XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 24 września2023 r.

 1. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­po­czy­na się mie­siąc paź­dzier­nik, a więc mie­siąc różań­ca św. Zachę­ca­my wszyst­kich do odma­wia­nia różań­ca. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w naszym koście­le codzien­nie o godz. 8.20 i 17.30. Poran­ny róża­niec pro­wa­dzą poszcze­gól­ne Róże Różań­co­we. Nato­miast róża­niec dla dzie­ci od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 16.20. W nie­dzie­le zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa różań­co­we o godz. 17.30.

 2. Rów­nież w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a po Mszy św. o godz. 12.30 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św. Pod­czas Mszy św. poświę­ci­my różańce.

 3. W ponie­dzia­łek 25 wrze­śnia obę­dzie się piel­grzym­ka na Jasną Górę. Wyjazd o 6.00 z par­kin­gu przy Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym. Jest jesz­cze kil­ka wol­nych miejsc.
 4. W ponie­dzia­łek o godz. 16.15 zapra­sza­my na pró­bę schol­ki, a we wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. zbiór­ka ministrantów.
 5. Spo­tka­nie mło­dzie­ży klas VIII któ­rzy pra­gną roz­po­cząć przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia i przy­naj­mniej jed­ne­go z rodzi­ców lub opie­ku­nów odbę­dzie się w czwar­tek, 28 wrze­śnia o godz. 19.00 w kościele.
 6. W naj­bliż­szy czwar­tek, 28 wrze­śnia, jak co roku przy­łą­cza­my się do mię­dzy­na­ro­do­wej akcji “Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go na uli­cach miast” modląc się w inten­cji naszej Ojczy­zny o godz. 15.00. W naszym mie­ście zapra­sza­my do przy­łą­cze­nia się do wspól­ne­go odmó­wie­nia Koron­ki w nastę­pu­ją­cych miej­scach: pomnik Jana Paw­ła II, przy krzy­żu na uli­cy Łukow­skiej, przy krzy­żu na skrzy­żo­wa­niu uli­cy Tuchol­skiej i 21 lute­go, przy koście­le, par­king LIDLA, par­king Bie­dron­ki (małej), plac przy fon­tan­nie, na ul. Wie­lew­skiej przed figu­rą Mat­ki Bożej Fatim­skiej i skwer przy ul. Bema.

 7. Zapra­sza­my mło­dzież na spo­tka­nia KSM‑u w każ­dy pią­tek o godz. 19.00 w sal­ce para­fial­nej. Na te spo­tka­nia zapra­sza­my tak­że uta­len­to­wa­na muzycz­nie mło­dzież któ­ra chcia­ła­by dołą­czyć do mło­dzie­żo­we­go zespołu.
 8. W sobo­tę, 30 wrze­śnia, nastą­pi uro­czy­ste otwar­cie i poświę­ce­nie nowej musz­li kon­cer­to­wej w Par­ku Boro­wiac­kim. Wło­da­rze mia­sta ser­decz­nie zapra­sza­ją miesz­kań­ców na godz. 12.00.

 9. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na Ogól­no­pol­skie Mar­ga­ret­ko­we Dni Modlitw za Kapła­nów 25, 26 i 27 wrze­śnia po Mszy św. o 8.45.

 10. Ser­decz­nie dzię­ku­ję Ryce­rzom Kolum­ba za oczysz­cze­nie i poma­lo­wa­nie resz­ty drzwi naszej świą­ty­ni i wyko­na­nie innych prac.

 11. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w sobo­tę od godz. 7.00 do 8.45. Ser­decz­nie zapraszamy.

 12. Roz­strzy­gnę­li­śmy kon­kurs na nazwę para­fial­nej gazet­ki. Wpły­nę­ło ok 60 pomy­słów. Wszyst­kich któ­rzy zgło­si­li swo­je pro­po­zy­cje zapra­sza­my do zakry­stii po odbiór nagro­dy-wyróż­nie­nia. Nagro­dę głów­na za naj­lep­szy pomysł otrzy­ma ks. Piotr. Jego pomysł na nazwę gazet­ki to “List od MM”.
 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Edy­tę Łan­gow­ską we wto­rek o godz. 6.30, Elż­bie­tę Łan­gow­ską we wto­rek o godz. 8.45, Tade­usza Pobłoc­kie­go w czwar­tek o godz. 18.00, Edwar­da Dahl­ke w nie­dzie­lę o godz. 6.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Kazi­mie­rza Leli­wa-Pru­szak w ponie­dzia­łek o godz. 18.00

