NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 31 grudnia 2023 r.

 1. W związ­ku z koń­czą­cym się dzi­siaj Sta­rym Rokiem 2023 po Mszy św. o godz. 8.45 odbę­dzie się nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­no-prze­bła­gal­ne przed Naj­święt­szym Sakramentem.
 2. Jutro pierw­szy dzień Nowe­go Roku 2024, a jed­no­cze­śnie Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi. Msze św. odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym, bez Mszy św. o godz. 630. Przy­po­mi­na­my o obo­wiąz­ku uczest­ni­cze­nia w tym dniu we Mszy św.

 3. W sobo­tę przy­pa­da Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go. Msze św. odpra­wia­my w porząd­ku nie­dziel­nym. Tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my na Orszak Trzech Kró­li, któ­ry roz­pocz­nie się przed kościo­łem o godz. 13.15. Zakoń­cze­nie pla­nu­je­my na godz. 1430 w hali im. Roma­na Bru­skie­go, gdzie na uczest­ni­ków cze­ka­ją licz­ne atrak­cje i poczę­stu­nek. Zachę­ca­my do włą­cze­nia się do orsza­ku. Pro­si­my, aby w mia­rę chę­ci i moż­li­wo­ści, rów­nież prze­bra­li się doro­śli. Przy­po­mi­na­my, że stro­je będzie moż­na pobrać w sal­ce lub przy­go­to­wać je w domu.
  Kolek­ta w Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go prze­zna­czo­na jest na misje katolickie.

 4. Za tydzień Nie­dzie­la Chrztu Pań­skie­go, któ­ra koń­czy litur­gicz­ny okres Naro­dze­nia Pańskiego.

 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją dni eucha­ry­stycz­ne: pierw­szy czwar­tek i pią­tek mie­sią­ca. Po Mszy św. o godz. 7.00 do 8.45 będzie wysta­wio­ny Naj­święt­szy Sakra­ment. Zachę­ca­my do adoracji.

 6. Spo­wiedź świę­ta pierw­szo­piąt­ko­wa będzie trwa­ła od godz. 15.00 do Mszy św. o godz. 16.20. W tym cza­sie ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­ra potrwa do godz. 18.00. W Krzy­żu spo­wiedź św. przed Mszą św. o godz. 17.00. Przy­po­mi­na­my, że w Krzy­żu, w okre­sie kolę­do­wym nie ma Mszy św. w środy.

 7. W pią­tek o godz. 16.30 zapra­sza­my do sal­ki para­fial­nej rodzi­ców i rodzi­ców chrzest­nych, dzie­ci któ­re w naj­bliż­szym cza­sie otrzy­ma­ją chrzest św. 

 8. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.45 odbę­dzie się spo­tka­nie Żywe­go Różańca.

 9. Krąg Biblij­ny ser­decz­nie zapra­sza od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 17.30 do Ora­to­rium na Nieszpory.

 10. W okre­sie kolę­do­wym, w dni powsze­dnie, nie ma Mszy św. o godz. 18.00, a biu­ro para­fial­ne jest czyn­ne w ponie­dział­ki, wtor­ki i sobo­ty od godz. 10.00 – 11.00. W przy­pad­ku pogrzebów moż­na tele­fo­nicz­nie umó­wić się na spo­tka­nie, w celu dopeł­nie­nia for­mal­no­ści we wszyst­kie dni tygo­dnia, poza niedzielą.

 11. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za przy­ję­cia kolę­du­ją­cych kapła­nów, poczę­stun­ki i pod­wo­że­nie kapła­nów oraz ministrantów. 

 12. Pro­gram kolęd na ten tydzień:

- 2 stycz­nia (wto­rek): Kosza­ry – od godz. 11.00, Kamion­ka – od godz. 13.00, Czersk, ul. Sta­ro­gardz­ka (nume­ry nie­pa­rzy­ste od począt­ku) – od godz.14.30, ul. Sło­wac­kie­go i Sta­ro­gardz­ka (nume­ry nie­pa­rzy­ste od koń­ca) – od godz. 14.30

- 3 stycz­nia, (śro­da) – ul. Sta­ro­gardz­ka (nume­ry parzy­ste od począt­ku) – od godz. 14.30, ul. Sta­ro­gardz­ka (nume­ry parzy­ste od koń­ca) – od godz. 14.30, ul. Bema od koń­ca – od godz. 14.30

