Intencje Mszalne 05-02-2023

Ponie­dzia­łek

06.02.2023

6:30 + Zofia Rostan­kow­ska w r. śm., mąż Józef i cór­ka Gizela

6:30 + Roman Gali­kow­ski z oka­zji uro­dzin, brat Bogu­sław i Józef oraz rodzice

8:45 + Tere­sa i Piotr Konieczni 

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 6

18:00 + Alek­san­der Sękow­ski i rodzi­ce oraz dusze w czyść­cu cierpiące

18:00 + Jaro­sław Glisz­czyń­ski w 30 dzień po pogrzebie

Wto­rek

07.02.2023

6:30 + Bene­dykt Jul­kow­ski i zmar­li z rodziny

6:30 + Dusze w czyść­cu cierpiące

8:45 + Aloj­zy Lip­ski w dniu uro­dzin i rodzi­ce z oboj­ga stron

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 7

18:00 W podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla rodzi­ny Puczyń­skich

18:00 + Ryszard Szczech w 30 dzień po pogrzebie

Śro­da

08.02.2023

6:30 + Zofia Kitow­ska, mąż Jan, cór­ka Kry­sty­na Kucharska

6:30 + Jadwi­ga Matu­siak, Elż­bie­ta i Teo­dor Fur­ma­nek oraz dzie­ci Bogu­mi­ła i Bog­dan i Edith Mazurkiewicz

8:45 + Roman Jasz­czy­szyn w 9 r. śm.

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 8

18:00 W inten­cji wyna­gro­dze­nia za pro­fa­na­cje Naj­święt­sze­go Sakramentu

18:00 O Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Szy­mo­na z oka­zji 18 tych uro­dzin, aby Pan Bóg go strzegł i pro­wa­dził dro­gą praw­dy, miło­ści i poko­ju oraz o zdro­wie dla rodzi­ców, rodzeń­stwa, dziad­ków, rodzi­ców chrzest­nych i bli­skich Szymona

Czwar­tek

09.02.2023

6:30 + Jan, Zofia, Anna, Zbi­gniew, Marian­na, Ger­tru­da, Zofia, zmar­li z rodzi­ny Szulc, Narloch i Tylickich

6:30 + Józef i Jadwi­ga Kąt­ni z oka­zji uro­dzin Jadwi­gi i 2 r. śm. Józefa

8:45 + Anna Szyn­wel­ska w 19 r. śm.

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 9

18:00 + Karo­li­na Jawo­reń­ska, Wio­let­ta Cza­piew­ska z ok ur. i Gabrie­la Stolt­man w 3 r. śm.

18:00 + Roman Cza­piew­ski w 30 dzień po pogrzebie

Pią­tek

10.02.2023

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej dla Zuzan­ny w 18 r. urodzin

6:30 + Bro­ni­sła­wa i Kon­rad Plu­to Pron­dzyń­scy, rodzi­ce z oboj­ga stron, Piotr i Ger­tru­da Plu­to Prondzyńscy

8:45 + Anna Osow­ska w 1 r. śm. oraz mąż Edwin i cór­ka Danuta

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 10

18:00 + Anto­ni­na z oka­zji 10 r. ur. o Boże błogosławieństwo

18:00 + Janusz Soj­ka w 6 r. śm.

Sobo­ta

11.02.2023

6:30 + Alfons Talaś­ka w 5 r. śm.

6:30 + Jerzy Ska­jew­ski w 10 r. śm.

8:45 + Tere­sa Sobie­chow­ska z oka­zji urodzin

8:45 + Woj­ciech Bła­nek w 7 r. śm.

8:45 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 11

18:00 + Adam z oka­zji uro­dzin oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

Nie­dzie­la

12.02.2023

6:30 O Boże bło­go­sła­wień­stwo i wszel­kie potrzeb­ne łaski dla Febro­nii Wut­trych z oka­zji 60 r. urodzin

7:30 + Jan Min­dak w 24 r. śm. oraz rodzi­ce i rodzeństwo

8:45 W inten­cji Parafii 

10:00 + Zbi­gniew Mate­juk z oka­zji urodzin

11:00 + Bog­dan Fir­gol­ski w 4 r. śm.

12:30 + Zyg­munt Che­rek w dniu urodzin

12:30 + Zbi­gniew Gra­bow­ski – greg. 12

18:00 + Hele­na i Sta­ni­sław, Hen­ryk Szyn­wel­scy, Mał­go­rza­ta, Marek, Mie­czy­sław Spychalscy