- za dusze zmar­łych w ostat­nim kwar­ta­le człon­ków Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci: Tere­sę Jasnoch w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Zofię Smo­leń z ul. Trans­por­tow­ców. Wiecz­ny odpoczynek …

Infor­ma­cja dla miesz­kań­ców Krzy­ża: zosta­ła przed­sta­wio­na wyce­na remon­tu ele­wa­cji zewnętrz­nej kapli­cy oraz prze­rób­ki wewnątrz. Fir­ma ART.-POL z Odrów wyko­na inwe­sty­cję za 145 000 zł. Bra­ku­je więc 35 000 zł. Roz­po­czę­cie prac ma nastą­pić w naj­bliż­szym cza­sie – być może jutro.

XXV TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
06:30 † mąż Mie­czy­sław Dora­wa w 12. r. śm. oraz rodzi­ce z ob. str.
06:30 † Edward, Marian­na, Ste­fa­nia Żuber oraz Mak­sy­mi­lian i Zofia Pryba
Ponie­dzia­łek 08:45 W inten­cji Apo­stol­stwa Pomo­cy Duszom Czyśćcowym
25 wrze­śnia 18:00 † Ire­na, Józef, Zdzi­sław i Kata­rzy­na Podlewscy
18:00 † Kazi­mierz Leli­wa-Pru­szak w 30. dzień po pogrzebie
06:30 † Edy­ta Łan­gow­ska w 1. r. śm.
06:30 † Ste­fan Kar­czyń­ski w 8. r. śm.
Wto­rek 08:45 † Elż­bie­ta Łan­gow­ska w 1. r. śm. oraz mąż Józef w 20. r. śm.
26 wrze­śnia 18:00 † Kazi­mierz w 9. r. śm. i Zofia Ufnow­scy oraz zm. rodzi­ce z ob. str.
18:00 † Urszu­la Rom­plew­ska z ok. ur.
06:30 O Boże błog. i opie­kę MB dla Anny i Hen­ry­ka w 55. r. ślubu
Śro­da 08:45 wol­na intencja
27 wrze­śnia 18:00 † Ber­nard Brze­skow­ski w 3. r. śm.
18:00 O Boże błog. i opie­kę MB dla rodzi­ny Fran­cisz­ka Miszker
06:30 † Roman Kulas w 6. r. śm.
06:30 † Boże­na Rekowska-Bartosz
Czwar­tek 08:45 † Syl­wia, Jan, Piotr i Roman Ossowscy
28 wrze­śnia 18:00 † Kry­stian Żabiń­ski z ok. ur.
18:00 † Tade­usz Pobłoc­ki w 1. r. śm.
06:30 † Domi­nik Jaż­dżew­ski i Dariusz Glazer
06:30 W pew­nej intencji
Pią­tek 08:45 † zmar­li w ostat­nim kwar­ta­le człon­ko­wie Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci: Tere­sa Jasnoch
29 wrze­śnia 18:00 † Maria i Piotr Kolada
18:00 † Ste­fa­nia i Jan Szamoccy
06:30 † Danu­ta i Fran­ci­szek Sękow­scy oraz zm. rodzi­ce z ob. str. i zm. z rodzin: Gref­ka, Wycin­ka i Sękowskich
06:30 † Fran­ci­szek Kla­man w 20. r. śm., żona Wan­da i syn Kazimierz
Sobo­ta 08:45 † Ewa i Edmund Bur­czyk oraz Kry­sty­na i Jerzy Jopek
30 wrze­śnia 08:45 † Kazi­mierz Bonin w 12. r. śm., żona Hele­na i syn Romuald
08:45 † Kami­la Kuli­sie­wicz w 2. r. śm.
18:00 † Kazi­mierz Krygier
06:30 † Edward Dahl­ke w 1. r. śm.
07:30 † Zofia i Hen­ryk Linda
08:45 W inten­cji Róż Różańcowych
Nie­dzie­la 10:00 Z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. oraz opie­kę MB dla Marii w dn. 16. ur.
1 paź­dzier­ni­ka 11:00 † Fran­ci­szek Hop­pe w 20 r. śm. oraz żona Genowefa
12:30 † Edy­ta Fie­rek w 3. r. śm.
18:00 † Ger­tru­da i Wła­dy­sław Fierek

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 17 września 2023 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na dzi­siej­szą kolek­tę na WSD w Pelplinie.