- 4 stycz­nia (czwar­tek): Dąb­ki, Twa­roż­ni­ca – od godz. 11.00, ul. Rey­mon­ta, Boh. Wrze­śnia, Łąko­wa (od począt­ku), Myśliw­ska, Łąko­wa (od koń­ca) od godz. 14.30

- 7 stycz­nia (nie­dzie­la): ul. Choj­nic­ka (od począt­ku i od koń­ca), Kosobudzka,
Jodło­wa – od godz. 14.00

- 8 stycz­nia (ponie­dzia­łek): Wyb. pod Stru­gę, Ustro­nie – od godz. 11.00, ul. Śli­wic­ka (od koń­ca) i Aka­cjo­wa – od godz. 12.00, ul. Zło­tow­ska – od godz. 14.30

- 9 stycz­nia (wto­rek): ul Ander­sa – od godz. 16.00

- 10 stycz­nia (śro­da): ul. Tuchol­ska (od począt­ku), Miesz­ka I, Chro­bre­go, Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, Łokiet­ka, Spra­wie­dli­we­go, Krzy­wo­uste­go, Prze­my­sła II, Zyg­mun­ta I Augu­sta, Jagieł­ły, Wyzwo­le­nia, Kiliń­skie­go – od godz. 14.30

- 11 stycz­nia (czwar­tek): Łuko­wo, Nie­żu­ra­wa – od godz. 11.00, ul. Tar­go­wa, Wybu­do­wa­nie pod Łąg – od godz. 14.30

- 12 stycz­nia (pią­tek): ul. Bla­char­ska, Par­ko­wa, 21 Lute­go (od począt­ku i od koń­ca) – od godz. 14.30

- 13 stycz­nia (sobo­ta): Guto­wiec, Kur­ko­wo – od godz. 11.00

- 14 stycz­nia (nie­dzie­la): ul. Gen. Macz­ka i Sikor­skie­go – od godz. 14.00

 1. Msze św. w tym tygodniu:

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Maria­na Kło­dziń­skie­go we wto­rek o godz. 8.45

- w inten­cji Odno­wy w czwar­tek o godz. 6.30

w inten­cji Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci w czwar­tek o godz. 8.45

w inten­cji trzeź­wo­ści w pią­tek o godz. 8.45

w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45

w inten­cji Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę o godz. 8.45.

12. W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej ś.p. Józe­fa Połom z Będź­mi­ro­wic, Beatę Waj­dzik z Mala­chi­na, Kry­sty­nę Łan­gow­ską z ul. Tuchol­skiej, Jana Grze­lak z ul. 21 Lutego
i Andrze­ja Lin­dę z ul. Tuchol­skiej. Wiecz­ny odpoczynek … 

III NIEDZIELA ADWENTU 17. grudnia 2023 r.

 1. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii oraz ofia­ry indy­wi­du­al­ne. Zebra­li­śmy 10.460 zł. 

 2. Dziś przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na „Pomoc Kościo­ło­wi na Wschodzie”

 3. W związ­ku z trwa­ją­cym okre­sem adwen­tu zachę­ca­my do uczest­nic­twa w rora­tach. Doro­słych zapra­sza­my codzien­nie na godz. 6.15, dzie­ci i mło­dzież na godz. 7.00, a w Krzy­żu: w śro­dę o godz. 17.00 i sobo­tę o godz. 7.00. Zachę­ca­my do przy­no­sze­nia lam­pio­nów oraz ser­du­szek z imie­niem i nazwi­skiem, któ­re losu­je­my na zakoń­cze­nie rorat. Ostat­nie rora­ty w sobo­tę (23 grud­nia), na któ­rych zosta­ną poświę­co­ne szopki.

 4. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w akcję „Paczusz­ka dla malusz­ka”. Zbiór­kę zakoń­czy­my w ponie­dzia­łek 18 grud­nia. Tego dnia wyru­szy trans­port naszych darów do maga­zy­nu fun­dacj Małych Stópek.

