Ogłoszenia V NIEDZIELA WIELKANOCNA 28 kwietnia 2024 r.

 1. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 12.30 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św.

 2. W śro­dę wspo­mi­na­my św. Józe­fa Robot­ni­ka, a jed­no­cze­śnie roz­po­czy­na­my mie­siąc maj. Tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we: w dni powsze­dnie po Mszy św. o godz. 8.45 i 18.00, a w nie­dzie­le po Mszy św. wie­czor­nej. Zachę­ca­my też do odpra­wia­nia nabo­żeństw majo­wych przy krzy­żach przy­droż­nych i figurach. 
 3. W związ­ku z pere­gry­na­cją iko­ny MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, w śro­dę zapra­sza­my na Nowen­nę do MBNP o godz. 8.45 i 18.00 miesz­kań­ców ulic: Der­dow­skie­go, Par­ty­zan­tów, Sło­wac­kie­go i Ks. Wryczy.
 4. Rów­nież w śro­dę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. a o godz. 20.30 wspól­ny różaniec. 
 5. W pią­tek obcho­dzi­my uro­czy­stość MNP Kró­lo­wej Pol­ski, a zara­zem Świę­to Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja. Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym. Na Mszy św. o godz. 8.45 modli­my się za naszą Ojczy­znę, Mia­sto i Gmi­nę. Zapra­sza­my wszyst­kie orga­ni­za­cje, sto­wa­rzy­sze­nia i szko­ły z pocz­ta­mi sztan­da­ro­wy­mi. Po Mszy św. uda­my się na skwer ks. Fran­cisz­ka Sma­gliń­skie­go, gdzie pod pomni­kiem ofiar woj­ny zło­ży­my kwia­ty. Spo­wie­dzi św. pierw­szo­piąt­ko­wej słu­cha­my przed każ­dą Mszą św.
 6. W pią­tek z racji uro­czy­sto­ści nie będzie obo­wią­zy­wa­ła wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mięsnych.
 7. W sobo­tę prze­ży­wa­my wspo­mnie­nie św. Flo­ria­na, patro­na stra­ża­ków. Zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.00, któ­rą spra­wu­je­my w inten­cji OSP Czersk i Będź­mi­ro­wi­ce oraz człon­ków Orkie­stry. Przed Mszą św. uro­czy­sta defi­la­da z remi­zy do naszej świątyni.
 8. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. Zachę­ca­my do ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45 oraz dodat­ko­wo w czwar­tek po wie­czor­nej Mszy św.
 9. W sobo­tę zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo pię­ciu pierw­szych sobót mie­sią­ca od godz. 7.45.
 10. W naj­bliż­szą sobo­tę księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­gą sakramentalną.
 11. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy o godz. 8.45 przy­ję­cie nowych człon­ków Róż Różań­co­wych, a po Mszy spo­tka­nie Żywe­go Różańca.
 12. W pią­tek wyru­szy­ła auto­ka­ro­wa piel­grzym­ka do Wil­na. Pole­caj­my piel­grzy­mów w naszych modli­twach o bło­go­sła­wio­ne owo­ce i szczę­śli­wy powrót.
 13. Przy­po­mi­na­my też, że piel­grzym­ka do Wie­la odbę­dzie się w dniach 11 i 12 maja: o godz. 6.00 pie­sza, o 8.30 bie­go­wa i o 10.30 moto­cy­klo­wa. Zachę­ca­my do udzia­łu w pielgrzymce.
 14. Wspól­no­ta „Wie­czer­nik” zapra­sza na Ogól­no­pol­skie Czu­wa­nie Kato­lic­kiej Odno­wy w Duchu Świę­tym, któ­re odbę­dzie się 18 maja w Czę­sto­cho­wie. Zapi­sy przyj­mu­je ks. Piotr. Zachę­ca­my i zapra­sza­my do udzia­łu w tym wydarzeniu. 
 15. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”, a Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją czap­ki i koszul­ki z logo naszej parafii.
 16. Nasz para­fia­nin Jakub Czar­now­ski zajął pierw­sze miej­sce w XV Kon­kur­sie Biblij­nym Die­ce­zji Pel­pliń­skiej w kate­go­rii kla­sy 7 – 8. Nad­ia Jabłoń­ska i Alek­san­dra Fie­rek zdo­by­ły tytu­ły fina­li­stek tego kon­kur­su. Gra­tu­lu­je­my zarów­no nagro­dzo­nym jak i ich rodzi­com. Ich opie­ku­na­mi byli p. Sonia Babiń­ska i ks. Mateusz.
 17. Wczo­raj odby­ła się die­ce­zja­da – zawo­dy spor­to­we służ­by litur­gicz­nej całej die­ce­zji. Nasi chło­pa­cy przy­wieź­li srebr­ne meda­le w dys­cy­pli­nie prze­cią­ga­nie liny, a Jakub Czer­wiń­ski wywal­czył zło­to w bie­gu na 100 m. Gratulujemy. 
 18. Msze św. w tym tygodniu:

w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Krzysz­to­fa Kie­drow­skie­go w śro­dę o 6.30, Fran­cisz­ka Sza­ra­fin w nie­dzie­lę o 6.30.

w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Doro­tę Wąs w sobo­tę o 6.30

w inten­cji ADŚ — w czwar­tek o godz. 8.45

w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym — w czwar­tek o godz. 18.00

w inten­cji Trzeź­wo­ści – w pią­tek o godz. 8.45

w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej – w sobo­tę o godz. 8.45

w inten­cji Żywe­go Różań­ca – w nie­dzie­lę o godz. 8.45

w inten­cji matu­rzy­stów w nie­dzie­lę o 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty ś.p. Bog­da­na Falk (l. 63) z Koszar; Micha­ła Kie­drow­skie­go (l.64) z ul. Sta­ro­gardz­kiej. We wto­rek o godz. 9.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Mar­ka Butow­skie­go z ul. Choj­nic­kiej. Prze­żył 68 lat. Wiecz­ny odpoczynek…

Intencje IV tydzień wielkanocny

×

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 21 kwietnia 2024 r.

 1. W dniu dzi­siej­szym obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­po­czy­na tydzień modlitw o powo­ła­nia do służ­by Bożej.

 2. Dziś w naszym mie­ście odby­wa się II tura wybo­rów bur­mi­strza. Dla­te­go przy­po­mi­na­my i zachę­ca­my do udzia­łu w głosowaniu.

 3. W związ­ku z pere­gry­na­cją iko­ny MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, w śro­dę zapra­sza­my na nowen­nę o godz. 8.45 i 18.00 miesz­kań­ców ulic: Wic­ka Roga­li, Kali­now­skie­go, Zbo­żo­wej, Wyzwo­le­nia i Parkowej.

 4. W śro­dę o 19.00 w sal­ce para­fial­nej spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca: Róża św. Mar­ka, św. Mak­sy­mi­lia­na i Prze­naj­święt­szej Trój­cy. Zela­tor­ka­mi Józe­fa Mrocz­kow­ska, Elż­bie­ta Fir­gol­ska i Wie­sła­wa Połom.

 5. Rów­nież w śro­dę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. a o godz. 20.30 wspól­ny różaniec. 

 6. We wto­rek uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, głów­ne­go patro­na Pol­ski, nato­miast w czwar­tek obcho­dzić będzie­my świę­to św. Mar­ka Ewan­ge­li­sty. Przed Mszą św. o godz. 8.45 odbę­dzie się pro­ce­sja bła­gal­na o bło­go­sła­wień­stwo pól. Pod­czas pro­ce­sji dooko­ła kościo­ła odśpie­wa­my Lita­nię do Wszyst­kich Świę­tych. W tym dniu przy­pa­da rów­nież dwu­na­sta rocz­ni­ca śmier­ci ś.p. bisku­pa Jana Ber­nar­da Szla­gi. Pamię­taj­my o nim w naszych modlitwach.