 2. W ponie­dzia­łek obcho­dzi­my świę­to św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, patro­na Pol­ski i mło­dzie­ży. Tra­dy­cyj­nie w tym dniu zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.00 mło­dzież naszej para­fii, a szcze­gól­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia oraz przy­naj­mniej jed­ne­go z rodzi­ców. Po Mszy św. odbę­dzie się spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne przed dru­gim rokiem formacji.
 3. Uczniów klas VIII i star­szych, któ­rzy pra­gną roz­po­cząć przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia zapra­sza­my na spo­tka­nie w czwar­tek, 28 wrze­śnia, o godz. 19.00. Na to spo­tka­nie zapra­sza­my rów­nież przy­naj­mniej jed­ne­go z rodzi­ców lub opiekunów. 
 4. W naj­bliż­szy pią­tek o godz. 16.00 zapra­sza­my do sal­ki wszyst­kie dzie­ci na spo­tka­nie Koła Misyj­ne­go. Spo­tka­nia odby­wa­ją się zawsze w dru­gi i czwar­ty pią­tek mie­sią­ca o godz. 16.00.
 5. Spo­tka­nia Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży odby­wa­ją się w każ­dy pią­tek o godz. 19.00 w dużej sal­ce para­fial­nej. Ser­decz­nie zapraszamy.
 6. Ks. Paweł zapra­sza uta­len­to­wa­ną muzycz­nie mło­dzież do mło­dzie­żo­we­go zespo­łu muzycznego.
 7. W przy­szły ponie­dzia­łek, 25 wrze­śnia, odbę­dzie się piel­grzym­ka na Jasną Górę. Wyjazd o godz. 6.00, a powrót ok. godz. 3.00. Koszt 120 zł. Zapi­sy w zakrystii.
 8. W sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 9. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wyko­na­nie i ofia­ro­wa­nie sto­ja­ków na gazety. 
 10. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne w ubie­głą nie­dzie­lę na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 10.340 zł. W tym tygo­dniu ure­gu­lo­wa­li­śmy należ­ność za remont góry wika­riat­ki. Koszt remon­tu wyniósł 41.500 zł.
 11. Zachę­ca­my do zabie­ra­nia ze sobą gazet­ki para­fial­nej, któ­ra znaj­du­je się na sto­ja­kach pod chó­rem i w dzwon­ni­cy, a w zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.
 12. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jana Ossow­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 6.30, Marię Pokrzy­wiń­ską w czwar­tek o godz. 6.30, Zofię Omie­czyń­ską w pią­tek o godz. 18.00, Tere­sę Ossow­ską w sobo­tę o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Danu­tę Sta­wic­ką w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Rafa­ła Ossow­skie­go w śro­dę o godz. 18.00. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje XXIV TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data

Godz.

Inten­cja

06:30

Jan Ossow­ski w 1. r. śm.

06:30

zm. z rodzin Stor­mow­skich i Labon

Ponie­dzia­łek

08:45

O Boże błog. i op. MB dla Księ­dza Pra­ła­ta Hen­ry­ka Kotlen­gi z ok. r. świę­ceń kapłańskich

18 wrze­śnia

08:45

Mate­usz Śledź (greg.)

18:00

Raj­mund Rydz­kow­ski w 3. r. śm.

18:00

Danu­ta Sta­wic­ka w 30. dzień po pogrzebie

06:30

Ste­fa­nia Połom w 8. r. śm. oraz mąż Tadeusz

06:30

Grze­gorz i Wan­da Miro­ta oraz zm. rodzi­ce z ob. str.

Wto­rek

08:45

Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog., dary Ducha Świę­te­go i opiekę

MB dla Anny i Toma­sza oraz córek z ok. 14. r. ślubu

19 wrze­śnia

08:45

Mate­usz Śledź (greg.)

18:00

Cze­sław Sto­pa w 6. r. śm. oraz rodzi­ce z ob. str.

18:00

Ste­fan Basza­now­ski w 10. r. śm. oraz żona Maria

06:30

Jerzy Brze­ziń­ski

06:30

Grze­gorz Pastwa w 3. r. śm.

Śro­da

08:45

Zyg­munt w dn. ur. i Boro­ni­sła­wa Kujaw­scy oraz zm. rodzi­ce z ob. str.