 5. Członków Rady Para­fial­nej zapra­sza­my w naj­bliż­szy ponie­dzia­łek o godz. 19.00 na wspól­ny opła­tek, któ­ry odbę­dzie się w Oratorium.

 6. W śro­dę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 20.00 do 21.00. W tym cza­sie oka­zja do spowiedzi.

 7. Przy­po­mi­na­my, że spo­wiedź św. adwen­to­wa dla całej para­fii odbę­dzie się w czwar­tek, 21 grud­nia, w godz. 8.00−10.00 oraz 15.30−18.00 oraz dla osób, któ­re póź­no koń­czą pra­cę od godz. 19.00 do 20.30.

 8. W przy­szłą nie­dzie­lę przy­pa­da Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Nie będzie wie­czor­nej Mszy św. o godz. 18.00, ale wzo­rem ubie­głych lat w Czer­sku odbę­dą się dwie Paster­ki, a mia­no­wi­cie o godz. 21.00 i 24.00, a w Krzy­żu o godz. 22.00.

 9. W zakry­stii i przed kościo­łem do naby­cia świe­ce wigi­lij­nej pomo­cy dzie­ciom i opła­tek. Świe­cę wigi­lij­ną sta­wia­my w miej­sce wol­ne­go nakry­cia, któ­re pozo­sta­wia­my dla bez­dom­ne­go lub wędrow­ca. Nie jest to pusty gest, gdyż kupu­jąc świe­cę ofia­ru­je­my posi­łek ludziom fak­tycz­nie potrzebującym.

 10. Na sto­ja­kach z gazet­ka para­fial­na do naby­cia świą­tecz­ne kar­ki na życze­nia, a na sto­li­ku pod chó­rem sian­ko na wigi­lij­ny stół.

 11. Wspól­no­ta KSM‑u dzię­ku­je za zło­żo­ne w minio­na nie­dzie­le dat­ki na rzecz orga­ni­za­cji wyda­rzeń dla mło­dzie­ży. Zebra­no 1261 zł.

 12. Kolę­dy. Odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie naszych domów roz­po­czy­na­my zaraz po świę­tach. Isto­tą kolę­dy jest wspól­na modli­twa z domow­ni­ka­mi oraz bło­go­sla­wień­stwo rodzi­ny i miesz­ka­nia. Bar­dzo pro­si­my o pod­wo­że­nie kolę­du­ją­cych kapłanów.

 13. W okre­sie kolę­do­wym, w dni powsze­dnie, nie będzie Mszy św. o godz. 18.00, a biu­ro para­fial­ne będzie czyn­ne w ponie­dział­ki, wtor­ki i sobo­ty od godz. 10.00 – 11.00. W przy­pad­ku pogrzebów moż­na tele­fo­nicz­nie umó­wić się na spo­tka­nie, w celu dopeł­nie­nia for­mal­no­ści we wszyst­kie dni tygo­dnia, poza nie­dzie­lą. Tel. 508 379 756.

 14. Z wyprze­dze­niem infor­mu­je­my, że z Gmin­nym Cen­trum Kul­tu­ry pla­nu­je­my Orszak Trzech Króli, któ­ry odbę­dzie się 6 stycz­nia o godz. 13.15. To wyda­rze­nie swo­im patro­na­tem obej­mu­je Pan Bur­mistrz. Pro­si­my o aktyw­ne włą­cze­nie się do Orsza­ku, w któ­rym obo­wią­zu­ją stro­je w kolo­rach czer­wo­nym, zie­lo­nym i nie­bie­skim. Wymarsz z pla­cu przy­ko­ściel­ne­go, a zakoń­cze­nie w hali im. Roma­na Bru­skie­go, gdzie będą cze­ka­ły licz­ne atrak­cje i poczęstunek.

Msze św. w tym tygodniu:

- w I rocz­ni­cę śmier­ci za ś.p. Hali­nę Eber­tow­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00; za śp. Marię Sikor­ską i śp. Jerze­go Brze­ziń­skie­go w sobo­tę o godz. 8.45; za śp. Józe­fa Mło­dzia­now­skie­go w nie­dzie­lę o godz. 21.00 oraz za śp. Paw­ła Mili­wek na paster­ce o północy.

