XI NIEDZIELA ZWYKŁA 16 czerwca 2024 r.

 1. Dziś w Pel­pli­nie „Przy­stań dla rodzin”. Roz­po­czę­cie Mszą świę­tą w bazy­li­ce kate­dral­nej pod prze­wod­nic­twem bisku­pa die­ce­zjal­ne­go Ryszar­da Kasy­ny o godz. 13.30. Następ­nie na tere­nie Daw­ne­go Opac­twa Cyster­skie­go będzie moż­na wysłu­chać świa­dectw i kon­fe­ren­cji oraz uczest­ni­czyć w pik­ni­ku rodzin­nym, któ­re­go zwień­cze­niem będzie kon­cert zespo­łu Siew­cy Lednicy.

 2. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głym tygo­dniu na remont dachu nasze­go kościo­ła. Zebra­li­śmy 12 850 zł. Bóg zapłać za ofia­ry indywidualne.

 3. Na nabo­żeń­stwa czerw­co­we do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa zapra­sza­my codzien­nie po wie­czor­nej Mszy św.

 4. W ponie­dzia­łek 50-oso­bo­wa gru­pa mło­dzie­ży naszej para­fii i deka­na­tu weź­mie udział w spo­tka­niu w Pel­pli­nie „Przy­stań – warsz­ta­ty dla duszy”.

 5. We wto­rek, 18 czerw­ca, od 14.00 do 17.30 odbę­dą się w sal­ce para­fial­nej indy­wi­du­al­ne spo­tka­nia dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia połą­czo­ne z zakoń­cze­niem pierw­sze­go roku for­ma­cji. Nato­miast o 19.00 ogni­sko inte­gra­cyj­ne dla młodych.

 6. We wto­rek zbiór­ka mini­stran­tów po wie­czor­nej Mszy świętej.

 7. W śro­dę zapra­sza­my na Nowen­nie do MBNP o godz. 8.45 lub 18.00 będzie­my się modlić za miesz­kań­ców Będź­mie­ro­wic, Kamion­ki Łuko­wa i wyb. Pod Łąg, któ­rych ser­decz­nie zapraszamy.

 8. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w śro­dę od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie oka­zja do spo­wie­dzi św., a o godz. 20.30 odmó­wi­my róża­niec święty.

 9. Zbli­ża się koniec roku szkol­ne­go. Zakończ­my go z Panem Bogiem przy­stę­pu­jąc do Komu­nii świę­tej. Uro­czy­stą Mszę świę­tą na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go dla wszyst­kich typów szkół odpra­wi­my w pią­tek o godz. 8.00. Zapra­sza­my rów­nież rodzi­ców, nauczy­cie­li, nauczy­cie­li eme­ry­to­wa­nych, kate­che­tów i pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji (nie będzie Mszy św. o godz. 8.45). Spo­wiedź św. dla dzie­ci i mło­dzie­ży w czwar­tek od 17.00 do 18.00.

 10. Msze św. w Ostro­wi­tem tra­dy­cyj­nie będą się odby­wa­ły w każ­dą nie­dzie­lę waka­cji — począw­szy od 30 czerw­ca o godz. 16.00.

 11. W okre­sie waka­cyj­nym biu­ro para­fial­ne będzie czyn­ne trzy razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie: w ponie­dział­ki od godz. 16.00 do 17.00, śro­dy od godz. 10.00 do 11.00 i sobo­ty od godz. 10.00 do 11.00.

 12. W ostat­nim cza­sie został odre­stau­ro­wa­ny ołta­rzyk św. Józe­fa. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my p. Krzysz­to­fo­wi Łan­gow­skie­mu, któ­ry odno­wił obraz oraz wyko­nał zło­ce­nia zło­tem duka­to­wym. Dzię­ku­je­my rów­nież naszym rze­mieśl­ni­kom i przedsiębiorcom.

 13. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 14. Ser­decz­nie Bóg zapłać:

  • Księ­dzu Pio­tro­wi, orga­ni­za­to­rom i wszyst­kim uczest­ni­kom para­fial­ne­go spły­wu kaja­ko­we­go rze­ką Zbrzycą

  • Różom Różań­co­wym i uczest­ni­kom nabo­żeń­stwa fatim­skie­go w inten­cji pokoju

 1. W związ­ku z usta­no­wie­niem Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy głów­ną patron­ką naszej die­ce­zji, chcąc sze­rzyć coraz bar­dziej Jej kult, zapra­sza­my na Pie­szą Piel­grzym­kę z Czar­nej Wody do Kalisk (oko­ło 12 km). Wymarsz 27 czerw­ca o 16.00 z par­kin­gu przy koście­le. O 20.00 Msza świę­ta w koście­le pw. MBNP w Kali­skach. Moż­li­wość powro­tu auto­ka­rem do Czar­nej Wody. Zachę­ca­my do wzię­cia udzia­łu w tym wyda­rze­niu cały­mi rodzinami.

 2. Zachę­ca­my do wspar­cia lecze­nia bliź­nia­ków Dariu­sza i Kac­pra Gru­cha­ła z Nowej Karcz­my. Chło­pa­cy dotknię­ci są cho­ro­bą Lebe­ra, któ­ra powo­du­je zanik wzro­ku. Jeden za bra­ci już stra­cił szan­sę na lecze­nie, a dru­gie­mu zosta­ło już tyl­ko kil­ka dnia, a do zebra­nia jesz­cze pra­wie pół milio­na zło­tych. Wię­cej infor­ma­cji w gazet­ce para­fial­nej i na para­fial­nym pro­fi­lu na fb. Tam tak­że numer konta.

 3. Msze św. w tym tygodniu:

1 rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Roma­na Ossow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Mar­ka Buszek we wto­rek o godz. 18.00, Jana Pepliń­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00

 1. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Janu­sza Michal­skie­go z Kamion­ki, Marię Zabroc­ką z ul. Ander­sa i Hen­ry­kę Zadwor­ną z ul. Mle­czar­skiej. W ponie­dzia­łek o godz. 9.30 pogrzeb śp. Roma­na Pru­skie­go z ul. Tar­go­wej. Wiecz­ny odpo­czy­nek …