20 wrze­śnia

08:45

Mate­usz Śledź (greg.)

18:00

Ire­na i Alfons Górnowicz

18:00

Rafał Ossow­ski w 30. dzień po pogrzebie

06:30

Maria Pokrzy­wiń­ska w 1. r. śm.

06:30

Jerzy Krzyż­kow­ski w 2. r. śm. oraz rodzi­ce Anna i Marian

Czwar­tek

08:45

Marian Kie­drow­ski oraz zm. rodzi­ce z ob. str.

21 wrze­śnia

08:45

Jadwi­ga i Edmund Grzy­wacz, Zofia i Wik­tor Cza­piew­scy oraz zm. z rodzi­ny z

ob. str.

18:00

Andrzej Przy­byl­ski

Data

Godz.

Inten­cja

06:30

Kry­sty­na Kuchar­ska w 10. r. śm. oraz zm. rodzi­ce Kuchar­scy i Kitowscy

06:30

Jadwi­ga Thie­de w 5. r. śm. oraz mąż Tadeusz

Pią­tek

08:45

Edmund Podol­ski w 9. r. śm. oraz Miro­sław Jonak

22 wrze­śnia

08:45

Jadwi­ga i Edmund Grzy­wacz, Zofia i Wik­tor Cza­piew­scy oraz zm. z rodzi­ny z

ob. str.

18:00

Jadwi­ga Narloch w dn. ur., mąż Wła­dy­sław oraz cór­ka Krystyna

18:00

Zofia Omie­czyń­ska w 1. r. śm.

06:30

Z podz. za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie dla Elż­bie­ty z ok. 70. r.

06:30

Z podz. za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie dla Marii z ok. 90. r. ur.

06:30

Sta­ni­sła­wa Niklasz oraz mąż Ryszard

Sobo­ta

08:45

Tere­sa Ossow­ska w 1. r. śm.

23 wrze­śnia

08:45

rodzi­ce Oty­lia i Bole­sław Tro­ka, teścio­wie Anna i Jan oraz syn Jaro­sław Weilandt

08:45

Jadwi­ga i Edmund Grzy­wacz, Zofia i Wik­tor Cza­piew­scy oraz zm. z rodzi­ny z ob. str.

18:00

Jadwi­ga Kitowska

06:30

Wła­dy­sła­wa Sabi­niarz w 7. r. śm.

07:30

Cze­sła­wa i Wła­dy­sław Gref­ka oraz syn Kazimierz

08:45

W inten­cji Parafian

Nie­dzie­la

10:00

Łukasz Kaszu­bow­ski z ok. 18. r. śm.

24 wrze­śnia

11:00

wol­na intencja

12:30

Kry­sty­na i Hen­ryk Brze­scy oraz ich cór­ka Anna Szpręga

12:30

Jadwi­ga i Edmund Grzy­wacz, Zofia i Wik­tor Cza­piew­scy oraz zm. z rodzi­ny z ob. str.

18:00

Hele­na Jesz­ke w 12. r. śm.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 10 września 2023 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na nasze pra­ce para­fial­ne, rów­nież za ofia­ry indywidualne.
 2. Po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św., a o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.
 3. W śro­dę o godz. 20.00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo fatim­skie. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec.
 4. W czwar­tek przy­pa­da Świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża św. Zapra­sza­my na sumę odpu­sto­wą do Krzy­ża o godz. 17.00.
 5. W pią­tek przy­pa­da wspo­mnie­nie NMP Bole­snej, patron­ki ADŚ, ale na Mszę św. w inten­cji apo­stol­stwa zapra­sza­my w czwar­tek o godz. 8.45.
 6. W ponie­dzia­łek o godz. 16.15 zapra­sza­my na pró­bę schol­ki, a o godz. 16.00 zapra­sza­my do Ora­to­rium wszyst­kich Ryce­rzy Nie­po­ka­la­nej oraz tych, któ­rzy pra­gną dołą­czyć do Rycerstwa.
 7. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. zbiór­ka mini­stran­tów. Zachę­ca­my do wstą­pie­nia do LSO.
 8. W pią­tek o godz. 19.00 spo­ty­ka się Krąg Biblij­ny. Zachę­ca­my do wspól­ne­go roz­wa­ża­nia sło­wa Boże­go w Oratorium.
 9. Rów­nież w pią­tek o godz. 19.00 w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się kolej­ne spo­tka­nie Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży. Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież klas 7 i 8, mło­dzież szkół ponad­pod­sta­wo­wych i studentów.
 10. Przy­po­mi­na­my, że 18 wrze­śnia, we wspo­mnie­nie św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, zapra­sza­my na Mszę św. wie­czor­ną, po któ­rej odbę­dzie się spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne przed dru­gim rokiem for­ma­cji. Zapra­sza­my kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia oraz przy­naj­mniej jed­ne­go z rodzi­ców. W sobo­tę, 16 wrze­śnia, w godz. 11.00−14.30 kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia w Ora­to­rium (mała sal­ka) mogą odbie­rać indeksy.
 11. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na WSD w Pelplinie.
 12. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Tade­usza Puczyń­skie­go w śro­dę o godz. 18.00