- w 30 dzień po pogrze­bie za ś.p. Zofię Mali­now­ską w ponie­dzia­łek o godz. 18.00; za śp. Euge­niu­sza Gor­no­wi­cza we wto­rek o godz. 18.00; za śp. Annę Marię Szal­czew­ską w śro­dę o godz. 18.00; za śp. Ire­nę Kosec­ką w czwar­tek o godz. 18.00; za śp. Micha­ła Rekow­skie­go w pią­tek o godz. 6.15 oraz za śp. Hen­ry­ka Konef­kę w sobo­tę o godz. 6.15.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspólno­ty

 • Tere­sę Wasi­niew­ską z ul. Andersa
 • Euge­nię Kra­jec­ką z ul. Tucholskiej
 • Wan­dę Szprę­ga z ul. Polnej

Ode­szły do wieczności:

 • Boże­na Ziół­kow­ska (l. 85) z Czer­ska, ul. 21-lute­go. Jej pogrzeb odbę­dzie się we wto­rek o godz. 9.30.
 • Kry­sty­na Szprę­ga (l. 70), zam. w Sopo­cie ul. Mic­kie­wi­cza, jej pogrzeb odbę­dzie się w śro­dę o 11.15.

Kolę­dy na naj­bliż­szy okres:

27 grud­nia (śro­da) – Będź­mi­ro­wi­ce – od godz. 11.00

28 grud­nia (czwar­tek) – Sie­ni­ca, Bie­la­wy, Kwie­ki, Łub­na, Budzi­ska, Łub­na Wyb. – od godz. 11.00

29 grud­nia (pią­tek) – Stru­ga, Kla­ska­wa, Mala­chin (pra­wa stro­na), Mala­chin (lewa stro­na) –od godz. 11.00

30 grud­nia (sobo­ta) – Krzyż (kolę­du­je dwóch kapła­nów), Sto­dół­ki, Kłod­nia – od godz. 11.00

Cały har­mo­no­gram wizyt dusz­pa­ster­skich znaj­du­je się na stro­nie para­fial­nej i na naszym fb.

 

http://parafia-czersk.pl/word2/2023/12/11/odwiedziny-duszpasterskie-koleda-2023 – 2024/

Intencje na III Niedzielę Adwentu

III-Tydzien-Adwentu.pdf

×

Odwiedziny duszpasterskie – KOLĘDA 2023/2024

II NIEDZIELA ADWENTU 10 grudnia 2023 r.

 1. Bóg zapłać za skła­da­ne dzi­siaj ofia­ry na pra­ce remon­to­we w naszej para­fii oraz za ofia­ry skła­da­ne indywidualnie.

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na rzecz Sto­li­cy Apo­stol­skiej, a przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na rzecz Kościo­ła kato­lic­kie­go na Wschodzie.

 3. Zapra­sza­my na rora­ty z kate­che­zą dla doro­słych o 6.15, a dla dzie­ci i mło­dzie­ży o godz. 7.00. W Krzy­żu – w śro­dy o godz. 17.00, a w sobo­ty o godz. 7.00. Zachę­ca­my do zabie­ra­nia z sobą lam­pio­nów na Mszę św. o godz. 7:00, a dzie­ci dodat­ko­wo przy­no­szą ser­dusz­ka ze swo­imi imio­na­mi do loso­wa­nia. Gorą­co zachę­ca­my do udzia­łu w rora­tach, zwłasz­cza dzie­ci. Cho­ciaż jest to trud­na ofia­ra rów­nież dla rodzi­ców, nie­mniej sta­no­wi praw­dzi­wą szko­łę wiary.

 4. W śro­dę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 20.00 do 21.00. W tym cza­sie oka­zja do spo­wie­dzi. O 20.30 Róża­niec święty.

 5. Kie­row­nic­twu i pra­cow­ni­kom Bie­dron­ki przy ul. Cmen­tar­nej ser­decz­nie dzię­ku­je­my za umoż­li­wie­nie zbiór­ki pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych w minio­ny pią­tek i sobo­tę, z prze­zna­cze­niem dla rodzin i osób samot­nych będą­cych w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej. Ser­decz­nie też dzię­ku­je­my dar­czyń­com i oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w tę akcję.

 6. Przed kościo­łem moż­na nabyć nowy nr „Piel­grzy­ma” oraz świe­ce wigi­lij­ne w cenie: duże świe­ce – 22 zł i małe – 10 zł, a w zakry­stii opłatek.