INTENCJE 11 TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
Ponie­dzia­łek 06:30 † Wan­da Gleń­ska, mąż Jan, syn Gerard oraz Ryszard
17 czerw­ca 06:30 † Wła­dy­sław i Jerzy Wardin
  08:45 † Jan Ossow­ski oraz syno­wie Piotr i Roman
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Jan Sikor­ski, zm. z rodzi­ny oraz o łaskę zdro­wia i ulgę w cier­pie­niu dla Gabrieli
  18:00 † Kry­sty­na Jaż­dżew­ska w 4. r. śm. oraz rodzi­ce Jan i Domi­ni­ka Jażdżewscy
  06:30 † rodzi­ce Anto­ni i Anie­la, żona Urszu­la Jaster oraz brat Józef i jego żona Krystyna
Wto­rek 06:30 † Piotr Pra­buc­ki w 5. r. śm.
18 czerw­ca 08:45 † Grze­gorz Cza­piew­ski w 5. r. śm.
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Kry­sty­na i Euge­niusz Bona
  18:00 † Marek Buszek w 30. dzień po pogrzebie
Śro­da 06:30 † Miro­sław Mausolf
19 czerw­ca 06:30 † Wan­da Jani­kow­ska w 11. r. śm. oraz mąż Józef
  08:45 † Zofia Grze­ca w 29. r. śm., mąż Anto­ni, cór­ka Jadwi­ga oraz zię­cio­wie Józef i Zygmunt
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Janusz Gali­kow­ski w 15. r. śm. oraz Mario­la Żabińska
  18:00 † Witold Lin­da w 5. r. śm. oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
Czwar­tek 06:30 O błog. Boże i opie­kę MB dla naszych żyją­cych rodzi­ców, rodzeń­stwa, rodzi­ców chrzest­nych i chrze­śnia­ków, a dla naszych zmar­łych o dar nieba
20 czerw­ca 06:30 † Aloj­zy Masiak w 9. r. śm., żona Wła­dy­sła­wa oraz cór­ka Krystyna
  08:45 † Jadwi­ga Szo­piń­ska-Bar­tosz w 9. r. śm., Jan Szo­piń­ski oraz Ber­nard Bartosz
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 Z podz. Za ode­bra­ne łaskie, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­na dary Ducha Świę­te­go oraz opie­kę MB dla Marii, Micha­ła i Igora
  18:00 † Jan Pepliń­ski w 30. dzień po pogrzebie
  06:30 † Jani­na Ossow­ska z ok. 6. r. śm.
Pią­tek 06:30 † Ste­fan Sie­rac­ki w 20. r. śm., zm. rodzi­ce oraz zm. z rodzi­ny Sierackich
21 czerw­ca 06:30 † Kazi­mierz Jaster w 8. r. śm. oraz rodzi­ce Euge­nia i Leon
  08:00 Msza świę­ta na zkoń­cze­nie Roku Szkolnego
  08:00 † Ali­cja Bruska
  18:00 † Hele­na i Aloj­zy Kunc oraz zm. z rodzi­ny Nasie­niew­skich i dusze w czyść­cu cierpiące
  18:00 † Roman Ossow­ski w 1. r. śm.
Sobo­ta 06:30 † Sta­ni­sław Falk z ok. Dnia Ojca oraz zm. rodzice
22 czerw­ca 06:30 † Domi­nik Łan­gow­ski z ok. Dnia Ojca
  08:45 † Mar­ta i Augu­syn Nie­sio­łow­scy oraz zm. rodzice
  08:45 † Jan Smi­gal­ski oraz zm. z rodziny
  18:00 † Jolan­ta Łan­gow­ska w 3. r. śm.
  06:30 W inten­cji Parafii
  07:30 † Piotr Pra­buc­ki w 5. r. śm., ojciec Hubert oraz sio­strze­ni­ca Agnieszka
Nie­dzie­la 08:45 O szczę­śli­wą ope­ra­cję dla Marioli
23 czerw­ca 10:00 † Alfons Ossow­ski oraz syn Wojciech
  11:00 † Anna Bober w 40. r. śm., mąż Alfons, syno­wie oraz rodzi­ce z ob. str.
  12:30 † Bog­dan Fir­gol­ski z ok. Dnia Ojca
  12:30 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Mie­czy­sław Pobłoc­ki z ok. Dnia Ojca

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE X NIEDZIELA ZWYKŁA 9 czerwca 2024 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne na nasze remon­ty para­fial­ne. W tym tygo­dniu zakoń­czą się pra­ce nad zmia­ną oka­blo­wa­nia nagło­śnie­nia i w dal­szym cią­gu cze­ka­my na decy­zję kon­ser­wa­to­ra doty­czą­cą malo­wa­nia kościo­ła. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.

 2. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we codzien­nie po wie­czor­nej Mszy św.
 3. W śro­dę zapra­sza­my na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie oka­zja do spo­wie­dzi św., a o godz. 20.30 odmó­wi­my róża­niec świę­ty. Na Nowen­nie do MBNP o godz. 8.45 lub 18.00 będzie­my się modlić za miesz­kań­ców ulic: Bema, Kla­skaw­skiej, Wiśnio­wej, Kasz­ta­no­wej i Świer­ko­wej, któ­rych ser­decz­nie zapraszamy.

 4. W śro­dę zapra­sza­my rów­nież na wie­czór dla mał­żon­ków, któ­rzy chcą pogłę­biać wza­jem­ne rela­cje. Spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej o godz.19.00. Nie ma ono cha­rak­te­ru tera­peu­tycz­ne­go, ani nie zobo­wią­zu­je do zabie­ra­nia głosu. 
 5. W czwar­tek o godz. 20.00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie z pro­ce­sją dooko­ła kościo­ła. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.
 6. Dusz­pa­ster­stwo Rodzin wraz z Wydzia­łem Dusz­pa­ster­skim zapra­sza­ją w nie­dzie­lę, 16 czerw­ca, do Pel­pli­na wszyst­kie rodzi­ny, gru­py for­ma­cyj­ne zwią­za­ne z dusz­pa­ster­stwem rodzin, aby pie­lę­gno­wać, kształ­to­wać i pro­mo­wać war­tość mał­żeń­stwa i rodzi­ny.  Wyda­rze­nie pod nazwą „Przy­stań dla rodzin” roz­pocz­nie się uro­czy­stą Mszą świę­tą w bazy­li­ce kate­dral­nej pod prze­wod­nic­twem bisku­pa die­ce­zjal­ne­go Ryszar­da Kasy­ny o godz. 13.30. Następ­nie na tere­nie Daw­ne­go Opac­twa Cyster­skie­go będzie moż­na wysłu­chać świa­dectw i kon­fe­ren­cji oraz uczest­ni­czyć w pik­ni­ku rodzin­nym, któ­re­go zwień­cze­niem będzie kon­cert zespo­łu Siew­cy Lednicy.
 7. Dusz­pa­sterz związ­ków nie­sa­kra­men­tal­nych prze­ka­zu­je zapro­sze­nie na reko­lek­cje, któ­re odbę­dą się od 29 czerw­ca do 5 lip­ca w Cen­trum Edu­ka­cyj­no – For­ma­cyj­nym w Kosza­li­nie. Popro­wa­dzi je ks. Tomasz West­fal, tel. 731 741 143. Koszt reko­lek­cji wyno­si: 1350 zł dla doro­słych oraz dzie­ci od 13 roku życia, 650 zł dla dzie­ci w wie­ku 4 – 12 lat, a dla dzie­ci do 3 lat pobyt jest bezpłatny.
 8. Ks. bp Ryszard Kasy­na zapra­sza mło­dzież naszej die­ce­zji na XII edy­cję „Przy­sta­ni – Warsz­ta­ty dla duszy”, któ­re odbę­dą się w dniach 14 – 17 czerw­ca w Pel­pli­nie. Tego­rocz­na edy­cja będzie mia­ła bar­dziej roz­bu­do­wa­ną for­mę. Warsz­ta­ty dla chęt­nych: wokal­ne, instru­men­tal­ne, medial­ne, litur­gicz­ne, biblij­ne i uwiel­bie­nia tań­cem. Wię­cej infor­ma­cji na plakatach. 
 9. O. Zyg­munt, któ­ry wra­ca na swo­ją pla­ców­kę w Papui Nowej Gwi­nei ser­decz­nie dzię­ku­je wszyst­kim ofia­ro­daw­com za zło­żo­ne ofia­ry na misje. Zebra­li­śmy 10.250 zł.
 10. W ubie­głą nie­dzie­lę prze­ży­li­śmy wspa­nia­łe chwi­le na Festy­nie Rodzin­nym, połą­czo­nym z kon­cer­tem stu­oso­bo­wej scho­li z Brus. Pra­gnie­my jesz­cze raz podzię­ko­wać głów­ne­mu ini­cja­to­ro­wi spo­tka­nia, ks. Paw­ło­wi Orłow­skie­mu, Panu Bur­mi­strzo­wi, opie­ku­no­wi hali spor­to­wej i dyrek­to­ro­wi SP nr 2, ofia­ro­daw­com, wolon­ta­riu­szom i wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pięk­ne­go prze­ży­cia wspól­ne­go spotkania.
 11. W sobo­tę zapra­sza­my do ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 12. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1. r. śmier­ci za śp. Annę Narloch oraz za śp. Bar­ba­rę Bobiń­ską w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30. dzień po pogrze­bie za śp. Kazi­mie­rza Połom w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Eufe­mię Kucz­kow­ską we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Bar­ba­rę Kosie­dow­ską w śro­dę o godz. 18.00, za śp. Hil­de­gar­dę Ufnow­ską w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Andrze­ja Trze­bia­tow­skie­go z ul. Spor­to­wej, Jadwi­gę Tajl z Krzy­ża i Mar­ka Krie­ger z ul. 21 Lute­go. W ponie­dzia­łek odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Janu­sza Michal­skie­go (l.48) z Kamion­ki, a o godz. 12.30 pogrzeb ś.p. Marii Zabroc­kiej (l.75) z ul. Gen. Ander­sa. Wiecz­ny odpoczynek ….