 7. Spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia i przy­naj­mniej jed­ne­go z rodzi­ców lub opie­ku­nów w czwar­tek 25 kwiet­nia od 18.30 do 19.15 w kościele.

 8. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na mar­ga­ret­ko­we dni modlitw za kapła­nów w czwar­tek, pią­tek i sobo­tę po Mszy św. o godz. 8.45.

 9. W pią­tek do Wil­na i Trok wyru­szy pod opie­ka ks. Mate­usza gru­pa naszych para­fian. Życzy­my dobre­go cza­su pielgrzymowania.

 10. W sobo­tę zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od godz. 7.00 do 8.45.

 11. W dniach 11 i 12 maja wyru­szy z naszej para­fii piel­grzym­ka do Wie­la. O godz. 6.00 roz­po­czy­na­my pie­szą piel­grzym­kę, o godz. 8.30 wyru­szy piel­grzym­ka bie­go­wa. Chęt­ni mogą zapi­sy­wać się u p. Kazi­mie­rza Misz­ke (tel. 508 329 810). Nato­miast o godz. 10.30 zosta­nie odpra­wio­na Msza św. dla moto­cy­kli­stów, któ­rzy po Mszy św. uda­dzą się do Wie­la. W związ­ku z piel­grzym­ką Ryce­rze Kolum­ba roz­pro­wa­dza­ją koszul­ki z logo naszej para­fii (rów­nież w więk­szych roz­mia­rach) oraz cza­pecz­ki. T‑shirt w cenie 30 zł i czap­ka w cenie 25 zł.

 12. Nasza para­fia orga­ni­zu­je wyjazd na Spo­tka­nie Mło­dych na polach Led­nic­kich w dniu 1 czerw­ca. Koszt 110 zł. Szcze­gó­ły i zapi­sy u ks. Pawła.

 13. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my z ubie­gło­ty­go­dnio­we ofia­ry na pra­ce para­fial­ne. Zebra­li­śmy 11.230 zł.

 14. Msza świę­ta w inten­cji tego­rocz­nych matu­rzy­stów będzie spra­wo­wa­na w naszym koście­le w nie­dzie­lę, 5 maja o 18.00.

 15. Zachę­ca­my do lek­tu­ry „Piel­grzy­ma”, któ­ry moż­na ode­brać w zakrystii.

Msze św. w tym tygodniu:

w 30. dzień po pogrze­bie za śp. Kry­sty­nę Mau­zolf w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Ire­nę Rekow­ską we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Sła­wo­mi­ra Rekow­skie­go w czwar­tek o godz. 18.00

w 1 rocz­ni­cę śmier­ci: za śp. Jac­ka Grze­go­rzew­skie­go we wto­rek o godz. 8.45, za śp. Bole­sła­wa Rogow­skie­go w śro­dę o godz. 8.45 oraz za Łucję Pęską w śro­dę o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty: ś.p. śp. Zofię Pastwa (l. 82) z Mala­chi­na, śp. Edwar­da Fin­ger (l. 85) z Kur­ko­wa, śp. Sta­ni­sła­wa Zakrzew­skie­go (l. 84) z ul. Macz­ka. Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie…

Intencje 3 TYDZIEŃ WIELKANOCNY

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 14 kwietnia 2024 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry na malo­wa­nie nasze­go kościo­ła oraz ofia­ry indywidualne.

 2. Dzi­siaj na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.

 3. Dziś przy­pa­da świę­to Chrztu Pol­ski – w naszych modli­twach pamię­taj­my o naszej Ojczyźnie.

 4. W związ­ku z pere­gry­na­cją iko­ny MBNP w śro­dę zapra­sza­my na Nowen­nę o godz. 8.45 lub 18.00 miesz­kań­ców ulic: Choj­nic­kiej, Pomor­skiej, Kró­lo­wej Jadwi­gi i Cmen­tar­nej oraz wszyst­kie rodzi­ny, któ­re odwie­dzi­ła Mary­ja w zna­ku cudow­nej iko­ny. Zachę­ca­my do zapi­sy­wa­nia inten­cji na nowen­nę i wrzu­ca­nie ich do skrzyn­ki usta­wio­nej przy drzwiach głównych.