 7. U mło­dzie­ży przed kościo­łem moż­na nabyć sian­ko na stół wigi­lij­ny oraz kart­ki świą­tecz­ne na życze­nia. Jest to oka­zja, aby wspie­rać finan­so­wo mło­dzie­żo­wą wspól­no­tę naszej parafii.

 8. Przy­po­mi­na­my, że spo­wiedź św. adwen­to­wa dla całej para­fii odbę­dzie się w czwar­tek 21 grud­nia w godzi­nach 8.00−10.0015.30−18.00 oraz dla osób, któ­re póź­no koń­czą pra­cę od godz. 19.00 do 20.30. Będą przy­jezd­ni spowiednicy.

 9. Dzię­ku­je­my za pierw­sze paczusz­ki dla malusz­ka, któ­re będzie­my mogli prze­ka­zać Fun­da­cji Małych Stópek

 10. 8 grud­nia do Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej dzie­ci i mło­dzie­ży włą­czy­li­śmy 11 kan­dy­da­tów. Gra­tu­lu­je­my Ryce­rzom i ich rodzicom.

 11. W śro­dę o 19.00 zapra­sza­my na wie­czór mał­żeń­ski do sal­ki para­fial­nej, czy­li na spo­tka­nie dla mał­żon­ków, któ­rzy pra­gną pogłę­biać swo­ją relację.

 12. Akcja pobo­ru krwi odbę­dzie się 15 grud­nia. Krwio­bus będzie usta­wio­ny przy sali gim­na­stycz­nej przy ul Szkol­nej 3, Reje­stra­cja, pocze­kal­nie i poczę­stu­nek w Sali gim­na­stycz­nej od 9.00 do 14.00. Oso­by odda­ją­ce krew tego dnia otrzy­ma­ją cho­in­ki prze­ka­za­ne przez Nad­le­śnic­two Czersk.

 13. Dzię­ku­je­my hoj­nym dar­czyń­com, któ­rzy ofia­ro­wa­li nowe ław­ki na plac przykościelny.

Msze św. w tym tygodniu: 

 • w 1. rocz­ni­cę śmier­ci — za śp. Zofię Zimow­ską w pią­tek o godz. 7.00 oraz za śp. Agniesz­kę Drew­czyń­ską w sobo­tę o godz. 8.45;

 • w 30 dzień po pogrze­bie za: ś. p. za śp. Lidię Łoń­ską w śro­dę o godz. 18.00 oraz za śp. Miro­sła­wę Boro­wiec w czwar­tek o godz. 18.00.

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej śp. Maria­na Kło­dziń­skie­go z ul. Tucholskiej.

Zmar­ła Tere­sa Wasi­niew­ska z Czer­ska, z ul. Gen. Ander­sa, prze­ży­ła 82 lata. Jej pogrzeb odbę­dzie się w śro­dę o 11.15.

Intencje II niedziela Adwentu

II-Tydzien-Adwentu.pdf

×

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2 – 6 grudnia 2023 r.

SOBOTA

godz. 1800 — Roz­po­czę­cie rekolekcji

NIEDZIELA

Msze św. z nauka­mi dla wszyst­kich

godz. 1100 — Msza św. z nauką dla dzie­ci

godz. 12.30 — Msza św. z nauką dla mło­dzie­ży

PONIEDZIAŁEK

godz. 615 – rora­ty dla doro­słych (krót­kie kazanie)

godz. 700 – rora­ty dla dzie­ci (krót­kie kazanie)

godz. 845 — Msza św. z nauką dla wszyst­kich

godz. 1630 — Msza św. i nauka dla wszyst­kich w Krzy­żu

godz. 1800 — Msza św. z nauką dla wszyst­kich

 

WTOREK

godz. 615 – rora­ty dla doro­słych (krót­kie kazanie)

godz. 700 – rora­ty dla dzie­ci (krót­kie kazanie)

godz. 845 — Msza św. z nauką dla wszyst­kich

godz. 1630 — Msza św. i nauka dla wszyst­kich w Krzy­żu (wcze­śniej spowiedź)

godz. 1800 — Msza św. z nauką dla wszyst­kich

 

