XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 7 lipca 2024 r.

 1. Po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie człon­ków Żywe­go Różańca.

 2. W dniach od 7 – 15 lip­ca zapra­sza­my na Nowen­nę do Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej, któ­rą będzie­my odma­wia­li po codzien­nie o godz. 8.30. Oso­by, któ­re pra­gną wstą­pić do Rodzi­ny Szka­ple­rza mogą zgło­sić się do p. Kry­sty­ny Engel­hart (tel. 534 651 689).

 3. W sobo­tę przy­pa­da Dzień Fatim­ski. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie o godz. 20.00. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 4. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­pocz­nie­my Nowen­nę do patron­ki naszej para­fii Św. Marii Mag­da­le­ny. Do wspól­nej modli­twy zapra­sza­my 10 minut przed wie­czor­ną Mszą św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na malo­wa­nie wnę­trza naszej świą­ty­ni, któ­re roz­pocz­nie się w tym tygo­dniu. Zosta­ła już pod­pi­sa­na umo­wa na wyko­na­nie prac z Kon­ser­wa­cją Zabyt­ków Bar­tosz Para­dow­ski ze Stru­gi. Zakres prac obej­mu­je trzy ścia­ny (bez fre­sków) i czę­ścio­wo fila­ry. Koszt prac (łącz­nie z mate­ria­ła­mi i rusz­to­wa­niem) wynie­sie 108 tys. zł. 

 5. Za tydzień, w nie­dzie­lę pod­czas Mszy o 12.30 udzie­lać będzie­my sakra­men­tu chrztu świętego.

 6. Przez całe waka­cje zapra­sza­my też na Msze św. w Ostro­wi­tem, w każ­dą nie­dzie­lę o 16.00.

 7. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi 15 minut przed Msza­mi św. 

 8. W waka­cje biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tyl­ko trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Pogrze­by moż­na zgła­szać przed połu­dniem we wszyst­kie dni tygo­dnia (poza nie­dzie­lą). Jeśli to moż­li­we, pro­si­my wcze­śniej umó­wić się na spo­tka­nie telefonicznie.

 9. W sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 10. Przy­po­mi­na­my, że w tym roku nasz odpust para­fial­ny obcho­dzi­my w ponie­dzia­łek, 22 lip­ca. Sumę odpu­sto­wą o godz. 17.00 będzie spra­wo­wał ks. kanc­lerz Adam Kał­duń­ski. Pro­si­my o udział w pro­ce­sji wszyst­kich cho­rą­gwi i fere­tro­nu. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my w sobo­tę 20 lip­ca. Cho­rych moż­na zgła­szać w biu­rze para­fial­nym lub u księ­ży wikariuszy.

 11. Ks. Mate­usz zapra­sza na Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę. Wyj­ście 31 lip­ca z Choj­nic. Moż­na skła­dać inten­cje do skrzyn­ki usta­wio­nej przy obra­zie MB Czę­sto­chow­skiej, któ­re ks. Mate­usz wraz z piel­grzy­ma­mi zanie­sie przed tron Jasno­gór­skiej Pani.

 12. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 13. Od tej nie­dzie­li, codzien­nie o godz. 12.00, z wie­ży nasze­go kościo­ła roz­brzmie­wać będzie hej­nał. Dziś wyjąt­ko­wo będzie on odtwa­rza­ny o każ­dej peł­nej godzinie.

 14. Msze św. w tym tygodniu:

30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Mar­ka Krie­ger w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Janu­sza Michal­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, za śp. Marię Zabroc­ką w  czwar­tek o godz. 8.45 oraz za Hen­ry­kę Zadwor­ną w pią­tek o godz. 8.45

 1. W minio­nym tygo­dniu poże­gna­li­śmy: śp. Edwar­da Nit­kę (l. 71) z Bor­ska, w ponie­dzia­łek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb śp. Zofii Miszew­skiej (l. 91) z ul. Przy­to­ro­wej. Wiecz­ny odpoczynek …