ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 19 maja 2024 r.

 1. Bóg zapłać za zło­żo­ne w ubie­głym tygo­dniu ofia­ry na para­fial­ne remon­ty. Zebra­li­śmy 11 020 zł.

 2. Dziś w Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go, w duchu jed­no­ści,  posłu­gę litur­gicz­ną na wszyst­kich  mszach świę­tych  peł­nią Wspól­no­ty: Żywy Róża­niec, Krąg Biblij­ny, Ruch Trzeź­wo­ści, Ryce­rze Kolum­ba, Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej doro­śli i dzie­ci, Kół­ko Misyj­ne, Wspól­no­ta Mał­żeń­ska, Cari­tas, KSM, Rodzi­na Szka­ple­rza świę­te­go, Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Civi­tas Chry­stia­na oraz Odno­wa w Duchu Świę­tym „Wie­czer­nik”.

 3. Wymie­nio­ne Wspól­no­ty zapra­sza­ją wszyst­kich  Para­fian do wspól­ne­go rado­sne­go Uwiel­bie­nia przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem od godzi­ny 15.00 do 17.00.

 4. Dzi­siej­sza nie­dzie­la litur­gicz­nie koń­czy okres wielkanocny. 

 5. Jutro dru­gi dzień Zie­lo­nych Świąt – Świę­to NMP, Mat­ki Kościo­ła. Posta­raj­my się nie z obo­wiąz­ku, ale z potrze­by ser­ca uczest­ni­czyć w Mszach św. o godz. 6.30, 8.45 i o godz. 18.00.

 6. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we: w dni powsze­dnie po Mszy św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po Mszy św. wie­czor­nej. Zachę­ca­my też do pie­lę­gno­wa­nia tych nabo­żeństw przy figu­rach i krzy­żach przydrożnych.

 7. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy świę­tej zbiór­ka dla ministrantów.

 8. Zapra­sza­my w śro­dę na nowen­nę do MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy o godz. 8.45 i 18.00. W tym tygo­dniu będzie­my modlić się za miesz­kań­ców ulic: Tuchol­skiej, Wyb. pod Tucho­lę, Kiliń­skie­go i Sabiniarza.

 9. W śro­dę o 18.45 w świe­tli­cy wiej­skiej w Krzy­żu spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca: Róża św. Św. Bar­ba­ry, Św. Jadwi­gi Kró­lo­wej i MB Fatim­skiej. Zela­tor­ka­mi są Maria Cisew­ska, Wero­ni­ka Łan­gow­ska i Lilian­na Wyczk.

 10. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w śro­dę od 20.00 do 21.00. W tym cza­sie oka­zja do spo­wie­dzi. O 20.30 Róża­niec święty.

 11. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Trój­cy Świę­tej, a w naszej para­fii prze­ży­wa­my uro­czy­stość I. Komu­nii św., któ­ra odbę­dzie się na Mszach św. o godz. 11.00 (SP 2) i o godz. 12.30 (SP 1 i 3). Pro­si­my, aby nie zaj­mo­wać ławek w nawie głów­nej, któ­re są zare­zer­wo­wa­ne dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin. 

 12. Spo­tka­nia dla dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I. Komu­nii św. odby­wać się będą po Mszy wie­czor­nej w kościele:

  • SP 1 i 3 w śro­dę i piątek

  • SP 2 w ponie­dzia­łek i czwartek

 1. W naj­bliż­szą sobo­tę odbę­dzie się pierw­sza spo­wiedź św. dzie­ci, któ­re w nie­dzie­lę przy­stą­pią do I. Komu­nii św.: na godz. 8.00 zapra­sza­my dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2, a na godz. 9.15 ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 i 3. Do spo­wie­dzi św. zachę­ca­my rów­nież rodzi­ców, rodzeń­stwo, chrzest­nych i wszyst­kich obec­nych na uro­czy­sto­ści. Komu­nia św. ofia­ro­wa­na w inten­cji dzie­ci jest naj­war­to­ściow­szym pre­zen­tem na dal­szą dro­gę życia. Ze wzglę­du na spo­wiedź, biu­ro para­fial­ne w sobo­tę będzie czyn­ne od godz. 10.00.

 2. W ubie­gły week­end nasza para­fia piel­grzy­mo­wa­ła na odpust we Wie­lu. Dzię­ku­je­my ks. Mate­uszo­wi za orga­ni­za­cje piel­grzym­ki pie­szej i p. Kazi­mie­rzo­wi Misz­ke za koor­dy­na­cję piel­grzym­ki bie­go­wej. Opie­kę ducho­wą na moto­cy­kli­sta­mi spra­wo­wał ks. Karol. Bóg zapłać poli­cji i kie­ru­ją­cym ruchem oraz dru­hom stra­ża­kom za zabez­pie­cze­nie tra­sy. Podzię­ko­wa­nia dla zabyt­ko­wej stra­ży pożar­nej i całej obsłu­gi tech­nicz­nej, muzycz­nej oraz oso­bom któ­re nio­sły gło­śni­ki i cią­gnę­ły wózek. Bóg zapłać p. Maria­no­wi Gołuń­skie­mu za trans­port auto­ka­ro­wy. Pani Patry­cji Lin­da dzię­ku­je­my za uwiecz­nie­nie tych rado­snych chwil na fotografii. 

 3. 30 maja obcho­dzić będzie­my uro­czy­stość Boże­go Cia­ła. Pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na przej­dzie tra­dy­cyj­ną tra­są: ul. Kościusz­ki, Bato­re­go, Dąbrow­skie­go, Dwor­co­wą, Dra Zie­liń­skie­go, Kró­lo­wej Jadwi­gi i ponow­nie Kościusz­ki do kościo­ła. Pro­si­my o ude­ko­ro­wa­nie okien domów, miesz­kań, skle­pów i urzę­dów na tra­sie procesji.

 4. Zapra­sza­my na kon­cert reli­gij­ny połą­czo­ny z para­fial­nym festy­nem, któ­ry odbę­dzie się 2 czerw­ca od 13.00 w Par­ku Boro­wiac­kim. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i w ulot­kach. Zachę­ca­my do wspar­cia naszej ini­cja­ty­wy przez prze­no­sze­nie do kościo­ła fan­tów — rze­czy nowych, któ­re zasi­lą pule nagród na festy­nie. Moż­na je skła­dać do kosza przy ołta­rzu Marii Mag­da­le­ny. Moż­na też wes­przeć kon­cert i festyn finan­so­wo skła­da­jąc swój datek w biu­rze para­fial­nym lub do skar­bo­nek umiesz­czo­nych w sto­ja­kach z gazetkami.

 5. W dniu 8 czerw­ca zapra­sza­my do udzia­łu w para­fial­nym spły­wie kaja­ko­wym rze­ką Zbrzy­cą z Leśna do Rol­bi­ka. Cena wyjaz­du to 130 zł i obej­mu­je: prze­jazd auto­ka­rem w obie stro­ny, poczę­stu­nek na tra­sie spły­wu, wyna­jem kaja­ku, dwu­da­nio­wy obiad na zakoń­cze­nie oraz kawę i cia­sto. Zapi­sy u ks. Pio­tra do 26 maja.

