INTENCJE 12 TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
Ponie­dzia­łek 06:30 Z podz. za ode­bra­ne łaskie, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­na dary Ducha Świę­te­go oraz opie­kę MB dla Julii z ok. 23. r. ur.
24 czerw­ca 08:45 † za dusze w czyść­cu cier­pią­ce od Apo­stol­stwa Pomo­cy Duszom Czyśćcowym
  08:45 O cud uzdro­wie­nia i ulgę w cier­pie­niu, łaskę zdro­wia i siłę dla Danu­si Sepko
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 Z podz. za ode­bra­ne łaskie, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­na dary Ducha Świę­te­go oraz opie­kę MB dla Janu­sza z ok. 40. r. ur.
  18:00 † Zofia Gruź­liń­ska w 30. dzień po pogrzebie
  06:30 † Ste­fa­nia Kesner w 12. r. śm. oraz mąż Jan
Wto­rek 08:45 † Ire­na Kulas w 7. r. śm., brat Hen­ryk oraz zm. rodzi­ce Jani­na i Edmund Glienieccy
25 czerw­ca 08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Jani­na, Anie­la i Anto­ni Haffke
  18:00 † Jani­na Pepliń­ska w 30. dzień po pogrzebie
Śro­da 06:30 † Józef Wycin­ka w dn. ur., oraz żona Krystyna
26 czerw­ca 08:45 † Kazi­mierz Krygier
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † zm. z rodzin Durzyń­skich i Kruth
Czwar­tek 06:30 † za dusze w czyść­cu cierpiące
27 czerw­ca 08:45 † Wła­dy­sła­wa Wicza­now­ska oraz cór­ka Krystyna
  08:45 † Wła­dy­sław Zadwor­ny w 100. r. ur. i 10. r. śm.
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Adam, Mate­usz, Wła­dy­sła­wa i Bro­ni­sław Cza­piew­scy oraz Jan i Anna Naroch
  18:00 † Kry­sty­na Sie­rac­ka w 30. dzień po pogrzebie
  06:30 † Jan Góral w 1. r. śm. oraz Zofia i Marek Góral
Pią­tek 08:45 † Piotr i Zofia Oreszczuk
28 czerw­ca 08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Anna Woj­cie­chow­ska w 1. r. śm., mąż Lesław oraz syn Remigiusz
  18:00 † Anna, Boże­na, Kamil oraz Mar­cin Nierzwiccy
Sobo­ta 06:30 † Piotr Żabiń­ski z ok. im.
29 czerw­ca 08:45 W inten­cji człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci i za dusze w czyść­cu cierpiące
  08:45 † Ade­la Osow­ska w 30. dzień po pogrzebie
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  11:00 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Tere­sy i Cze­sła­wa Gla­ner z ok. 50. r. ślubu
  18:00 † Jolan­ta Łan­gow­ska w 3. r. śm.
  06:30 † zm. z rodzin Lewin­skich i Zabłockich
  07:30 † Agniesz­ka Pozor­ska w 17. r. śm., zm. dziad­ko­wie Hubert i Zyg­munt, bab­cia Elż­bie­ta oraz wujek Piotr
Nie­dzie­la 08:45 W inten­cji Parafii
30 czerw­ca 10:00 W inten­cji Róży Różań­co­wej św. Marka
  11:00 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Kry­sty­ny i Paw­ła z ok. 10. r. ślu­bu oraz o wszel­kie dobro dla ich dzieci
  12:30 † Wale­ska Wał­doch w 30. r. śm., mąż Jan w 21. r. śm. oraz Kon­rad i Kazimierz
  12:30 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  16:00 † Jan War­din, żona Ste­fa­nia i syn Leszek
  18:00 † Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kacprzak