II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 luty 2024 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la „Ad Gen­tes” jest dniem soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. W związ­ku z tym przed kościo­łem trwa zbiór­ka na rzecz misji kato­lic­kich. Na nabo­żeń­stwo Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym zapra­sza­my o godz. 17.15.

 2. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. zbiór­ka mini­stran­tów i kandydatów.
 3. W związ­ku z trwa­ją­ca pere­gry­na­cją iko­ny MBNP, w tym tygo­dniu zapra­sza­my w śro­dę na nowen­nę o godz. 8.45 i 18.00 miesz­kań­ców naszej z ulic: Dwor­co­wej, Dra Zie­liń­skie­go, Ander­sa, Macz­ka, Ostrow­skie­go, Buko­wej, Bla­char­skiej, Szprę­gi oraz z miej­sco­wo­ści Budzi­ska i Zło­to­wo. Pra­gnie­my modlić się w inten­cji miesz­kań­ców wymie­nio­nych ulic, naszej Ojczy­zny oraz inten­cjach oso­bi­stych i waż­nych dla naszych rodzin. Pro­si­my, aby oso­by, któ­re pra­gną przy­jąć wize­ru­nek Mat­ki Bożej wrzu­ci­ły kart­kę z nazwi­skiem , adre­sem i nume­rem tele­fo­nu do skrzyn­ki na ołta­rzu MBNP.
 4. Rów­nież w śro­dę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. Będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. i wspól­ny różaniec.
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją pierw­szy pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz dodat­ko­wo w pią­tek od godz. 15.00 do 18.00.
 6. W pią­tek zapra­sza­my do spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20.
 7. W pią­tek zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzyżowej:

a) dzie­ci o godz.16.20
b) mło­dzież o godz. 18.45
c) wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30.

Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy św. połą­czo­nych w Dro­ga Krzy­żo­wą jest prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego. 

 1. W sobo­tę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pierw­szych pię­ciu sobót mie­sią­ca, a księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną. Kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ze szkół ponad­pod­sta­wo­wych zapra­sza­my na spo­tka­nie w koście­le o godz. 15.00.
 2. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca, a po Mszy św. o godz. 12.30 zapra­sza­my rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św.
 3. Cari­tas Die­ce­zjal­na zachę­ca do wpła­ca­nia 1,5% podat­ku na rzecz Cari­ta­su. Dzię­ki wasze­mu wspar­ciu Cari­tas może wspo­ma­gać hospi­cja, poma­gać cho­rym i star­szym oraz wpie­rać róż­ne­go rodza­ju dzie­ła dobro­czyn­ne w kra­ju i poza gra­ni­ca­mi. Przed kościo­łem Cari­tas Para­fial­na roz­pro­wa­dza świe­ce wiel­ka­noc­ne w cenie 15 i 10 zł. Moż­na też nabyć świe­ce pere­gry­na­cyj­ne w cenie 15 zł.
 4. Msze świę­te w tym tygodniu:

- w 1. r. śmier­ci — za śp. Tere­nię Diec w śro­dę o godz. 18.00 oraz za śp. Sta­ni­sła­wa Plich­ta w Nie­dzie­lę o godz. 6.30.

- w 30. dzień po pogrze­bie — za śp. Sta­ni­sła­wa Szre­der w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Ste­fa­na Lom­nitz we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Kry­sty­nę Boże­nę Stop­pa w śro­dę o godz. 6.30, za śp. Zbi­gnie­wa Gna­czyń­skie­go w śro­dę o godz. 18.00, za śp. Józe­fa Jesz­ke w pią­tek o godz. 18.00

- w inten­cji dusz czyść­co­wych od Apo­stol­stwa Pomo­cy Duszom Czyść­co­wym w ponie­dzia­łek o godz. 8.45

- w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

- w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

- w inten­cji Ryce­rzy Kolum­ba w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

11. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty: śp. Józe­fa Lewan­dow­skie­go z Będź­mie­ro­wic, a w ponie­dzia­łek odbę­dą się dwa pogrze­by: o godz. 9.30 pogrzeb śp. Andrze­ja Bar­tosz l. 73, z ul. Cze­re­śnio­wej oraz o godz. 11.0 pogrzeb ś.p. Kry­sty­ny Plu­tow­skiej l. 76 z ul. Sta­ro­gardz­kiej. Wiecz­ny odpoczynek …

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18 lutego 2024 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na WSD w Pel­pli­nie oraz w ubie­głym tygo­dniu na kolek­tę inwe­sty­cyj­ną i ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Na kolek­tę zebra­li­śmy 10. 870 zł. W przy­szłą nie­dzie­lę przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na rzecz misji „Ad Gentes”.