 5. W śro­dę o 19.00 w sal­ce para­fial­nej spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca: Róża św. Józe­fa, Św. Marii Mag­da­le­ny i MB Fatim­skiej. Zela­tor­ka­mi Anna Lin­da, Kry­sty­na Engel­hart i Jadwi­ga Stosik.

 6. Rów­nież w śro­dę zapra­sza­my na ado­ra­cję Najśw. Sakra­men­tu od godz. 20.00 do 21.00. W tym cza­sie będzie oka­zja do spo­wie­dzi św. a o godz. 20.30 wspól­ny różaniec.

 7. W dniach 31 maja – 2 czerw­ca w Czar­nej Wodzie odbę­dzie się Week­end dla narze­czo­nych. Zapi­sy na stro­nie www.dobry-początek.pl. W nasze para­fii kolej­na edy­cja Week­en­du odbę­dzie się w dniach 18 – 20 października.

 8. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my oso­bom, któ­re zaan­ga­żo­wa­ły się w ume­blo­wa­niu zakry­stii, a zwłasz­cza ofia­ro­daw­com nowych szaf na sza­ty litur­gicz­ne. Gorą­co dzię­ku­je­my Ryce­rzom Kolum­ba za udział w licz­nych pra­cach na rzecz para­fii oraz para­fia­nom, któ­rzy uczest­ni­czy­li w roz­biór­ce Gro­bu Pańskiego.

 9. Spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia i przy­naj­mniej jed­ne­go z rodzi­ców lub opie­ku­nów w czwar­tek 25 kwiet­nia od 18.30 do 19.15 w kościele.

 10. 11 maja wyru­szy­my w pie­szej piel­grzym­ce do Wie­la. Zapla­nuj­my już teraz ten dzień, aby cały­mi rodzi­na­mi piel­grzy­mo­wać do sank­tu­arium Mat­ki Bożej.

 11. Nasza para­fia orga­ni­zu­je wyjazd na Spo­tka­nie Mło­dych na polach Led­nic­kich w dniu 1 czerw­ca. Koszt110 zł. Szcze­gó­ły i zapi­sy u ks. Pawła.

 12. Dzi­siaj do naby­cia nowy numer Pielgrzyma.

 13. Msze św. w tym tygodniu:

w I rocz­ni­cę śm. za śp. Ada­ma Wró­blew­skie­go w sobo­tę o godz. 6.30

w 30 dzień po pogrze­bie za śp. Ire­nę Narloch w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Janu­sza Guth we wto­rek o godz. 18.00, za śp. Ali­cję Pras w śro­dę o godz. 8.45, za śp. Jana Giersz w śro­dę o godz. 18.00, za śp. Zofię Góral w pią­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy ś.p. Fran­cisz­kę Cza­piew­ską z ul. Zie­lo­nej, prze­ży­ła 91 lat; śp. Andrze­ja Fojut z Będź­mie­ro­wic, prze­żył 69 lat; śp. Tade­usz Ryka­czew­skie­go z ul. Dwor­co­wej, prze­żył 77 lat.

Zmar­ła Zofia Pastwa z Mala­chi­na, prze­ży­ła 81 lat. Jej pogrzeb odbę­dzie się w ponie­dzia­łek o 11.00. Zmarł Edward Fin­ger z Kur­ko­wa. Jego pogrzeb odbę­dzie się w śro­dę o 11.15.

