XI NIEDZIELA ZWYKŁA 16 czerwca 2024 r.

 1. Dziś w Pel­pli­nie „Przy­stań dla rodzin”. Roz­po­czę­cie Mszą świę­tą w bazy­li­ce kate­dral­nej pod prze­wod­nic­twem bisku­pa die­ce­zjal­ne­go Ryszar­da Kasy­ny o godz. 13.30. Następ­nie na tere­nie Daw­ne­go Opac­twa Cyster­skie­go będzie moż­na wysłu­chać świa­dectw i kon­fe­ren­cji oraz uczest­ni­czyć w pik­ni­ku rodzin­nym, któ­re­go zwień­cze­niem będzie kon­cert zespo­łu Siew­cy Lednicy.

 2. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głym tygo­dniu na remont dachu nasze­go kościo­ła. Zebra­li­śmy 12 850 zł. Bóg zapłać za ofia­ry indywidualne.

 3. Na nabo­żeń­stwa czerw­co­we do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa zapra­sza­my codzien­nie po wie­czor­nej Mszy św.

 4. W ponie­dzia­łek 50-oso­bo­wa gru­pa mło­dzie­ży naszej para­fii i deka­na­tu weź­mie udział w spo­tka­niu w Pel­pli­nie „Przy­stań – warsz­ta­ty dla duszy”.

 5. We wto­rek, 18 czerw­ca, od 14.00 do 17.30 odbę­dą się w sal­ce para­fial­nej indy­wi­du­al­ne spo­tka­nia dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia połą­czo­ne z zakoń­cze­niem pierw­sze­go roku for­ma­cji. Nato­miast o 19.00 ogni­sko inte­gra­cyj­ne dla młodych.

 6. We wto­rek zbiór­ka mini­stran­tów po wie­czor­nej Mszy świętej.

 7. W śro­dę zapra­sza­my na Nowen­nie do MBNP o godz. 8.45 lub 18.00 będzie­my się modlić za miesz­kań­ców Będź­mie­ro­wic, Kamion­ki Łuko­wa i wyb. Pod Łąg, któ­rych ser­decz­nie zapraszamy.

 8. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w śro­dę od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie oka­zja do spo­wie­dzi św., a o godz. 20.30 odmó­wi­my róża­niec święty.

 9. Zbli­ża się koniec roku szkol­ne­go. Zakończ­my go z Panem Bogiem przy­stę­pu­jąc do Komu­nii świę­tej. Uro­czy­stą Mszę świę­tą na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go dla wszyst­kich typów szkół odpra­wi­my w pią­tek o godz. 8.00. Zapra­sza­my rów­nież rodzi­ców, nauczy­cie­li, nauczy­cie­li eme­ry­to­wa­nych, kate­che­tów i pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji (nie będzie Mszy św. o godz. 8.45). Spo­wiedź św. dla dzie­ci i mło­dzie­ży w czwar­tek od 17.00 do 18.00.

 10. Msze św. w Ostro­wi­tem tra­dy­cyj­nie będą się odby­wa­ły w każ­dą nie­dzie­lę waka­cji — począw­szy od 30 czerw­ca o godz. 16.00.

 11. W okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne będzie czyn­ne trzy razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w ponie­dział­ki od godz. 16.00 do 17.00, śro­dy od godz. 10.00 do 11.00 i sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00.

 12. W ostat­nim cza­sie został odre­stau­ro­wa­ny ołta­rzyk św. Józe­fa. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my p. Krzysz­to­fo­wi Łan­gow­skie­mu, któ­ry odno­wił obraz oraz wyko­nał zło­ce­nia zło­tem duka­to­wym. Dzię­ku­je­my rów­nież naszym rze­mieśl­ni­kom i przedsiębiorcom.

 13. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 14. Ser­decz­nie Bóg zapłać:

  • Księ­dzu Pio­tro­wi, orga­ni­za­to­rom i wszyst­kim uczest­ni­kom para­fial­ne­go spły­wu kaja­ko­we­go rze­ką Zbrzycą

  • Różom Różań­co­wym i uczest­ni­kom nabo­żeń­stwa fatim­skie­go w inten­cji pokoju

 1. W związ­ku z usta­no­wie­niem Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy głów­ną patron­ką naszej die­ce­zji, chcąc sze­rzyć coraz bar­dziej Jej kult, zapra­sza­my na Pie­szą Piel­grzym­kę z Czar­nej Wody do Kalisk (oko­ło 12 km). Wymarsz 27 czerw­ca o 16.00 z par­kin­gu przy koście­le. O 20.00 Msza świę­ta w koście­le pw. MBNP w Kali­skach. Moż­li­wość powro­tu auto­ka­rem do Czar­nej Wody. Zachę­ca­my do wzię­cia udzia­łu w tym wyda­rze­niu cały­mi rodzinami.

 2. Zachę­ca­my do wspar­cia lecze­nia bliź­nia­ków Dariu­sza i Kac­pra Gru­cha­ła z Nowej Karcz­my. Chło­pa­cy dotknię­ci są cho­ro­bą Lebe­ra, któ­ra powo­du­je zanik wzro­ku. Jeden za bra­ci już stra­cił szan­sę na lecze­nie, a dru­gie­mu zosta­ło już tyl­ko kil­ka dnia, a do zebra­nia jesz­cze pra­wie pół milio­na zło­tych. Wię­cej infor­ma­cji w gazet­ce para­fial­nej i na para­fial­nym pro­fi­lu na fb. Tam tak­że numer konta.

 3. Msze św. w tym tygodniu:

1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Roma­na Ossow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Mar­ka Buszek we wto­rek o godz. 18.00, Jana Pepliń­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Janu­sza Michal­skie­go z Kamion­ki, Marię Zabroc­ką z ul. Ander­sa i Hen­ry­kę Zadwor­ną z ul. Mle­czar­skiej. W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 pogrzeb śp. Roma­na Pru­skie­go z ul. Tar­go­wej. Wiecz­ny odpo­czy­nek …