INTENCJE IV TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

INTENCJE IV TYDZIEŃ ZWYKŁY

4‑Tydzien-zwykly.pdf

×

 

Intencje na III Niedzielę Adwentu

III-Tydzien-Adwentu.pdf

×

Intencje II niedziela Adwentu

II-Tydzien-Adwentu.pdf

×

Intencje XXII TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
06:30 † Edward Tylic­ki w 2. r. śm. oraz Jan i Zofia Szulc
06:30 † Ali­cja i Sta­ni­sław Maniow­scy oraz rodzi­ce z ob. str.
Ponie­dzia­łek 08:00 Roz­po­czę­cie Roku Szkolnego
4 wrze­śnia 08:00 † Zyg­munt Paz­da w 3. r. śm. oraz rodzi­ce z ob. str.
18:00 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Zenon Gla­ner w 30. dzień po pogrzebie
06:30 †  Ste­fan Sie­rac­ki w 19. r. śm., zm. rodzi­ce oraz zm. z rodz. Sierackich
06:30 † Agniesz­ka, Jan Józe­fa i Kazi­mierz Cza­piew­scy oraz Wła­dy­sła­wa Jasnoch
Wto­rek 08:45 † Jani­na Drew­czyń­ska w 1. r. śm.
5 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Hen­ryk Duraj w 10. r. śm. oraz rodzi­ce z ob. str.
18:00 † Urszu­la Zabroc­ka w 30. dzień po pogrzebie
06:30 † Hen­ryk Kukliń­ski z ok. ur.
06:30 † Tere­sa Kono­no­wicz w 7. r. śm.
Śro­da 08:45 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze zdro­wie, błog. Boże dla Bar­ba­ry i Wło­dzi­mie­rza z ok. 48. r. ślubu
6 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Fran­ci­szek Cza­piew­ski w dn. ur. oraz żona Aniela
18:00 † Jerzy Kru­pa w 30. dzień po pogrzebie
06:30 O Boże błog. dla rodzi­ny Miszewskich
06:30 W inten­cji kapłanów
Czwar­tek 08:45 W inten­cji ADŚ
7 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym
06:30 † Hen­ryk Jan­kow­ski i zm. rodzi­ce z ob. str.
06:30 † sio­strze­niec Seba­stian Klug­mann w 5. r. śm., rodzi­ce Bole­sław i Lidia Klug­mann i zm. rodzeństwo
Pią­tek 08:45 wol­na
8 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Tere­sa Kono­no­wicz w 7. r. śm.
18:00 † Eufe­mia Rostan­kow­ska w 13. r. śm., mąż Fran­ci­szek i brat Władysław
06:30 † Ste­fa­nia Boś w 28. r. śm. i mąż Zygmunt
06:30 † Jadwi­ga Chi­rek w 19. r. śm.
Sobo­ta 08:45 † Ste­fa­nia i Kon­rad Saba­tow­scy oraz syn Henryk
9 wrze­śnia 08:45 † Miro­sła­wa Niklasz w 1. r. śm.
08:45 † Hele­na Banach w 2. r. śm.
08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Ste­fan Lewiń­ski oraz rodzi­ce z ob. str.
06:30 † Rena­ta Kitow­ska z ok. ur.
07:30 † Fran­ci­szek Min­dak z ok ur. I w 31. r. śm. oraz zm. rodzi­ce i rodzieństwo
08:45 W inten­cji Parafian
Nie­dzie­la 10:00 † Sta­ni­sław Sza­ra­fin z ok. ur. i w r. śm.
10 wrze­śnia 11:00 † Józef Bru­ski w 9. r. śm., żona Jani­na oraz syno­wie Miro­sław i Roman
12:30 † Ire­na w 5. r. śm. i mąż Alfons
12:30 † zm. rodzi­ce Kubi­szew­scy i Durzyńscy
12:30 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Cze­sław w 10. r. śm., Łucja Sto­pa oraz zm. z rodzin Ring Stopa