II NIEDZIELA WIELKANOCNA NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 7 kwietnia 2024 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest świę­tem Miło­sier­dzia Boże­go. Módl­my się szcze­gól­nie za tych, któ­rzy jesz­cze nie pojed­na­li się z Bogiem. Nabo­żeń­stwo z Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go dzi­siaj po Mszy św. o godz. 8.45, następ­nie spo­tka­nie Żywe­go Różańca

 2. Dziś po Mszy św. o godz. 12.30 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św.

 3. Przed kościo­łem odby­wa się dzi­siaj zbiór­ka do puszek na cele charytatywne.

 4. W dniu dzi­siej­szym w naszej Ojczyź­nie odby­wa­ją się wybo­ry samo­rzą­do­we. Tro­ska o naszą przy­szłość jest obo­wiąz­kiem każ­de­go Pola­ka, a tym bar­dziej czło­wie­ka wie­rzą­ce­go. Dla­te­go przy­po­mi­na­my i zachę­ca­my do udzia­łu w gło­so­wa­niu przy urnach wyborczych.

 5. Jutro obcho­dzi­my uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, któ­ra zosta­ła prze­nie­sio­na ze wzglę­du na Wiel­ki Tydzień. Wie­czo­rem o godz. 18.00 Msza św. w inten­cji rodzin, któ­re doświad­czy­ły stra­ty dziec­ka, a po niej spo­tka­nie w sal­ce — zapraszamy.

 6. W tym tygo­dniu od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 9.20 do 11.00 moż­na zama­wiać inten­cje mszal­ne na 2025 r. Przy usta­la­niu ilo­ści rezer­wo­wa­nych inten­cji pamię­taj­my tak­że o innych oso­bach, któ­re tak­że chcia­ły­by aby w inten­cji ich zmar­łych była spra­wo­wa­na Msza świę­ta w naszym kościele.

 7. W związ­ku z pere­gry­na­cją iko­ny MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w śro­dę zapra­sza­my na nowen­nę o godz. 8.45 lub 18.00 miesz­kań­ców ulic Szkol­nej, Tar­go­wej, Pia­sko­wej, Zaci­sza, Rze­mieśl­ni­czej i Rynkowej.

 8. W śro­dę o 19.00 w sal­ce para­fial­nej spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca: Róża św. Ber­na­de­ty, św. Marii Mag­da­le­ny i św. Mak­sy­mi­lia­na. Zela­to­ra­mi Ire­na i Zenon Kamiń­scy, Ire­na Markowska.

 9. W śro­dę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i oka­zja do spo­wie­dzi od 20.00 do 21.00. O 20.30 Róża­niec święty.

 10. W śro­dę o godz. 19.00 zapra­sza­my do ora­to­rium na spo­tka­nie dla mał­żon­ków, spo­tka­nie to nie jest tera­pią, ale oka­zją do budo­wa­nia dia­lo­gu małżeńskiego.

 11. W sobo­tę od 7.00 do 8.45 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu.

 12. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy o 12.30 udzie­lać będzie­my chrztu. Kate­che­za dla rodzi­ców i chrzest­nych w sobo­tę o 19.00 w sal­ce parafialnej.

 13. Taca w przy­szłą nie­dzie­lę będzie prze­zna­czo­na na par­ce remon­to­we. Już nie­ba­wem roz­pocz­nie się malo­wa­nie ścian nasze­go pięk­ne­go kościoła.

Msze św. w tym tygodniu:

 • w inten­cji rodzi­ców i rodzin doświad­czo­nych stra­tą dziec­ka w ponie­dzia­łek o 18.00

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za śp. Wacła­wa Żak w ponie­dzia­łek o 18.00, śp. Jadwi­gę Sanow­ska we wto­rek o 6.30, śp. Edmun­da Podol­skie­go i Miro­sła­wa Jonak w czwar­tek o 8.45

- w 30 dzień po pogrze­bie za śp. Ire­nę Jabłoń­ska we wto­rek o 18.00, śp. Andrze­ja Sza­moc­kie­go w śro­da o 18.00, śp. Gabrie­lę Sze­ma­to­wicz w czwar­tek o 18.00, śp. Kry­sty­nę Szczy­głow­ską w pią­tek o 18.00,

W minio­nym tygo­dniu ode­szli do wiecz­no­ści: Wie­sław Gaj­li z ul. Mle­czar­skiej, prze­żył 68 lat oraz Marek Woliń­ski ze Sto­dó­łek, prze­żył 62 lata.