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Tere­sę Jasnoch we wto­rek o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Annę Wycin­ka ze Zło­to­wa wyb. pod Łub­nę i ś.p. Kazi­mie­rza Leli­wa-Pru­szak z ul. Śli­wic­kiej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje XXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
06:30 † mat­ka Hele­na Banach w 2. r. śm. oraz dusze w czyść­cu cierpiące
06:30 † Sta­ni­sław Bie­sek w 3. r. śm. i z ok. ur.
Ponie­dzia­łek 08:45 O zdro­wie dla Tere­sy oraz w inten­cji † Kazimierz
11 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Wacław Sumion­ka i rodz. z ob. str.
18:00 † Zmar­li z rodzin Pozor­skich, Wrzał­ka, Rostan­kow­skich, Schmi­tów, Łąc­kich, Kiel­bra­tow­skich i za dusze w czyść­cu cierpiące
06:30 †  Józef Nakiel­ski oraz żona Franciszka
06:30 † za dusze w czyść­cu cierpiące
Wto­rek 08:45 wol­na intencja
12 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Bar­ba­ra Dura­jew­ska w r. śm.
18:00 † Tere­sa Jasnoch w 30. dzień po pogrzebie
06:30 † Jerzy Gru­bich w 20. r. śm.
06:30 † Euge­nia Brze­ziń­ska w dn. im. oraz zm. z rodzin Brze­ziń­skich, Czu­bów i Cicheckich
Śro­da 08:45 † Ste­fa­nia Mania w 20. r. śm. oraz zm. rodzice
13 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Tade­usz Puczyń­skich w 1. r. śm.
18:00 † Jacek Grzegorzewski
06:30 † Edmund Paw­łow­ski w 2. r. śm.
06:30 † Józef i Mar­ta Wielewiccy
Czwar­tek 08:45 W inten­cji ADŚ z ok. świę­ta patronalnego
14 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Adam w 2. r. śm.
06:30 † Wal­fry­da, Józef, Tade­usz Puszczyńscy
06:30 O Boże błog. i op. MB dla Anny z rodziną
Pią­tek 08:45 † Józef Falk, syn Miro­sław, Zofia i Feliks Knuth
15 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Jan Szu­daj­ski w r. śm. oraz rodzi­ce z ob. str.
18:00 O Boże błog. i op. MB dla Danu­ty Hel­ta z ok. 70. r. ur.
06:30 O Boże błog. i op. MB dla Kami­li z ok. ur.
06:30 † Leszek Klug­man oraz zm. rodzi­ce i krew­ni z ob. str.
Sobo­ta 08:45 † Kla­ra i Józef Łan­gow­scy, Jadwi­ga i Jaro­sław Brze­ziń­scy oraz zm. z rodziny
16 wrze­śnia 08:45 † Edel­traut Kamiń­ska oraz mąż Edmund
08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † zm. z rodzin Jaż­dżew­skich, Rze­piń­skich i Kry­ger oraz za dusze w czyść­cu cierpiące
06:30 † Romu­ald Bonin w dn. ur.
07:30 † Hen­ryk Bobiń­skich oraz rodzi­ce Anna i Ignacy
08:45 W inten­cji Parafian
Nie­dzie­la 10:00 † Sta­ni­sła­wa i Jan Basza­now­scy, Wła­dy­sła­wa i Alfred Redwanz oraz Kry­sty­na Kasprzak
17 wrze­śnia 11:00 † Romu­ald Bonin, rodzi­ce Hele­na i Kazi­mierz oraz teścio­wie Roza­lia i Jan
12:30 † Jani­na, Anto­ni, Miro­sła­wa Sto­pa oraz zm. z rodziny
12:30 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Wan­da i Sta­ni­sław Zabroc­cy oraz zm. rodzi­ce z ob. str.