Msze św. w tym tygodniu:

30 dzień po pogrze­bie za ś.p Tade­usza Ryka­czew­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Andrze­ja Fojut we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Zofię Pastwa w czwar­tek o godz. 18.00, za śp. Edwar­da Fin­ger w pią­tek o godz. 18.00 oraz za śp. Sta­ni­sła­wa Zakrzew­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

I rocz­ni­cę śmier­ci za śp. Roma­na Pru­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00 oraz za śp. Pio­tra Olszo­we­go w śro­dę o godz. 18.00

W tym tygo­dniu ode­szli do wiecz­no­ści:

 • Bar­ba­ra Kosie­dow­ska (l. 91) z ul. Starogardzkiej

 • Hil­de­gar­da Ufnow­ska (l. 82) z ul. Przytorowej

 • Marek Buszek (l. 66) z ul. Bocznej

Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie…

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 12 maja 2024 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na malo­wa­nie nasze­go kościo­ła i zmia­nę oka­blo­wa­nia nagło­śnie­nia. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Wczo­raj do Wie­la uda­ły się trzy piel­grzym­ki: pie­sza, bie­go­wa i moto­cy­klo­wa. Bar­dzo pro­si­my o przy­wi­ta­nie piel­grzy­mów dzi­siaj ok. GODZ. 18.50.

 2. Dziś Dzień Pie­lę­gniar­ki i Pie­lę­gnia­rzy – życzy­my Boże­go bło­go­sła­wień­stwa, sił i spo­łecz­ne­go doce­nie­nia Wasze­go odpo­wie­dzial­ne­go zadania.

 3. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we i Nowen­nę przed Uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go: w dni powsze­dnie po Mszy św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po Mszy św. wie­czor­nej. Zachę­ca­my też do pie­lę­gno­wa­nia tych nabo­żeństw przy figu­rach i krzy­żach przydrożnych. 

 4. Jutro o godz. 20.00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie – Róża­niec w inten­cji poko­ju i pro­ce­sję. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 5. Zapra­sza­my w śro­dę na nowen­nę do MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy o godz. 8.45 i 18.00. W tym tygo­dniu będzie­my modlić się za miesz­kań­ców ulic: gen. Bema, Kla­skaw­skiej, Wiśnio­wej, Kasz­ta­no­wej i Świerkowej.

 6. Rów­nież w śro­dę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. a o godz. 20.30 wspól­ny różaniec.

 7. W czwar­tek świę­to św. Andrze­ja Bobo­li, patro­na Polski.

 8. W sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do godz. 8.45.

 9. W naj­bliż­szą sobo­tę — 18 maja — na godz. 10.00 zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej dzie­ci i mło­dzież na spo­tka­nie Koła Misyj­ne­go. W spo­tka­niu weź­mie udział p. Krzysz­tof, któ­ry był wolon­ta­riu­szem misyj­nym w Peru Pod­czas spo­tka­nia podzie­li się swo­im doświad­cze­niem z pra­cy misyj­nej w tym kraju.

 10. Nato­miast na małym boisku przy sta­dio­nie „Boro­wia­ka” w sobo­tę o godz. 14.00 odbę­dzie się mecz pił­ki noż­nej: księ­ża kon­tra straż­ni­cy miej­scy z Chojnic.

 11. Wspól­no­ta Wie­czer­nik zapra­sza na Ogól­no­pol­skie Czu­wa­nie Kato­lic­kiej Odno­wy w Duchu Świę­tym, któ­re odbę­dzie się 18 maja w Czę­sto­cho­wie. Zapi­sy przyj­mu­je Ksiądz Piotr. Zachę­ca­my i zapra­sza­my Para­fian do wzię­cia udziału.

 12. Wydział Dusz­pa­ster­ski zapra­sza wszyst­kich, któ­rzy pra­gną odno­wy die­ce­zji pel­pliń­skiej, do udzia­łu w kolej­nym Die­ce­zjal­nym Forum Dusz­pa­ster­skim „U źró­dła łaski”, któ­re odbę­dzie się 18 maja br. w bazy­li­ce kate­dral­nej w Pelplinie.

 13. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha św. Kolek­ta będzie prze­zna­czo­na na remont WSD w Pelplinie.

 14. Za tydzień w nie­dzie­lę w Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go, w duchu jed­no­ści, wspól­ną posłu­gę litur­gicz­ną będą peł­ni­ły Wspól­no­ty: Krąg Biblij­ny, Ruch Trzeź­wo­ści, Ryce­rze Kolum­ba, Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej doro­śli i dzie­ci, Kół­ko Misyj­ne, Wspól­no­ta Mał­żeń­ska, Cari­tas, KSM, Rodzi­na Szka­ple­rza świę­te­go, Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Civi­tas Chry­stia­na oraz Odno­wa w Duchu Świę­tym „Wie­czer­nik”.

W Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go wszyst­kie wymie­nio­ne Wspól­no­ty zapra­sza­ją Para­fian do wspól­ne­go rado­sne­go Uwiel­bie­nia przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem od godzi­ny 15.00 do 17.00

 1. W dniach od 7 do 13 sierp­nia wyru­szy II Boro­wiac­ka Piel­grzym­ka Rowe­ro­wa na Jasną Górę. Zapi­sy u Księ­dza Piotra.

 2. W dniu 8 czerw­ca zapra­sza­my do udzia­łu w para­fial­nym spły­wie kaja­ko­wym rze­ką Zbrzy­cą z Leśna do Rol­bi­ka. Cena wyjaz­du to 130 zł i obej­mu­je: prze­jazd auto­ka­rem w obie stro­ny, poczę­stu­nek na tra­sie spły­wu, wyna­jem kaja­ku, dwu­da­nio­wy obiad na zakoń­cze­nie oraz kawę i cia­sto. Zapi­sy u ks. Pio­tra do 26 maja.

 3. 2 czerw­ca nasza para­fia orga­ni­zu­je w par­ku boro­wiac­kim pik­nik rodzin­ny z kon­cer­tem muzy­ki reli­gij­nej. Zapra­sza­my się do włą­cze­nia w orga­ni­za­cję. Pro­si­my przy­no­sić drob­ne i więk­sze fan­ty i skła­dać je do kosza przy­go­to­wa­ne­go przy ołta­rzu św. Marii Mag­da­le­ny. To, co jest w jesz­cze nowe, a zale­ga od daw­na w sza­fie może ucie­szyć kogoś innego. 