Zosta­li­śmy popro­sze­ni o prze­ka­za­nie ogło­sze­nia nastę­pu­ją­cej treści:

Aka­de­mia Suk­ce­su Spo­łecz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Czer­sku zapra­sza uczniów klas trze­cich szkół pod­sta­wo­wych wraz z rodzi­ca­mi na spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się w nie­dzie­lę 14 kwiet­nia o godzi­nie 12.00 w budyn­ku Liceum przy uli­cy Szkol­nej 3.

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 31 marca 2024 r.

 1. Świę­ta Wiel­ka­noc­ne budzą w nas nadzie­ję powsta­nia do nowe­go życia. Chry­stus poko­nał śmierć, aby uka­zać nam nasze prze­zna­cze­nie do nie­śmier­tel­no­ści. Tak, jak po nocy przy­cho­dzi dzień, tak też po chwi­lach zwąt­pie­nia, bez­sil­no­ści i łez, budzi się nadzie­ja lep­sze­go jutra. Dzię­ku­jąc za wszel­kie prze­ja­wy życz­li­wo­ści, w imie­niu kapła­nów posłu­gu­ją­cych w naszej para­fii, skła­da­my ser­decz­ne życze­nia rado­sne­go prze­ży­cia świąt, poko­ju w ser­cach i rodzi­nach oraz nadziei na przyszłość. 

 2. Na zakoń­cze­nie Mszy Krzyż­ma Świę­te­go cele­bro­wa­nej w Wiel­ki Czwar­tek w bazy­li­ce kate­dral­nej w Pel­pli­nie, biskup Ryszard Kasy­na wrę­czył nomi­na­cje kano­nic­kie. Nasz ksiądz pro­boszcz oraz pocho­dzą­cy z Czer­ska ks. Rado­sław Orli­kow­ski zosta­li kano­ni­ka­mi hono­ro­wy­mi Kapi­tu­ły Kamień­skiej. Kano­ni­cy hono­ro­wi mają pra­wo do uży­wa­nia stro­ju kano­nic­kie­go. Kano­nia jest god­no­ścią kościelną. 

 3. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li i w jaki­kol­wiek spo­sób przy­czy­ni­li się uświet­nie­nia Tri­du­um Pas­chal­ne­go oraz wystro­ju nasze­go kościo­ła. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy przy­go­to­wa­li Ciem­ni­cę, za pro­jekt i wyko­na­nie Gro­bu Pań­skie­go, za ofia­ry na kwia­ty oraz pomoc w reali­za­cji pro­jek­tu. Bóg zapłać stra­ża­kom za war­tę hono­ro­wą. Dzię­ku­je­my uczest­ni­kom wiel­ko­piąt­ko­wej Dro­gi Krzy­żo­wej, zwłasz­cza Ryce­rzom Kolum­ba, poli­cji, dru­hom stra­ża­kom oraz wspól­no­tom i przed­sta­wi­cie­lom grup spo­łecz­nych za czy­ta­nie roz­wa­żań i nie­sie­nie krzyża.

 4. Dzi­siaj moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny za przy­ję­cie papie­skie­go bło­go­sła­wień­stwa „Urbi et Orbi” przez radio lub tele­wi­zję. Warun­kiem jest przy­stą­pie­nie do Komu­nii świę­tej i odmó­wie­nie w koście­le modli­twy w inten­cjach Ojca Świętego.