INTENCJE 10 TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
Ponie­dzia­łek 06:30 † Cze­sław Gie­row­ski oraz zm. z rodzi­ny z ob. str.
10 czerw­ca 06:30 † Hali­na Wałaszewska
  08:45 † Win­cen­ty Pla­ta w 14. r. śm. oraz żona Łucja
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Zbi­gniew Łoń­ski oraz zm. rodzi­ce Ali­da i Leon
  18:00 † Kazi­mierz Połom w 30. dzień po pogrzebie
Wto­rek 06:30 † Beata Gor­no­wicz w 3. r. śm., ojciec Roman oraz zm. dziad­ko­wie z ob. str.
11 czerw­ca 08:45 † Roman Korol­czuk w 3. r. śm., zm. rodzi­ce Wero­ni­ka i Sta­ni­sław oraz brat Leszek
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Kry­sty­na Szczo­drow­ska w dn. ur.
  18:00 † Eufe­mia Kucz­kow­ska w 30. dzień po pogrzebie
Śro­da 06:30 † Bet­ty Bon­su i dusze w czyść­cu cierpiące
12 czerw­ca 06:30 † Joan­na Cza­piew­ska w 9. r. śm., mąż Fran­ci­szek oraz syn Roman
  08:45 † Sta­ni­sław Falk w 11. r. śm.
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Sta­ni­sław Kąko­lew­ski w 2. r. śm.
  18:00 † Bar­ba­ra Kosie­dow­ska w 30. dzień po pogrzebie
Czwar­tek 06:30 † Jadwi­ga Pozor­ska w 7. r. śm.
13 czerw­ca 06:30 † Anna i Anto­ni Łan­gow­scy oraz Hali­na i Kazi­mierz Polakowscy
  08:45 † Euge­nia Brze­ziń­ska oraz zm. z rodzin Brze­ziń­skich, Czu­bów i Ciecheckich
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 Z podz. za dar życia i ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Hele­ny Pron­dziń­skiej z ok. 100. r. ur. od Róży św. Józefa
  18:00 † Romu­ald Lip­ski w 20. r. śm. oraz Anto­ni i Łucja Krenscy
  18:00 † Hil­de­gar­da Ufnow­ska w 30. dzień po pogrzebie
  06:30 † Danu­ta Wała­szew­ska w 9. r. śm.
Pią­tek 06:30 † Domi­nik Jażdżewski
14 czerw­ca 08:45 wol­na intencja
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Jani­na i Hen­ryk Zabroccy
  18:00 † Zofia Omie­czyń­ska z ok. ur. oraz dusze w czyść­cu cierpiące
  18:00 † Hali­na i Józef Lenc
Sobo­ta 06:30 † Anna Narloch w 1. r. śm.
15 czerw­ca 06:30 † Bar­ba­ra Bobiń­ska w 1. r. śm.
  08:45 † rodzi­ce chrzest­ni Kry­sty­na i Ryszard Falk
  08:45 † Miro­sław Sob­czak w 4. r. śm.
  08:45 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  14:00 Z podz. za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Lidii Łąc­kiej z ok. 90. r. ur.
  17:00 Z podz. za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Pio­tra Adam­czy­ka z ok. 60. r. ur. oraz dla jego rodziny
  18:00 † rodzi­ce Maria i Jan oraz Ludwik, Woj­ciech, zm. z rodzi­ny Jaż­dżew­skich i dusze w czyść­cu cierpiące
  06:30 † Jadwi­ga Kitow­ska w 5. r. śm.
  07:30 † Fran­ci­szek i Staś Szarafin
Nie­dzie­la 08:45 W inten­cji Parafii
16 czerw­ca 10:00 † Jan Mro­sew­ski z ok. ur.
  11:00 † Kazi­mierz i Tere­sa Kulesza
  12:30 † Kry­sty­na i Kazi­mierz Ryckowscy
  12:30 † Rena­ta Kulas
  12:30 † Kry­sty­na Łan­gow­ska — greg.
  18:00 † Nata­lia Pepliń­ska, rodzi­ce Mar­ta i Józef oraz brat Józef

IX NIEDZIELA ZWYKŁA 2 czerwca 2024 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry na kolek­tę na cele die­ce­zjal­ne, a przed kościo­łem zbiór­ka do puszek dla dzieł, któ­re w Papui Nowej Gwi­nei pro­wa­dzi o. Zygmunt. 

 2. Dziś zapra­sza­my na para­fial­ny festyn i kon­cert “Ponad fale”. Uwa­ga! Ze wzglę­du na nie­pew­ne warun­ki pogo­do­we zmia­nie ule­gło miej­sce tych wyda­rzeń. Kon­cert i festyn odbę­dą się na hali im. Roma­na Bru­skie­go w Czer­sku i na boisku przy szko­le nr. 2. Przy­go­to­wa­no wie­le atrak­cji dla całych rodzin. Fan­ciar­nia, w któ­rej nagro­dą głów­ną jest hulaj­no­ga elek­trycz­na, malo­wa­nie twa­rzy, zaba­wy dla dzie­ci i rodzi­ców, wysta­wa zabyt­ko­wej stra­ży pożar­nej i sta­no­wi­ska edu­ka­cyj­ne stra­ży leśnej i ratow­ni­ków, grill, gro­chów­ka, domo­we cia­sto i swoj­skie przy­sma­ki. Festyn roz­pocz­nie się o 13.00.

Kon­cert “Ponad fale” o 15.00 to występ pra­wie stu­oso­bo­we­go chó­ru przy akom­pa­nia­men­cie pięt­na­sto­oso­bo­wej orkie­stry. Dzie­sięć utwo­rów, któ­re przy­nio­są głę­bo­kie prze­ży­cia i daw­kę olbrzy­miej ener­gii. Nie zabrak­nie chwi­li wzru­szeń i cza­su reflek­sji. Całość będzie wspól­ną modli­twą, uwiel­bie­niem Boga.

