XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 30 czerwca 2024 r.

 1. W związ­ku z roz­po­czy­na­ją­cy­mi się waka­cja­mi, ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii wszyst­kich urlo­po­wi­czów i życzy­my wspa­nia­łe­go wypo­czyn­ku. Wyko­rzy­staj­my ten czas rów­nież na pogłę­bie­nie rela­cji z Bogiem. Od przy­szłej nie­dzie­li, przez cale waka­cje, zapra­sza­my na Msze św. o godz. 16.00 nad jezio­rem w Ostrowitem.
 2. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym, w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi św.15 minut przed Msza­mi św. Nie będzie spo­wie­dzi pod­czas Mszy św.
 3. Dziś zapra­sza­my na ostat­nie nabo­żeń­stwo czerw­co­we po Mszy św. o godz. 18.00.
 4. W waka­cje BIURO PARAFIALNE będzie czyn­ne trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Spra­wy pil­ne takie jak pogrzeb czy udzie­le­nie wia­ty­ku pro­si­my zgła­szać pod nume­rem tele­fo­nu: 508 379 756
 5. W śro­dę zapra­sza­my na nowen­nę do MBNP o godz. 8.45 lub 18.00.
 6. Msza świę­ta w Krzy­żu w śro­dę o 19.00.
 7. W okre­sie waka­cyj­nym nie będzie ado­ra­cji w śro­do­we wieczory.
 8. Na czas waka­cji zawie­si­li­śmy pere­gry­na­cje iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej pomo­cy. Wzno­wie­nie odwie­dzin od 1 wrze­śnia. W nawie nasze­go kościo­ła pre­zen­ta­cja zdjęć z dotych­cza­so­wej pere­gry­na­cji i frag­men­ty wpi­sów do pamiąt­ko­wej księgi.
 9. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Po ran­nej Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 8.45. Dodat­ko­we ado­ra­cje odbę­dą się w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. oraz w pią­tek od godz. 17.00 do 18.00 . Zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej rów­nież od godz. 17.00 do 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 16.20. W Krzy­żu Msza św. o godz. 19.00, a przed Mszą św. spo­wiedź św.
 10. W sobo­tę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca, jako wyna­gro­dze­nie znie­wag wyrzą­dza­nych Mat­ce Bożej – począ­tek o godz. 7.45.
 11. W naj­bliż­szą sobo­tę nie będzie odwie­dzin cho­rych. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my przed odpu­stem, w sobo­tę — 20 lipca.
 12. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różańca.
 13. Ser­decz­ne Bóg zapłać
 • Mał­go­si Sekow­skiej za przy­go­to­wa­nie śro­do­wej pre­zen­ta­cji doty­czą­cej spo­tkań Róż Różańcowych.
 • Mate­uszo­wi i wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w przy­go­to­wa­niu piel­grzym­ki do Kalisk na uro­czy­stość MBNP, szcze­gól­nie p. Maria­no­wi Gołuń­skie­mu za dar­mo­wy prze­jazd powrot­ny oraz wszyst­kim pąt­ni­kom z naszej parafii.
 • dele­ga­cji z naszej para­fii, któ­ra wczo­raj w Kamie­niu Kra­jeń­skim towa­rzy­szy­ła nasze­mu księ­dzu pro­bosz­czo­wi pod­czas insta­la­cji kano­nic­kiej, czy­li wpro­wa­dze­nia do kapi­tu­ły oraz za wszel­kie sło­wa uzna­nia i życz­li­wo­ści prze­ka­za­ne z tej okazji
 1. Nasza para­fia orga­ni­zu­je wyjazd dla dzie­ci i mło­dzie­ży do Żar­now­ca w dniach 23 – 27 lip­ca. Koszt 870 zł. Zgło­sze­nia u p. Agniesz­ki Sto­sik (500 511 380).
 2. W pią­tek zakoń­czy­ła się nasza kolej­na para­fial­na inwe­sty­cja. Prze­bu­do­wa­ne zosta­ły par­kin­gi przy wika­riat­ce i uło­żo­no nową nawierzchnie.
 3. Dziś przed kościo­łem mło­dzież z Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży roz­pro­wa­dza cisto i roga­li­ki. W ten spo­sób będą pozy­ski­wać środ­ki na waka­cyj­ny wyjazd. Pole­ca­my tę akcję Waszej ofiarności.

Msze św. w tym tygodniu:

 • w inten­cji człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci oraz za dusze w czyść­cu cier­pią­ce w czwar­tek o godz. 8.45
 • w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00
 • w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45
 • w inten­cji kapła­nów posłu­gu­ją­cych w naszej para­fii w pią­tek o godz. 18.00
 • w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45
 • w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45
 • w 30 dzień po pogrze­bie za śp. Andrze­ja Trze­bia­tow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45 oraz za śp. Jadwi­gę Tajl w czwar­tek o godz. 8.45

Do wiecz­no­ści odeszli:

 • śp. Bar­ba­ra Sma­gliń­ska (l.76) z Klaskawy
 • śp. Zbi­gniew Niklasz (l.74) z ul. Derdowskiego

Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie…