czer­sku i na boisku przy szko­le nr. 2. Przy­go­to­wa­no wie­le atrak­cji dla całych rodzin. Fan­ciar­nia, w któ­rej nagro­dą głów­ną jest hulaj­no­ga elek­trycz­na, malo­wa­nie twa­rzy, zaba­wy dla dzie­ci i rodzi­ców, wysta­wa zabyt­ko­wej stra­ży pożar­nej i sta­no­wi­ska edu­ka­cyj­ne stra­ży leśnej i ratow­ni­ków, grill, gro­chów­ka, domo­we cia­sto i swoj­skie przy­sma­ki. Festyn roz­pocz­nie się o 13.00.

Kon­cert “Ponad fale” o 15.00 to występ pra­wie stu­oso­bo­we­go chó­ru przy akom­pa­nia­men­cie pięt­na­sto­oso­bo­wej orkie­stry. Dzie­sięć utwo­rów, któ­re przy­nio­są głę­bo­kie prze­ży­cia i daw­kę olbrzy­miej ener­gii. Nie zabrak­nie chwi­li wzru­szeń i cza­su reflek­sji. Całość będzie wspól­ną modli­twą, uwiel­bie­niem Boga.

 1. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w śro­dę od 20.00 do 21.00. W tym cza­sie oka­zja do spo­wie­dzi św., a o godz. 20.30 odmó­wi­my róża­niec świę­ty. Na Nowen­nie do MBNP o godz. 8.45 lub 18.00 będzie­my się modlić za miesz­kań­ców Kur­cze­go, Ostro­wi­te­go, Mosny, Bagien, Kone­wek, Twa­roż­ni­cy i Dąbek, któ­rych ser­decz­nie zapraszamy.

 2. Trwa Okta­wa Uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Nabo­żeń­stwo czerw­co­we z pro­ce­sją Eucha­ry­stycz­ną w dni powsze­dnie do piąt­ku włącz­nie po Mszy św. wie­czor­nej. W czwar­tek po pro­ce­sji obrzęd bło­go­sła­wień­stwa wianków.

 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek i pią­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu – od godz. 7.00 do 8.45 oraz w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i pią­tek od godz. 15.00 do 18.00.

 4. W pią­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30; 8.45; 16.20 i 18.00, a w Krzy­żu o godz. 17.00. Spo­wiedź św. pierw­szo­piąt­ko­wa od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20.

 5. Dzie­ci, któ­re w ubie­głym roku przy­stą­pi­ły do I. Komu­nii Świę­tej, zapraszamy
  w przy­szłą nie­dzie­lę (9 czerw­ca) na Mszę św. rocz­ni­co­wą o godz. 11.00. Zachę­ca­my do przy­stą­pie­nia do spo­wie­dzi św. pierwszopiątkowej.

 6. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu Chrztu Świę­te­go. Spo­tka­nie przed chrztem dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.

 7. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li – inwe­sty­cyj­na – jest prze­zna­czo­na na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii (zmia­na oka­blo­wa­nia nagło­śnie­nia i malo­wa­nie wnę­trza kościo­ła). Bóg zapłać rów­nież za ofia­ry indywidualne.

 8. Infor­ma­cja dla uczest­ni­ków para­fial­ne­go spły­wu kaja­ko­we­go rze­ką Zbrzy­cą (8 czerw­ca). Wyjazd auto­ka­rem do Leśna o godz. 9.00 z par­kin­gu przed Liceum na ul. Szkol­nej. O godz. 10.00 roz­po­czę­cie spły­wu, a pla­no­wa­ny powrót oko­ło godz. 18.00. 
 9. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. zbiór­ka ministrantów.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Janu­sza Sar­now­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Mar­ka Butow­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Toma­sza Ryka­czew­skie­go w śro­dę o godz. 18.00, za śp. Jerze­go Ossow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

- w I rocz­ni­ce śmier­ci za ś.p. Ludwi­kę Gier­szew­ską w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji rodzi­ców i rodzin, któ­re doświad­czy­ły stra­ty dziec­ka w ponie­dzia­łek o godz. 18.00

- w inten­cji matu­rzy­stów rocz­nik 84′ w sobo­tę o godz. 10.30

w inten­cji żyją­cych i zmar­łych człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmierci
w czwar­tek o godz. 8.45

w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji dzie­ci w pierw­szą rocz­ni­cę I Komu­nii Świę­tej w nie­dzie­lę o godz. 11.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. śp. Jani­nę Pepliń­ską (l.77) z ul. Dębo­wej, śp. Kry­sty­nę Sie­rac­ką (l.62) z ul. Pod­le­śnej, śp. Ade­lę Osow­ską (l.87) z ul. Tuchol­skiej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb śp. Andrze­ja Trze­bia­tow­skie­go (l.66) z ul. Spor­to­wej, a we wto­rek o godz. 11.15 pogrzeb ś.p. Jadwi­gi Tajl (l. 84) z Krzy­ża. Wiecz­ny odpoczynek …