 2. Dziś w koście­le po Mszy o godz. 12.30 spo­tka­nie dla rodzi­ców dzie­ci któ­re w tym roku mają przy­stą­pić do I spo­wie­dzi i I Komu­nii świętej.

 3. W związ­ku z pere­gry­na­cją iko­ny MBNP w tym tygo­dniu zapra­sza­my w śro­dę na nowen­nę o godz. 8.45 i 18.00. Modlić będzie­my się za miesz­kań­ców z ulic: Koso­budz­kiej, Ogro­do­wej, Matej­ki, Trans­por­tow­ców, Woj­ska Pol­skie­go, Pod­le­śnej, Bocz­nej, Mic­kie­wi­cza, Czer­wo­nych Maków oraz Okrężnej.

 4. Śro­dę o 19.00 spo­tka­nie Róż Różań­co­wych: Św. Józe­fa – zele­tor p. Anna Sumion­ka, Św. Jana Chrzci­cie­la – zele­tor p. Boże­na Kla­man i Św. Tere­sy – zele­tor p. Tere­sa Niklasz.

 5. Oso­by, któ­re chcą dołą­czyć do wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca mogą zgła­szać się do biu­ra para­fial­ne­go lub w zakry­stii. Moż­na tak­że przyjść na spo­tka­nie 28 lute­go o godz. 19.00 do sal­ki parafialnej.

 6. W każ­dą śro­dę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie jest oka­zja do spo­wie­dzi św. O 20.30 odmó­wi­my wspól­nie Róża­niec święty.

 7. Proś­by o wpi­sa­nie do har­mo­no­gra­mu odwie­dzin iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy moż­na skła­dać do skrzyn­ki usta­wio­nej na bocz­nym ołtarzu.

 8. Dzię­ku­je­my tym, któ­rzy modli­li się w czwar­tek za rodzi­ców i rodzi­ny, któ­re doświad­czy­ły stra­ty dziec­ka. Kolej­na Msza św. w tej inten­cji oraz spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej odbę­dzie się 8 kwiet­nia o godz. 18.00.

 9. W pią­tek zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzyżowej:

a) dzie­ci o godz.16.20
b) mło­dzież o godz. 18.45
c) wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30

Kolek­ta zbie­ra­na pod­czas Mszy świę­tych połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą będzie prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

 1. Spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia klas ponad­pod­sta­wo­wych w sobo­tę od 15 do 16 w kościele.

 2. Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym dzi­siaj o godz. 17.15.

 3. Z wyprze­dze­niem infor­mu­je­my, że w dniach 16 – 20 mar­ca odbę­dzie się odno­wie­nie misji św., któ­re popro­wa­dzą ojco­wie kar­me­li­ci Sta­ni­sław Mier­nik i Bru­no Pie­chow­ski. W tym cza­sie odbę­dą się rów­nież reko­lek­cje szkol­ne, na któ­re ser­decz­nie zapra­sza­my dzie­ci i mło­dzież naszej parafii.

 4. W dniu 16 mar­ca, czy­li na począt­ku reko­lek­cji, mło­dzież naszej para­fii przy­stą­pi do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia. Uro­czy­stość zosta­nie poprze­dzo­na wnie­sie­niem reli­kwii św. Ojca Pio. 

 5. W dniach 26.04 – 30.04.2024 r. orga­ni­zu­je­my pię­cio­dnio­wą piel­grzym­kę do Wil­na i Trok Szcze­gó­ło­wy pro­gram znaj­du­je się na naszej stro­nie para­fial­nej, fb oraz w zakry­stii. Wię­cej infor­ma­cji u ks. Mateusza.