 4. W zakry­stii i przed kościo­łem do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”.

Msze św. w tym tygodniu:

w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Kry­sty­nę Kaszu­bow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Kry­sty­nę Lewiń­ską w śro­dę o godz. 18.00, za śp. Roma­na Jeżew­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Fran­cisz­kę Cza­piew­ską w czwar­tek o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Janu­sza Sar­now­skie­go z ul. Przy­to­ro­wej (l.73), śp. Toma­sza Ryka­czew­skie­go z ul. Dwor­co­wej (l.49), śp. Eufe­mię Kucz­kow­ską z ul. Spor­to­wej (l.85), śp. Kazi­mie­rza Połom ze Stru­gi (l.77), śp. Bar­ba­rę Kosie­dow­ską z ul. Sta­ro­gardz­kiej (l.91) jej pogrzeb odbę­dzie się w ponie­dzia­łek o godz. 11.00, śp. Hil­de­gar­dę Ufnow­ską (l. 82) z ul. Przy­to­ro­wej, jej pogrzeb we wto­rek o 9.30.

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 5 maja 2024 r.

 1. Dziś pod­czas Mszy o godz. 8.45 przy­ję­cie nowych człon­ków Róż Różań­co­wych, a po niej spo­tka­nie Żywe­go Różańca.

 2. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę obcho­dzi­my Dni Krzy­żo­we, czy­li dni modlitw o dobre uro­dza­je: w ponie­dzia­łek przed ran­ną Mszą św. o godz. 6.15, we wto­rek o godz. 17.45, a w śro­dę łącz­nie z Nowen­ną przed Mszą św. o godz. 8.45.

 3. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we: w dni powsze­dnie po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po wie­czor­nej Mszy św. Zachę­ca­my do uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwach przy krzy­żach przy­droż­nych i kapliczkach.

 4. W śro­dę uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa, głów­ne­go patro­na Pol­ski. Zapra­sza­my tego dnia na nowen­nę do MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy o godz. 8.45 i 18.00. W tym tygo­dniu będzie­my modlić się za miesz­kań­ców ulic: Polnej, Sło­necz­nej, Kwia­to­wej, Brzo­zo­wej, Leśnej, Budow­la­nej, Spo­koj­nej, Sosno­wej, Sikor­skie­go i Sien­kie­wi­cza oraz Kur­ko­wa i Stodółek.

 5. W śro­dę o godz. 19.00 zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej na spo­tka­nie dla mał­żon­ków, pra­gną­cych pogłę­bić dia­log mał­żeń­ski. Te spo­tka­nia nie mają cha­rak­te­ru terapeutycznego.

 6. Rów­nież w śro­dę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. a o godz. 20.30 wspól­ny różaniec.

 7. Kate­che­za dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o 16.30 w sal­ce parafialnej.

 8. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na zbli­ża­ją­ce się remon­ty, czy­li zmia­nę oka­blo­wa­nia pod nagło­śnie­nie i pierw­szy etap malo­wa­nia naszej świątyni.

 9. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w pie­szej piel­grzym­ce do Wie­la. Wzo­rem ubie­głych lat opie­kę nad piel­grzy­ma­mi spra­wu­ją księ­ża i stra­ża­cy z naszej para­fii. Piel­grzym­kę roz­pocz­nie­my w naj­bliż­szą sobo­tę Mszą św. o godz. 6.00, po któ­rej wyru­szy­my do Wie­la. Uwa­ga: nie będzie Mszy św. o 6.30. O 8.30 wyru­szy piel­grzym­ka bie­go­wa. Na miej­scu przy­wi­ta­nie o godz. 12.00, a o godz. 15.00 Dro­ga Krzy­żo­wa na Górach. Oso­by, któ­re nie mają pojaz­du będą mogły wró­cić do Czer­ska auto­bu­sem o godz. 15.00 i 17.30 (do Krzy­ża będzie ostat­ni kurs). Prze­jazd jest bez­płat­ny, za co dzię­ku­je­my Panu Maria­no­wi Gołuń­skie­mu. Chęt­ni będą mogli doje­chać tym auto­ka­rem w nie­dzie­lę na sumę odpu­sto­wą (wyjazd spod kościo­ła o godz.9.00). Tra­dy­cyj­nie o godz. 11.00 spod kościo­ła wyru­szy piel­grzym­ka moto­cy­klo­wa (Msza św. od godz. 10.30). W tym roku dołą­czą moto­cy­kli­ści ze Sta­ro­gar­du Gd. z ks. Karo­lem. W związ­ku z piel­grzym­ką do Wie­la, Ryce­rze Kolum­ba pro­po­nu­ją czap­ki z logiem para­fii, któ­re będą nas wyróż­nia­ły. Bar­dzo pro­si­my o zało­że­nie na piel­grzym­kę koszu­li i czap­ki z logo parafii.

 10. Z racji piel­grzym­ki do Wie­la w sobo­tę biu­ro para­fial­ne będzie nieczynne.

 11. Msze św. w tym tygodniu:

w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za śp. Mie­czy­sła­wa Oko­nek w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, za śp. Jerze­go Plu­tow­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00, za śp. Mał­go­rza­tę Leli­wa-Pru­szak w pią­tek o godz. 18.00

w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zyg­mun­ta Soj­kę w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Kry­sty­nę Brań­ka w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Marię Kie­drow­ską we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Wie­sła­wa Gaj­li w śro­dę o godz. 18.00, za śp. Mar­ka Woliń­skie­go w pią­tek o godz. 18.00.

W minio­nym cza­sie ode­szli do wieczności

 • Roman Gla­ner (l. 68) z Kurkowa
 • Jerzy Ossow­ski (l. 75) z ul. Tucholskiej
 • Marek Butow­ski (l. 68) z ul. Chojnickiej
 • Janusz Sar­now­ski (l. 75) z ul. Przy­to­ro­wej. Jego pogrzeb we wto­rek o 9.30.
 • Tomasz Ryka­czew­ski (l. 49) z ul Dwor­co­wej. Jego pogrzeb w śro­dę o 11.15

Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie…

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 21 kwietnia 2024 r.

 1. W dniu dzi­siej­szym obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­po­czy­na tydzień modlitw o powo­ła­nia do służ­by Bożej.

 2. Dziś w naszym mie­ście odby­wa się II tura wybo­rów bur­mi­strza. Dla­te­go przy­po­mi­na­my i zachę­ca­my do udzia­łu w głosowaniu.

 3. W związ­ku z pere­gry­na­cją iko­ny MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, w śro­dę zapra­sza­my na nowen­nę o godz. 8.45 i 18.00 miesz­kań­ców ulic: Wic­ka Roga­li, Kali­now­skie­go, Zbo­żo­wej, Wyzwo­le­nia i Parkowej.

 4. W śro­dę o 19.00 w sal­ce para­fial­nej spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca: Róża św. Mar­ka, św. Mak­sy­mi­lia­na i Prze­naj­święt­szej Trój­cy. Zela­tor­ka­mi Józe­fa Mrocz­kow­ska, Elż­bie­ta Fir­gol­ska i Wie­sła­wa Połom.

