Intencje 7 TYDZIEŃ WIELKANOCNY

Data Godz. Inten­cja
Ponie­dzia­łek 06:30 † Hen­ryk Jan­kow­ski w 5. r. śm.
13 maja 06:30 † Anto­ni­na i Wła­dy­sław Dzwon­kow­scy oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
  08:45 † Rafał Drąż­kow­ski (inten­cja od kole­gów z Miraculum)
  08:45 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Joan­ny i Macie­ja Bie­sek oraz ich dzie­ci Soni i Huberta
  08:45 † Jan Grze­lak — greg.
  18:00 † Robert Kaszu­bow­ski w dn. im.
  18:00 † Kry­sty­na Kaszu­bow­ska w 1. r. śm.
Wto­rek 06:30 † Geno­we­fa Langier
14 maja 06:30 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Anny Resz­czyń­skiej z ok. 40. r. ur.
  08:45 † Kry­sty­na Gąsec­ka z ok. ur.
  08:45 † Zofia Bar­tosz, Zofia Sto­pa oraz zm. z rodziny
  08:45 † Jan Grze­lak — greg.
  18:00 † Zofia Omie­czyń­ska z ok. im. oraz Dnia Matki
  18:00 W podzię­ko­wa­niu za dar życia i oca­le­nia, z proś­bą o dal­sze łaski i opie­kę MB dla Bru­na w 1. r. ur.
Śro­da 06:30 † Urszu­la Możuch w 9. r. śm.
15 maja 06:30 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Mar­ty z ok. ur. oraz dla całej rodziny
  06:30 † Ste­fan i Maria Basza­now­scy oraz Ber­nard Leper
  08:45 O Boże błog. i opie­kę MB dla żyją­cych człon­ków Róży pw. św. Zofii oraz o szczę­ście wiecz­ne dla zmarłych
  08:45 † Jan Grze­lak — greg.
  18:00 † Zofia Pepliń­ska z ok. im.
  18:00 † Kry­sty­na Lewiń­ska w 1. r. śm.
Czwar­tek 06:30 † za dusze w czyść­cu cierpiące
16 maja 06:30 † Danu­ta Łoń­ska w 11. r. śm. oraz sio­stra Ewa
  08:45 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Mate­usza z ok. ur. oraz dla jego żony Krystyny
  08:45 † Jan Grze­lak — greg.
  18:00 † Ryszard Grzon­ka w 3. r. śm., Jerzy Urbań­ski w 2. r. śm. oraz żona Maria
  18:00 † Fran­cisz­ka Cza­piew­ska w 30. dzień po pogrzebie
  06:30 † Marian Bła­nek w 3. r. śm. oraz Hali­na i Hen­ryk Przybył
Pią­tek 06:30 † Zofia i Bro­ni­sław Ufnowscy
17 maja 08:45 † rodzi­ce Jan i Augu­sty­na Cza­piew­scy, zm. rodzeń­stwo i dusze w czyść­cu cierpiące
  08:45 † Jan Grze­lak — greg.
  18:00 † Roman Jeżew­ski w 1. r. śm.
  18:00 † Kry­sty­na i Euge­niusz Bona
  18:00 † Danu­ta Mizyk w 6. r. śm.
Sobo­ta 06:30 † Maria Popie­las z ok. ur., zm. rodzi­ce z ob. str., szwa­gier Mie­czy­sław i Grze­gorz, szwa­gier­ki Kry­sty­na, Bogu­mi­ła i Ire­na oraz brat Andrzej
18 maja 06:30 † Hali­na i Wacław Eber­tow­scy oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
  08:45 † Zofia i Ber­nard Thimm
  08:45 † Jan Grze­lak — greg.
  18:00 † Maria i Zdzi­sław Czu­pryń­scy oraz Józef Bonin
  06:30 † z rodzin Zabłoc­kich, Lewin­skich oraz Chmarów
  07:30 † Roza­lia Mur­kow­ska z ok. ur. oraz mąż Franciszek
Nie­dzie­la 08:45 W inten­cji Parafii
19 maja 10:00 † Prak­se­da i Mie­czy­sław Borzesz­kow­scy oraz Alfon­sa i Woj­ciech Ossowscy
  11:00 † Łucja i Bole­sław Plisz­ka oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
  12:30 † Wan­da i Zenon Misz­ka oraz zm. syn i synowa
  12:30 † Jan Grze­lak — greg.
  18:00 † Cecy­lia Jonak w 3. r. śm., Gerard Jonak w 15. r. śm., zm. rodzi­ce oraz Anna i Józef Laskowscy

Intencje IV tydzień wielkanocny

×

Intencje 3 TYDZIEŃ WIELKANOCNY

Intencje na Oktawę Wielkiejnocy

Intencje III TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

INTENCJE II TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

Intencje VI tydzień zwykły

INTENCJE IV TYDZIEŃ ZWYKŁY

4‑Tydzien-zwykly.pdf

×