 6. Pan Bur­mistrz zapra­sza miesz­kań­ców na dzień otwar­ty odno­wio­ne­go Domu Kul­tu­ry w Czer­sku, dzi­siaj w godz. 14.00 do 18.00. Będzie moż­na obej­rzeć nowe wnę­trza oraz zapo­znać się z boga­tą ofer­tą Gmin­ne­go Cen­trum Kultury.

 7. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”. Zachę­ca­my też do zapo­zna­nia się w naszą Gazet­ką Parafialną.

 1. Msze św. w tym tygodniu:

w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za ś. p. Jerze­go Sza­lew­skie­go w sobo­tę o godz. 6.30

- w 30. dzień po pogrze­bie — za śp. Kry­sty­nę Roz­ma­ry­no­wicz w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Jani­nę Gol­lus w śro­dę o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty: śp. Bar­ba­rę Sukien­nik z ul Zło­tow­skiej, śp. Tade­usza Jani­kow­skie­go z ul. Bema, śp. Mario­lę Przy­byl­ską z ul. Mle­czar­skiej oraz śp. Grze­go­rza Łosiń­skie­go z ul. Rze­mieśl­ni­czej. Wiecz­ny odpoczynek …

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 11 lutego 2024 r.

 1. Dzi­siaj na Mszy św. godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św., a po Mszy św. roz­po­czy­na się trzy­dnio­wa Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, czy­li daw­ne nabo­żeń­stwo czter­dzie­sto­go­dzin­ne. Czu­wa­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem ma być wyna­gro­dze­niem za grze­chy i cza­sem pod­ję­cia posta­no­wień wiel­ko­post­nych przed Śro­dą Popiel­co­wą. Ado­ra­cja będzie trwa­ła do godz. 18.00. W ponie­dzia­łek i wto­rek Naj­święt­szy Sakra­ment będzie wysta­wio­ny po Mszy św. o godz. 8.45 do Mszy św. o godz. 18.00. Zachę­ca­my do nawie­dza­nia w te dni naszej świątyni. 