 1. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w śro­dę od 20.00 do 21.00. W tym cza­sie oka­zja do spo­wie­dzi św., a o godz. 20.30 odmó­wi­my róża­niec świę­ty. Na Nowen­nie do MBNP o godz. 8.45 lub 18.00 będzie­my się modlić za miesz­kań­ców Kur­cze­go, Ostro­wi­te­go, Mosny, Bagien, Kone­wek, Twa­roż­ni­cy i Dąbek, któ­rych ser­decz­nie zapraszamy.

 2. Trwa Okta­wa Uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Nabo­żeń­stwo czerw­co­we z pro­ce­sją Eucha­ry­stycz­ną w dni powsze­dnie do piąt­ku włącz­nie po Mszy św. wie­czor­nej. W czwar­tek po pro­ce­sji obrzęd bło­go­sła­wień­stwa wianków.

 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek i pią­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu – od godz. 7.00 do 8.45 oraz w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św. i pią­tek od godz. 15.00 do 18.00.

 4. W pią­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Zapra­sza­my na Msze św. o godz. 6.30; 8.45; 16.20 i 18.00, a w Krzy­żu o godz. 17.00. Spo­wiedź św. pierw­szo­piąt­ko­wa od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20.

 5. Dzie­ci, któ­re w ubie­głym roku przy­stą­pi­ły do I. Komu­nii Świę­tej, zapraszamy
  w przy­szłą nie­dzie­lę (9 czerw­ca) na Mszę św. rocz­ni­co­wą o godz. 11.00. Zachę­ca­my do przy­stą­pie­nia do spo­wie­dzi św. pierwszopiątkowej.

 6. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu Chrztu Świę­te­go. Spo­tka­nie przed chrztem dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.

 7. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li – inwe­sty­cyj­na – jest prze­zna­czo­na na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii (zmia­na oka­blo­wa­nia nagło­śnie­nia i malo­wa­nie wnę­trza kościo­ła). Bóg zapłać rów­nież za ofia­ry indywidualne.

 8. Infor­ma­cja dla uczest­ni­ków para­fial­ne­go spły­wu kaja­ko­we­go rze­ką Zbrzy­cą (8 czerw­ca). Wyjazd auto­ka­rem do Leśna o godz. 9.00 z par­kin­gu przed Liceum na ul. Szkol­nej. O godz. 10.00 roz­po­czę­cie spły­wu, a pla­no­wa­ny powrót oko­ło godz. 18.00. 
 9. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. zbiór­ka ministrantów.
 10. Msze św. w tym tygodniu:

30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Janu­sza Sar­now­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Mar­ka Butow­skie­go we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Toma­sza Ryka­czew­skie­go w śro­dę o godz. 18.00, za śp. Jerze­go Ossow­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

- w I rocz­ni­ce śmier­ci za ś.p. Ludwi­kę Gier­szew­ską w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji rodzi­ców i rodzin, któ­re doświad­czy­ły stra­ty dziec­ka w ponie­dzia­łek o godz. 18.00

- w inten­cji matu­rzy­stów rocz­nik 84′ w sobo­tę o godz. 10.30

w inten­cji żyją­cych i zmar­łych człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmierci
w czwar­tek o godz. 8.45

w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji dzie­ci w pierw­szą rocz­ni­cę I Komu­nii Świę­tej w nie­dzie­lę o godz. 11.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. śp. Jani­nę Pepliń­ską (l.77) z ul. Dębo­wej, śp. Kry­sty­nę Sie­rac­ką (l.62) z ul. Pod­le­śnej, śp. Ade­lę Osow­ską (l.87) z ul. Tuchol­skiej. W ponie­dzia­łek o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb śp. Andrze­ja Trze­bia­tow­skie­go (l.66) z ul. Spor­to­wej, a we wto­rek o godz. 11.15 pogrzeb ś.p. Jadwi­gi Tajl (l. 84) z Krzy­ża. Wiecz­ny odpoczynek …

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ 26 maja 2024 r.

 1. Dzi­siaj o godz. 11.00 i 12.30 odbę­dzie się uro­czy­stość Pierw­szej Komu­nii Świę­tej. W ramach Bia­łe­go Tygo­dnia zapra­sza­my dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­ne do udzia­łu we Mszy św. od ponie­dział­ku do śro­dy oraz w pią­tek o godz. 18.00, w czwar­tek o godz. 9.00, w sobo­tę, ze wzglę­du na Dzień Dziec­ka, o godz. 8.45 z pro­ce­sja eucha­ry­stycz­ną dooko­ła kościo­ła, w nie­dzie­lę o godz. 11.00, a w pozo­sta­łe dni w ramach okta­wy Boże­go Ciała. 

 2. W ponie­dzia­łek prze­ży­wać będzie­my Dzień Misyj­ny. Jak zawsze w tym dniu dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­ne przy­no­szą w koper­tach ofia­ry na rzecz dzie­ci gło­du­ją­cych w kra­jach misyj­nych. Zachę­ca­my wszyst­kich obec­nych w koście­le do włą­cze­nia się w tę zbiórkę.

 3. Zapra­sza­my w śro­dę na nowen­nę do MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy o godz. 8.45 i 18.00. W tym tygo­dniu będzie­my modlić się za miesz­kań­ców ulic: Ciso­wej, Wrzo­so­wej, Zie­lo­nej, oraz Mala­chi­na, Krzy­ża, Kłod­ni i Sienicy.

 4. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w śro­dę od 20.00 do 21.00. W tym cza­sie oka­zja do spo­wie­dzi przed uro­czy­sto­ścią Boże­go Cia­ła. O 20.30 Róża­niec święty.

 5. W czwar­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa, czy­li Boże Cia­ło. Msze św. spra­wu­je­my w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: o 6.30, 7.30, 9.00, po pro­ce­sji ok. 11.30 oraz wie­czo­rem o godz. 18.00.

Po Mszy św. o godz. 9.00, czy­li ok. godz. 10.00 z kościo­ła wyru­szy pro­ce­sja z Naj­święt­szym Sakra­men­tem nastę­pu­ją­cą tra­są: ul. Kościusz­ki, Bato­re­go, Dąbrow­skie­go, Dwor­co­wa, Dra Zie­liń­skie­go, Kró­lo­wej Jadwi­gi i ponow­nie Kościusz­ki do kościo­ła. Zgod­nie z zale­ce­niem Ks. Bisku­pa przy każ­dym ołta­rzu zosta­nie wygło­szo­na krót­ka homi­lia. Bar­dzo pro­si­my o ude­ko­ro­wa­nie domów i przy­go­to­wa­nie ołta­rzy na tra­sie pro­ce­sji, o udział w pro­ce­sji wszyst­kich sztan­da­rów, cho­rą­gwi i fere­tro­nów, Panów z orkie­stry, a Dru­hów Stra­ża­ków o usta­wie­nie pro­ce­sji, porząd­ko­wa­nie jej i pro­wa­dze­nie. Chłop­cy przy­ję­ci do I. Komu­nii św. idą w pro­ce­sji zaraz za bal­da­chi­mem. Część tych dzie­ci zapra­sza­my do nie­sie­nia sztan­da­rów i podu­szek. Panie kate­chet­ki pro­si­my, aby pokie­ro­wa­ły dzieć­mi w Uro­czy­stość i pod­czas Okta­wy. W Krzy­żu Msza św. z pro­ce­sją do czte­rech ołta­rzy o godz. 15.00.