 

Intencje XXII TYDZIEŃ ZWYKŁY

Data Godz. Inten­cja
06:30 † Edward Tylic­ki w 2. r. śm. oraz Jan i Zofia Szulc
06:30 † Ali­cja i Sta­ni­sław Maniow­scy oraz rodzi­ce z ob. str.
Ponie­dzia­łek 08:00 Roz­po­czę­cie Roku Szkolnego
4 wrze­śnia 08:00 † Zyg­munt Paz­da w 3. r. śm. oraz rodzi­ce z ob. str.
18:00 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Zenon Gla­ner w 30. dzień po pogrzebie
06:30 †  Ste­fan Sie­rac­ki w 19. r. śm., zm. rodzi­ce oraz zm. z rodz. Sierackich
06:30 † Agniesz­ka, Jan Józe­fa i Kazi­mierz Cza­piew­scy oraz Wła­dy­sła­wa Jasnoch
Wto­rek 08:45 † Jani­na Drew­czyń­ska w 1. r. śm.
5 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Hen­ryk Duraj w 10. r. śm. oraz rodzi­ce z ob. str.
18:00 † Urszu­la Zabroc­ka w 30. dzień po pogrzebie
06:30 † Hen­ryk Kukliń­ski z ok. ur.
06:30 † Tere­sa Kono­no­wicz w 7. r. śm.
Śro­da 08:45 Z podz. za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze zdro­wie, błog. Boże dla Bar­ba­ry i Wło­dzi­mie­rza z ok. 48. r. ślubu
6 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Fran­ci­szek Cza­piew­ski w dn. ur. oraz żona Aniela
18:00 † Jerzy Kru­pa w 30. dzień po pogrzebie
06:30 O Boże błog. dla rodzi­ny Miszewskich
06:30 W inten­cji kapłanów
Czwar­tek 08:45 W inten­cji ADŚ
7 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 W inten­cji Odno­wy w Duchu Świętym
06:30 † Hen­ryk Jan­kow­ski i zm. rodzi­ce z ob. str.
06:30 † sio­strze­niec Seba­stian Klug­mann w 5. r. śm., rodzi­ce Bole­sław i Lidia Klug­mann i zm. rodzeństwo
Pią­tek 08:45 wol­na
8 wrze­śnia 08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Tere­sa Kono­no­wicz w 7. r. śm.
18:00 † Eufe­mia Rostan­kow­ska w 13. r. śm., mąż Fran­ci­szek i brat Władysław
06:30 † Ste­fa­nia Boś w 28. r. śm. i mąż Zygmunt
06:30 † Jadwi­ga Chi­rek w 19. r. śm.
Sobo­ta 08:45 † Ste­fa­nia i Kon­rad Saba­tow­scy oraz syn Henryk
9 wrze­śnia 08:45 † Miro­sła­wa Niklasz w 1. r. śm.
08:45 † Hele­na Banach w 2. r. śm.
08:45 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Ste­fan Lewiń­ski oraz rodzi­ce z ob. str.
06:30 † Rena­ta Kitow­ska z ok. ur.
07:30 † Fran­ci­szek Min­dak z ok ur. I w 31. r. śm. oraz zm. rodzi­ce i rodzieństwo
08:45 W inten­cji Parafian
Nie­dzie­la 10:00 † Sta­ni­sław Sza­ra­fin z ok. ur. i w r. śm.
10 wrze­śnia 11:00 † Józef Bru­ski w 9. r. śm., żona Jani­na oraz syno­wie Miro­sław i Roman
12:30 † Ire­na w 5. r. śm. i mąż Alfons
12:30 † zm. rodzi­ce Kubi­szew­scy i Durzyńscy
12:30 † Mate­usz Śledź (greg.)
18:00 † Cze­sław w 10. r. śm., Łucja Sto­pa oraz zm. z rodzin Ring Stopa

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 3 września 2023 r.

 1. Spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca odbę­dzie się dzi­siaj po Mszy św. o 8.45, a o godz. 14.00 z ks. Mate­uszem wyru­sza auto­ka­ro­wa piel­grzym­ka do Sianowa.

