XII NIEDZIELA ZWYKŁA 23 czerwca 2024 r.

 1. W związ­ku z roz­po­czy­na­ją­cy­mi się waka­cja­mi, ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii wszyst­kich urlo­po­wi­czów i życzy­my wspa­nia­łe­go wypo­czyn­ku. Wyko­rzy­staj­my ten czas rów­nież na pogłę­bie­nie rela­cji z Bogiem. Od przy­szłej nie­dzie­li, przez cale waka­cje, zapra­sza­my na Msze św. o godz. 16.00 nad jezio­rem w Ostrowitem. 

 2. W tym tygo­dniu zapra­sza­my jesz­cze na nabo­żeń­stwa czerw­co­we po Mszach św. o godz. 18.00.

 3. W ponie­dzia­łek przy­pa­da Uro­czy­stość Naro­dze­nia Św. Jana Chrzciciela.

 4. W śro­dę po wie­czor­nej Mszy św. zapra­sza­my człon­ków Żywe­go Różań­ca i wszyst­kich chęt­nych na mul­ti­me­dial­ną pre­zen­ta­cję pod­su­mo­wu­ją­cą spo­tka­nia człon­ków Róż z oka­zji pere­gry­na­cji iko­ny MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Pre­zen­ta­cja odbę­dzie się w kościele.

 5. Msza świę­ta w Krzy­żu w śro­dę o 19.00.

 6. W śro­dę zapra­sza­my rów­nież na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie oka­zja do spo­wie­dzi św., a o godz. 20.30 odmó­wi­my róża­niec święty. 

 7. W tym tygo­dniu wyjąt­ko­wo nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej pomo­cy w czwar­tek zamiast w śro­dę. W czwar­tek obcho­dzić będzie­my uro­czy­stość Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, głów­nej patron­ki naszej die­ce­zji. Szcze­gól­nie zapra­sza­my tego dnia na Mszę świę­tą rodzi­ny, któ­re prze­ży­wa­ły już pere­gry­na­cję cudow­nej iko­ny w swo­im domu. Nowen­na do MBNP o godz. 8.45 lub 18.00. W tym tygo­dniu będzie­my się modlić za miesz­kań­ców uli­cy Łosiń­skiej, Pod­gór­nej, Spor­to­wej i Szcze­pań­skie­go, któ­rych ser­decz­nie zapraszamy.

 8. W związ­ku z proś­bą Bisku­pa Ryszar­da by sze­rzyć coraz bar­dziej kult Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy ks. Mate­usz zapra­sza na Pie­szą Piel­grzym­kę z Czar­nej Wody do Kalisk (tra­sa liczy oko­ło 12 km). Wymarsz w czwar­tek o godz. 16.00 z par­kin­gu przy koście­le w Czar­nej Wodzie. O godz. 20.00 Msza św. w koście­le pw. MBNP w Kali­skach. Moż­li­wość powro­tu auto­ka­rem do Czar­nej Wody.

 9. W sobo­tę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30, 8.45, 11.00 i 18.00, a w Krzy­żu o godz. 17.00. Kolek­ta tego świę­ta jest prze­zna­czo­na będzie na Sto­li­cę Apo­stol­ską, tzw. świę­to­pie­trze. Zachę­ca­my do świą­tecz­ne­go prze­ży­cia tego dnia.

 10. Rów­nież w sobo­tę w Kamie­niu Kra­jeń­skim o 12.00 będzie mia­ła miej­sce insta­la­cja nowych kano­ni­ków, czy­li wpro­wa­dze­nie do kapi­tu­ły. Do gro­na kano­ni­ków hono­ro­wych włą­czo­ny zosta­nie nasz ksiądz pro­boszcz. Zło­ży on uro­czy­ste wyzna­nie wia­ry oraz zaj­mie tra­dy­cyj­nie swo­je miej­sce w stal­lach pre­zbi­te­rium. Orga­ni­zu­je­my wyjazd auto­ka­ro­wy na tę uro­czy­stość. Wyjazd o 10.30, powrót ok 15.00. Koszt 30 zł. Zapi­sy i wię­cej szcze­gó­łów w zakrystii.

 11. Przy­po­mi­na­my, że w okre­sie waka­cyj­nym, w dni powsze­dnie księ­ża słu­cha­ją spo­wie­dzi św.15 minut przed Msza­mi św. Nie będzie spo­wie­dzi pod­czas Mszy św.

 12. W waka­cje BIURO PARAFIALNE będzie czyn­ne trzy dni w tygo­dniu: w ponie­dział­ki w godz. 16.00−17.00; w śro­dy od godz. 10.00−11.00 i sobo­ty od godz. 10.00−11.00. Spra­wy pil­ne takie jak pogrzeb czy udzie­le­nie wia­ty­ku pro­si­my zgła­szać pod nume­rem tele­fo­nu: 508 379 756

 13. W zakry­stii i przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia nowy numer „Piel­grzy­ma”.

 14. Ser­decz­ne Bóg zapłać Ryce­rzom Kolum­ba i mini­stran­tom za pra­ce na tere­nie par­kin­gu przy wika­riat­ce. Zosta­ły tam roze­bra­ne sta­re płyt­ki beto­no­we i przy­go­to­wa­no teren pod polbruk.

 15. W przy­szłą nie­dzie­lę przed kościo­łem mło­dzież z Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży roz­pro­wa­dzać będzie cisto i roga­li­ki. W ten spo­sób będą pozy­ski­wać środ­ki na waka­cyj­ny wyjazd. Pole­ca­my tę akcję Waszej ofiarności.

 16. Msze św. w tym tygodniu:

 • w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p.: Jana Góral w pią­tek o godz. 6.30 oraz za śp. Ali­cję Woj­cie­chow­ską w pią­tek o godz. 18.00

 • w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p.: Zofię Gruź­liń­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00; za śp. Jani­nę Pel­pliń­ską we wto­rek o godz. 18.00; za śp. Kry­sty­nę Sie­rac­ką w czwar­tek o godz. 18.00 oraz za Ade­lę Osow­ską w sobo­tę o godz. 8.45

 • za dusze czyść­co­we od Apo­stol­stwa Pomo­cy Duszom Czyść­co­wym w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

 • za człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci oraz za dusze w czyść­cu cier­pią­ce w sobo­tę o godz. 8.45: Kola­siń­ska Zofia, Kucz­kow­ska Eufe­nia, Ufnow­ska Hil­de­gar­da, Kosie­dow­ska Barbara

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p.: Roma­na Pru­skie­go (l. 68) z ul. Tar­go­wej. Zmar­ła Bar­ba­ra Sep­czyń­ska z Kla­ska­wy, prze­ży­ła 75 lat. Jej pogrzeb odbę­dzie się w śro­dę o 14.00.

Wiecz­ny odpoczynek…