ŚRODA

godz. 615 – rora­ty dla doro­słych (krót­kie kazanie)

godz. 700 – rora­ty dla dzie­ci (krót­kie kazanie)

godz. 845 — Msza św. z nauką dla wszyst­kich

godz. 1500 — Msza św. dla cho­rych z sakra­men­tem namasz­cze­nia chorych

godz. 1800 — Msza św. z nauką dla wszyst­kich i zakoń­cze­nie rekolekcji

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA REKOLEKCYJNA

w godz. 800 – 930 ; godz.1700 – 1800 oraz godz. 1900 – 2130

Ogłoszenia I NIEDZIELA ADWENTU 3 grudnia 2023 r.

 1. Dzi­siej­sza – I nie­dzie­la Adwen­tu - wpro­wa­dza nas w okres przy­go­to­wań do Świąt Boże­go Naro­dze­nia oraz powtór­ne­go przyj­ścia Chry­stu­sa. Roz­po­czy­na­my go reko­lek­cja­mi para­fial­ny­mi, któ­re będą trwa­ły do śro­dy włącz­nie. Gorą­co zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w tego­rocz­nych reko­lek­cjach, któ­re wygło­si ks. Tomasz Szcze­śniak, któ­re­go jesz­cze raz ser­decz­nie witamy.
  Po Mszy św. o godz. 8.45 spo­tka­nie opłat­ko­we Żywe­go Różań­ca, a po Mszy św. o godz. 12.30 zapra­sza­my na spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I Komu­nii św. Rów­nież dzi­siaj o godz. 17.15 zapra­sza­my na spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ze szkół ponad­pod­sta­wo­wych, któ­re odbę­dzie sięw kościele.
 2. Plan reko­lek­cji:

       – nauki dla doro­słych codzien­nie o godz. 6.15; 8.45 i 18.00

       – nauki dla dzie­ci codzien­nie o godz. 7.00

      – w Krzy­żu nauki w ponie­dzia­łek i wto­rek o godz. 16.30.

       Spo­wiedź świę­ta w Krzy­żu we wto­rek od godz. 16.00 do 16.30

      (w śro­dę w Krzy­żu nie będzie Mszy św.).