 5. Rów­nież w śro­dę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. a o godz. 20.30 wspól­ny różaniec. 

 6. We wto­rek uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, głów­ne­go patro­na Pol­ski, nato­miast w czwar­tek obcho­dzić będzie­my świę­to św. Mar­ka Ewan­ge­li­sty. Przed Mszą św. o godz. 8.45 odbę­dzie się pro­ce­sja bła­gal­na o bło­go­sła­wień­stwo pól. Pod­czas pro­ce­sji dooko­ła kościo­ła odśpie­wa­my Lita­nię do Wszyst­kich Świę­tych. W tym dniu przy­pa­da rów­nież dwu­na­sta rocz­ni­ca śmier­ci ś.p. bisku­pa Jana Ber­nar­da Szla­gi. Pamię­taj­my o nim w naszych modlitwach.

 7. Spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia i przy­naj­mniej jed­ne­go z rodzi­ców lub opie­ku­nów w czwar­tek 25 kwiet­nia od 18.30 do 19.15 w kościele.

 8. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na mar­ga­ret­ko­we dni modlitw za kapła­nów w czwar­tek, pią­tek i sobo­tę po Mszy św. o godz. 8.45.

 9. W pią­tek do Wil­na i Trok wyru­szy pod opie­ka ks. Mate­usza gru­pa naszych para­fian. Życzy­my dobre­go cza­su pielgrzymowania.

 10. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 11. W dniach 11 i 12 maja wyru­szy z naszej para­fii piel­grzym­ka do Wie­la. O godz. 6.00 roz­po­czy­na­my pie­szą piel­grzym­kę, o godz. 8.30 wyru­szy piel­grzym­ka bie­go­wa. Chęt­ni mogą zapi­sy­wać się u p. Kazi­mie­rza Misz­ke (tel. 508 329 810). Nato­miast o godz. 10.30 zosta­nie odpra­wio­na Msza św. dla moto­cy­kli­stów, któ­rzy po Mszy św. uda­dzą się do Wie­la. W związ­ku z piel­grzym­ką Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją koszul­ki z logo naszej para­fii (rów­nież w więk­szych roz­mia­rach) oraz cza­pecz­ki. T‑shirt w cenie 30 zł i czap­ka w cenie 25 zł.

 12. Nasza para­fia orga­ni­zu­je wyjazd na Spo­tka­nie Mło­dych na polach Led­nic­kich w dniu 1 czerw­ca. Koszt 110 zł. Szcze­gó­ły i zapi­sy u ks. Pawła.

 13. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my z ubie­gło­ty­go­dnio­we ofia­ry na pra­ce para­fial­ne. Zebra­li­śmy 11.230 zł.

 14. Msza świę­ta w inten­cji tego­rocz­nych matu­rzy­stów będzie spra­wo­wa­na w naszym koście­le w nie­dzie­lę, 5 maja o 18.00.

 15. Zachę­ca­my do lek­tu­ry „Piel­grzy­ma”, któ­ry moż­na ode­brać w zakrystii.

Msze św. w tym tygodniu:

w 30. dzień po pogrze­bie za śp. Kry­sty­nę Mau­zolf w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Ire­nę Rekow­ską we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Sła­wo­mi­ra Rekow­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00

w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za śp. Jac­ka Grze­go­rzew­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, za śp. Bole­sła­wa Rogow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45 oraz za Łucję Pęską w śro­dę o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty: ś.p. śp. Zofię Pastwa (l. 82) z Mala­chi­na, śp. Edwar­da Fin­ger (l. 85) z Kur­ko­wa, śp. Sta­ni­sła­wa Zakrzew­skie­go (l. 84) z ul. Macz­ka. Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie…

II NIEDZIELA WIELKANOCNA NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 7 kwietnia 2024 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest świę­tem Miło­sier­dzia Boże­go. Módl­my się szcze­gól­nie za tych, któ­rzy jesz­cze nie pojed­na­li się z Bogiem. Nabo­żeń­stwo z Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go dzi­siaj po Mszy św. o godz. 8.45, następ­nie spo­tka­nie Żywe­go Różańca

 2. Dziś po Mszy św. o godz. 12.30 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św.

 3. Przed kościo­łem odby­wa się dzi­siaj zbiór­ka do puszek na cele charytatywne.

 4. W dniu dzi­siej­szym w naszej Ojczyź­nie odby­wa­ją się wybo­ry samo­rzą­do­we. Tro­ska o naszą przy­szłość jest obo­wiąz­kiem każ­de­go Pola­ka, a tym bar­dziej czło­wie­ka wie­rzą­ce­go. Dla­te­go przy­po­mi­na­my i zachę­ca­my do udzia­łu w gło­so­wa­niu przy urnach wyborczych.

 5. Jutro obcho­dzi­my uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, któ­ra zosta­ła prze­nie­sio­na ze wzglę­du na Wiel­ki Tydzień. Wie­czo­rem o godz. 18.00 Msza św. w inten­cji rodzin, któ­re doświad­czy­ły stra­ty dziec­ka, a po niej spo­tka­nie w sal­ce — zapraszamy.

 6. W tym tygo­dniu od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 9.20 do 11.00 moż­na zama­wiać inten­cje mszal­ne na 2025 r. Przy usta­la­niu ilo­ści rezer­wo­wa­nych inten­cji pamię­taj­my tak­że o innych oso­bach, któ­re tak­że chcia­ły­by aby w inten­cji ich zmar­łych była spra­wo­wa­na Msza świę­ta w naszym kościele.

 7. W związ­ku z pere­gry­na­cją iko­ny MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w śro­dę zapra­sza­my na nowen­nę o godz. 8.45 lub 18.00 miesz­kań­ców ulic Szkol­nej, Tar­go­wej, Pia­sko­wej, Zaci­sza, Rze­mieśl­ni­czej i Rynkowej.

 8. W śro­dę o 19.00 w sal­ce para­fial­nej spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca: Róża św. Ber­na­de­ty, św. Marii Mag­da­le­ny i św. Mak­sy­mi­lia­na. Zela­to­ra­mi Ire­na i Zenon Kamiń­scy, Ire­na Markowska.

 9. W śro­dę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i oka­zja do spo­wie­dzi od 20.00 do 21.00. O 20.30 Róża­niec święty.

 10. W śro­dę o godz. 19.00 zapra­sza­my do ora­to­rium na spo­tka­nie dla mał­żon­ków, spo­tka­nie to nie jest tera­pią, ale oka­zją do budo­wa­nia dia­lo­gu małżeńskiego.

 11. W sobo­tę od 7.00 do 8.45 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu.

 12. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy o 12.30 udzie­lać będzie­my chrztu. Kate­che­za dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o 19.00 w sal­ce parafialnej.

 13. Taca w przy­szłą nie­dzie­lę będzie prze­zna­czo­na na par­ce remon­to­we. Już nie­ba­wem roz­pocz­nie się malo­wa­nie ścian nasze­go pięk­ne­go kościoła.