 2. We wto­rek po wie­czor­nej Mszy św. zbiór­ka mini­stran­tów i kandydatów.
 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da Śro­da Popiel­co­wa, któ­ra roz­po­czy­na okres Wiel­kie­go Postu. Msze św. odpra­wi­my o godz.: 6.30, 8.45, 11:00, 16.20 i 18.00, a w Krzy­żu o 17.30. Pod­czas wszyst­kich Mszy św. nasze gło­wy zosta­ną posy­pa­ne popio­łem na znak roz­po­czę­tej poku­ty. Pamię­taj­my, że w Popie­lec obo­wią­zu­je post ści­sły. Gorą­co zachę­ca­my do pod­ję­cia się tego wiel­kie­go aktu pokutnego.
 4. W śro­dę o godz. 19.00 zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej na wie­czór dla mał­żeństw, któ­re pra­gną pogłę­bić wza­jem­ne rela­cje. Spo­tka­nie nie ma cha­rak­te­ru tera­peu­tycz­ne­go, a więc nie trze­ba mówić o swo­ich problemach.
 5. W czwar­tek o godz. 17.00 zapra­sza­my na Mszę św. w inten­cji rodzi­ców i rodzin, któ­re doświad­czy­ły utra­ty dziec­ka. Zda­je­my sobie spra­wę jak wie­le osób dotknię­tych jest tą tra­ge­dią, dla­te­go pra­gnie­my oto­czyć was modli­twą i wspar­ciem. Po Mszy św. zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej, gdzie odbę­dzie się spo­tka­nie z ks. Sła­wo­mi­rem Ała­szew­skim, Die­ce­zjal­nym Dusz­pa­ste­rzem Rodzin.
 6. Naj­bliż­szy pią­tek jest dniem modli­twy i poku­ty za grzech wyko­rzy­sta­nia sek­su­al­ne­go mało­let­nich w Koście­le. W tej inten­cji będzie­my się modlić za Mszach św. i nabo­żeń­stwach Dro­gi Krzyżowej. 
 7. Dro­gi Krzy­żo­we roz­po­czy­na­my już w ten piątek:
  a) dla dzie­ci o godz.16.20
  b) dla mło­dzie­ży o godz. 18.45
  c) dla wszyst­kich o godz. 8.15 i 17.30
  Kolek­ta pod­czas Mszy św. połą­czo­nych z Dro­gą Krzy­żo­wą tra­dy­cyj­nie będzie prze­zna­czo­na na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego. 
 8. Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym od przy­szłej nie­dzie­li o godz. 17.15.
 9. Tra­dy­cyj­nie   na począt­ku Wiel­kie­go Postu w Koście­le prze­ży­wa­my Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Narodu. 
 10. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 11. Kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ze szkół ponad­pod­sta­wo­wych zapra­sza­my na spo­tka­nie w sobo­tę (17 lute­go) od godz. 15.00 do 16.00 w kościele.
 12. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 12.30 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na WSD w Pelplinie.
 13. W naszej para­fii trwa pere­gry­na­cja iko­ny MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Rodzi­ny pra­gną­ce przy­jąć wize­ru­nek Mat­ki Bożej mogą skła­dać swo­je zgło­sze­nie do skrzyn­ki przy ołta­rzu MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Pro­si­my, aby na kart­ce podać nazwi­sko, adres i numer telefonu.
 14. Msze św. w rym tygodniu:
  - 30 dzień po pogrze­bie za ś. p. Annę Plich­ta w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Hen­ry­ka Miloch we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Hali­nę Lan­dow­ską oraz śp. Lesz­ka Narloch w sobo­tę o godz. 8.45.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Edwi­na Gostom­skie­go z ul. Der­dow­skie­go, śp. Rafa­ła Drąż­kow­skie­go z ul. More­lo­wej, śp. Iwo­nę Kop­pa z ul. 21 lute­go oraz śp. Kazi­mie­rza Łan­gow­skie­go z Będź­mie­ro­wic. W ponie­dzia­łek o godz. 11.00 odbę­dzie się pogrzeb śp. Bar­ba­ry Sukien­nik z ul. Zło­tow­skiej. Wiecz­ny odpoczynek …

Intencje VI tydzień zwykły

V NIEDZIELA ZWYKŁA 4 lutego 2024 r.

