INTENCJE 11 TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
Ponie­dzia­łek 06:30 † Wan­da Gleń­ska, mąż Jan, syn Gerard oraz Ryszard
17 czerw­ca 06:30 † Wła­dy­sław i Jerzy Wardin
  08:45 † Jan Ossow­ski oraz syno­wie Piotr i Roman
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Jan Sikor­ski, zm. z rodzi­ny oraz o łaskę zdro­wia i ulgę w cier­pie­niu dla Gabrieli
  18:00 † Kry­sty­na Jaż­dżew­ska w 4. r. śm. oraz rodzi­ce Jan i Domi­ni­ka Jażdżewscy
  06:30 † rodzi­ce Anto­ni i Anie­la, żona Urszu­la Jaster oraz brat Józef i jego żona Krystyna
Wto­rek 06:30 † Piotr Pra­buc­ki w 5. r. śm.
18 czerw­ca 08:45 † Grze­gorz Cza­piew­ski w 5. r. śm.
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Kry­sty­na i Euge­niusz Bona
  18:00 † Marek Buszek w 30. dzień po pogrzebie
Śro­da 06:30 † Miro­sław Mausolf
19 czerw­ca 06:30 † Wan­da Jani­kow­ska w 11. r. śm. oraz mąż Józef
  08:45 † Zofia Grze­ca w 29. r. śm., mąż Anto­ni, cór­ka Jadwi­ga oraz zię­cio­wie Józef i Zygmunt
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Janusz Gali­kow­ski w 15. r. śm. oraz Mario­la Żabińska
  18:00 † Witold Lin­da w 5. r. śm. oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
Czwar­tek 06:30 O błog. Boże i opie­kę MB dla naszych żyją­cych rodzi­ców, rodzeń­stwa, rodzi­ców chrzest­nych i chrze­śnia­ków, a dla naszych zmar­łych o dar nieba
20 czerw­ca 06:30 † Aloj­zy Masiak w 9. r. śm., żona Wła­dy­sła­wa oraz cór­ka Krystyna
  08:45 † Jadwi­ga Szo­piń­ska-Bar­tosz w 9. r. śm., Jan Szo­piń­ski oraz Ber­nard Bartosz
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 Z podz. Za ode­bra­ne łaskie, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­na dary Ducha Świę­te­go oraz opie­kę MB dla Marii, Micha­ła i Igora
  18:00 † Jan Pepliń­ski w 30. dzień po pogrzebie
  06:30 † Jani­na Ossow­ska z ok. 6. r. śm.
Pią­tek 06:30 † Ste­fan Sie­rac­ki w 20. r. śm., zm. rodzi­ce oraz zm. z rodzi­ny Sierackich
21 czerw­ca 06:30 † Kazi­mierz Jaster w 8. r. śm. oraz rodzi­ce Euge­nia i Leon
  08:00 Msza świę­ta na zkoń­cze­nie Roku Szkolnego
  08:00 † Ali­cja Bruska
  18:00 † Hele­na i Aloj­zy Kunc oraz zm. z rodzi­ny Nasie­niew­skich i dusze w czyść­cu cierpiące
  18:00 † Roman Ossow­ski w 1. r. śm.
Sobo­ta 06:30 † Sta­ni­sław Falk z ok. Dnia Ojca oraz zm. rodzice
22 czerw­ca 06:30 † Domi­nik Łan­gow­ski z ok. Dnia Ojca
  08:45 † Mar­ta i Augu­syn Nie­sio­łow­scy oraz zm. rodzice
  08:45 † Jan Smi­gal­ski oraz zm. z rodziny
  18:00 † Jolan­ta Łan­gow­ska w 3. r. śm.
  06:30 W inten­cji Parafii
  07:30 † Piotr Pra­buc­ki w 5. r. śm., ojciec Hubert oraz sio­strze­ni­ca Agnieszka
Nie­dzie­la 08:45 O szczę­śli­wą ope­ra­cję dla Marioli
23 czerw­ca 10:00 † Alfons Ossow­ski oraz syn Wojciech
  11:00 † Anna Bober w 40. r. śm., mąż Alfons, syno­wie oraz rodzi­ce z ob. str.
  12:30 † Bog­dan Fir­gol­ski z ok. Dnia Ojca
  12:30 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Mie­czy­sław Pobłoc­ki z ok. Dnia Ojca