Msze św. w tym tygodniu:

 • w inten­cji rodzi­ców i rodzin doświad­czo­nych stra­tą dziec­ka w ponie­dzia­łek o 18.00

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za śp. Wacła­wa Żak w ponie­dzia­łek o 18.00, śp. Jadwi­gę Sanow­ska we wto­rek o 6.30, śp. Edmun­da Podol­skie­go i Miro­sła­wa Jonak w czwar­tek o 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za śp. Ire­nę Jabłoń­ska we wto­rek o 18.00, śp. Andrze­ja Sza­moc­kie­go w śro­da o 18.00, śp. Gabrie­lę Sze­ma­to­wicz w czwar­tek o 18.00, śp. Kry­sty­nę Szczy­głow­ską w pią­tek o 18.00,

W minio­nym tygo­dniu ode­szli do wiecz­no­ści: Wie­sław Gaj­li z ul. Mle­czar­skiej, prze­żył 68 lat oraz Marek Woliń­ski ze Sto­dó­łek, prze­żył 62 lata.

Zosta­li­śmy popro­sze­ni o prze­ka­za­nie ogło­sze­nia nastę­pu­ją­cej treści:

Aka­de­mia Suk­ce­su Spo­łecz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Czer­sku zapra­sza uczniów klas trze­cich szkół pod­sta­wo­wych wraz z rodzi­ca­mi na spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się w nie­dzie­lę 14 kwiet­nia o godzi­nie 12.00 w budyn­ku Liceum przy uli­cy Szkol­nej 3.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 luty 2024 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la „Ad Gen­tes” jest dniem soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. W związ­ku z tym przed kościo­łem trwa zbiór­ka na rzecz misji kato­lic­kich. Na nabo­żeń­stwo Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym zapra­sza­my o godz. 17.15.

 2. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. zbiór­ka mini­stran­tów i kandydatów.
 3. W związ­ku z trwa­ją­ca pere­gry­na­cją iko­ny MBNP, w tym tygo­dniu zapra­sza­my w śro­dę na nowen­nę o godz. 8.45 i 18.00 miesz­kań­ców naszej z ulic: Dwor­co­wej, Dra Zie­liń­skie­go, Ander­sa, Macz­ka, Ostrow­skie­go, Buko­wej, Bla­char­skiej, Szprę­gi oraz z miej­sco­wo­ści Budzi­ska i Zło­to­wo. Pra­gnie­my modlić się w inten­cji miesz­kań­ców wymie­nio­nych ulic, naszej Ojczy­zny oraz inten­cjach oso­bi­stych i waż­nych dla naszych rodzin. Pro­si­my, aby oso­by, któ­re pra­gną przy­jąć wize­ru­nek Mat­ki Bożej wrzu­ci­ły kart­kę z nazwi­skiem , adre­sem i nume­rem tele­fo­nu do skrzyn­ki na ołta­rzu MBNP.
 4. Rów­nież w śro­dę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. Będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. i wspól­ny różaniec.
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją pierw­szy pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz dodat­ko­wo w pią­tek od godz. 15.00 do 18.00.
 6. W pią­tek zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20.
 7. W pią­tek zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzyżowej:

a) dzie­ci o godz.16.20
b) mło­dzież o godz. 18.45
c) wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30.

Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy św. połą­czo­nych w Dro­ga Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego. 

 1. W sobo­tę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca, a księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną. Kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ze szkół ponad­pod­sta­wo­wych zapra­sza­my na spo­tka­nie w koście­le o godz. 15.00.
 2. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a po Mszy św. o godz. 12.30 zapra­sza­my rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św.
 3. Cari­tas Die­ce­zjal­na zachę­ca do wpła­ca­nia 1,5% podat­ku na rzecz Cari­ta­su. Dzię­ki wasze­mu wspar­ciu Cari­tas może wspo­ma­gać hospi­cja, poma­gać cho­rym i star­szym oraz wpie­rać róż­ne­go rodza­ju dzie­ła dobro­czyn­ne w kra­ju i poza gra­ni­ca­mi. Przed kościo­łem Cari­tas Para­fial­na roz­pro­wa­dza świe­ce wiel­ka­noc­ne w cenie 15 i 10 zł. Moż­na też nabyć świe­ce pere­gry­na­cyj­ne w cenie 15 zł.
 4. Msze świę­te w tym tygodniu:

- w 1. r. śmier­ci — za śp. Tere­nię Diec w śro­dę o godz. 18.00 oraz za śp. Sta­ni­sła­wa Plich­ta w Nie­dzie­lę o godz. 6.30.

- w 30. dzień po pogrze­bie — za śp. Sta­ni­sła­wa Szre­der w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Ste­fa­na Lom­nitz we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Kry­sty­nę Boże­nę Stop­pa w śro­dę o godz. 6.30, za śp. Zbi­gnie­wa Gna­czyń­skie­go w śro­dę o godz. 18.00, za śp. Józe­fa Jesz­ke w pią­tek o godz. 18.00

- w inten­cji dusz czyść­co­wych od Apo­stol­stwa Pomo­cy Duszom Czyść­co­wym w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

- w inten­cji Ryce­rzy Kolum­ba w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

11. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty: śp. Józe­fa Lewan­dow­skie­go z Będź­mie­ro­wic, a w ponie­dzia­łek odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 9.30 pogrzeb śp. Andrze­ja Bar­tosz l. 73, z ul. Cze­re­śnio­wej oraz o godz. 11.0 pogrzeb ś.p. Kry­sty­ny Plu­tow­skiej l. 76 z ul. Sta­ro­gardz­kiej. Wiecz­ny odpoczynek …

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18 lutego 2024 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na WSD w Pel­pli­nie oraz w ubie­głym tygo­dniu na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną i ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Na kolek­tę zebra­li­śmy 10. 870 zł. W przy­szłą nie­dzie­lę przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na rzecz misji „Ad Gentes”.

 2. Dziś w koście­le po Mszy o godz. 12.30 spo­tka­nie dla rodzi­ców dzie­ci któ­re w tym roku mają przy­stą­pić do I spo­wie­dzi i I Komu­nii świętej.

 3. W związ­ku z pere­gry­na­cją iko­ny MBNP w tym tygo­dniu zapra­sza­my w śro­dę na nowen­nę o godz. 8.45 i 18.00. Modlić będzie­my się za miesz­kań­ców z ulic: Koso­budz­kiej, Ogro­do­wej, Matej­ki, Trans­por­tow­ców, Woj­ska Pol­skie­go, Pod­le­śnej, Bocz­nej, Mic­kie­wi­cza, Czer­wo­nych Maków oraz Okrężnej.

 4. Śro­dę o 19.00 spo­tka­nie Róż Różań­co­wych: Św. Józe­fa – zele­tor p. Anna Sumion­ka, Św. Jana Chrzci­cie­la – zele­tor p. Boże­na Kla­man i Św. Tere­sy – zele­tor p. Tere­sa Niklasz.