 1. W tym tygo­dniu zakoń­czy­ły się przy­ję­cia kolę­du­ją­cych kapła­nów. W tym roku przy­ję­ło nas ok. 83 % rodzin. Wyra­ża­my naszą wdzięcz­ność za oka­zy­wa­ną życz­li­wość, modli­twy, roz­mo­wy, poczę­stun­ki i ofia­ry kolędowe. 
 2. Po Mszy św. o godz. 8.45 zapra­sza­my na spo­tka­nie Żywe­go Różańca.
 3. Swo­je kolę­do­wa­nie zakoń­czy­li rów­nież kolęd­ni­cy misyj­ni, któ­rzy pra­gną gorą­co podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy ich przy­ję­li. Dzie­ci zebra­ły 2210 zł na pomoc rówie­śni­kom z Kolum­bii. Bóg zapłać za zło­żo­ne ofiary.
 4. Jutro KSM orga­ni­zu­je wyjazd mło­dzie­ży do Gdań­ska. Pozo­sta­ły jesz­cze wol­ne miej­sca. Szcze­gó­ły doty­czą­ce wyjaz­du u ks. Pawła.
 5. Wczo­raj zosta­ły poświę­co­ne iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, któ­re odwie­dzą rodzi­ny naszej para­fii. Na począt­ku nawie­dzą rodzi­ny człon­ków sto­wa­rzy­szeń i grup para­fial­nych oraz ich sąsia­dów. Jed­no­cze­śnie w każ­dą śro­dę zapra­sza­my na Mszę św. z Nowen­ną o godz. 8.45 lub 18.00 miesz­kań­ców poszcze­gól­nych miej­sco­wo­ści i ulic, któ­rych będzie­my pole­ca­li w danym dniu. W naj­bliż­szą śro­dę zapra­sza­my miesz­kań­ców Łubian­ki, Łub­nej, Koszar oraz Czer­ska z ulic: Myśliw­skiej, Lesz­czy­no­wej, Krót­kiej, Kaszub­skiej, Kli­na, Jano­cha, Kamien­nej, Jodło­wej i Jeży­no­wej. O 19.00 spo­tka­nie w sal­ce dla Ryce­rzy Kolumba
 6. W śro­dę ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu od 20 do 21. W tym cza­sie będzie rów­nież oka­zja do spo­wie­dzi św. O 20.30 odmó­wi­my wspól­nie Róża­niec święty. 
 7. W Krzy­żu ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i oka­zja do spo­wie­dzi św. w śro­dę od godz. 16.00 do 16.30, a potem Msza św. i Nowenna.
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej z Lour­des, a jed­no­cze­śnie Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. Zachę­ca­my do modli­twy za oso­by cho­re, star­sze i kona­ją­ce. Na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św. Spo­tka­nie dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce para­fial­nej. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na dal­sze remon­ty parafialne.
 9. Cho­rych i star­szych zapra­sza­my już w sobo­tę na Mszę św. o godz. 8.45 , na któ­rej udzie­li­my bło­go­sła­wień­stwa lourdz­kie­go Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Po Mszy św. Apo­stol­stwo Św. Elż­bie­ty zapra­sza na spo­tka­nie z poczę­stun­kiem do sal­ki para­fial­nej człon­ków wspól­no­ty oraz oso­by zaproszone. 
 10. W pią­tek zapra­sza­my narze­czo­nych na nauki przed­ślub­ne. Spo­tka­nie odbę­dzie się o godz. 16.30 w sal­ce parafialnej.
 11. W tym tygo­dniu biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne tak, jak przed kolę­da­mi. W naj­bliż­szą śro­dę będzie jed­nak wyją­tek, gdyż biu­ro będzie czyn­ne od godz. 9.30 do 10.30.
 12. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.
 13. Bóg zapłać wszyst­kim któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w przy­go­to­wa­nie paczek dla Ukra­iny. Uda­ło się przy­go­to­wać aż 46 kar­to­nów z pro­duk­ta­mi, któ­re pozwo­lą rodzi­nom na tere­nach wojen­nych prze­trwać zimę. Dzię­ku­je­my zarów­no tym któ­rzy sami przy­go­to­wa­li pacz­ki jak rów­nież dar­czyń­com, któ­rzy prze­ka­za­li pie­nią­dze na zaku­py. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla naszej mło­dzie­ży z KSM‑u, któ­rzy tak aktyw­nie wzię­li udział w tej akcji.
 14. Ksiądz pro­boszcz skła­da ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za przy­zna­nie Koła Młyń­skie­go — nagro­dy spe­cjal­nej bur­mi­strza Czer­ska. Dzię­ku­je za doce­nie­nie pra­cy na rzecz naszej spo­łecz­no­ści i wszyst­kie życz­li­we sło­wa uzna­nia. Dzię­ku­je tak­że za życze­nia, kwia­ty i upo­min­ki z oka­zji 37. rocz­ni­cy świę­ceń kapłań­skich. Swo­ją wdzięcz­ność wyra­ża tak­że za nie­ustan­ne zapew­nie­nia o modli­twie i licz­ne pozdro­wie­nia, któ­re pod­czas kolę­dy prze­ka­zy­wa­li para­fia­nie za pośred­nic­twem księ­ży wikariuszy.
 15. Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jadwi­gę Szar­mach we wto­rek o 18.00, za śp. Lecha Wró­blew­skie­go w śro­dę o 18.00, za śp. Jerze­go Tesmer w czwar­tek o godz. 18.00, za śp. Danie­lę Miszew­ską w sobo­tę o 6.30, za śp. Ire­nę Kry­ger w sobo­tę o godz. 18.00 oraz za śp. Elż­bie­tę Lor­biec­ką w nie­dzie­lę o 10.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty: śp. Kry­sty­na Boże­na Stop­pa (lat 72) z Łuko­wa oraz śp. Józef Jesz­ke (lat 85) z ul. Dworcowej.

Wiecz­ny odpoczynek…

Intencje 5 tydzień zwykły

5‑Tydzien-zwykly.pdf

×