 5. Jutro dru­gi dzień Świąt – Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny. Prze­żyj­my ten dzień w zjed­no­cze­niu z Chry­stu­sem Zmar­twych­wsta­łym. Msze św. odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym. Zachę­ca­my do uczest­nic­twa w Mszach św. przez całą okta­wę Wiel­ka­no­cy. Tra­dy­cyj­nie w dniu jutrzej­szym w naszych kościo­łach modli­my się i skła­da­my ofia­ry na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubelski.

 6. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go, któ­rą poprze­dza Nowen­na do Miło­sier­dzia Boże­go. Na Nowen­nę zapra­sza­my codzien­nie po Mszy św. o godz. 8.45. Przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na cele charytatywne.

 7. Spo­tka­nie Rodzi­ców dzie­ci, któ­re w tym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św. zapra­sza­my na spo­tka­nie w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 12.30.

 8. Za tydzień w nie­dzie­lę spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca po Mszy o 8.45.

 9. W śro­dę na nowen­nie modlić się będzie­my w inten­cji miesz­kań­ców ulic Bato­re­go, Pocz­to­wej, Kole­jo­wej, Dąbrow­skie­go, Lipo­wej i Orzechowej.

 10. W śro­dę o 19.00 w sal­ce para­fial­nej spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca: Róża św. Św. Fau­sty­ny, Św. Marii Mag­da­le­ny i MB Różań­co­wej. Zela­tor­ka­mi Maria Masiak, Hali­na Cza­piew­ska, i Kry­sty­na Wirkus.

 11. W śro­dę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 20.00 do 21.00 i oka­zja do spo­wie­dzi. O 20.30 Róża­niec święty.

 12. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucharystyczne:

  • I czwar­tek: ado­ra­cja od 7.00 do 8.45, po wie­czor­nej Mszy św. nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne za powo­ła­nych i o nowe powo­ła­nia duchowne,

  • I pią­tek: ado­ra­cja od 7.00 do 8.45 i od 15.00 do 18.00. Oka­zja do spo­wie­dzi od 15.00 do 16.20; W łącz­no­ści z każ­dą Mszą świę­tą nabo­żeń­stwo wyna­gra­dza­ją­ce Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezusa

  • I sobo­ta: od 7.00 do 8.45 ado­ra­cja, o 7.45 nabo­żeń­stwo do Ser­ca Maryi, któ­re popro­wa­dzi Rycer­stwo Niepokalanej.

 1. W pierw­szą sobo­tę od 8.30 księ­ża odwie­dzą cho­rych z posłu­ga sakramentalną.

 2. Z racji okta­wy uro­czy­sto­ści Zmar­twych­wsta­nia w pią­tek nie będzie obo­wią­zy­wa­ła wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mięsnych.

 3. Przy­po­mi­na­my , że od ponie­dział­ku 8 kwiet­nia przyj­mu­je­my inten­cje mszal­ne na 2025 r. W pierw­szym tygo­dniu inten­cje będzie moż­na zama­wiać w sal­ce para­fial­nej od godz. 9.20 do 11.00.

 4. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma”.

 5. Msze św. w tym tygodniu:

  • w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Jerze­go War­czak w ponie­dzia­łek o godz. 12.30, za śp. Zyg­mun­ta Kieł­piń­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 18.00, za śp. Bar­ba­rę Fischer-Kier­ską w śro­dę o godz. 6.30 oraz za śp. Janu­sza Bed­nar­skie­go w śro­dę o godz. 18.00

  • w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Edy­tę Rogow­ską we wto­rek o godz. 18.00 oraz za śp. Jani­nę Klo­ska w czwar­tek o godz. 18.00
  • w inten­cji ADŚ w czwar­tek o godz. 8.45
  • w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18.00.

  • w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45
  • w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45
  • w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45

W śro­dę o godz. 12.30 odbę­dzie się pogrzeb ś.p. Wie­sła­wa Gaj­li (l.68) z ul. Mle­czar­skiej. Wiecz­ny odpo­czy­nek racz mu dać Panie…

Intencje na Oktawę Wielkiejnocy