 5. Oso­by, któ­re chcą dołą­czyć do wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca mogą zgła­szać się do biu­ra para­fial­ne­go lub w zakry­stii. Moż­na tak­że przyjść na spo­tka­nie 28 lute­go o godz. 19.00 do sal­ki parafialnej.

 6. W każ­dą śro­dę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie jest oka­zja do spo­wie­dzi św. O 20.30 odmó­wi­my wspól­nie Róża­niec święty.

 7. Proś­by o wpi­sa­nie do har­mo­no­gra­mu odwie­dzin iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy moż­na skła­dać do skrzyn­ki usta­wio­nej na bocz­nym ołtarzu.

 8. Dzię­ku­je­my tym, któ­rzy modli­li się w czwar­tek za rodzi­ców i rodzi­ny, któ­re doświad­czy­ły stra­ty dziec­ka. Kolej­na Msza św. w tej inten­cji oraz spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się 8 kwiet­nia o godz. 18.00.

 9. W pią­tek zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzyżowej:

a) dzie­ci o godz.16.20
b) mło­dzież o godz. 18.45
c) wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30

Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy świę­tych połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą będzie prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. Spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia klas ponad­pod­sta­wo­wych w sobo­tę od 15 do 16 w kościele.

 2. Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym dzi­siaj o godz. 17.15.

 3. Z wyprze­dze­niem infor­mu­je­my, że w dniach 16 – 20 mar­ca odbę­dzie się odno­wie­nie misji św., któ­re popro­wa­dzą ojco­wie kar­me­li­ci Sta­ni­sław Mier­nik i Bru­no Pie­chow­ski. W tym cza­sie odbę­dą się rów­nież reko­lek­cje szkol­ne, na któ­re ser­decz­nie zapra­sza­my dzie­ci i mło­dzież naszej parafii.

 4. W dniu 16 mar­ca, czy­li na począt­ku reko­lek­cji, mło­dzież naszej para­fii przy­stą­pi do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia. Uro­czy­stość zosta­nie poprze­dzo­na wnie­sie­niem reli­kwii św. Ojca Pio. 

 5. W dniach 26.04 – 30.04.2024 r. orga­ni­zu­je­my pię­cio­dnio­wą piel­grzym­kę do Wil­na i Trok Szcze­gó­ło­wy pro­gram znaj­du­je się na naszej stro­nie para­fial­nej, fb oraz w zakry­stii. Wię­cej infor­ma­cji u ks. Mateusza.

 6. Pan Bur­mistrz zapra­sza miesz­kań­ców na dzień otwar­ty odno­wio­ne­go Domu Kul­tu­ry w Czer­sku, dzi­siaj w godz. 14.00 do 18.00. Będzie moż­na obej­rzeć nowe wnę­trza oraz zapo­znać się z boga­tą ofer­tą Gmin­ne­go Cen­trum Kultury.

 7. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”. Zachę­ca­my też do zapo­zna­nia się w naszą Gazet­ką Parafialną.

 1. Msze św. w tym tygodniu:

w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś. p. Jerze­go Sza­lew­skie­go w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30. dzień po pogrze­bie — za śp. Kry­sty­nę Roz­ma­ry­no­wicz w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Jani­nę Gol­lus w śro­dę o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty: śp. Bar­ba­rę Sukien­nik z ul Zło­tow­skiej, śp. Tade­usza Jani­kow­skie­go z ul. Bema, śp. Mario­lę Przy­byl­ską z ul. Mle­czar­skiej oraz śp. Grze­go­rza Łosiń­skie­go z ul. Rze­mieśl­ni­czej. Wiecz­ny odpoczynek …

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 11 lutego 2024 r.

 1. Dzi­siaj na Mszy św. godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św., a po Mszy św. roz­po­czy­na się trzy­dnio­wa Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, czy­li daw­ne nabo­żeń­stwo czter­dzie­sto­go­dzin­ne. Czu­wa­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem ma być wyna­gro­dze­niem za grze­chy i cza­sem pod­ję­cia posta­no­wień wiel­ko­post­nych przed Śro­dą Popiel­co­wą. Ado­ra­cja będzie trwa­ła do godz. 18.00. W ponie­dzia­łek i wto­rek Naj­święt­szy Sakra­ment będzie wysta­wio­ny po Mszy św. o godz. 8.45 do Mszy św. o godz. 18.00. Zachę­ca­my do nawie­dza­nia w te dni naszej świątyni. 

 2. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. zbiór­ka mini­stran­tów i kandydatów.
 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da Śro­da Popiel­co­wa, któ­ra roz­po­czy­na okres Wiel­kie­go Postu. Msze św. odpra­wi­my o godz.: 6.30, 8.45, 11:00, 16.20 i 18.00, a w Krzy­żu o 17.30. Pod­czas wszyst­kich Mszy św. nasze gło­wy zosta­ną posy­pa­ne popio­łem na znak roz­po­czę­tej poku­ty. Pamię­taj­my, że w Popie­lec obo­wią­zu­je post ści­sły. Gorą­co zachę­ca­my do pod­ję­cia się tego wiel­kie­go aktu pokutnego.
 4. W śro­dę o godz. 19.00 zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej na wie­czór dla mał­żeństw, któ­re pra­gną pogłę­bić wza­jem­ne rela­cje. Spo­tka­nie nie ma cha­rak­te­ru tera­peu­tycz­ne­go, a więc nie trze­ba mówić o swo­ich problemach.
 5. W czwar­tek o godz. 17.00 zapra­sza­my na Mszę św. w inten­cji rodzi­ców i rodzin, któ­re doświad­czy­ły utra­ty dziec­ka. Zda­je­my sobie spra­wę jak wie­le osób dotknię­tych jest tą tra­ge­dią, dla­te­go pra­gnie­my oto­czyć was modli­twą i wspar­ciem. Po Mszy św. zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej, gdzie odbę­dzie się spo­tka­nie z ks. Sła­wo­mi­rem Ała­szew­skim, Die­ce­zjal­nym Dusz­pa­ste­rzem Rodzin.
 6. Naj­bliż­szy pią­tek jest dniem modli­twy i poku­ty za grzech wyko­rzy­sta­nia sek­su­al­ne­go mało­let­nich w Koście­le. W tej inten­cji będzie­my się modlić za Mszach św. i nabo­żeń­stwach Dro­gi Krzyżowej. 
 7. Dro­gi Krzy­żo­we roz­po­czy­na­my już w ten piątek:
  a) dla dzie­ci o godz.16.20
  b) dla mło­dzie­ży o godz. 18.45
  c) dla wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30
  Kolek­ta pod­czas Mszy św. połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą tra­dy­cyj­nie będzie prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego. 
 8. Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym od przy­szłej nie­dzie­li o godz. 17.15.
 9. Tra­dy­cyj­nie   na począt­ku Wiel­kie­go Postu w Koście­le prze­ży­wa­my Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Narodu. 
 10. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 11. Kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ze szkół ponad­pod­sta­wo­wych zapra­sza­my na spo­tka­nie w sobo­tę (17 lute­go) od godz. 15.00 do 16.00 w kościele.
 12. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 12.30 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na WSD w Pelplinie.
 13. W naszej para­fii trwa pere­gry­na­cja iko­ny MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Rodzi­ny pra­gną­ce przy­jąć wize­ru­nek Mat­ki Bożej mogą skła­dać swo­je zgło­sze­nie do skrzyn­ki przy ołta­rzu MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Pro­si­my, aby na kart­ce podać nazwi­sko, adres i numer telefonu.
 14. Msze św. w rym tygodniu:
  - 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Annę Plich­ta w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Hen­ry­ka Miloch we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Hali­nę Lan­dow­ską oraz śp. Lesz­ka Narloch w sobo­tę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Edwi­na Gostom­skie­go z ul. Der­dow­skie­go, śp. Rafa­ła Drąż­kow­skie­go z ul. More­lo­wej, śp. Iwo­nę Kop­pa z ul. 21 lute­go oraz śp. Kazi­mie­rza Łan­gow­skie­go z Będź­mie­ro­wic. W ponie­dzia­łek o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb śp. Bar­ba­ry Sukien­nik z ul. Zło­tow­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …

V NIEDZIELA ZWYKŁA 4 lutego 2024 r.

 1. W tym tygo­dniu zakoń­czy­ły się przy­ję­cia kolę­du­ją­cych kapła­nów. W tym roku przy­ję­ło nas ok. 83 % rodzin. Wyra­ża­my naszą wdzięcz­ność za oka­zy­wa­ną życz­li­wość, modli­twy, roz­mo­wy, poczę­stun­ki i ofia­ry kolędowe. 
 2. Po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie Żywe­go Różańca.
 3. Swo­je kolę­do­wa­nie zakoń­czy­li rów­nież kolęd­ni­cy misyj­ni, któ­rzy pra­gną gorą­co podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy ich przy­ję­li. Dzie­ci zebra­ły 2210 zł na pomoc rówie­śni­kom z Kolum­bii. Bóg zapłać za zło­żo­ne ofiary.
 4. Jutro KSM orga­ni­zu­je wyjazd mło­dzie­ży do Gdań­ska. Pozo­sta­ły jesz­cze wol­ne miej­sca. Szcze­gó­ły doty­czą­ce wyjaz­du u ks. Pawła.
 5. Wczo­raj zosta­ły poświę­co­ne iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, któ­re odwie­dzą rodzi­ny naszej para­fii. Na począt­ku nawie­dzą rodzi­ny człon­ków sto­wa­rzy­szeń i grup para­fial­nych oraz ich sąsia­dów. Jed­no­cze­śnie w każ­dą śro­dę zapra­sza­my na Mszę św. z Nowen­ną o godz. 8.45 lub 18.00 miesz­kań­ców poszcze­gól­nych miej­sco­wo­ści i ulic, któ­rych będzie­my pole­ca­li w danym dniu. W naj­bliż­szą śro­dę zapra­sza­my miesz­kań­ców Łubian­ki, Łub­nej, Koszar oraz Czer­ska z ulic: Myśliw­skiej, Lesz­czy­no­wej, Krót­kiej, Kaszub­skiej, Kli­na, Jano­cha, Kamien­nej, Jodło­wej i Jeży­no­wej. O 19.00 spo­tka­nie w sal­ce dla Ryce­rzy Kolumba
 6. W śro­dę ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu od 20 do 21. W tym cza­sie będzie rów­nież oka­zja do spo­wie­dzi św. O 20.30 odmó­wi­my wspól­nie Róża­niec święty. 
 7. W Krzy­żu ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i oka­zja do spo­wie­dzi św. w śro­dę od godz. 16.00 do 16.30, a potem Msza św. i Nowenna.
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej z Lour­des, a jed­no­cze­śnie Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. Zachę­ca­my do modli­twy za oso­by cho­re, star­sze i kona­ją­ce. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce para­fial­nej. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na dal­sze remon­ty parafialne.
 9. Cho­rych i star­szych zapra­sza­my już w sobo­tę na Mszę św. o godz. 8.45 , na któ­rej udzie­li­my bło­go­sła­wień­stwa lourdz­kie­go Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Po Mszy św. Apo­stol­stwo Św. Elż­bie­ty zapra­sza na spo­tka­nie z poczę­stun­kiem do sal­ki para­fial­nej człon­ków wspól­no­ty oraz oso­by zaproszone. 
 10. W pią­tek zapra­sza­my narze­czo­nych na nauki przed­ślub­ne. Spo­tka­nie odbę­dzie się o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.
 11. W tym tygo­dniu biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tak, jak przed kolę­da­mi. W naj­bliż­szą śro­dę będzie jed­nak wyją­tek, gdyż biu­ro będzie czyn­ne od godz. 9.30 do 10.30.
 12. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 13. Bóg zapłać wszyst­kim któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w przy­go­to­wa­nie paczek dla Ukra­iny. Uda­ło się przy­go­to­wać aż 46 kar­to­nów z pro­duk­ta­mi, któ­re pozwo­lą rodzi­nom na tere­nach wojen­nych prze­trwać zimę. Dzię­ku­je­my zarów­no tym któ­rzy sami przy­go­to­wa­li pacz­ki jak rów­nież dar­czyń­com, któ­rzy prze­ka­za­li pie­nią­dze na zaku­py. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla naszej mło­dzie­ży z KSM‑u, któ­rzy tak aktyw­nie wzię­li udział w tej akcji.
 14. Ksiądz pro­boszcz skła­da ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za przy­zna­nie Koła Młyń­skie­go — nagro­dy spe­cjal­nej bur­mi­strza Czer­ska. Dzię­ku­je za doce­nie­nie pra­cy na rzecz naszej spo­łecz­no­ści i wszyst­kie życz­li­we sło­wa uzna­nia. Dzię­ku­je tak­że za życze­nia, kwia­ty i upo­min­ki z oka­zji 37. rocz­ni­cy świę­ceń kapłań­skich. Swo­ją wdzięcz­ność wyra­ża tak­że za nie­ustan­ne zapew­nie­nia o modli­twie i licz­ne pozdro­wie­nia, któ­re pod­czas kolę­dy prze­ka­zy­wa­li para­fia­nie za pośred­nic­twem księ­ży wikariuszy.
 15. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jadwi­gę Szar­mach we wto­rek o 18.00, za śp. Lecha Wró­blew­skie­go w śro­dę o 18.00, za śp. Jerze­go Tesmer w czwar­tek o godz. 18.00, za śp. Danie­lę Miszew­ską w sobo­tę o 6.30, za śp. Ire­nę Kry­ger w sobo­tę o godz. 18.00 oraz za śp. Elż­bie­tę Lor­biec­ką w nie­dzie­lę o 10.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty: śp. Kry­sty­na Boże­na Stop­pa (lat 72) z Łuko­wa oraz śp. Józef Jesz­ke (lat 85) z ul. Dworcowej.