 1. Oso­by noszą­ce cho­rą­gwie i fere­tro­ny pro­si­my o wcze­śniej­sze ich przy­go­to­wa­nie i nosze­nie w Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła i przez całą Oktawę. 

 2. Dziew­czyn­ki pierw­szo­ko­mu­nij­ne i pozo­sta­łe dziew­czyn­ki zapra­sza­my do sypa­nia kwiat­ków. Pró­by sypa­nia kwia­tów odbę­dą się we wto­rek i śro­dę o godz. 17.00. Rodzi­ców pro­si­my o przy­go­to­wa­nie dla dziew­czy­nek koszycz­ków i kwiatów.

Bar­dzo pro­si­my wszyst­kich o pomoc w zbie­ra­niu kwia­tów na pro­ce­sję Boże­go Cia­ła, aby nie zabra­kło kwia­tów dla Pana Jezu­sa. Kwia­ty od wtor­ku będzie moż­na wsy­py­wać do pojem­ni­ka wysta­wio­ne­go przy wej­ściu do kościoła.

 1. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy o godz. 11.00 pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na w ramach Okta­wy Boże­go Cia­ła. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li prze­zna­czo­na będzie na cele die­ce­zjal­ne, a przed kościo­łem zbiór­ka finan­so­wa na wspar­cie pocho­dzą­ce­go z naszej para­fii, misjo­na­rza Papui Nowej Gwi­nei, o. Zygmunta.

 2. W sobo­tę zapra­sza­my też na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00, a o godz. 7.45 na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzi­my w następ­ną sobo­tę, czy­li 8 czerwca.

 3. W pią­tek zapra­sza­my na ostat­nie nabo­żeń­stwo majo­we, a od sobo­ty roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa czerw­co­we do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, zawsze po wie­czor­nej Mszy św.

 4. W sobo­tę ponad stu­oso­bo­wa gru­pa z naszej para­fii i deka­na­tu uda się na spo­tka­nie mło­dych na Polach Led­nic­kich. Wyjazd z par­kin­gu przy ul. Szkol­nej o 7.15.

 5. Msza świę­ta w inten­cji rodzi­ców i rodzin, któ­re doświad­czy­ły stra­ty dziec­ka w ponie­dzia­łek 3 czerw­ca o godz. 18.00

 6. Dzię­ku­je­my wspól­no­cie Odno­wy w Duchu Świę­tym i gru­pom para­fial­nym za pomoc w przy­go­to­wa­niu litur­gii Zesła­nia Ducha Świę­te­go i popro­wa­dze­nie modli­tew­ne­go czu­wa­nia o 15.00.

 7. Zapra­sza­my na kon­cert reli­gij­ny połą­czo­ny z para­fial­nym festy­nem, któ­ry odbę­dzie się 2 czerw­ca od 13.00 w Par­ku Boro­wiac­kim. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i w ulotkach.

 8. W dniu 8 czerw­ca zapra­sza­my do udzia­łu w para­fial­nym spły­wie kaja­ko­wym rze­ką Zbrzy­cą z Leśna do Rol­bi­ka. Cena 130 zł. Zapi­sy do 26 maja u ks. Piotra.

 9. W nie­dzie­lę, 9 czerw­ca na Mszę św. o 11.00 zapra­sza­my dzie­ci któ­re rok temu przy­stą­pi­ły do I Komunii.

 10. Para­fia Kró­lo­wej Pol­ski w Choj­ni­cach orga­ni­zu­je wyjazd na piel­grzym­kę Rodzi­ny Radia Mary­ja na Jasną Górę 14 lip­ca. Zapi­sy u p. Andrze­ja pod nume­rem tel. 602 867 585 lub w biu­rze Radia Mary­ja naszej parafii.

 11. Dziś w zakry­stii i przed kościo­łem do naby­cia nowy numer Piel­grzy­ma.

 12. Msze św. w tym tygodniu:

 • w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45
 • w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za śp. Ryszar­da Guth w pią­tek o godz. 18.00, za śp. Fran­cisz­ka Pastwę w sobo­tę o godz. 6.30

 • w 30 dzień po pogrze­bie za śp. Micha­ła Kie­drow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Bog­da­na Falk we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Roma­na Gla­ner w śro­dę o godz. 18.00

W minio­nym cza­sie ode­szli do wieczności:

 • Jan Pepliń­ski z ul. Łubian­ka, prze­żył 84 lata 

 • Zofia Gruź­liń­ska z ul. Sta­ro­gardz­kiej, prze­ży­ła 85 lata.

 • Jani­na Pepliń­ska z ul. Dębo­wej, prze­ży­ła 77 lat. Jej pogrzeb odbę­dzie się w ponie­dzia­łek o 11.00.

 • Kry­sty­na Sie­rac­ka z ul. Pod­le­śnej, prze­ży­ła 62 lata. Jej pogrzeb w śro­dę o 14.30

Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie…

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 19 maja 2024 r.

 1. Bóg zapłać za zło­żo­ne w ubie­głym tygo­dniu ofia­ry na para­fial­ne remon­ty. Zebra­li­śmy 11 020 zł.

 2. Dziś w Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go, w duchu jed­no­ści,  posłu­gę litur­gicz­ną na wszyst­kich  mszach świę­tych  peł­nią Wspól­no­ty: Żywy Róża­niec, Krąg Biblij­ny, Ruch Trzeź­wo­ści, Ryce­rze Kolum­ba, Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej doro­śli i dzie­ci, Kół­ko Misyj­ne, Wspól­no­ta Mał­żeń­ska, Cari­tas, KSM, Rodzi­na Szka­ple­rza świę­te­go, Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Civi­tas Chry­stia­na oraz Odno­wa w Duchu Świę­tym „Wie­czer­nik”.

 3. Wymie­nio­ne Wspól­no­ty zapra­sza­ją wszyst­kich  Para­fian do wspól­ne­go rado­sne­go Uwiel­bie­nia przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem od godzi­ny 15.00 do 17.00.

 4. Dzi­siej­sza nie­dzie­la litur­gicz­nie koń­czy okres wielkanocny. 

 5. Jutro dru­gi dzień Zie­lo­nych Świąt – Świę­to NMP, Mat­ki Kościo­ła. Posta­raj­my się nie z obo­wiąz­ku, ale z potrze­by ser­ca uczest­ni­czyć w Mszach św. o godz. 6.30, 8.45 i o godz. 18.00.

 6. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we: w dni powsze­dnie po Mszy św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po Mszy św. wie­czor­nej. Zachę­ca­my też do pie­lę­gno­wa­nia tych nabo­żeństw przy figu­rach i krzy­żach przydrożnych.

 7. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy świę­tej zbiór­ka dla ministrantów.

 8. Zapra­sza­my w śro­dę na nowen­nę do MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy o godz. 8.45 i 18.00. W tym tygo­dniu będzie­my modlić się za miesz­kań­ców ulic: Tuchol­skiej, Wyb. pod Tucho­lę, Kiliń­skie­go i Sabiniarza.