 1. Tra­dy­cyj­nie na zakoń­cze­nie reko­lek­cji zbie­ra­my kolek­tę, jako wyraz naszej wdzięcz­no­ści dla ojca reko­lek­cjo­ni­sty. W śro­dę będzie oka­zja do spo­wie­dzi w godz. 00 – 9.30 potem od 17.00 – 18.00 oraz od godz. 19.00 — 20.30. Spo­wiedź adwen­to­wa dla całej para­fii odbę­dzie się 21 grud­nia (czwar­tek).
 2. RORATY – roz­po­czy­na­my od jutra: dla doro­słych o 6.15, a dla dzie­ci i mło­dzie­ży o godz. 7.00. Zachę­ca­my do zabie­ra­nia z sobą lam­pio­nów na Mszę św. o godz. 7:00, a dzie­ci dodat­ko­wo przy­no­szą ser­dusz­ka ze swo­imi imio­na­mi do losowania.
 3. W ponie­dzia­łek, 4 grud­nia o godz. 16.00 zapra­sza­my do sal­ki dzie­ci i mło­dzież należącą
  do Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej oraz tych, któ­rzy pra­gną dołą­czyć do Rycerstwa.
 4. W tym tygo­dniu obcho­dzi­my pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu po zakoń­cze­niu Mszy św. rorat­niej do godz. 8.45 oraz po wie­czor­nej Mszy św., któ­rą przy­go­tu­je Odno­wa w Duchu Świętym.
 5. W pią­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Zapra­sza­my na Msze św.
  o godz. 6.15, 7.00, 8.45, 16.20 i 18.00, a Krzy­żu o godz. 17.00. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej, prze­ży­wa świę­to patro­nal­ne i zapra­sza na Mszę św. o godz. 8.45, po któ­rej odbę­dzie się spo­tka­nie opłat­ko­we. Nato­miast o godz. 12.00 zapra­sza­my na Godzi­nę Łaski dla całe­go świa­ta. Dzieci
  i mło­dzież z rycer­stwa zapra­sza­my na Mszę św. o 16.20, a potem na spo­tka­nie do sal­ki wraz
  z rodzi­ca­mi. Na tej Mszy św. zosta­ną poświę­co­ne meda­li­ki dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku przy­stą­pią do I. Komu­nii św. W pią­tek nie obo­wią­zu­je post od pokar­mów mięsnych.
 6. W dniach 8 i 9 grud­nia Para­fial­ny Zespół Cari­tas pro­wa­dzi zbiór­kę pro­duk­tów żywnościowych
  w Bie­dron­ce (przy ul. Cmen­tar­nej). Pro­duk­ty te będą prze­zna­czo­ne na świą­tecz­ne pacz­ki dla osób samot­nych i cho­rych, będą­cych w trud­nej sytu­acji materialnej.
 7. Rycer­stwo Nie­po­ka­la­nej zapra­sza na Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP, któ­re zawsze poprze­dza­ją Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP., codzien­nie do czwart­ku od godz. 8.15.
 8. Od dzi­siaj rusza akcja “Paczusz­ka dla malusz­ka”. To świą­tecz­na akcja, pod­czas któ­rej zbie­ra­my arty­ku­ły che­mii kosme­tycz­nej i przy­go­to­wu­je­my bożo­na­ro­dze­nio­we pre­zen­ty dla dzie­ci, znaj­du­ją­cych się pod opie­ką Fun­da­cji Małych Stó­pek. Wystar­czy zabrać ze sobą bomb­kę zawie­szo­ną na cho­in­ce, gdzie znaj­dzie­my infor­ma­cje o tym, co jest potrzeb­ne, a następ­nie przy­nieść arty­ku­ły i zosta­wić je przy stajence.
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy św. o godz. 12.30 udzie­li­my sakra­men­tu chrztu św.. Spo­tka­nie z rodzi­ca­mi i chrzest­ny­mi w sobo­tę o godz. 16.30 w sal­ce para­fial­nej. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li jest prze­zna­czo­na na nasze pra­ce parafialne.
 10. Przed kościo­łem i w zakry­stii moż­na nabyć świe­ce wigi­lij­nej pomo­cy dzie­ciom w cenie 10 i 22 zł, opłat­ki oraz zdrap­ki adwen­to­we w cenie 5 zł.
 11. Za tydzień mło­dzież KSM będzie roz­pro­wa­dza­ła kart­ki świą­tecz­ne oraz sian­ko na stół wigi­lij­ny. Dochód jest prze­zna­czo­ny na dzia­łal­ność KSM.
 12. Msze św. w tym tygodniu:
   — w 1 rocz­ni­cę śmier­ci za śp. Edwar­da Micha­lak w pią­tek o godz. 18.00; za śp. Arka­diu­sza Wiśniew­skie­go w sobo­tę o godz. 8.45 oraz za śp. Jani­nę Pichler w nie­dzie­lę o godz. 7.30

- w 30 dzień po pogrze­bie za śp. Jana Pie­kar­skie­go w śro­dę o godz. 18.00 oraz za śp. Hali­nę Nowak w czwar­tek o godz. 18.00

- w inten­cji dusz w czyść­cu cier­pią­cych od Apo­stol­stwa Dobrej Śmier­ci w czwar­tek o godz. 8:45

- w inten­cji kapła­nów o ich uświę­ce­nie z ok. 1. czwart­ku mie­sią­ca w czwar­tek o 7.00 i 18.00

- w inten­cji Odno­wy w Duchu Świę­tym w czwar­tek o godz. 18:00            .

- w inten­cji Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej w sobo­tę o godz. 8.45 i 16.20

- w inten­cji wspól­no­ty Ryce­rzy Kolum­ba w sobo­tę o godz. 18.00

W tym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej wspól­no­ty para­fial­nej: śp. Hen­ry­ka Konefkę
z ul. Mic­kie­wi­cza; śp. Ste­fa­nię Kłak z ul. Tuchol­skiej; śp. Tere­sę Wicza­now­ską z Gutowca;
śp. Tere­sę Remisz z ul. Macz­ka oraz śp. Feli­cję Rzep­czyń­ską z ul. Dąbrow­skie­go. Wiecz­ny odpoczynek…