Wiecz­ny odpoczynek…

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 28 stycznia 2024 r.

 1. Dzi­siaj o godz. 12.00 odbę­dzie się spo­tka­nie doro­słych, któ­rzy nie przy­ję­li jesz­cze sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia, a pra­gną przy­jąć ten sakra­ment. Spo­tka­nie odbę­dzie się w kościele. 

 2. W pią­tek obcho­dzi­my świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go czy­li Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Jest to rów­nież Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45, 11.00, 16.20 i 18.00 oraz o godz. 17.00 w Krzy­żu. Na wszyst­kich Mszach św. odbę­dzie się bło­go­sła­wień­stwo świec. Dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nię św., wraz z rodzi­ca­mi, zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 16.20 . Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec. Kolek­ta tego świę­ta jest prze­zna­czo­na na zako­ny klau­zu­ro­we. W pią­tek nie obo­wią­zu­je post.
 3. W sobo­tę przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Bła­że­ja, męczen­ni­ka. Po Mszach św. udzie­li­my bło­go­sła­wień­stwa od bólów gar­dła i innych dole­gli­wo­ści. Księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną, dla­te­go w sobo­tę biu­ro para­fial­ne będzie nie­czyn­ne. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca, któ­re roz­pocz­nie się o godz. 7.45.
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45. Ponie­waż w pią­tek przy­pa­da świę­to, do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej będzie moż­na przy­stą­pić przed każ­dą Mszą św. oraz dodat­ko­wo od godz. 15.30 do 16.20.
 5. Jak już zapo­wia­da­li­śmy, 3 lute­go czy­li w naj­bliż­szą sobo­tę, roz­pocz­nie się pere­gry­na­cja iko­ny MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w rodzi­nach naszej para­fii. Pierw­sza iko­na zosta­nie prze­ka­za­na Radzie Ryce­rzy Kolum­ba w sobo­tę na Mszy św. o godz. 18.00, a pozo­sta­łe czte­ry na Mszach św. w nie­dzie­lę. Na począt­ku iko­na odwie­dzi rodzi­ny człon­ków wspól­not para­fial­nych i naj­bliż­szych sąsia­dów. Szcze­gó­ły na temat pere­gry­na­cji moż­na prze­czy­tać w spe­cjal­nym wyda­niu gazet­ki para­fial­nej lub na naszej stro­nie inter­ne­to­wej, a dal­sze infor­ma­cje będzie­my prze­ka­zy­wać w kolej­ne nie­dzie­le. Wraz z iko­ną będzie wędro­wał modli­tew­nik i księ­ga pamiąt­ko­wa, do któ­rej moż­na wpi­sy­wać wła­sne reflek­sje zwią­za­ne z obec­no­ścią iko­ny w rodzi­nie. Czu­wa­nie przed iko­ną Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy może mieć róż­ne for­my. Cza­sa­mi może to być wspól­na modli­twa rodzi­ny na zakoń­cze­nie dnia, a cza­sa­mi cało­dzien­ne lub noc­ne czu­wa­nie. For­ma modli­twy zale­ży od moż­li­wo­ści i inten­cji człon­ków rodziny.
 6. We wto­rek, śro­dę i czwar­tek od godz. 10.00 do 14.00 KSM zapra­sza mło­dzież na spo­tka­nia w sal­ce parafialnej.
 7. Infor­mu­je­my, że w dniach 6 – 13 wrze­śnia odbę­dzie się piel­grzym­ka do Fati­my i San­tia­go de Com­po­ste­la. Infor­ma­cje moż­na uzy­skać u p. Syl­wii (Tel. 506 963 107) lub p. Joan­ny Pie­trzak (Tel. 538 388 705).
 8. Popro­szo­no nas o prze­ka­za­nie infor­ma­cji, że dzi­siaj w godz. 12.00−17.00 będzie moż­na oddać krew w krwio­bu­sie przy hali spodko­wej SP nr 2.
 9. W tym tygo­dniu koń­czy­my kolę­dy. Jesz­cze raz dzię­ku­je­my za życz­li­wość, wspól­ną modli­twę i roz­mo­wy, pod­wo­że­nie, poczę­stun­ki i ofia­ry. W naj­bliż­szym cza­sie odwie­dzi­my jesz­cze wier­nych miesz­ka­ją­cych przy nastę­pu­ją­cych ulicach:

- dzi­siaj: ul. Hal­le­ra — od 14.00

- 29 stycz­nia (ponie­dzia­łek): ul. Budow­la­na, Sło­necz­na, Brzo­zo­wa, Kwia­to­wa – od godz. 14.30; Polna (od koń­ca), Modrze­wio­wa, Sosno­wa, Buko­wa, Leśna, Wierz­bo­wa, Dębo­wa – od godz. 13.30

- 30 stycz­nia (wto­rek): ul. Kla­skaw­ska, Szprzę­gi, Sabi­nia­rza, Rodzin­na, Pia­sko­wa (od począt­ku), Pia­sko­wa (od koń­ca), Zaci­sze – od godz. 14.30

- 31 stycz­nia (śro­da): ul. Orze­cho­wa, Świer­ko­wa, Lesz­czy­no­wa, Cicha, More­lo­wa, Kasz­ta­no­wa, Cze­re­śnio­wa, Wiśnio­wa – od godz. 14.30

- 1 lute­go (czwar­tek): ul. Konop­nic­ka, Miło­sza, Wie­lew­ska (od koń­ca) – od godz. 13.00; Wie­lew­ska (od począt­ku), Łubian­ka (od koń­ca) – od godz. 14.30.

 1. W pią­tek odbę­dzie się dodat­ko­wa kolę­da dla wszyst­kich, któ­rzy nie mogli przy­jąć kapła­na w wyzna­czo­nym ter­mi­nie. Chęt­ni mogą zgła­szać się tele­fo­nicz­nie lub umó­wić się bez­po­śred­nio z księdzem.
 2. Msze św. w tym tygodniu:

- w inten­cji Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci – w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym – w czwar­tek o godz. 6.30

- w inten­cji trzeź­wo­ści – w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej – w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca – w nie­dzie­lę o godz. 8.45

- w I. rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Kry­sty­nę Boro­wiak w pią­tek o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Andrze­ja Lin­dę w ponie­dzia­łek o godz. 8.45, za śp. Filo­me­nę Kosec­ką we wto­rek o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty: śp. Sta­ni­sła­wa Szre­der z ul. Der­dow­skie­go, śp. Ste­fa­na Lom­nitz z ul. Choj­nic­kiej, śp. Zbi­gnie­wa Gna­czyń­skie­go z ul. Konop­nic­kiej oraz śp. Tere­sę Kie­drow­ską z Kwiek.We wto­rek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Kry­sty­ny Stop­pa (l.72) z Łuko­wa. Wiecz­ny odpoczynek …