 9. W śro­dę o 18.45 w świe­tli­cy wiej­skiej w Krzy­żu spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca: Róża św. Św. Bar­ba­ry, Św. Jadwi­gi Kró­lo­wej i MB Fatim­skiej. Zela­tor­ka­mi są Maria Cisew­ska, Wero­ni­ka Łan­gow­ska i Lilian­na Wyczk.

 10. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w śro­dę od 20.00 do 21.00. W tym cza­sie oka­zja do spo­wie­dzi. O 20.30 Róża­niec święty.

 11. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Trój­cy Świę­tej, a w naszej para­fii prze­ży­wa­my uro­czy­stość I. Komu­nii św., któ­ra odbę­dzie się na Mszach św. o godz. 11.00 (SP 2) i o godz. 12.30 (SP 1 i 3). Pro­si­my, aby nie zaj­mo­wać ławek w nawie głów­nej, któ­re są zare­zer­wo­wa­ne dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin. 

 12. Spo­tka­nia dla dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I. Komu­nii św. odby­wać się będą po Mszy wie­czor­nej w kościele:

  • SP 1 i 3 w śro­dę i piątek

  • SP 2 w ponie­dzia­łek i czwartek

 1. W naj­bliż­szą sobo­tę odbę­dzie się pierw­sza spo­wiedź św. dzie­ci, któ­re w nie­dzie­lę przy­stą­pią do I. Komu­nii św.: na godz. 8.00 zapra­sza­my dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2, a na godz. 9.15 ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 i 3. Do spo­wie­dzi św. zachę­ca­my rów­nież rodzi­ców, rodzeń­stwo, chrzest­nych i wszyst­kich obec­nych na uro­czy­sto­ści. Komu­nia św. ofia­ro­wa­na w inten­cji dzie­ci jest naj­war­to­ściow­szym pre­zen­tem na dal­szą dro­gę życia. Ze wzglę­du na spo­wiedź, biu­ro para­fial­ne w sobo­tę będzie czyn­ne od godz. 10.00.

 2. W ubie­gły week­end nasza para­fia piel­grzy­mo­wa­ła na odpust we Wie­lu. Dzię­ku­je­my ks. Mate­uszo­wi za orga­ni­za­cje piel­grzym­ki pie­szej i p. Kazi­mie­rzo­wi Misz­ke za koor­dy­na­cję piel­grzym­ki bie­go­wej. Opie­kę ducho­wą na moto­cy­kli­sta­mi spra­wo­wał ks. Karol. Bóg zapłać poli­cji i kie­ru­ją­cym ruchem oraz dru­hom stra­ża­kom za zabez­pie­cze­nie tra­sy. Podzię­ko­wa­nia dla zabyt­ko­wej stra­ży pożar­nej i całej obsłu­gi tech­nicz­nej, muzycz­nej oraz oso­bom któ­re nio­sły gło­śni­ki i cią­gnę­ły wózek. Bóg zapłać p. Maria­no­wi Gołuń­skie­mu za trans­port auto­ka­ro­wy. Pani Patry­cji Lin­da dzię­ku­je­my za uwiecz­nie­nie tych rado­snych chwil na fotografii. 

 3. 30 maja obcho­dzić będzie­my uro­czy­stość Boże­go Cia­ła. Pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na przej­dzie tra­dy­cyj­ną tra­są: ul. Kościusz­ki, Bato­re­go, Dąbrow­skie­go, Dwor­co­wą, Dra Zie­liń­skie­go, Kró­lo­wej Jadwi­gi i ponow­nie Kościusz­ki do kościo­ła. Pro­si­my o ude­ko­ro­wa­nie okien domów, miesz­kań, skle­pów i urzę­dów na tra­sie procesji.

 4. Zapra­sza­my na kon­cert reli­gij­ny połą­czo­ny z para­fial­nym festy­nem, któ­ry odbę­dzie się 2 czerw­ca od 13.00 w Par­ku Boro­wiac­kim. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i w ulot­kach. Zachę­ca­my do wspar­cia naszej ini­cja­ty­wy przez prze­no­sze­nie do kościo­ła fan­tów — rze­czy nowych, któ­re zasi­lą pule nagród na festy­nie. Moż­na je skła­dać do kosza przy ołta­rzu Marii Mag­da­le­ny. Moż­na też wes­przeć kon­cert i festyn finan­so­wo skła­da­jąc swój datek w biu­rze para­fial­nym lub do skar­bo­nek umiesz­czo­nych w sto­ja­kach z gazetkami.

 5. W dniu 8 czerw­ca zapra­sza­my do udzia­łu w para­fial­nym spły­wie kaja­ko­wym rze­ką Zbrzy­cą z Leśna do Rol­bi­ka. Cena wyjaz­du to 130 zł i obej­mu­je: prze­jazd auto­ka­rem w obie stro­ny, poczę­stu­nek na tra­sie spły­wu, wyna­jem kaja­ku, dwu­da­nio­wy obiad na zakoń­cze­nie oraz kawę i cia­sto. Zapi­sy u ks. Pio­tra do 26 maja.

Msze św. w tym tygodniu:

30 dzień po pogrze­bie za ś.p Tade­usza Ryka­czew­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Andrze­ja Fojut we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Zofię Pastwa w czwar­tek o godz. 18.00, za śp. Edwar­da Fin­ger w pią­tek o godz. 18.00 oraz za śp. Sta­ni­sła­wa Zakrzew­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

I rocz­ni­cę śmier­ci za śp. Roma­na Pru­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00 oraz za śp. Pio­tra Olszo­we­go w śro­dę o godz. 18.00

W tym tygo­dniu ode­szli do wiecz­no­ści:

 • Bar­ba­ra Kosie­dow­ska (l. 91) z ul. Starogardzkiej

 • Hil­de­gar­da Ufnow­ska (l. 82) z ul. Przytorowej

 • Marek Buszek (l. 66) z ul. Bocznej

Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie…

Intencje 7 TYDZIEŃ WIELKANOCNY

Data Godz. Inten­cja
Ponie­dzia­łek 06:30 † Hen­ryk Jan­kow­ski w 5. r. śm.
13 maja 06:30 † Anto­ni­na i Wła­dy­sław Dzwon­kow­scy oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
  08:45 † Rafał Drąż­kow­ski (inten­cja od kole­gów z Miraculum)
  08:45 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Joan­ny i Macie­ja Bie­sek oraz ich dzie­ci Soni i Huberta
  08:45 † Jan Grze­lak — greg.
  18:00 † Robert Kaszu­bow­ski w dn. im.
  18:00 † Kry­sty­na Kaszu­bow­ska w 1. r. śm.
Wto­rek 06:30 † Geno­we­fa Langier
14 maja 06:30 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Anny Resz­czyń­skiej z ok. 40. r. ur.
  08:45 † Kry­sty­na Gąsec­ka z ok. ur.
  08:45 † Zofia Bar­tosz, Zofia Sto­pa oraz zm. z rodziny
  08:45 † Jan Grze­lak — greg.
  18:00 † Zofia Omie­czyń­ska z ok. im. oraz Dnia Matki
  18:00 W podzię­ko­wa­niu za dar życia i oca­le­nia, z proś­bą o dal­sze łaski i opie­kę MB dla Bru­na w 1. r. ur.
Śro­da 06:30 † Urszu­la Możuch w 9. r. śm.
15 maja 06:30 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Mar­ty z ok. ur. oraz dla całej rodziny
  06:30 † Ste­fan i Maria Basza­now­scy oraz Ber­nard Leper
  08:45 O Boże błog. i opie­kę MB dla żyją­cych człon­ków Róży pw. św. Zofii oraz o szczę­ście wiecz­ne dla zmarłych
  08:45 † Jan Grze­lak — greg.
  18:00 † Zofia Pepliń­ska z ok. im.
  18:00 † Kry­sty­na Lewiń­ska w 1. r. śm.
Czwar­tek 06:30 † za dusze w czyść­cu cierpiące
16 maja 06:30 † Danu­ta Łoń­ska w 11. r. śm. oraz sio­stra Ewa
  08:45 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB dla Mate­usza z ok. ur. oraz dla jego żony Krystyny
  08:45 † Jan Grze­lak — greg.
  18:00 † Ryszard Grzon­ka w 3. r. śm., Jerzy Urbań­ski w 2. r. śm. oraz żona Maria
  18:00 † Fran­cisz­ka Cza­piew­ska w 30. dzień po pogrzebie
  06:30 † Marian Bła­nek w 3. r. śm. oraz Hali­na i Hen­ryk Przybył
Pią­tek 06:30 † Zofia i Bro­ni­sław Ufnowscy
17 maja 08:45 † rodzi­ce Jan i Augu­sty­na Cza­piew­scy, zm. rodzeń­stwo i dusze w czyść­cu cierpiące
  08:45 † Jan Grze­lak — greg.
  18:00 † Roman Jeżew­ski w 1. r. śm.
  18:00 † Kry­sty­na i Euge­niusz Bona
  18:00 † Danu­ta Mizyk w 6. r. śm.
Sobo­ta 06:30 † Maria Popie­las z ok. ur., zm. rodzi­ce z ob. str., szwa­gier Mie­czy­sław i Grze­gorz, szwa­gier­ki Kry­sty­na, Bogu­mi­ła i Ire­na oraz brat Andrzej
18 maja 06:30 † Hali­na i Wacław Eber­tow­scy oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
  08:45 † Zofia i Ber­nard Thimm
  08:45 † Jan Grze­lak — greg.
  18:00 † Maria i Zdzi­sław Czu­pryń­scy oraz Józef Bonin
  06:30 † z rodzin Zabłoc­kich, Lewin­skich oraz Chmarów
  07:30 † Roza­lia Mur­kow­ska z ok. ur. oraz mąż Franciszek
Nie­dzie­la 08:45 W inten­cji Parafii
19 maja 10:00 † Prak­se­da i Mie­czy­sław Borzesz­kow­scy oraz Alfon­sa i Woj­ciech Ossowscy
  11:00 † Łucja i Bole­sław Plisz­ka oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
  12:30 † Wan­da i Zenon Misz­ka oraz zm. syn i synowa
  12:30 † Jan Grze­lak — greg.
  18:00 † Cecy­lia Jonak w 3. r. śm., Gerard Jonak w 15. r. śm., zm. rodzi­ce oraz Anna i Józef Laskowscy

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 12 maja 2024 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na malo­wa­nie nasze­go kościo­ła i zmia­nę oka­blo­wa­nia nagło­śnie­nia. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Wczo­raj do Wie­la uda­ły się trzy piel­grzym­ki: pie­sza, bie­go­wa i moto­cy­klo­wa. Bar­dzo pro­si­my o przy­wi­ta­nie piel­grzy­mów dzi­siaj ok. GODZ. 18.50.

 2. Dziś Dzień Pie­lę­gniar­ki i Pie­lę­gnia­rzy – życzy­my Boże­go bło­go­sła­wień­stwa, sił i spo­łecz­ne­go doce­nie­nia Wasze­go odpo­wie­dzial­ne­go zadania.

 3. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we i Nowen­nę przed Uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go: w dni powsze­dnie po Mszy św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po Mszy św. wie­czor­nej. Zachę­ca­my też do pie­lę­gno­wa­nia tych nabo­żeństw przy figu­rach i krzy­żach przydrożnych. 

 4. Jutro o godz. 20.00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie – Róża­niec w inten­cji poko­ju i pro­ce­sję. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.

 5. Zapra­sza­my w śro­dę na nowen­nę do MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy o godz. 8.45 i 18.00. W tym tygo­dniu będzie­my modlić się za miesz­kań­ców ulic: gen. Bema, Kla­skaw­skiej, Wiśnio­wej, Kasz­ta­no­wej i Świerkowej.

 6. Rów­nież w śro­dę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. a o godz. 20.30 wspól­ny różaniec.

 7. W czwar­tek świę­to św. Andrze­ja Bobo­li, patro­na Polski.

 8. W sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do godz. 8.45.

 9. W naj­bliż­szą sobo­tę — 18 maja — na godz. 10.00 zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej dzie­ci i mło­dzież na spo­tka­nie Koła Misyj­ne­go. W spo­tka­niu weź­mie udział p. Krzysz­tof, któ­ry był wolon­ta­riu­szem misyj­nym w Peru Pod­czas spo­tka­nia podzie­li się swo­im doświad­cze­niem z pra­cy misyj­nej w tym kraju.

 10. Nato­miast na małym boisku przy sta­dio­nie „Boro­wia­ka” w sobo­tę o godz. 14.00 odbę­dzie się mecz pił­ki noż­nej: księ­ża kon­tra straż­ni­cy miej­scy z Chojnic.

 11. Wspól­no­ta Wie­czer­nik zapra­sza na Ogól­no­pol­skie Czu­wa­nie Kato­lic­kiej Odno­wy w Duchu Świę­tym, któ­re odbę­dzie się 18 maja w Czę­sto­cho­wie. Zapi­sy przyj­mu­je Ksiądz Piotr. Zachę­ca­my i zapra­sza­my Para­fian do wzię­cia udziału.

 12. Wydział Dusz­pa­ster­ski zapra­sza wszyst­kich, któ­rzy pra­gną odno­wy die­ce­zji pel­pliń­skiej, do udzia­łu w kolej­nym Die­ce­zjal­nym Forum Dusz­pa­ster­skim „U źró­dła łaski”, któ­re odbę­dzie się 18 maja br. w bazy­li­ce kate­dral­nej w Pelplinie.

 13. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha św. Kolek­ta będzie prze­zna­czo­na na remont WSD w Pelplinie.

 14. Za tydzień w nie­dzie­lę w Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go, w duchu jed­no­ści, wspól­ną posłu­gę litur­gicz­ną będą peł­ni­ły Wspól­no­ty: Krąg Biblij­ny, Ruch Trzeź­wo­ści, Ryce­rze Kolum­ba, Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej doro­śli i dzie­ci, Kół­ko Misyj­ne, Wspól­no­ta Mał­żeń­ska, Cari­tas, KSM, Rodzi­na Szka­ple­rza świę­te­go, Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Civi­tas Chry­stia­na oraz Odno­wa w Duchu Świę­tym „Wie­czer­nik”.

W Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go wszyst­kie wymie­nio­ne Wspól­no­ty zapra­sza­ją Para­fian do wspól­ne­go rado­sne­go Uwiel­bie­nia przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem od godzi­ny 15.00 do 17.00

 1. W dniach od 7 do 13 sierp­nia wyru­szy II Boro­wiac­ka Piel­grzym­ka Rowe­ro­wa na Jasną Górę. Zapi­sy u Księ­dza Piotra.