 2. Jutro dzie­ci i mło­dzież roz­po­czy­na­ją NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024. Z tej oka­zji zapra­sza­my na Mszę świę­tą o godz. 8.00 dzie­ci i mło­dzież wszyst­kich szkół, nauczy­cie­li, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji, nauczy­cie­li eme­ry­to­wa­nych oraz rodzi­ców. Pod­czas Mszy świę­tej poświę­ci­my tor­ni­stry i przy­bo­ry uczniów klas pierw­szych. W tym dniu nie ma Mszy świę­tej o godz. 8.45.

 3. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do Pierw­szej Komu­nii św., a na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Spo­tka­nie przed chrztem w sobo­tę o 16.30. Od tego mie­sią­ca chrzty będą odby­wa­ły się zawsze w dru­gą nie­dzie­lę mie­sią­ca na Mszy św. o godz. 12.30. Kolek­ta – dru­ga w mie­sią­cu – jest prze­zna­czo­na na nasze remon­ty parafialne. 

 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 7.00 do 8.45 oraz po wie­czor­nej Mszy św.

 5. Od ponie­dział­ku wra­ca­my do przed­wa­ka­cyj­nych godzin urzę­do­wa­nia biu­ra para­fial­ne­go, z jed­nym wyjąt­kiem. W śro­dę biu­ro będzie czyn­ne od godz. 16.00 do 17.00, a nie jak dotychczas.

 6. W pią­tek na godz. 16.00 do sal­ki para­fial­nej zapra­sza­my dzie­ci pra­gną­ce nale­żeć do Kół­ka Misyj­ne­go. Nowym opie­ku­nem Kół­ka będzie ks. Piotr.

 7. Uwa­ga kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia z klas I szkół ponad­pod­sta­wo­wych! W sobo­tę od godz. 11.00 do 14.30 w małej sal­ce para­fial­nej (Ora­to­rium) będzie moż­na ode­brać indeks do bierz­mo­wa­nia. Nato­miast w ponie­dzia­łek, 18 wrze­śnia, zapra­sza­my kan­dy­da­tów i przy­naj­mniej jed­ne­go z rodzi­ców na Mszę św. o godz. 18.00. Po Mszy św. spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne w koście­le przed dru­gim rokiem formacji.

 8. Kate­che­tów zapra­sza­my na spo­tka­nie do sal­ki para­fial­nej, w ponie­dzia­łek, 4 wrze­śnia po wie­czor­nej Mszy św.

 9. Reak­ty­wu­je­my dzia­łal­ność Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży, któ­re­go opie­ku­nem będzie ks. Paweł. Wszyst­kich chęt­nych zapra­sza­my na pierw­sze spo­tka­nie w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 19.00 do małej sal­ki (Ora­to­rium).

 10. Oso­by, któ­re gra­ją na instru­men­tach bądź lubią śpie­wać i chcia­ły­by dołą­czyć do mło­dzie­żo­we­go zespo­łu muzycz­ne­go mogą zgła­szać się do ks. Pawła.

 11. W zakry­stii i przed kościo­łem do naby­cia nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 12. Na zakoń­cze­nie ser­decz­nie dzię­ku­ję za wszel­kie dowo­dy życz­li­wo­ści i modli­twy w mojej inten­cji, a Ryce­rzom Kolum­ba gorą­co dzię­ku­ję za pocię­cie drew­na i porząd­ki na ogro­dzie parafialnym.

 13. Msze św. w tym tygodniu:

- w 1 r. śmier­ci za ś.p. Jani­nę Drew­czyń­ską we wto­rek o godz. 8.45, Miro­sła­wę Niklasz w sobo­tę o godz. 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Zeno­na Gla­ner w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, Urszu­lę Zabroc­ką we wto­rek o godz. 18.00, Jerze­go Kru­pa w śro­dę o godz. 18.00

- w inten­cji Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci w czwar­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Danu­tę Przy­tar­ską z ul. Ander­sa, ma w ponie­dzia­łek odbę­dą się dwa pogrze­by: pogrzeb ś.p. Anny Wycin­ka ze Zło­to­wa wyb. pod Łub­nę o godz.9.30, a o godz. 11.00 pogrzeb ś.p. Kazi­mie­rza Leli­wa-Pru­szak z ul. Śli­wic­kiej. Wiecz­ny odpoczynek …