OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE X NIEDZIELA ZWYKŁA 9 czerwca 2024 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne na nasze remon­ty para­fial­ne. W tym tygo­dniu zakoń­czą się pra­ce nad zmia­ną oka­blo­wa­nia nagło­śnie­nia i w dal­szym cią­gu cze­ka­my na decy­zję kon­ser­wa­to­ra doty­czą­cą malo­wa­nia kościo­ła. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.

 2. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we codzien­nie po wie­czor­nej Mszy św.
 3. W śro­dę zapra­sza­my na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie oka­zja do spo­wie­dzi św., a o godz. 20.30 odmó­wi­my róża­niec świę­ty. Na Nowen­nie do MBNP o godz. 8.45 lub 18.00 będzie­my się modlić za miesz­kań­ców ulic: Bema, Kla­skaw­skiej, Wiśnio­wej, Kasz­ta­no­wej i Świer­ko­wej, któ­rych ser­decz­nie zapraszamy.

 4. W śro­dę zapra­sza­my rów­nież na wie­czór dla mał­żon­ków, któ­rzy chcą pogłę­biać wza­jem­ne rela­cje. Spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej o godz.19.00. Nie ma ono cha­rak­te­ru tera­peu­tycz­ne­go, ani nie zobo­wią­zu­je do zabie­ra­nia głosu. 
 5. W czwar­tek o godz. 20.00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie z pro­ce­sją dooko­ła kościo­ła. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.
 6. Dusz­pa­ster­stwo Rodzin wraz z Wydzia­łem Dusz­pa­ster­skim zapra­sza­ją w nie­dzie­lę, 16 czerw­ca, do Pel­pli­na wszyst­kie rodzi­ny, gru­py for­ma­cyj­ne zwią­za­ne z dusz­pa­ster­stwem rodzin, aby pie­lę­gno­wać, kształ­to­wać i pro­mo­wać war­tość mał­żeń­stwa i rodzi­ny.  Wyda­rze­nie pod nazwą „Przy­stań dla rodzin” roz­pocz­nie się uro­czy­stą Mszą świę­tą w bazy­li­ce kate­dral­nej pod prze­wod­nic­twem bisku­pa die­ce­zjal­ne­go Ryszar­da Kasy­ny o godz. 13.30. Następ­nie na tere­nie Daw­ne­go Opac­twa Cyster­skie­go będzie moż­na wysłu­chać świa­dectw i kon­fe­ren­cji oraz uczest­ni­czyć w pik­ni­ku rodzin­nym, któ­re­go zwień­cze­niem będzie kon­cert zespo­łu Siew­cy Lednicy.
 7. Dusz­pa­sterz związ­ków nie­sa­kra­men­tal­nych prze­ka­zu­je zapro­sze­nie na reko­lek­cje, któ­re odbę­dą się od 29 czerw­ca do 5 lip­ca w Cen­trum Edu­ka­cyj­no – For­ma­cyj­nym w Kosza­li­nie. Popro­wa­dzi je ks. Tomasz West­fal, tel. 731 741 143. Koszt reko­lek­cji wyno­si: 1350 zł dla doro­słych oraz dzie­ci od 13 roku życia, 650 zł dla dzie­ci w wie­ku 4 – 12 lat, a dla dzie­ci do 3 lat pobyt jest bezpłatny.
 8. Ks. bp Ryszard Kasy­na zapra­sza mło­dzież naszej die­ce­zji na XII edy­cję „Przy­sta­ni – Warsz­ta­ty dla duszy”, któ­re odbę­dą się w dniach 14 – 17 czerw­ca w Pel­pli­nie. Tego­rocz­na edy­cja będzie mia­ła bar­dziej roz­bu­do­wa­ną for­mę. Warsz­ta­ty dla chęt­nych: wokal­ne, instru­men­tal­ne, medial­ne, litur­gicz­ne, biblij­ne i uwiel­bie­nia tań­cem. Wię­cej infor­ma­cji na plakatach. 
 9. O. Zyg­munt, któ­ry wra­ca na swo­ją pla­ców­kę w Papui Nowej Gwi­nei ser­decz­nie dzię­ku­je wszyst­kim ofia­ro­daw­com za zło­żo­ne ofia­ry na misje. Zebra­li­śmy 10.250 zł.
 10. W ubie­głą nie­dzie­lę prze­ży­li­śmy wspa­nia­łe chwi­le na Festy­nie Rodzin­nym, połą­czo­nym z kon­cer­tem stu­oso­bo­wej scho­li z Brus. Pra­gnie­my jesz­cze raz podzię­ko­wać głów­ne­mu ini­cja­to­ro­wi spo­tka­nia, ks. Paw­ło­wi Orłow­skie­mu, Panu Bur­mi­strzo­wi, opie­ku­no­wi hali spor­to­wej i dyrek­to­ro­wi SP nr 2, ofia­ro­daw­com, wolon­ta­riu­szom i wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pięk­ne­go prze­ży­cia wspól­ne­go spotkania.
 11. W sobo­tę zapra­sza­my do ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 12. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1. r. śmier­ci za śp. Annę Narloch oraz za śp. Bar­ba­rę Bobiń­ską w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30. dzień po pogrze­bie za śp. Kazi­mie­rza Połom w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Eufe­mię Kucz­kow­ską we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Bar­ba­rę Kosie­dow­ską w śro­dę o godz. 18.00, za śp. Hil­de­gar­dę Ufnow­ską w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Andrze­ja Trze­bia­tow­skie­go z ul. Spor­to­wej, Jadwi­gę Tajl z Krzy­ża i Mar­ka Krie­ger z ul. 21 Lute­go. W ponie­dzia­łek odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Janu­sza Michal­skie­go (l.48) z Kamion­ki, a o godz. 12.30 pogrzeb ś.p. Marii Zabroc­kiej (l.75) z ul. Gen. Ander­sa. Wiecz­ny odpoczynek ….