INTENCJE 10 TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
Ponie­dzia­łek 06:30 † Cze­sław Gie­row­ski oraz zm. z rodzi­ny z ob. str.
10 czerw­ca 06:30 † Hali­na Wałaszewska
  08:45 † Win­cen­ty Pla­ta w 14. r. śm. oraz żona Łucja
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Zbi­gniew Łoń­ski oraz zm. rodzi­ce Ali­da i Leon
  18:00 † Kazi­mierz Połom w 30. dzień po pogrzebie
Wto­rek 06:30 † Beata Gor­no­wicz w 3. r. śm., ojciec Roman oraz zm. dziad­ko­wie z ob. str.
11 czerw­ca 08:45 † Roman Korol­czuk w 3. r. śm., zm. rodzi­ce Wero­ni­ka i Sta­ni­sław oraz brat Leszek
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Kry­sty­na Szczo­drow­ska w dn. ur.
  18:00 † Eufe­mia Kucz­kow­ska w 30. dzień po pogrzebie
Śro­da 06:30 † Bet­ty Bon­su i dusze w czyść­cu cierpiące
12 czerw­ca 06:30 † Joan­na Cza­piew­ska w 9. r. śm., mąż Fran­ci­szek oraz syn Roman
  08:45 † Sta­ni­sław Falk w 11. r. śm.
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Sta­ni­sław Kąko­lew­ski w 2. r. śm.
  18:00 † Bar­ba­ra Kosie­dow­ska w 30. dzień po pogrzebie
Czwar­tek 06:30 † Jadwi­ga Pozor­ska w 7. r. śm.
13 czerw­ca 06:30 † Anna i Anto­ni Łan­gow­scy oraz Hali­na i Kazi­mierz Polakowscy
  08:45 † Euge­nia Brze­ziń­ska oraz zm. z rodzin Brze­ziń­skich, Czu­bów i Ciecheckich
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 Z podz. za dar życia i ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Hele­ny Pron­dziń­skiej z ok. 100. r. ur. od Róży św. Józefa
  18:00 † Romu­ald Lip­ski w 20. r. śm. oraz Anto­ni i Łucja Krenscy
  18:00 † Hil­de­gar­da Ufnow­ska w 30. dzień po pogrzebie
  06:30 † Danu­ta Wała­szew­ska w 9. r. śm.
Pią­tek 06:30 † Domi­nik Jażdżewski
14 czerw­ca 08:45 wol­na intencja
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Jani­na i Hen­ryk Zabroccy
  18:00 † Zofia Omie­czyń­ska z ok. ur. oraz dusze w czyść­cu cierpiące
  18:00 † Hali­na i Józef Lenc
Sobo­ta 06:30 † Anna Narloch w 1. r. śm.
15 czerw­ca 06:30 † Bar­ba­ra Bobiń­ska w 1. r. śm.
  08:45 † rodzi­ce chrzest­ni Kry­sty­na i Ryszard Falk
  08:45 † Miro­sław Sob­czak w 4. r. śm.
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  14:00 Z podz. za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Lidii Łąc­kiej z ok. 90. r. ur.
  17:00 Z podz. za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Pio­tra Adam­czy­ka z ok. 60. r. ur. oraz dla jego rodziny
  18:00 † rodzi­ce Maria i Jan oraz Ludwik, Woj­ciech, zm. z rodzi­ny Jaż­dżew­skich i dusze w czyść­cu cierpiące
  06:30 † Jadwi­ga Kitow­ska w 5. r. śm.
  07:30 † Fran­ci­szek i Staś Szarafin
Nie­dzie­la 08:45 W inten­cji Parafii
16 czerw­ca 10:00 † Jan Mro­sew­ski z ok. ur.
  11:00 † Kazi­mierz i Tere­sa Kulesza
  12:30 † Kry­sty­na i Kazi­mierz Ryckowscy
  12:30 † Rena­ta Kulas
  12:30 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Nata­lia Pepliń­ska, rodzi­ce Mar­ta i Józef oraz brat Józef