 2. W dniu 8 czerw­ca zapra­sza­my do udzia­łu w para­fial­nym spły­wie kaja­ko­wym rze­ką Zbrzy­cą z Leśna do Rol­bi­ka. Cena wyjaz­du to 130 zł i obej­mu­je: prze­jazd auto­ka­rem w obie stro­ny, poczę­stu­nek na tra­sie spły­wu, wyna­jem kaja­ku, dwu­da­nio­wy obiad na zakoń­cze­nie oraz kawę i cia­sto. Zapi­sy u ks. Pio­tra do 26 maja.

 3. 2 czerw­ca nasza para­fia orga­ni­zu­je w par­ku boro­wiac­kim pik­nik rodzin­ny z kon­cer­tem muzy­ki reli­gij­nej. Zapra­sza­my się do włą­cze­nia w orga­ni­za­cję. Pro­si­my przy­no­sić drob­ne i więk­sze fan­ty i skła­dać je do kosza przy­go­to­wa­ne­go przy ołta­rzu św. Marii Mag­da­le­ny. To, co jest w jesz­cze nowe, a zale­ga od daw­na w sza­fie może ucie­szyć kogoś innego. 

 4. W zakry­stii i przed kościo­łem do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”.

Msze św. w tym tygodniu:

w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Kry­sty­nę Kaszu­bow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Kry­sty­nę Lewiń­ską w śro­dę o godz. 18.00, za śp. Roma­na Jeżew­skie­go w pią­tek o godz. 18.00

w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Fran­cisz­kę Cza­piew­ską w czwar­tek o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Janu­sza Sar­now­skie­go z ul. Przy­to­ro­wej (l.73), śp. Toma­sza Ryka­czew­skie­go z ul. Dwor­co­wej (l.49), śp. Eufe­mię Kucz­kow­ską z ul. Spor­to­wej (l.85), śp. Kazi­mie­rza Połom ze Stru­gi (l.77), śp. Bar­ba­rę Kosie­dow­ską z ul. Sta­ro­gardz­kiej (l.91) jej pogrzeb odbę­dzie się w ponie­dzia­łek o godz. 11.00, śp. Hil­de­gar­dę Ufnow­ską (l. 82) z ul. Przy­to­ro­wej, jej pogrzeb we wto­rek o 9.30.

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 5 maja 2024 r.

 1. Dziś pod­czas Mszy o godz. 8.45 przy­ję­cie nowych człon­ków Róż Różań­co­wych, a po niej spo­tka­nie Żywe­go Różańca.

 2. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę obcho­dzi­my Dni Krzy­żo­we, czy­li dni modlitw o dobre uro­dza­je: w ponie­dzia­łek przed ran­ną Mszą św. o godz. 6.15, we wto­rek o godz. 17.45, a w śro­dę łącz­nie z Nowen­ną przed Mszą św. o godz. 8.45.

 3. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we: w dni powsze­dnie po Mszach św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­lę po wie­czor­nej Mszy św. Zachę­ca­my do uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwach przy krzy­żach przy­droż­nych i kapliczkach.

 4. W śro­dę uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa, głów­ne­go patro­na Pol­ski. Zapra­sza­my tego dnia na nowen­nę do MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy o godz. 8.45 i 18.00. W tym tygo­dniu będzie­my modlić się za miesz­kań­ców ulic: Polnej, Sło­necz­nej, Kwia­to­wej, Brzo­zo­wej, Leśnej, Budow­la­nej, Spo­koj­nej, Sosno­wej, Sikor­skie­go i Sien­kie­wi­cza oraz Kur­ko­wa i Stodółek.

 5. W śro­dę o godz. 19.00 zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej na spo­tka­nie dla mał­żon­ków, pra­gną­cych pogłę­bić dia­log mał­żeń­ski. Te spo­tka­nia nie mają cha­rak­te­ru terapeutycznego.

 6. Rów­nież w śro­dę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. a o godz. 20.30 wspól­ny różaniec.

 7. Kate­che­za dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o 16.30 w sal­ce parafialnej.

 8. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na zbli­ża­ją­ce się remon­ty, czy­li zmia­nę oka­blo­wa­nia pod nagło­śnie­nie i pierw­szy etap malo­wa­nia naszej świątyni.

 9. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w pie­szej piel­grzym­ce do Wie­la. Wzo­rem ubie­głych lat opie­kę nad piel­grzy­ma­mi spra­wu­ją księ­ża i stra­ża­cy z naszej para­fii. Piel­grzym­kę roz­pocz­nie­my w naj­bliż­szą sobo­tę Mszą św. o godz. 6.00, po któ­rej wyru­szy­my do Wie­la. Uwa­ga: nie będzie Mszy św. o 6.30. O 8.30 wyru­szy piel­grzym­ka bie­go­wa. Na miej­scu przy­wi­ta­nie o godz. 12.00, a o godz. 15.00 Dro­ga Krzy­żo­wa na Górach. Oso­by, któ­re nie mają pojaz­du będą mogły wró­cić do Czer­ska auto­bu­sem o godz. 15.00 i 17.30 (do Krzy­ża będzie ostat­ni kurs). Prze­jazd jest bez­płat­ny, za co dzię­ku­je­my Panu Maria­no­wi Gołuń­skie­mu. Chęt­ni będą mogli doje­chać tym auto­ka­rem w nie­dzie­lę na sumę odpu­sto­wą (wyjazd spod kościo­ła o godz.9.00). Tra­dy­cyj­nie o godz. 11.00 spod kościo­ła wyru­szy piel­grzym­ka moto­cy­klo­wa (Msza św. od godz. 10.30). W tym roku dołą­czą moto­cy­kli­ści ze Sta­ro­gar­du Gd. z ks. Karo­lem. W związ­ku z piel­grzym­ką do Wie­la, Ryce­rze Kolum­ba pro­po­nu­ją czap­ki z logiem para­fii, któ­re będą nas wyróż­nia­ły. Bar­dzo pro­si­my o zało­że­nie na piel­grzym­kę koszu­li i czap­ki z logo parafii.

 10. Z racji piel­grzym­ki do Wie­la w sobo­tę biu­ro para­fial­ne będzie nieczynne.

 11. Msze św. w tym tygodniu:

w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za śp. Mie­czy­sła­wa Oko­nek w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, za śp. Jerze­go Plu­tow­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00, za śp. Mał­go­rza­tę Leli­wa-Pru­szak w pią­tek o godz. 18.00

w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zyg­mun­ta Soj­kę w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Kry­sty­nę Brań­ka w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Marię Kie­drow­ską we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Wie­sła­wa Gaj­li w śro­dę o godz. 18.00, za śp. Mar­ka Woliń­skie­go w pią­tek o godz. 18.00.

W minio­nym cza­sie ode­szli do wieczności

 • Roman Gla­ner (l. 68) z Kurkowa
 • Jerzy Ossow­ski (l. 75) z ul. Tucholskiej
 • Marek Butow­ski (l. 68) z ul. Chojnickiej
 • Janusz Sar­now­ski (l. 75) z ul. Przy­to­ro­wej. Jego pogrzeb we wto­rek o 9.30.
 • Tomasz Ryka­czew­ski (l. 49) z ul Dwor­co­wej. Jego pogrzeb w śro­dę o 11.15

Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie…