INTENCJE 13 TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
Ponie­dzia­łek 06:30 † Jadwi­ga Maj­chrzak w 2. r. śm.
1 lip­ca 08:45 † Jani­na i Hen­ryk Elak
  08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 † Hali­na w dn. im. i Hen­ryk Jeneralscy
  06:30 † Józef Cza­piew­ski i syn Janusz
Wto­rek 08:45 † Wero­ni­ka, Fran­ci­szek Żabiń­scy, syn Jan, Cze­sław oraz Zenon
2 lip­ca 08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 † Józef Krę­ski w 30. r. śm. oraz żona Tere­sa i zm. rodzi­ce z ob. str.
Śro­da 06:30 † Miro­sław Resz­czyń­ski w 2. r. śm. oraz zm. rodzi­ce Joachi­ma i Alojzy
3 lip­ca 08:45 † Adam Mil­ke oraz zm. rodzice
  08:45 † Andrzej Trze­bia­tow­ski w 30. dzień po pogrzebie
  08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 † Hen­ryk Łan­gow­ski, żona Jadwi­ga oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
Czwar­tek 06:30 † Zofia Talaś­ka w dn. ur.
4 lip­ca 08:45 W inten­cji człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci i za dusze w czyść­cu cierpiące
  08:45 † Jadwi­ga Tajl w 30. dzień po pogrzebie
  08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym
  06:30 † Domi­nik Jażdżewski
Pią­tek 08:45 W inten­cji trzeźwości
5 lip­ca 08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 W itnen­cji kapła­nów posłu­gu­ją­cych w naszej para­fii o ich uświę­ce­nie oraz o nowe powo­ła­nia z naszej parafii
Sobo­ta 06:30 † Elż­bie­ta Pobłoc­ka-Palu­szak i zm. z rodziny
6 lip­ca 08:45 W inten­cji Rycer­stwa Niepokalanej
  08:45 † Jan Giersz — greg.
  18:00 † Marze­na Wiecbaum
  18:00 † Ire­na i Hie­ro­nim Zabłoc­cy z ok. r. śm. oraz Ste­fan Lewinski
  06:30 † Staś w 14. r. śm. i Fran­ci­szek Szarafin
  07:30 wol­na intencja
Nie­dzie­la 08:45 W inten­cji Żywe­go Różańca
7 lip­ca 10:00 † Elż­bie­ta Pobłoc­ka-Palu­szak z ok. ur.
  11:00 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Moni­ki i Kami­la z ok. 3. r. ślu­bu oraz o wszel­kie dobro dla ich dziecka
  12:30 † Łucja i Alfred Wilkowscy
  12:30 † Jan Giersz — greg.
  16:00 † Marian Ście­pul, Anna Bła­szyk oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
  18:00 † Leon Krzoska